CPV kód

48000000-8

Softvérové balíky a informačné systémy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 50,419 EUR
Mesto Revúca 1 98,006 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 29,490 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 997,056 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 280,000 EUR
Mesto Žilina 2 179,848 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 12,016,600 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 11,879 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 29,975 EUR
DataCentrum 6 438,239 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 13,908 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 459 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 1,788 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 6,668 EUR
METALFIL, s.r.o. 1 71,000 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 11,832 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 5,050 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 10 1,058,132 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 1,177,709 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 559,500 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 73,556 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 144,800 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 401 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 117,450 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 3,282,592 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 45,700 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 607,007 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 84,490 EUR
Dopravný úrad 1 38,999 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 65,763 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 1 259,650 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 7,170 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 22,797 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 405,250 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 11,229 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 114,417 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1,930 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1,070 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 4,895 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 100,209 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 258,081 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 1,688,380 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 580,531 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 3,018 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 108,051 EUR
Mesto Nové Zámky 1 25,417 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 63,000 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1,519 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 8,722,012 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 1,021 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 862,776 EUR
Mesto Pezinok 1 185,401 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 149,930 EUR
Mesto Ilava 1 742 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 404,900 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 59,330 EUR
BIOPEL, a. s. 1 117,750 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 52,664 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 7,023 EUR
Mesto Kežmarok 1 800 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 23,895 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 18,333 EUR
MH Invest, s.r.o. 4 29,210 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 138,340 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 14,383 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 0 EUR
Mesto Trenčín 1 1,333 EUR
Mesto Handlová 1 33,333 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 37,967 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 69,525 EUR
SLOV INN JASNÁ s. r. o. 1 124,530 EUR
Mesto Stará Turá 1 5,083 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 97,881 EUR
Štátna pokladnica 1 3,833 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 194,313 EUR
Slovenský pozemkový fond 6 540,032 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 5,552,736 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1,650 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 170 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 576,267 EUR
QBSW, a.s. 1 54,500 EUR
MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA 1 123,500 EUR
Obec Makov 1 7,202 EUR
Národný onkologický ústav 2 12,853 EUR
INFINITY Investment, s.r.o. 1 74,859 EUR
SKL Cuting, s.r.o. 1 53,000 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 5 52,756 EUR
DÚHA, a.s. 1 177,600 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 137,041 EUR
Obec Stráňavy 1 123,840 EUR
Archeologický ústav SAV 1 13,500 EUR
Súkromná stredná odborná škola Poprad 1 42,153 EUR
Stredná odborná škola podnikania 1 53,786 EUR
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 1 59,150 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 15 19,697 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 707,587 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 6,125 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 116,820 EUR
SOVA Digital, a.s. 1 256,650 EUR
LIPORTA, s.r.o. 2 63,500 EUR
SPINEA, s.r.o. 5 246,545 EUR
J M S - solid trade spol. s r.o. 1 152,750 EUR
SPEED LINE, s.r.o. 2 192,511 EUR
DFN, a.s. 1 398,313 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 8,758 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 3,108 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1,216 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 0 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 7,088 EUR
Národné osvetové centrum 1 1,667 EUR
Domov sociálnych služieb 2 16,760 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 7,296 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 133 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 206,990 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 2,280 EUR
Domov MÁRIE 1 2,120 EUR
Úrad vládneho auditu 1 7,333 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 8,040 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 4,650 EUR
GALAM s.r.o. 1 390,145 EUR
CapaHR s. r. o. 1 344,000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 1 398,313 EUR
