Dodávateľ

HENRYSO, s.r.o.

Nitra
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HENRYSO, s.r.o.

IČO: 50687115

Adresa: Fraňa Mojtu 22, Nitra

Registračné číslo: 2017/3-PO-E4163

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Marec 2017

Záznam platný do: 16. Marec 2020

Posledná zmena: 17. Marec 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 828 927,20 EUR 213 213
2018 294 640,92 EUR 183 183
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 828 927,20 EUR 213 213
2018 294 640,92 EUR 183 183

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 10 029,79 EUR
Slovenská správa ciest 2 3 857,49 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 13 999,99 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 49 091,66 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 2 330,05 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 924,97 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 2 291,67 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 7 399,99 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 3 097,64 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 9 549,00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 9 410,42 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 2 910,48 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 36 078,33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 18 034,96 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 11 886,15 EUR
Mesto Levice 1 13 700,00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 1 209,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 3 215,69 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 379,21 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 26 500,00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 896,91 EUR
Mesto Prievidza 1 949,99 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 689,00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 15 120,78 EUR
Košický samosprávny kraj 2 544,07 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 175 600,00 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 1 555,83 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 2 091,67 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 27 600,00 EUR
Mesto Piešťany 1 0,00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 1 184,99 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 2 079,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 7 091,50 EUR
Mesto Komárno 2 360,83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 18 333,68 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 21 919,81 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 948,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 705,00 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 1 0,00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 314,15 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 2 441,67 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 20 17 819,11 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 7 658,33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 3 421,29 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 3 953,75 EUR
Mesto Nové Zámky 1 2 540,00 EUR
Slovenské národné múzeum 12 5 685,03 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 1 997,49 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 6 947,99 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 46 712,87 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 9 441,67 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 2 541,67 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 969,99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 1 607,96 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 2 399,98 EUR
Mesto Michalovce 2 4 591,66 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 2 700,00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 36 140,83 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 5 516,67 EUR
Mesto Kežmarok 2 279,17 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 15 593,23 EUR
Záchranná služba 6 29 073,96 EUR
Mesto Hlohovec 2 2 658,34 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 2 175,00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 0,00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 2 820,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 499,98 EUR
Mesto Trenčín 1 7 999,99 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 257,50 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 2 462,00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 446,64 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 14 900,00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 14 27 471,07 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 3 432,50 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 22 605,98 EUR
Zoologická záhrada 1 727,50 EUR
Horská záchranná služba 1 9 166,67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 24 28 930,86 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 24 172,50 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 2 555,00 EUR
Krajský súd v Trnave 1 1 116,67 EUR
Okresný súd Revúca 1 220,93 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 974,31 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 2 410,00 EUR
Ústav polymérov SAV 3 5 053,33 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 6 895,00 EUR
Národný onkologický ústav 3 9 872,90 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 147,50 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 1 072,49 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 0,00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 7 654,17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 220,00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 2 333,32 EUR
Archeologický ústav SAV 1 18 958,33 EUR
Okresný súd Brezno 1 225,00 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 1 22 916,67 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 14 498,00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 EUR
Divadlo Nová scéna 1 666,65 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 140,83 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 1 364,81 EUR
Centrum účelových zariadení 2 7 856,99 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2 1 147,50 EUR
Stredná odborná škola 1 1 050,00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 241,65 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 4 150,00 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 632,50 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 1 908,33 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 2 919,17 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 2 5 652,50 EUR
Dopravná akadémia 1 315,83 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 0,00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 6 099,17 EUR
Spojená škola 1 479,17 EUR
Ústav merania SAV 4 918,30 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 333,32 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 149,99 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 5 2 169,17 EUR
Spojená škola 1 4 458,32 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 137,50 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 2 959,15 EUR
Súkromná obchodná akadémia 1 7 374,17 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 1 790,83 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 1 083,32 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 845,83 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 4 799,99 EUR
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 1 0,00 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 23 241,67 EUR
Stredná odborná škola 1 419,99 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 14 795,83 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 1 080,00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 849,52 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 88,33 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 0,00 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 1 191,67 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 415,00 EUR
Ekonomický ústav SAV 1 1 281,67 EUR
Športové gymnázium 1 2 290,83 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 1 037,50 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 1 4 916,66 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 1 975,00 EUR
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 1 4 666,64 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 550,00 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 0,00 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 7 575,00 EUR
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej 1 14 916,67 EUR
Okresný súd Lučenec 3 6 449,15 EUR
