Spoločný slovník obstarávania (CPV)


Na podporu účinnosti jednotného trhu EK nabáda VO/O a HS k tomu, aby si osvojili postupy najlepšej praxe, a aby využívali elektronické komunikačné a informačné technológie, ktoré poskytnú všetkým relevantné informácie pre dosiahnutie najlepšej hodnoty za peniaze vo verejnom obstarávaní. Pre zvýšenie účinnosti a transparentnosti verejného obstarávania, zostavila EK v roku 1993 Spoločný slovník obstarávania (CPV) (Zdroj UVO).

Viac info na stránke UVO


CPV kód Popis Počet obstarávaní
CPV kód Popis Počet