CPV kód

48000000-8

Softvérové balíky a informačné systémy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 50 419 EUR
Mesto Revúca 1 98 006 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 29 490 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 997 056 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 280 000 EUR
Mesto Žilina 2 179 848 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 12 016 600 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 11 879 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 62 125 EUR
DataCentrum 11 2 565 609 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 13 908 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 459 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 1 788 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 54 000 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 6 668 EUR
METALFIL, s.r.o. 1 71 000 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 11 832 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 5 050 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 14 1 379 945 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 6 350 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 5 047 490 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 559 500 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 73 556 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 144 800 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 401 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 117 450 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 24 000 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 3 282 592 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 45 700 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 607 007 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 84 490 EUR
Dopravný úrad 1 38 999 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 65 763 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 1 259 650 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 7 170 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 22 797 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 405 250 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 21 288 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 114 417 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 930 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1 070 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 4 895 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 100 209 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 429 341 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 1 688 380 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 600 114 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 4 818 EUR
Mesto Modra 1 14 934 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 108 051 EUR
Mesto Nové Zámky 1 25 417 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 63 000 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 519 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 8 722 012 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 4 597 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 13 400 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 1 021 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 882 721 EUR
Mesto Pezinok 1 185 401 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 149 930 EUR
Mesto Ilava 1 742 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 404 900 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 81 876 EUR
BIOPEL, a. s. 1 117 750 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 52 664 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 18 471 EUR
Mesto Kežmarok 1 800 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 23 895 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 18 333 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 96 292 EUR
MH Invest, s.r.o. 5 39 892 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 3 396 752 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 14 383 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 0 EUR
Mesto Trenčín 1 1 333 EUR
Mesto Handlová 1 33 333 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 46 501 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 459 450 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 10 70 097 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 142 050 EUR
SLOV INN JASNÁ s. r. o. 1 124 530 EUR
Mesto Stará Turá 1 5 083 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 97 881 EUR
Štátna pokladnica 1 3 833 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 259 313 EUR
Slovenský pozemkový fond 7 560 192 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 5 552 736 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 650 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 170 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 576 267 EUR
QBSW, a.s. 1 54 500 EUR
MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA 1 123 500 EUR
Obec Makov 1 7 202 EUR
Národný onkologický ústav 2 12 853 EUR
INFINITY Investment, s.r.o. 1 74 859 EUR
SKL Cuting, s.r.o. 1 53 000 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 7 202 856 EUR
DÚHA, a.s. 1 177 600 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 137 041 EUR
Obec Stráňavy 1 123 840 EUR
Archeologický ústav SAV 1 13 500 EUR
Súkromná stredná odborná škola Poprad 1 42 153 EUR
Stredná odborná škola podnikania 1 53 786 EUR
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 1 59 150 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 19 47 761 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 5 977 012 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 707 587 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 4 2 360 225 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 28 583 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 116 820 EUR