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným 1 11 415,83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Počítačové zostavy s príslušenstvom, softvérom a sieťovými prácami. "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 13 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT vybavenia Žilinský samosprávny kraj 3 170,40 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava- digitálny fotoaparát Nikon D3300+AF-P 18-55mm VR+brašňa+16GBkarta+statív Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 18 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Stredná umelecká škola v Trenčíne 505,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,HP Národný onkologický ústav 1 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Kyocera / ORO F Národný onkologický ústav 1 971,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monotor, Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 669,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originálne Horská záchranná služba 13 017,73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktný skartovač s vysokým stupňom utajenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 237,10 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 373,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Akadémia umení v Banskej Bystrici 3 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiele multifunkčné laserové zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 35 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 110,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 19 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 16 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízory Technická univerzita v Košiciach 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačového príslušenstva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 287,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Mesto Zlaté Moravce 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 695,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a príslušenstva Archeologický ústav SAV 25 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej 18 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca do 120 litrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 090,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Záchranná služba 1 009,24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 996,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Slovenská správa ciest 4 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 5 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 12 871,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova chrbticovej sieťovej infraštruktúry a rozšírenie novej wifi siete UNIVERZITA J. SELYEHO 30 225,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS13-9360 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 019,44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Outdoor kamera s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 799,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 191,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Serverová zostava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 81 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a IT príslušenstva Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40 105,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných PC, nových kancelárskych zariadení a vybavenia so súvisiacim spotrebným materiálom Tanečné divadlo Ifjú Szivek 17 761,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová farebná tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 290,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup rýchlovarných kanvíc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 894,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika. Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Electrolux EJ2302AOW2, dvojdverová chladnička, 1 kus alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 299,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dátový rozvádzač 19"/6U s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 520,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 13 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 519,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
SSD disk Samsung 850 EVO 500GB alebo ekvivalent Ústav merania SAV 175,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna lampa s modulom pre EPSON EB-420 Základná škola s materskou školou Babín 180,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, klávesnica, počítačová myš, laserové tlačiarne, softvér Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 042,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meteostanica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 655,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT techniky Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 9 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 156,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom, batéria, brašňa, čítačka kníh, Notebook, grafický tablet Spojená škola 5 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 474,35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica , Mini USB Bluetooth dongle Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 364,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skenery A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook Mesto Kežmarok 1 390,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava + Tlačiarne Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 098,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače a monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Yoga Tab3 10" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 038,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 11 898,92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a tablet s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 14 263,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 215,71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, notebook Základná škola - Alapiskola 1 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava ALL In One Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 780,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov a domácnosti Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 37 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne a tonerov do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor BenQ MS527 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 242,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Slovenské národné múzeum 40,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovateľný Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 2 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 980,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Premietacie plátna pre videoprojektory Záchranná služba 237,55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Prevádzkové stroje, prístroje Košický samosprávny kraj 322,90 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Kávovar Košický samosprávny kraj 359,25 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka IT zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 25 934,70 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup bielej techniky Mesto Prievidza 1 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné atramentové multifunkčné zariadenie A3 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Kysucká knižnica v Čadci 10 290,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Elektrické spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 6 184,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 ks Notebooky s púzdrami Vysoká škola múzických umení v Bratislave 792,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 096,97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálneho projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 1 449,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 414,27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 8 880,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Webkamera Creative Blasterx SENZ3D Ústav experimentálnej fyziky SAV 384,90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň Ricoh SP 150SU s príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 155,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12 580,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 260,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Mesto Kežmarok 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
TP - Link TL-WA901ND 300Mbps Wireless N AP Slovenské národné múzeum 28,79 EUR 2017 Tovary Nie 1
