Obstarávanie

Nákup licencií softvéru Dynatrace pre monitoring aplikácií informačného systému KIS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
199 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
166 250,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Monitoring aplikácií musí poskytovať okamžitý prístup k informáciám o výkonnosti a využiteľnosti sledovaných aplikácií v reálnom čase podľa požiadaviek uvedených v technickej špecifikácii.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Technická špecifikácia predmetu zákazky:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Technické vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: Špecifikácia:; Technické vlastnosti: Požadovaná funkcionalita:, Hodnota / charakteristika: -Meranie dostupnosti aplikácie-Meranie doby odozvy aplikácie-Upozornenie na zníženie dostupnosti alebo predĺženie odozvy-Monitorovanie výkonnosti z pohľadu koncového užívateľa; Technické vlastnosti: Požadovaná funkcionalita:, Hodnota / charakteristika: -Sledovanie všetkých užívateľov pristupujúcich k aplikácii bez ohľadu na prehliadač, zariadenie alebo lokalitu-24x7 zberanie všetkých transakcií; Technické vlastnosti: Požadovaná funkcionalita:, Hodnota / charakteristika: -Zber všetkých žiadostí na príslušnom web serveri (Apache/IIS)-Musi byť zabezpečená garancia zaťaženia aplikácie pri monitoringu všetkých transakcií - maximálny overhead 3%; Technické vlastnosti: Požadovaná funkcionalita:, Hodnota / charakteristika: -Možnosť monitoringu protokolov HTTP, HTTPS, SOAP-XML dekóder, HTTP/HTTPS dekóder, MS SQL -Automatická spolupráca s mobilnými aplikáciami Android; Technické vlastnosti: Požadovaná funkcionalita:, Hodnota / charakteristika: -Možnosť bezagentového aj agentového monitoringu aplikácie Sharepoint-Možnosť detailného monitoringu Oracle DB a IP-Možnosť dekódovanie aplikačnej prevádzky SAP R3, SAP - RFC ,; Technické vlastnosti: Požadovaná funkcionalita:, Hodnota / charakteristika: -Možnosť monitoringu T-code SAP, a DB SAP Hana-Možnosť sledovania dostupnosti a výkonnosti systému u všetkých užívateľov SAPu-Vzťah medzi transakciou a aktivitou koncového užívateľa; Technické vlastnosti: Požadovaná funkcionalita:, Hodnota / charakteristika: -Podpora technológie HDooP big data-Vzťah medzi transakciou a aktivitou užívateľa-Priamy súvis metrík systémov/procesov a výkonov jednotlivých transakcií; Technické vlastnosti: Požadovaná funkcionalita:, Hodnota / charakteristika: -Monitorovanie infraštruktúry a korelácia týchto metrík s metrikami pre danú aplikáciu a sieť; Technické vlastnosti: Funkcie agenta:, Hodnota / charakteristika: -Automatické rolovanie aktualizácií na inštaláciu agentov-Agent schopný preberať zoznam (aktívnych) vlákien pre Java a .Net procesy; Technické vlastnosti: Funkcie agenta:, Hodnota / charakteristika: -Pridanie/odstránenie senzorov snímajúcich podrobnosti úrovne metódy za chodu bez reštartovania -Crash analýza klienta; Technické vlastnosti: Funkcie agenta:, Hodnota / charakteristika: -Agent musí vedieť robiť snímky pamäte, aby bolo možné analyzovať vyčerpanie pamäťových zdrojov; Technické vlastnosti: Spolupráca viacerých tímov:, Hodnota / charakteristika: -Export zachytených transakcií, vrátane informácií o úrovni metódy pre analytické účely-Definovanie a obmedzenie prístupu ku citlivým údajom, možnosť ich maskovať; Technické vlastnosti: Spolupráca viacerých tímov:, Hodnota / charakteristika: -Automatické zachytenie a porovnanie jednotlivých unit testov v CI prostredí-Porovnanie záťažových testov jednotlivých verzií aplikácie; Technické vlastnosti: Spolupráca viacerých tímov:, Hodnota / charakteristika: -Automatická Root-cause analýza na všetkych úrovniach/tieroch – front-end-middleware-back end-Upozornenie na prekročenie prahovej hodnoty pomocou: emailu,SNMP trapu a webovej služby; Technické vlastnosti: Spolupráca viacerých tímov:, Hodnota / charakteristika: -Systém riadenie užívateľských práv a prístupov k zodpovedajúcim pohľadom na dáta-Možnosť exportu metrík na úroveň Java/.Net kódu z riešenia a zdielanie s interným vývojom alebo dodávateľom; Technické vlastnosti: Reporting:, Hodnota / charakteristika: -Zobraziť transakčné údaje na vybraných dashboardoch -Vyhľadanie a zobrazenie konkrétneho užívateľa-Prienik z vysokej úrovne business dashboard na individuálne transakcie; Technické vlastnosti: Reporting:, Hodnota / charakteristika: -Výpočet