SOVA Digital, a.s. 5 431 541 EUR
LIPORTA, s.r.o. 2 63 500 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 94 799 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 0 EUR
SPINEA, s.r.o. 5 246 545 EUR
J M S - solid trade spol. s r.o. 1 152 750 EUR
SPEED LINE, s.r.o. 2 192 511 EUR
DFN, a.s. 1 398 313 EUR
ALLOGI s.r.o. 2 139 391 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 8 758 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 3 108 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 216 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 0 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 7 088 EUR
Národné osvetové centrum 1 1 667 EUR
Domov sociálnych služieb 2 16 760 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 7 296 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 133 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 206 990 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 2 280 EUR
Domov MÁRIE 1 2 120 EUR
Úrad vládneho auditu 1 7 333 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 8 040 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 4 280 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 9 850 EUR
GALAM s.r.o. 1 390 145 EUR
CapaHR s. r. o. 1 344 000 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 1 954 EUR
MC support s.r.o. 1 133 499 EUR
FRENESI s.r.o. 1 314 220 EUR
SERVICETEL s.r.o. 1 331 850 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 1 398 313 EUR
KVANT spol. s r.o. 3 273 450 EUR
AXON PRO, s.r.o. 5 63 825 EUR
ODIS, s.r.o. 1 5 760 EUR
IPM SOLUTIONS, s.r.o. 1 102 220 EUR
Asseco Solutions, a.s. 1 3 621 EUR
Siemens s.r.o. 1 6 491 EUR
DATALAN, a.s. 3 3 484 382 EUR
AutoCont SK a.s. 19 721 774 EUR
EMIS, s.r.o. 1 166 500 EUR
HT Solution s.r.o. 1 71 000 EUR
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o 1 19 200 EUR
GAMO a.s. 1 52 664 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 3 579 EUR
Synergon, s.r.o. 1 1 119 600 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 59 376 EUR
Gratex International, a.s. 6 57 127 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 7 21 795 EUR
PcProfi, s.r.o. 1 137 041 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 14 427 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 104 667 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 2 2 398 EUR
ABONUS s.r.o. 1 153 683 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 4 391 890 EUR
Tecton, a.s. 1 100 373 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 1 5 998 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 1 45 700 EUR
DEREON, s.r.o. 1 123 840 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 2 97 682 EUR
SOFTIP, a. s. 1 49 935 EUR
BIOTECH s.r.o. 2 11 879 EUR
ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. 1 1 924 EUR
DHI SLOVAKIA, s.r.o.+421 1 144 800 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 71 583 EUR
DWC Slovakia a.s. 11 774 160 EUR
ANECT a.s. 2 60 913 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 7 5 937 929 EUR
YMS, a.s. 1 32 150 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 25 417 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 1 1 116 EUR
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. 1 22 300 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 5 39 430 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 98 006 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 14 347 809 EUR
HUMUSOFT spol. s r.o. 2 103 609 EUR
TEMPEST a.s. 24 7 433 338 EUR
Lomtec.com a.s. 1 751 000 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 1 3 880 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 1 29 490 EUR
elfa, s.r.o. 4 191 599 EUR
InterWay, s.r.o. 9 11 529 748 EUR
CDP, spol. s r.o. 1 54 500 EUR
Disig, a.s. 2 78 300 EUR
Sz3, s. r. o. 1 123 500 EUR
DITEC, a.s. 1 3 833 EUR
PosAm, spol. s r.o. 1 142 050 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 3 4 072 147 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 4 510 399 EUR
NESS Slovensko, a.s. 2 68 300 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 51 667 EUR
C G S spol. s r.o. 1 19 852 EUR
Geotronics Slovakia, s.r.o. 1 238 750 EUR
SOVA Digital a.s. 1 53 000 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 1 204 750 EUR
ITSK, s.r.o. 8 18 183 EUR
TooNet, s. r. o. 2 329 581 EUR
DIMANO, a. s. 1 200 500 EUR
ELKAN, spol. s r.o. 1 118 540 EUR
GEODETICCA, s.r.o. 1 33 333 EUR
ŠTOR CAD Computers s.r.o. 1 401 EUR
Minerva Slovensko, a.s. 1 74 859 EUR
CRM NITRA, s.r.o. 1 124 530 EUR
GX SOLUTIONS,a.s. 1 151 600 EUR
Petra Vaľová 3 155 089 EUR
BPM Consulting, s.r.o. 1 117 750 EUR
FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným 1 1 418 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 2 8 678 548 EUR
3S.sk, spol. s r. o. 1 185 401 EUR
SEVITECH a. s. 4 587 017 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 707 587 EUR
CellQoS, a.s. 1 28 583 EUR
CNC, a.s. 1 132 500 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 994 EUR
JUMP soft, a.s. 1 133 499 EUR
R&G PLUS Sp. z o.o. 1 259 650 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 2 111 776 EUR
MECAS ESI, s.r.o. 3 537 624 EUR
IDIADA CZ, a.s. 1 69 150 EUR
POLAR PLUS s.r.o. 1 44 300 EUR
BSC Line, s.r.o. 2 117 450 EUR
SPECURE GmbH 1 138 340 EUR
uniCODE system s.r.o. 1 280 000 EUR
SVS FEM s. r. o. 1 59 329 EUR
HUMUSOFT, spol. s r.o. 1 12 761 EUR
SoftwareONE Slovakia s. r. o. 1 1 070 EUR
ALTRIX, spol. s r.o. 1 152 750 EUR
CID International, a.s. 1 138 143 EUR
Etis IT CZ s.r.o. 1 54 368 EUR
HYDRA Computer s.r.o. 2 3 269 EUR
nanoTECH s.r.o. 2 7 069 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 3 54 483 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 170 EUR
IReSoft, s.r.o 7 36 402 EUR
Altrinia s. r. o. 9 28 016 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 2 100 EUR
JKC, s. r. o. 2 5 655 EUR
Descon, a.s. 1 18 333 EUR
ACREA SR, s. r. o. 4 21 053 EUR
TechAid s.r.o. 1 142 EUR