KVANT spol. s r.o. 1 256,650 EUR
AXON PRO, s.r.o. 5 63,825 EUR
ODIS, s.r.o. 1 5,760 EUR
IPM SOLUTIONS, s.r.o. 1 102,220 EUR
Asseco Solutions, a.s. 1 3,621 EUR
DATALAN, a.s. 3 3,484,382 EUR
AutoCont SK a.s. 15 664,934 EUR
EMIS, s.r.o. 1 166,500 EUR
HT Solution s.r.o. 1 71,000 EUR
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o 1 19,200 EUR
GAMO a.s. 1 52,664 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 3,579 EUR
Synergon, s.r.o. 1 1,119,600 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 59,376 EUR
Gratex International, a.s. 4 34,997 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 7 21,795 EUR
PcProfi, s.r.o. 1 137,041 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 14,427 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 104,667 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 2 2,398 EUR
ABONUS s.r.o. 1 153,683 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 384,500 EUR
Tecton, a.s. 1 100,373 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 1 5,998 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 1 45,700 EUR
DEREON, s.r.o. 1 123,840 EUR
SOFTIP, a. s. 1 49,935 EUR
BIOTECH s.r.o. 2 11,879 EUR
ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. 1 1,924 EUR
DHI SLOVAKIA, s.r.o.+421 1 144,800 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 71,583 EUR
DWC Slovakia a.s. 10 754,000 EUR
ANECT a.s. 1 46,450 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 7 5,937,929 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 25,417 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 1 1,116 EUR
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. 1 22,300 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 4 21,830 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 98,006 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 11 151,766 EUR
HUMUSOFT spol. s r.o. 1 100,209 EUR
TEMPEST a.s. 16 2,782,751 EUR
Lomtec.com a.s. 1 751,000 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 1 3,880 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 1 29,490 EUR
elfa, s.r.o. 4 191,599 EUR
InterWay, s.r.o. 7 5,552,736 EUR
CDP, spol. s r.o. 1 54,500 EUR
Disig, a.s. 1 13,300 EUR
Sz3, s. r. o. 1 123,500 EUR
DITEC, a.s. 1 3,833 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 1 131,897 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 4 510,399 EUR
NESS Slovensko, a.s. 2 68,300 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 51,667 EUR
C G S spol. s r.o. 1 19,852 EUR
Geotronics Slovakia, s.r.o. 1 238,750 EUR
SOVA Digital a.s. 1 53,000 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 1 204,750 EUR
ITSK, s.r.o. 7 13,586 EUR
TooNet, s. r. o. 2 329,581 EUR
DIMANO, a. s. 1 200,500 EUR
ELKAN, spol. s r.o. 1 118,540 EUR
GEODETICCA, s.r.o. 1 33,333 EUR
ŠTOR CAD Computers s.r.o. 1 401 EUR
Minerva Slovensko, a.s. 1 74,859 EUR
CRM NITRA, s.r.o. 1 124,530 EUR
Petra Vaľová 3 155,089 EUR
BPM Consulting, s.r.o. 1 117,750 EUR
FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným 1 1,418 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 2 8,678,548 EUR
3S.sk, spol. s r. o. 1 185,401 EUR
SEVITECH a. s. 4 587,017 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 707,587 EUR
R&G PLUS Sp. z o.o. 1 259,650 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 2 111,776 EUR
MECAS ESI, s.r.o. 3 537,624 EUR
IDIADA CZ, a.s. 1 69,150 EUR
POLAR PLUS s.r.o. 1 44,300 EUR
BSC Line, s.r.o. 2 117,450 EUR
SPECURE GmbH 1 138,340 EUR
uniCODE system s.r.o. 1 280,000 EUR
SVS FEM s. r. o. 1 59,329 EUR
HUMUSOFT, spol. s r.o. 1 12,761 EUR
SoftwareONE Slovakia s. r. o. 1 1,070 EUR
ALTRIX, spol. s r.o. 1 152,750 EUR
CID International, a.s. 1 138,143 EUR
Etis IT CZ s.r.o. 1 54,368 EUR
HYDRA Computer s.r.o. 1 2,072 EUR
nanoTECH s.r.o. 2 7,069 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 2 34,538 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 170 EUR
IReSoft, s.r.o 6 36,402 EUR
Altrinia s. r. o. 8 26,736 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 2,100 EUR
JKC, s. r. o. 1 5,083 EUR
Descon, a.s. 1 18,333 EUR
ACREA SR, s. r. o. 4 21,053 EUR
TechAid s.r.o. 1 142 EUR
AVIR, s.r.o. 2 3,405 EUR
DATAROOM s.r.o. 3 8,380 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 1 0 EUR
Carpathian-TG, s.r.o. 1 206,990 EUR
DIGMIA s.r.o. 2 15,967 EUR
Capturing Reality s. r. o. 1 13,500 EUR
MHM computer Slovakia, s.r.o. 1 199,500 EUR
eSOLUTIONS s.r.o. 1 1,519 EUR
HYDROMETRICS s.r.o. 1 1,500 EUR
airo, s. r. o. 1 180,483 EUR
ZILLION quadrate, s.r.o. 1 1,788 EUR
Softwarepro, s. r. o. 2 13,917 EUR
CDicon s. r. o. 1 5,448,500 EUR
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 2 52,810 EUR
X logistics, s.r.o. 1 800 EUR
X-NET spol. s r.o. 1 6,371 EUR
ITbubble, spol. s r.o. 2 48,072 EUR
NextIT, s.r.o. 1 1,118,333 EUR
IN solutions s.r.o. 1 390,145 EUR
Hyperion Digital s.r.o. 1 344,000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Údržba softvéru ODIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,200 EUR 2015 Tovary Nie 1
Informačný systém pre METALFIL, s.r.o. METALFIL, s.r.o. 70,492 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvér MIKE 21 pre mapy povodňového ohrozenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 160,890 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rozšírenie dátovej kapacity serverovej infraštruktúry vrátane monitorovacieho systému a bezdrôtového pokrytia metropolitnej siete AU Akadémia umení v Banskej Bystrici 46,197 EUR 2014 Tovary Nie 1
Budovanie 1Gbit-ovej vnútropodnikovej siete na podporu poskytovaných služieb zákazníkom. QBSW, a.s. 73,509 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačné a rezervačné systémy pre cestovný ruch, ich tvorba, testovanie a implementácia vrátane dodávky infokioskov MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA 103,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Licencia a inštalácia systému Image pre pripojenie k Štátnej pokladnici Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,233 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rozšírenie programového vybavenia pre vedecko-technické výpočty MATLAB o kooperatívny analytický softvér COMSOL Centrum vedecko-technických informácií SR 100,209 EUR 2015 Tovary Áno 1
Aktualizácia softvéru KOKEŠ a TERRA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,300 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup komplexného informačného systému. SKL Cuting, s.r.o. 115,192 EUR 2015 Tovary Áno 1