percentilov v ľubovoľnom systéme metrík-Uchovávanie priebehu vývoja KPI (key performance indicators = kľúčové indikátory výkonnosti) minimálne počas 5 rokov; Technické vlastnosti: REG:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Monitorovaný systém:, Hodnota / charakteristika: -1 x MS Windows 2008 64 bit SP2 -.NET,-Middleware vrstva web serrvices-2 x backend load balancer MS Windows; Technické vlastnosti: DMS:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Monitorovaný systém:, Hodnota / charakteristika: -2 x MS Windows 2008 64 bit SP2 - .NET, Sharepoint 2007-2 x MS SQL R2 SP3 2008, MS Windows 2008 64 bit SP2, -2 x backend load balancer MS Windows; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky na plnenie:, Hodnota / charakteristika: -Vrátane dopravy na miesto plnenia-Vrátane inštalácie na mieste plnenia.-Požaduje sa podpora (maintenance a servisná podpora) vrátane update aplikácie do 31.12.2018.; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky na plnenie:, Hodnota / charakteristika: Požaduje sa dodávka predmetu plnenia, ktorý bude otestovaný a funkčný do 90 pracných dní od výzvy objednávateľa.; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky na plnenie:, Hodnota / charakteristika: V prípade omeškania dodávky bude uplatnené penále vo výške 1,00 % z ceny dodávky za každý deň omeškania.; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky na plnenie:, Hodnota / charakteristika: Pre inštaláciu a konfiguráciu SW sa požaduje odborne spôsobilá osoba s minimálne 7 ročnými skúsenosťami s end user performance monitoringom s certifikáciou na implementáciu konkrétneho SW.; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky na plnenie:, Hodnota / charakteristika: Požaduje sa do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy predložiť súhlas s integráciou sofvéru pre monitoring od autorizovaného poskytovateľa informačného systému KIS a to z dôvodu zabezpečenia compatibility,; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky na plnenie:, Hodnota / charakteristika: funkčnosti, bezproblémového chodu aplikácie a ochrany práv duševného vlastníctva dotknutých subjektov (podrobné informácie o dotknutých subjektoch poskytne verejný obstarávateľ po podpise zmluvy).; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky na plnenie:, Hodnota / charakteristika: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári a vo VOP sa bude považovať; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky na plnenie:, Hodnota / charakteristika: za podstatné porušenie zmluvných podmienok s následným ukončením zmluvného vzťahu.; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky na reporting a zobrazovanie informácií:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Analytický reporting a obrazovky musia poskytovať nasledovné informácie:Úroveň servisu:, Hodnota / charakteristika: - Kvalita servisu- Servis status/SLA/SLM/incident/Root couse analýzu- Súčasné indikátory - Historické indikátory- deň/týždeň/mesiac; Technické vlastnosti: Indikátory výkonnosti:, Hodnota / charakteristika: 1. výkonnosť aplikácie2. odozvy server/sieť/klient3. operácie/transakcie – rýchlosť4. prerušenie transakcie – všetky súčasti a ich indikátory výkonnosti; Technické vlastnosti: Indikátory výkonnosti:, Hodnota / charakteristika: - Obchodné indikátory- Užívatelia – aktívny, poškodený; Technické vlastnosti: Stav klienta:, Hodnota / charakteristika: - Samotní užívatelia- Výkonnosť aplikácie- Operácie- Prerušenie operácie- Čas prerušenia operácie- Aktívny užívatelia/Poškodený/Percentá- Vyžiadané prerušenie dopytu; Technické vlastnosti: Stav na všetkých úrovniach:, Hodnota / charakteristika: - Všetky TCP/IP indikátory –RTT, Lost Rate, #Bytes, Packets, Window- Časy serverov, indikátory kapacít- Casy serverových súčastí, Dotazy, Súvislosti, Vlákna- CPU/Pamäť – indikátory; Technické vlastnosti: Stav na všetkých úrovniach:, Hodnota / charakteristika: - Odozvy, Časy načítania, Diagramy pre čítanie kaskád- Požiadavka Prerušenie- hĺbkové analýzy všetkých Java, .Net komponentov pre servre strednej triedy; Technické vlastnosti: Stav na všetkých úrovniach:, Hodnota / charakteristika: - Pre Web/SQL server – všetky indikátory pre každý dopyt

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MHM computer Slovakia, s.r.o. 1 199 500,00 20% EUR 27. September 2018 234512

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×