BiZZdesign Slovakia, s.r.o. 1 94 799 EUR
AVIR, s.r.o. 3 9 755 EUR
DATAROOM s.r.o. 3 8 380 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 1 0 EUR
Carpathian-TG, s.r.o. 1 206 990 EUR
HSH Group s.r.o. 2 646 070 EUR
DIGMIA s.r.o. 2 15 967 EUR
Capturing Reality s. r. o. 1 13 500 EUR
MHM computer Slovakia, s.r.o. 1 199 500 EUR
eSOLUTIONS s.r.o. 1 1 519 EUR
HYDROMETRICS s.r.o. 1 1 500 EUR
airo, s. r. o. 1 180 483 EUR
ZILLION quadrate, s.r.o. 1 1 788 EUR
Softwarepro, s. r. o. 2 13 917 EUR
CDicon s. r. o. 1 5 448 500 EUR
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 4 159 060 EUR
X logistics, s.r.o. 1 800 EUR
X-NET spol. s r.o. 1 6 371 EUR
KASON, s.r.o. 1 7 822 EUR
ITbubble, spol. s r.o. 6 75 091 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 14 934 EUR
RBN group s. r. o. 1 7 250 EUR
NextIT, s.r.o. 2 1 507 314 EUR
IN solutions s.r.o. 1 390 145 EUR
Softwarepro PS, s.r.o. 2 30 083 EUR
Hyperion Digital s.r.o. 1 344 000 EUR
NIGEL s.r.o. 1 1 954 EUR
Symphony Group s.r.o. 1 54 000 EUR
Smartweb s.r.o. 2 139 391 EUR
Solitea Business Solutions s.r.o. 1 102 950 EUR
LS telcom AG 1 155 462 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Údržba softvéru ODIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 200 EUR 2015 Tovary Nie 1
Informačný systém pre METALFIL, s.r.o. METALFIL, s.r.o. 70 492 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvér MIKE 21 pre mapy povodňového ohrozenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 160 890 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rozšírenie dátovej kapacity serverovej infraštruktúry vrátane monitorovacieho systému a bezdrôtového pokrytia metropolitnej siete AU Akadémia umení v Banskej Bystrici 46 197 EUR 2014 Tovary Nie 1
Budovanie 1Gbit-ovej vnútropodnikovej siete na podporu poskytovaných služieb zákazníkom. QBSW, a.s. 73 509 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačné a rezervačné systémy pre cestovný ruch, ich tvorba, testovanie a implementácia vrátane dodávky infokioskov MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA 103 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Licencia a inštalácia systému Image pre pripojenie k Štátnej pokladnici Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 233 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rozšírenie programového vybavenia pre vedecko-technické výpočty MATLAB o kooperatívny analytický softvér COMSOL Centrum vedecko-technických informácií SR 100 209 EUR 2015 Tovary Áno 1
Aktualizácia softvéru KOKEŠ a TERRA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 300 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup komplexného informačného systému. SKL Cuting, s.r.o. 115 192 EUR 2015 Tovary Áno 1
Užívateľské prístupy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 203 936 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT zariadenia a software DÚHA, a.s. 150 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Aplikačné programové vybavenie, platforma pre matematické výpočty a podporný SW Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Hotelové a zabezpečovacie systémy k projektu Rekonštrukcia hotela Björnson SLOV INN JASNÁ s. r. o. 151 838 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačno-komunikačné vybavenie Obec Stráňavy 103 500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka - zariadenie a vybavenie pre projekt "Moderná odborná škola" Súkromná stredná odborná škola Poprad 45 800 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka - zariadenie a vybavenie pre projekt "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov" Stredná odborná škola podnikania 53 870 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvér pre plánovanie transkatétrovej implatnácie aortálnej a mitrálnej chlopne. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 490 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie pre projekt Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 59 729 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátane uvedenia do prevádzky BIOPEL, a. s. 84 400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v SPŠE Prešov Stredná priemyselná škola elektrotechnická 146 332 EUR 2015 Tovary Áno 1
„Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Revúca“ Mesto Revúca 95 872 EUR 2016 Služby Nie 1
Zámena licencií produktu SAP Productivity Pak by RWD za licencie produktu SAP Workforce Performance Builder Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 67 846 EUR 2016 Tovary Nie 1
Virtualizácia serverovej infraštruktúry pre Dopravný úrad Dopravný úrad 46 633 EUR 2015 Tovary Nie 1
Servis a údržba diskového pola pre mesto Peziok Mesto Pezinok 185 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Select Plus Slovenská pošta, a.s. 707 587 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 29 931 EUR 2014 Tovary Áno 1
Upgrade palubných počítačov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 259 650 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 74 909 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka licencovaného informačného systému pre NPPC a jeho pracoviská v rámci SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 119 600 EUR 2015 Tovary Áno 1
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP)“ Technická univerzita v Košiciach 606 774 EUR 2015 Tovary Áno 4
Rozšírenie infraštruktúry IKT a modernizácia vnútorného vybavenia učební na UMB v Banskej Bystrici časť 1 predmetu zákazky: Technologické vybavenie pre IKT a súvisiace softvérové vybavenie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 569 840 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vývojové systémy pre FIIT Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 273 316 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 28 439 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvérové licencie a aplikačné softvéry Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 743 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia pre systém čiarového kódu na budovanie Asset Trecking Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 427 EUR 2015 Tovary Nie 1