Užívateľské prístupy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 203,936 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT zariadenia a software DÚHA, a.s. 150,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Aplikačné programové vybavenie, platforma pre matematické výpočty a podporný SW Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Hotelové a zabezpečovacie systémy k projektu Rekonštrukcia hotela Björnson SLOV INN JASNÁ s. r. o. 151,838 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačno-komunikačné vybavenie Obec Stráňavy 103,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka - zariadenie a vybavenie pre projekt "Moderná odborná škola" Súkromná stredná odborná škola Poprad 45,800 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka - zariadenie a vybavenie pre projekt "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov" Stredná odborná škola podnikania 53,870 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvér pre plánovanie transkatétrovej implatnácie aortálnej a mitrálnej chlopne. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29,490 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie pre projekt Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 59,729 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátane uvedenia do prevádzky BIOPEL, a. s. 84,400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v SPŠE Prešov Stredná priemyselná škola elektrotechnická 146,332 EUR 2015 Tovary Áno 1
„Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Revúca“ Mesto Revúca 95,872 EUR 2016 Služby Nie 1
Zámena licencií produktu SAP Productivity Pak by RWD za licencie produktu SAP Workforce Performance Builder Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 67,846 EUR 2016 Tovary Nie 1
Virtualizácia serverovej infraštruktúry pre Dopravný úrad Dopravný úrad 46,633 EUR 2015 Tovary Nie 1
Servis a údržba diskového pola pre mesto Peziok Mesto Pezinok 185,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Select Plus Slovenská pošta, a.s. 707,587 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 29,931 EUR 2014 Tovary Áno 1
Upgrade palubných počítačov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 259,650 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 74,909 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka licencovaného informačného systému pre NPPC a jeho pracoviská v rámci SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,119,600 EUR 2015 Tovary Áno 1
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP)“ Technická univerzita v Košiciach 606,774 EUR 2015 Tovary Áno 4
Rozšírenie infraštruktúry IKT a modernizácia vnútorného vybavenia učební na UMB v Banskej Bystrici časť 1 predmetu zákazky: Technologické vybavenie pre IKT a súvisiace softvérové vybavenie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,569,840 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vývojové systémy pre FIIT Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 273,316 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 28,439 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvérové licencie a aplikačné softvéry Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 743,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia pre systém čiarového kódu na budovanie Asset Trecking Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14,427 EUR 2015 Tovary Nie 1
Služba poskytovaniameracieho systému pre meranie a vyhodnocovanie kvality dátových sietí a služieb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 138,340 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rozvoj projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy Hlavné mesto SR Bratislava 751,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb typu SAP Support For Large Enterprises (PSLE) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8,610,702 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie pozáručného servisu, opravy a údržby riadiacich elektroník UNICODE AutoSet bezobslužných systémov výdaja PHM s programovým vybavením FUEL MV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 280,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 235,409 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka inovatívnej technológie - softvérovoinformačný systém LIPORTA, s.r.o. 64,300 EUR 2017 Tovary Áno 2
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 117,704 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexná výskumná infraštruktúra UVP UK vrátane súvisiacich služieb Univerzita Komenského v Bratislave 580,531 EUR 2017 Tovary Áno 2
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1,323,982 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3,141,592 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexný informačný systém INFINITY Investment, s.r.o. 74,859 EUR 2018 Tovary Áno 1
Objednávací systém rýchloobrátkového tovaru - softvérové riešenie DFN, a.s. 407,093 EUR 2018 Služby Áno 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 227,369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtových a informačných systémov pre vývoj produktov a ich prepojenie na výrobu SPINEA, s.r.o. 246,545 EUR 2018 Tovary Áno 5
Nákup licencii produktov CA vrátane podpory (maintenance) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 262,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 498,580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvér J M S - solid trade spol. s r.o. 152,750 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie dopravných a logistických služieb spoločnosti SPEED LINE, s.r.o. (VO2) SPEED LINE, s.r.o. 192,511 EUR 2018 Tovary Áno 2
Štatistický program vytvorený a aplikovaný špeciálne na vyhodnocovanie ekotoxikologických testov vykonávaných podľa noriem EN ISO resp. predpisov OECD. Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,924 EUR 2016 Tovary Nie 1
Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - obnovenie licencie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb CYGNUS - modul Sociálna časť a nákup modulu Stravovacia časť - ročný prenájom Domov sociálnych služieb 4,310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb Cygnus, alebo ekvivalent - ročný prenájom Obec Makov 8,715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 7,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft (v počte 150 ks) vrátane zabezpečenia štandardnej údržby licencií na obdobie roka 2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 70,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