TP-Link TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Slovenské národné múzeum 11,48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablety Ekonomická univerzita v Bratislave 8 208,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pamäťová karta Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 31,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 533,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 621,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Športové gymnázium 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 14" Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Navigácia Garmin Drive 50 LM Lifetime CE Slovenské národné múzeum 106,49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 052,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň atramentová pre farebnú tlač formát A3+ Slovenské národné múzeum 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor s Full HD rozlíšením Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 211,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 141,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 209,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Slovenské národné múzeum 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia do kancelárie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optické Patch káble NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 40 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 020,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 762,15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC Dell Optiplex 3050 MT /Intel Core i3-7100/ s Dell monitorom 24" Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 528,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 877,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový digitálny fotoaparát Panasonic LUMIX DMC-TZ70 alebo ekvivalent, vrátane príslušenstva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkPad T470p 20J6001MXS Ekonomický ústav SAV 1 580,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mesto Nové Zámky 3 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač 2 Ústav experimentálnej fyziky SAV 673,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dron - lietacie bezpilotné zariadenie Technická univerzita v Košiciach 840,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 5 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné tlačiareň, počítačové zariadenia a príslušenstvo Záchranná služba 6 956,66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Variče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 3 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inteligentné úložisko Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 457,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - tablety Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 720,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
IKT Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 30 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
NotebookLaserová tlačiareň čiernobiela multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 086,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 105,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné projekčné plátno biele, matné, 152 x 203 cm Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie tabletov v počte 9 ks Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 517,23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener HP ScanJet, IP telefóny CISCO, skenovacie pero , IKT príslušenstvo Krajský súd v Trnave 1 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače All in One; externý disk a diskové zariadenie s diskami Kancelária verejného ochrancu práv 5 760,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče s príslušenstvom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 335,24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory 12 V 5Ah Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 82,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) Mesto Michalovce 5 830,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pokladničná tlačiareň Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 576,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Ústav merania SAV 560,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor s držiakom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň a PC príslušenstvo Spojená škola 590,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
DELL Inspiron 17 5758 i5-5200U 17.3"HD+ 12GB 1TB NV-2GB W10 3rNBD strieborný nový (nie repasovaný) alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 850,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s operačným systémom Záchranná služba 10 008,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Makro-teleobjektív s optickým stabilizátorom obrazu a sada mikrospokopovej kamery USB s 3D držiakom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 770,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a zariadeniam Ústav experimentálnej fyziky SAV 320,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, switche Základná škola s materskou školou Župkov 3 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a notebookov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 11 292,52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 188,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, príslušenstvo a pamäťové médiá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chladničiek Slovenská správa ciest 330,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 449,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks skenera Generálna prokuratúra SR 1 020,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Moto E4 Gray s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 1 170,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar, filtračná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 648,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 10 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 872,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 060,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné klimatizačné jednotky a tesnení okien pre mobilné klimatizačné jednotky Národné centrum zdravotníckych informácií 1 830,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 9 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovácia, doplnenie výpočtovej techniky alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 5 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termotlačiareň na tlač čiarových štítkov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 552,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné tlačiareň, počítačové zariadenia a príslušenstvo Záchranná služba 6 956,66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav experimentálnej fyziky SAV 124,44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T470 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 4 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný Disk Toshiba Enterprise 2TB, 3.5", 7200RPM, SAS alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 320,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor ACER P 1502 alebo ekvivalent Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 2 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Canon i-Sensys MF232 Mesto Michalovce 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie informačno-komunikačnej techniky - PC zostavy a softvér Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným 13 703,09 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 657,24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie elektrospotrebičmi pre internát Stredná odborná škola 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 998,12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 14 999,83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka, laminátor Slovenské národné múzeum 443,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet s klávesnicou Základná škola Veľký Šariš 4 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý hardisk Western Digital - My Passport ultra Metal edition 2 TB čierna alebo strieborná Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 109,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 1 072,70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 479,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny zobrazovací valec do tlačiarne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 147,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do UPS HP R/T3000 a likvidácia starých batérií Okresný súd Rimavská Sobota 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 762,34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 11 935,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom a multifunkčnou tlačiarňou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Notebook; 2. Klávesnica; 3. Myš; 4. Adaptér Národné lesnícke centrum (NLC) 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mraznička zásuvková Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 342,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný reproduktor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 520,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