Služba poskytovaniameracieho systému pre meranie a vyhodnocovanie kvality dátových sietí a služieb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 138 340 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rozvoj projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy Hlavné mesto SR Bratislava 751 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb typu SAP Support For Large Enterprises (PSLE) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 610 702 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie pozáručného servisu, opravy a údržby riadiacich elektroník UNICODE AutoSet bezobslužných systémov výdaja PHM s programovým vybavením FUEL MV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 280 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 235 409 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka inovatívnej technológie - softvérovoinformačný systém LIPORTA, s.r.o. 64 300 EUR 2017 Tovary Áno 2
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 117 704 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexná výskumná infraštruktúra UVP UK vrátane súvisiacich služieb Univerzita Komenského v Bratislave 580 531 EUR 2017 Tovary Áno 2
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 323 982 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 141 592 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexný informačný systém INFINITY Investment, s.r.o. 74 859 EUR 2018 Tovary Áno 1
Objednávací systém rýchloobrátkového tovaru - softvérové riešenie DFN, a.s. 407 093 EUR 2018 Služby Áno 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 227 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtových a informačných systémov pre vývoj produktov a ich prepojenie na výrobu SPINEA, s.r.o. 246 545 EUR 2018 Tovary Áno 5
Nákup licencii produktov CA vrátane podpory (maintenance) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 262 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 498 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvér J M S - solid trade spol. s r.o. 152 750 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie dopravných a logistických služieb spoločnosti SPEED LINE, s.r.o. (VO2) SPEED LINE, s.r.o. 192 511 EUR 2018 Tovary Áno 2
Štatistický program vytvorený a aplikovaný špeciálne na vyhodnocovanie ekotoxikologických testov vykonávaných podľa noriem EN ISO resp. predpisov OECD. Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 924 EUR 2016 Tovary Nie 1
Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - obnovenie licencie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb CYGNUS - modul Sociálna časť a nákup modulu Stravovacia časť - ročný prenájom Domov sociálnych služieb 4 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb Cygnus, alebo ekvivalent - ročný prenájom Obec Makov 8 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 7 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft (v počte 150 ks) vrátane zabezpečenia štandardnej údržby licencií na obdobie roka 2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 70 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
SW požiadavky - Aktualizácia prevádzkovanej verzie OTRS, rozšírenie systému a hotline podpora na 12 mesiacov alebo ekvivalent Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 84 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12 202 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia ZK Spreadsheet EE a podpora NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 16 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software, Navicat for MySQL v11. WIN NON-COMM ESD 1 User Lic. Výskumný ústav vodného hospodárstva 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup softvéru pre zber a spracovanie dát, vytváranie dotazníkov Štátna školská inšpekcia 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný systém UNIVERZITA J. SELYEHO 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojprocesorový server vo formáte 1U s výbavou na prevádzku podnikových sietí Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru 2016 Národné osvetové centrum 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojprocesorový server vo formáte 1U s výbavou na prevádzku podnikových sietí Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
OSForensics Pro V3.3 (Build 1001), alebo novšia Protimonopolný úrad SR 4 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software HP iLO Adv 1-Svr incl 1yr TS&U SW Výskumný ústav vodného hospodárstva 177 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Office Standard 2016 OLP NL Academic, part No.: 021-10539 Mesto Žilina 2 646 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií CA Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 125 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie SW licencií Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a rozšírenie IKT Mesto Stará Turá 6 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 956 EUR 2016 Tovary Nie 1
McAfee Network Security M-2750 Sensor Appl. 1yr Gold SW Supp. & RMA HW Supp. a SYMANTEC BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adobe Acrobat Pro DC v 2015 CZ WIN Full Výskumný ústav vodného hospodárstva 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plná verzia ABBYY FineReader 12 Professional Edition Box Sk desktopové riešenie OCR Krajská prokuratúra Trnava 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie Štátna pokladnica 7 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb - ročný prenájom Domov MÁRIE 2 565 EUR 2016 Tovary Nie 1