SW požiadavky - Aktualizácia prevádzkovanej verzie OTRS, rozšírenie systému a hotline podpora na 12 mesiacov alebo ekvivalent Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 84,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12,202 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia ZK Spreadsheet EE a podpora NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 16,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software, Navicat for MySQL v11. WIN NON-COMM ESD 1 User Lic. Výskumný ústav vodného hospodárstva 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup softvéru pre zber a spracovanie dát, vytváranie dotazníkov Štátna školská inšpekcia 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný systém UNIVERZITA J. SELYEHO 305 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojprocesorový server vo formáte 1U s výbavou na prevádzku podnikových sietí Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru 2016 Národné osvetové centrum 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojprocesorový server vo formáte 1U s výbavou na prevádzku podnikových sietí Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
OSForensics Pro V3.3 (Build 1001), alebo novšia Protimonopolný úrad SR 4,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software HP iLO Adv 1-Svr incl 1yr TS&U SW Výskumný ústav vodného hospodárstva 177 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Office Standard 2016 OLP NL Academic, part No.: 021-10539 Mesto Žilina 2,646 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií CA Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 125,610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie SW licencií Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a rozšírenie IKT Mesto Stará Turá 6,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13,956 EUR 2016 Tovary Nie 1
McAfee Network Security M-2750 Sensor Appl. 1yr Gold SW Supp. & RMA HW Supp. a SYMANTEC BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9,610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adobe Acrobat Pro DC v 2015 CZ WIN Full Výskumný ústav vodného hospodárstva 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plná verzia ABBYY FineReader 12 Professional Edition Box Sk desktopové riešenie OCR Krajská prokuratúra Trnava 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie Štátna pokladnica 7,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb - ročný prenájom Domov MÁRIE 2,565 EUR 2016 Tovary Nie 1
ArcGIS for Deskop Basic Single Use ESRI -1. licencia s inštaláciou Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií RDS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 26,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adobe Acrobat Pro DC CZ Ekonomická univerzita v Bratislave 238 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software - Data systém - laboratórna kniha Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický softvér pre digitálnu kresbu a maľbu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
SketchUp PRO 2016 CZ Win Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 401 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií pre servre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Ekonomická univerzita v Bratislave 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií VMware: migrácia existujúcich licencií VMware Enterprise na VMware Enterprise Plus, ktoré sú využívané pre potreby informačných systémov Národný onkologický ústav 4,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií VMware: predĺženie služieb technickej podpory (údržby) pre existujúce licencie VMware, ktoré sú využívané pre potreby informačných systémov Národný onkologický ústav 9,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 26,185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér - správa hotelového systému, organizovanie podujatí a cateringu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérový balík Eltechs ExaGear Desktop pre ovládanie Raspberry Pi 3 Model B Technická univerzita v Košiciach 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Národná transplantačná organizácia 8,506 EUR 2016 Tovary Nie 1
Production Support Coverage VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) 3yrs. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3,240 EUR 2016 Tovary Áno 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4,865 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ročná licencia pre antivírusový program ESET Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie eScan a eDocsLiteKlient Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 72,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér na zálohovanie a obnovu pre virtuálne prostredie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 86,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Program WebSite X5 Evolution 13 Technická univerzita v Košiciach 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Visio Standard 2016 - GOV Slovenský hydrometeorologický ústav 2,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie ArcGIS vrátane nadstavieb Výskumný ústav vodného hospodárstva 6,574 EUR 2016 Tovary Áno 1
Upgrade softwaru ArcGIS. Výskumný ústav vodného hospodárstva 55,529 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na 1 rok - Academic VMware vSphere Standard & Support/Subscription Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií Slovenská agentúra životného prostredia 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Red Hat Enterprise Linux Server Úrad pre verejné obstarávanie 9,930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows server licencie k virtuálnemu serveru Mesto Ilava 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows Server CAL 2016 - OLP NL Government User CAL Úrad vládneho auditu 10,077 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server Remote Desktop Services, CAL pre terminálový server Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2,940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows Server 2016 Standard + CAL (Academic) Základná škola s materskou školou Župkov 1,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia OEM MS Windows Server Datacenter 2016 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 10,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie na zálohovací software Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka softvéru a licencií GAMS alebo ekvivalent Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 67,396 EUR 2016 Tovary Nie 1