3D okuliare pre DLP dataprojektor Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 498,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička Slovenské národné múzeum 119,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s operačným systémom Záchranná služba 10 008,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta a redukcia pre pracovnú stanicu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 378,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleobjektív Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 128 525,63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s reproduktormi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ProBook 450 G5 + myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 714,41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie EPSON L6170 ITS EcoTank Štátny veterinárny a potravinový ústav 336,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát Nikon D5600 s objektívom a príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Ústav experimentálnej fyziky SAV 153,46 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál 43'' UHD 4K Smart LED TV UE43NU7192UXXH Série 7, 108 cm, PQI 1300 (50 Hz), DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 1.5, Steam Link, VESA, reproduktory 20 W, čierná farba, A, + výsuvný poloh. držiak slim Stell SHO2050 + montáž na stenu na viacerých miestach Národný onkologický ústav 7 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predlžovací kábel na bubne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6430 AOW alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odsávač pár Whirpool AKR 749 NB, alebo ekvivalet LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 509,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, USB kľúče, externé disky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 290,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar, mikrovlnné rúry, chladničky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 896,91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 420,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou EPSON EB-695Wi, Biela keramicko-magnetická tabuľa Základná škola s materskou školou Župkov 4 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový skener Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 133,08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a vybavenie do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 5 930,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor Slovenské národné múzeum 4 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre výpočtovú techniku a elektromechanické zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 125,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED TV a monitory Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 17 760,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
El. jednoplatnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
HDD 2,5" 1TB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 73,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušentsvo počítačov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 303,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu Ústav polymérov SAV 840,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička a mraznička Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 235,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty do PC - SSD Disk a pamäť RAM Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 112,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, monitor a tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 420,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítač All In One a multifunkčná tlačiareň atramentová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 848,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G6 i3-6006U 256GB + 2 x monitor BENQ GW2470H, + 2x pracovná pc stanica + 2 x set myš klávesnica + Televízny prijímač LG 65UK6100PLB alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 3 105,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 625,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 889,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 460,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky 3ks HP ProBook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 878,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
TV monitor pre MRI simulačnú miestnosť Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 835,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 754,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
stolové počítače a notebooky s SSD diskom Ústav polymérov SAV 3 950,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Externý pevný disk 2,5" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 138,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 210,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED televízory s príslušenstvom Centrum účelových zariadení 2 585,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítača a tlačiarne Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovací stroj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika pre potreby MŠ Mesto Komárno 9 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
12'' Notebook s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 690,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 466,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projekčné plátno AVTek Tripod Standard 200x200 cm so statívom Slovenské národné múzeum 65,09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 229,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 905,38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 2 886,57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 260,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pre potreby MŠ Mesto Komárno 438,90 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS Microsoft Windows 10 Home 64bit + monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 495,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dotykový Full HD LCD monitor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 362,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
chladničky na vzorky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 315,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
SDXC Card 256 GB 90MB/s Class 10UHS-I U3 V30 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý disk Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 173,70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výkonného počítača pre CUDA výpočty. Ústav polymérov SAV 1 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, externá dvd mechanika, myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-príslušenstvo k notebooku Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 66,33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň laserová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 322,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC All-in-One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nahrávacie zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 336,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tabule a projekčného plátna Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor 24" I2475PRQU Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 229,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovačka, rezačka Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 865,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Národný bezpečnostný úrad 3 101,16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mini PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 305,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tabletových počítačov a ochranných puzdier na tabletové počítače Stredná odborná škola 1 260,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II /2018 Mesto Trenčín 10 760,04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 192,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 760,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 354,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 390,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Lučenec 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom Tablet PCStylus- aktívne pero – kompatibilitaPC-pracovná stanicaKlávesnica a myš -bezdrôtová súprava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 935,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC-pracovná stanica+operačný systémTlačiareň laserová farebná multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 880,39 EUR 2018 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