ArcGIS for Deskop Basic Single Use ESRI -1. licencia s inštaláciou Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií RDS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 26 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adobe Acrobat Pro DC CZ Ekonomická univerzita v Bratislave 238 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software - Data systém - laboratórna kniha Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický softvér pre digitálnu kresbu a maľbu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
SketchUp PRO 2016 CZ Win Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 401 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií pre servre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Ekonomická univerzita v Bratislave 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií VMware: migrácia existujúcich licencií VMware Enterprise na VMware Enterprise Plus, ktoré sú využívané pre potreby informačných systémov Národný onkologický ústav 4 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií VMware: predĺženie služieb technickej podpory (údržby) pre existujúce licencie VMware, ktoré sú využívané pre potreby informačných systémov Národný onkologický ústav 9 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 26 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér - správa hotelového systému, organizovanie podujatí a cateringu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérový balík Eltechs ExaGear Desktop pre ovládanie Raspberry Pi 3 Model B Technická univerzita v Košiciach 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Národná transplantačná organizácia 8 506 EUR 2016 Tovary Nie 1
Production Support Coverage VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) 3yrs. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 240 EUR 2016 Tovary Áno 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 865 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ročná licencia pre antivírusový program ESET Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie eScan a eDocsLiteKlient Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 72 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér na zálohovanie a obnovu pre virtuálne prostredie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 86 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Program WebSite X5 Evolution 13 Technická univerzita v Košiciach 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Visio Standard 2016 - GOV Slovenský hydrometeorologický ústav 2 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie ArcGIS vrátane nadstavieb Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 574 EUR 2016 Tovary Áno 1
Upgrade softwaru ArcGIS. Výskumný ústav vodného hospodárstva 55 529 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na 1 rok - Academic VMware vSphere Standard & Support/Subscription Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií Slovenská agentúra životného prostredia 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Red Hat Enterprise Linux Server Úrad pre verejné obstarávanie 9 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows server licencie k virtuálnemu serveru Mesto Ilava 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows Server CAL 2016 - OLP NL Government User CAL Úrad vládneho auditu 10 077 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server Remote Desktop Services, CAL pre terminálový server Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows Server 2016 Standard + CAL (Academic) Základná škola s materskou školou Župkov 1 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia OEM MS Windows Server Datacenter 2016 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 10 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie na zálohovací software Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka softvéru a licencií GAMS alebo ekvivalent Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 67 396 EUR 2016 Tovary Nie 1
Geografický informačný systém Mesto Handlová 60 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft s napojením na Ústredný portál verejnej správy (e-schránka) vrátane dodania licencí pre 300 používateľov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 160 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 9 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Software na dokumentáciu terénu Archeologický ústav SAV 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií pre elektronický systém na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Windows Server 2016 User Cal Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 936 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 Hlavné mesto SR Bratislava 152 594 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Nákup softvéru a licencií“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 7 009 EUR 2017 Tovary Nie 1
Virtuálna sieť pre poskytovanie hlasových služieb vrátane dodávky mobilných telefónov. Mesto Nové Zámky 31 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Softvér na tvorbu diagramov, procesných máp, IT prostredí, aplikačných štruktúr, modelov“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft s napojením na Ústredný portál verejnej správy. Národné centrum zdravotníckych informácií 186 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový modul - morfológia a morfometria Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa AP WiFi NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 117 558 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém – predĺženie podpory Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 33 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitorovací systém na detailné monitorovanie všetkej prevádzky počítačovej siete v reálnom čase Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 86 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