Geografický informačný systém Mesto Handlová 60,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft s napojením na Ústredný portál verejnej správy (e-schránka) vrátane dodania licencí pre 300 používateľov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 160,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 9,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Software na dokumentáciu terénu Archeologický ústav SAV 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií pre elektronický systém na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Windows Server 2016 User Cal Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1,936 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 Hlavné mesto SR Bratislava 152,594 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Nákup softvéru a licencií“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 7,009 EUR 2017 Tovary Nie 1
Virtuálna sieť pre poskytovanie hlasových služieb vrátane dodávky mobilných telefónov. Mesto Nové Zámky 31,125 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Softvér na tvorbu diagramov, procesných máp, IT prostredí, aplikačných štruktúr, modelov“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4,306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft s napojením na Ústredný portál verejnej správy. Národné centrum zdravotníckych informácií 186,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový modul - morfológia a morfometria Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6,415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa AP WiFi NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 117,558 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém – predĺženie podpory Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 33,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitorovací systém na detailné monitorovanie všetkej prevádzky počítačovej siete v reálnom čase Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 86,448 EUR 2017 Tovary Nie 1
software na vyhodnotenie hydrometrických meraní Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické licencie Adobe Photoshop CC a CorelDraw Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2,376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém pre poskytovateľa sociálnych služieb ( prenájom formou licencie na 2 roky ) Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 9,731 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový modul - morfológia a morfometria Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
MODERNIZÁCIA IS PRE EL. SPRÁVU REGISTRATÚRY PRE SÚČASNÉ TECHNOLOGICKÉ A ORGANIZAČNÉ PROSTREDIE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 205,333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súbor softvérových produktov pre GIS Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Slovenský pozemkový fond 170,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
MODERNIZÁCIA NIS (MODUL RDG, CP) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 205,667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup blade serverov a príslušenstva NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 205,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 18,142 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie subscription Redhat JBOSS Fuse DataCentrum 22,809 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie licencií Oracle Partitioning vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 55,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitalizácia projekčnej sály Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 248,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity centrálneho zálohovacieho systému NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie IS MBIT o AI modul NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 47,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie antivírusového programu Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 231,758 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 243,957 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia MS Windows Server DataCenter CORE 2016 2lic OLP GOV NL Kancelária prezidenta SR 20,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia a štandardná technická podpora Avid Media Composer, alebo ekvivalent na 3 roky Kancelária prezidenta SR 2,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement Slovenský pozemkový fond 90,168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 286 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup podpory pre SUSE Linux Enterprise Server na 12 mesiacov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,487 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie softvérových licencií Mestská časť Bratislava - Petržalka 9,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 72,827 EUR 2017 Tovary Áno 1
Softvérový balík pre podporu prevádzky Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 160,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade a softvérová a technická podpora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 118,713 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
softvér Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové vybavenie na podporu údržby ESID ASSETS CC Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nových licencií Vertica Premium Edition vrátane údržby licencií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 63,374 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mandátne certifikáty Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové licencie Microsoft Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 161,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