XGA projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 494,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS Microsoft Windows 10 Home 64bit + monitor + tlačiareň Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - mraznička, vysávač, kanvica, CD,el.sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička jednodverová s mraziacim priestorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 740,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor SMART LED, 108 cm, Full HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 095,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný rádioprijímač s USB/SD prehrávačom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 296,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC – All In One , PC, monitor, tlačiareň laserová farebná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 986,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 260,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice, mikrovlná rúra, kávovary Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 825,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač Zoologická záhrada 911,17 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chladničky, chladničky s mrazničkou Univerzitná nemocnica Bratislava 42 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Brezno 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 6 693,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač (notebook) alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 1 265,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 680,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 216,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 216,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 2 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 810,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie KC Mesto Kráľovský Chlmec 1 164,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítače 2 ks HP Pavilion Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 910,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2018 Mesto Piešťany 21 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
42" farebný skener Canon Colortrac SmartLF SC 42e Xpress s príslušenstvom alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 7 534,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Divadlo Nová scéna 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Revúca 220,93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 175,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 947,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 18,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Premietacie plátno závesné a stropný držiak pre dataprojektor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 104,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Ústav merania SAV 61,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 380,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačová zostava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne multifunkčné Fakultná nemocnica Trenčín 2 775,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie výpočtovej techniky Generálna prokuratúra SR 2 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový skener Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 996,65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, externá dvd mechanika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, externá dvd mechanika, myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - optická drôtová myš Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 39,49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátor do digitálnej zrkadlovky Nikon Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 60,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 172,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 622,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojaté chladničky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš + klávesnica set, externé disky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 990,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovače 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica pre notebook Microsoft Surface Book; Adaptér z USB-C na HDMI, VGA, USB 3.0 a RJ-45 video kábel mini DisplayPort na Display port Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 570,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Micro SDXC karta a Externý box pre 2.5’’ SATA disky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 32,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čítačka e-kníh, montážna súprava, prevodník z USB na sériový COM port Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 113,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, reproduktor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 369,46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reproduktor, prezentér Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 183,85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 361,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
mini PC, LCD monitor, Notebook, myš, taška, Tablet, klávesnica, puzdro a taška ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízory a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 863,07 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP 250 G6 Asteroid Silver Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 329,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 105,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 376,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače 3ks HP Pavilion Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 365,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 060,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dátové úložisko - sieťové úložné centrumExterný disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inteligentná batéria do lietajúceho kvadrokoptéra DJI Phantom 3 advanced Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor 24“ Philips (243V7QJABF) alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 3 447,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 629,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička, mraznička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener Centrum vedecko-technických informácií SR 377,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, monitor, disky Výskumný ústav vodného hospodárstva 574,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD Disk a operačná pamäť Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 177,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a príslušenstvom Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 14 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook DELL Vostro 5568-8986 alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtový ovládač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 256,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ekonomická univerzita v Bratislave 1 313,51 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúče, CD, DVD, podložky pod myš Univerzitná nemocnica Bratislava 6 204,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 24 077,66 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou hore Whirlpool ARC 2353 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole Candy CKCS6186IXV/1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička s objemom 500 l Dopravná akadémia 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samsung 970 PRO, M.2 SSD, 1TB Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 434,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad E480, 20KN0067MC Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 854,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ročná podpora Veeam Backup&Replication Enterprise for VMware – Education Only Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 600,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 030,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a príslušenstvo k PC Múzeum Slovenského národného povstania 8 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD LED Monitory s reproduktormi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 235,06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 10 635,81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, notebook a premietacie plátno Generálna prokuratúra SR 2 030,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň Ekonomická univerzita v Bratislave 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 7 241,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 369,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook dokovateľný a dokovacia stanica Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 691,54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 428,00 EUR 2018 Tovary Nie 1





Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 604 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Henrich Sonnenschein
Adresa:
Letná 4 Nitra 94905
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
2. Október 1977
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Apríl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
a Audit, s.r.o.
Adresa:
Ul. 29 Augusta 2B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Mickiewiczova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.01.2019 do:

Stiahni



Záznam platný od: 26.04.2017 do: 2.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×