software na vyhodnotenie hydrometrických meraní Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické licencie Adobe Photoshop CC a CorelDraw Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém pre poskytovateľa sociálnych služieb ( prenájom formou licencie na 2 roky ) Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 9 731 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový modul - morfológia a morfometria Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
MODERNIZÁCIA IS PRE EL. SPRÁVU REGISTRATÚRY PRE SÚČASNÉ TECHNOLOGICKÉ A ORGANIZAČNÉ PROSTREDIE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 205 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súbor softvérových produktov pre GIS Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Slovenský pozemkový fond 170 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
MODERNIZÁCIA NIS (MODUL RDG, CP) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 205 667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup blade serverov a príslušenstva NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 205 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 18 142 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie subscription Redhat JBOSS Fuse DataCentrum 22 809 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie licencií Oracle Partitioning vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 55 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitalizácia projekčnej sály Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 248 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity centrálneho zálohovacieho systému NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie IS MBIT o AI modul NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 47 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie antivírusového programu Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 231 758 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 243 957 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia MS Windows Server DataCenter CORE 2016 2lic OLP GOV NL Kancelária prezidenta SR 20 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia a štandardná technická podpora Avid Media Composer, alebo ekvivalent na 3 roky Kancelária prezidenta SR 2 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement Slovenský pozemkový fond 90 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 286 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup podpory pre SUSE Linux Enterprise Server na 12 mesiacov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 487 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie softvérových licencií Mestská časť Bratislava - Petržalka 9 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 72 827 EUR 2017 Tovary Áno 1
Softvérový balík pre podporu prevádzky Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 160 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade a softvérová a technická podpora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 118 713 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
softvér Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové vybavenie na podporu údržby ESID ASSETS CC Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nových licencií Vertica Premium Edition vrátane údržby licencií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 63 374 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mandátne certifikáty Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové licencie Microsoft Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 161 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
TeamViewer 13 Corporate License s podporou pre mobilné zariadenia Národné centrum zdravotníckych informácií 3 966 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133 788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Windows licencie DataCentrum 55 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Pôdohospodárska platobná agentúra 145 464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb Cygnus, alebo ekvivalent - ročný prenájom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement Mesto Žilina 246 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 123 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie licencií k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 29 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencií produktu CyberSafety Online Full Platform spoločnosti Kaspersky Lab NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pripojenie do Národného zdravotníckeho informačného systému ( NZIS) Nemocnica svätého Michala, a. s. 35 080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie licencií NIS Promis Nemocnica svätého Michala, a. s. 85 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 487 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup novej verzie programu WhatsUp Gold Total, Tier 300 Slovenská agentúra životného prostredia 8 734 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - obnovenie licencie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup licencie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 26 633 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 2ks licencií na 1 rok Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 9 658 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb CYGNUS - prenájom Domov sociálnych služieb 15 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Win Server RDS User CAL licencie Mesto Trenčín 1 797 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a licencií MH Invest, s.r.o. 12 591 EUR 2018 Tovary Nie 1