TeamViewer 13 Corporate License s podporou pre mobilné zariadenia Národné centrum zdravotníckych informácií 3,966 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133,788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Windows licencie DataCentrum 55,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Pôdohospodárska platobná agentúra 145,464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb Cygnus, alebo ekvivalent - ročný prenájom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement Mesto Žilina 246,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 123,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie licencií k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 29,970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencií produktu CyberSafety Online Full Platform spoločnosti Kaspersky Lab NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pripojenie do Národného zdravotníckeho informačného systému ( NZIS) Nemocnica svätého Michala, a. s. 35,080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie licencií NIS Promis Nemocnica svätého Michala, a. s. 85,230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2,487 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup novej verzie programu WhatsUp Gold Total, Tier 300 Slovenská agentúra životného prostredia 8,734 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - obnovenie licencie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup licencie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 26,633 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 2ks licencií na 1 rok Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 9,658 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb CYGNUS - prenájom Domov sociálnych služieb 15,980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Win Server RDS User CAL licencie Mesto Trenčín 1,797 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a licencií MH Invest, s.r.o. 12,591 EUR 2018 Tovary Nie 1
MS WIN SRV 2016 STD 2CORE OLP NL GOV, 16 Mesto Kežmarok 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 3._Softvérové vybavenie laboratórií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,650 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie licencií softvéru Licencie Microsoft Office 365 Enterprice plán E3 Slovenský pozemkový fond 228,427 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup softvérových licencií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 483 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie a podpora Oracle Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 206,990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie ESET Endpoint Encryption Pro, alebo ekvivalent Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 20,290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vektorový grafický editor - kompletný balík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 315 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ročná podpora pre zálohovací systém virtuálnych serverov Veeam Backup Štátny ústav pre kontrolu liečiv 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
SketchUp PRO 2018 CZ Win Slovenské národné múzeum 1,520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie licencií Symantec NetBackup vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 176,645 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií softvéru na zálohu dát Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií pre softvér Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 75,722 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér-zálohovací softvér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podpora pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 217,727 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 167,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj IS Kategorizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 78,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencia od spoločnosti Microsoft Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3,522 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podpora pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 217,727 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 12,898 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie HP OV DataCentrum 17,798 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvéry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,702 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory 2 (support k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16,464 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory (supportu k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 51,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencií Dataprotector CT-33010 PB HP/1.8.2018-31.7.2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29,975 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licenčnej podpory Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 17,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup licencii produktov CA vrátane podpory (maintenance) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 313,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Geografický informačný systém s doplnkami, aktualizáciami, školením a licenciou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 76,144 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 48,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
softvér Ekonomická univerzita v Bratislave 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií softvéru Dynatrace pre monitoring aplikácií informačného systému KIS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 199,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5,448,500 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY A PRISPÔSOBENIA APLIKÁCIE eSCAN, MODULOV APLIKÁCIE jDoc A CUD Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,118,333 EUR 2018 Služby Nie 1
Aplikácia v podobe realitného porovnávača - GALAM s.r.o. GALAM s.r.o. 390,145 EUR 2018 Tovary Áno 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Qualiter - Capa HR CapaHR s. r. o. 344,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Service level agreement(SLA) pre IS GP SR Generálna prokuratúra SR 3,282,592 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozšírenie IS Doklady o vytvorenie bezpečnostného systému pre zaistenie opatrení fyzickej a objektovej bezpečnosti pre medzinárodné podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 383,900 EUR 2018 Služby Nie 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 518,237 EUR 2018 Tovary Áno 1