MS WIN SRV 2016 STD 2CORE OLP NL GOV, 16 Mesto Kežmarok 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 3._Softvérové vybavenie laboratórií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 650 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie licencií softvéru Licencie Microsoft Office 365 Enterprice plán E3 Slovenský pozemkový fond 228 427 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup softvérových licencií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 483 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie a podpora Oracle Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 206 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie ESET Endpoint Encryption Pro, alebo ekvivalent Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 20 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vektorový grafický editor - kompletný balík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 315 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ročná podpora pre zálohovací systém virtuálnych serverov Veeam Backup Štátny ústav pre kontrolu liečiv 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
SketchUp PRO 2018 CZ Win Slovenské národné múzeum 1 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie licencií Symantec NetBackup vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 176 645 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií softvéru na zálohu dát Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií pre softvér Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 75 722 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér-zálohovací softvér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podpora pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 217 727 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 167 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj IS Kategorizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 78 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencia od spoločnosti Microsoft Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 522 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podpora pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 217 727 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 12 898 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie HP OV DataCentrum 17 798 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvéry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 702 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory 2 (support k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 464 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory (supportu k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 51 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencií Dataprotector CT-33010 PB HP/1.8.2018-31.7.2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 975 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licenčnej podpory Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 17 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup licencii produktov CA vrátane podpory (maintenance) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 313 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Geografický informačný systém s doplnkami, aktualizáciami, školením a licenciou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 76 144 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 48 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
softvér Ekonomická univerzita v Bratislave 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií softvéru Dynatrace pre monitoring aplikácií informačného systému KIS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 199 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 448 500 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY A PRISPÔSOBENIA APLIKÁCIE eSCAN, MODULOV APLIKÁCIE jDoc A CUD Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 118 333 EUR 2018 Služby Nie 1
Aplikácia v podobe realitného porovnávača - GALAM s.r.o. GALAM s.r.o. 390 145 EUR 2018 Tovary Áno 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj IS Kategorizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 78 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka licencií LogRhythm System Monitor Lite Standard agent NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencií produktu CyberSafety Online Full Platform spoločnosti Kaspersky Lab NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 29 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory (support k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory (support k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Qualiter - Capa HR CapaHR s. r. o. 344 000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Analytický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 668 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafický softvér pre simuláciu reálnych výtvarných médií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 536 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný systém pre serverovú infraštruktúru Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 11 296 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup podpory pre SUSE Linux Enterprise Server na 12 mesiacov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 197 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup Kofax Expres Desktop 3.1 - 2 licencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 193 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií nástroja BizzDesign pre MetaIS 2 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 113 758 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie ESRI licencii LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 623 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér-MS SQL Server 2017 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 139 EUR 2018 Tovary Nie 1
Windows licencie DataCentrum 51 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veeam licencie DataCentrum 101 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie softvérových licencií Mestská časť Bratislava - Petržalka 16 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visual Studio with MSDN - predĺženie licencie IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paessler PRTG Network Monitor upgrade Rozhlas a televízia Slovenska 9 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predplatné služby k používaným licencovaným softvérom ESET a Adobe Acrobat Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 14 184 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Slovenský pozemkový fond 24 216 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér- MS Server Standard 2016 x64 EN, hlavná licencia Výskumný ústav vodného hospodárstva 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výučbový softvér Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 401 EUR 2018 Tovary Nie 1
Service level agreement(SLA) pre IS GP SR Generálna prokuratúra SR 3 282 592 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačný systém pre poskytovateľa sociálnych služieb ( prenájom formou licencie na 6 mesiacov ) Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 6 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie pre tlačový SW a licencie CAL Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 119 612 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie IS Doklady o vytvorenie bezpečnostného systému pre zaistenie opatrení fyzickej a objektovej bezpečnosti pre medzinárodné podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 383 900 EUR 2018 Služby Nie 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 518 237 EUR 2018 Tovary Áno 1
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY A PRISPÔSOBENIA APLIKÁCIE eSCAN, MODULOV APLIKÁCIE jDoc A CUD Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 388 981 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory softvérových produktov IBM, nákup nových softvérových licencií IBM a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 480 800 EUR 2018 Služby Nie 1
profistat MC support s.r.o. 134 666 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komplexný informačný systém pre zabezpečenie ekonomickej a prevádzkovej agendy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 459 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitorovací a analytický nástroj koncových zariadení Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 172 799 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predplatné služby k používaným licencovaným softvérom VMware a Veeam Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Firewall Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a licencií MH Invest, s.r.o. 12 591 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre bezpečnostný software Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 32 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie a modernizácia informačno - komunikačných technológií pre Základnú školu Mesto Modra 17 950 EUR 2019 Tovary Áno 1
Check point renewal Exportno-importná banka Slovenskej republiky 24 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie MS SQL DataCentrum 33 609 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér a licencie MS SQL Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 157 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 559 972 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická licencia pre platformu ELMA BPM Štatistický úrad Slovenskej republiky 64 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka licencií eOffice - Outlook konektor vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 91 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup servisnej podpory pre diskové polia Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 147 231 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microsoft Windows Licencie DataCentrum 14 367 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie technickej podpory Netbackup licencií NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188 996 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Citrix Virtual Apps Advanced Edition Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 11 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Software Microsoft Windows Server, SQL, Exchange – licencie Univerzita Komenského v Bratislave 19 584 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátový server Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 34 548 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup antivírusovej ochrany koncových zariadení pre 650 pracovných staníc na 36 mesiacov vrátane implementácie Hlavné mesto SR Bratislava 24 262 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie MS SQL Fakultná nemocnica Trenčín 14 999 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup softvérov (štatistický, softvér na prevedenie dát) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup softvérov (OCR softvér, grafický softvér) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 563 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 9 991 EUR 2019 Tovary Áno 2
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 151 600 EUR 2019 Tovary Áno 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 1 991 037 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inovatívny softvér a hardvérové vybavenie - ALLOGI s.r.o. (VO2) ALLOGI s.r.o. 139 391 EUR 2019 Tovary Áno 2
Zriadenie telekomunikačnej infraštruktúry a riadiaceho centra FRENESI s.r.o. 330 250 EUR 2019 Tovary Áno 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 13 300 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zriadenie kryptovacieho centra pre oblasť telekomunikácií SERVICETEL s.r.o. 331 850 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodanie softvéru na spracovávanie žiadostí o vykonanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 102 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb údržby, prevádzky a podpory IS UVO a infraštruktúry Úrad pre verejné obstarávanie 2 354 100 EUR 2019 Služby Nie 3
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 417 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér pre správu frekvenčného spektra v oblasti televíznej a rozhlasovej služby Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 155 462 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×