CPV kód

30200000-1

Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 25,867,552 EUR
Mesto Prešov 1 14,831 EUR
Mesto Poprad 1 1,340 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 315,450 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 9,140 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 3,366 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 1,199 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 224 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 59 1,754,582 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 408,077 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 9,308,333 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 12 287,994 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 5,750 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 1 6,425 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 3 19,293 EUR
Trnavský samosprávny kraj 6 420,328 EUR
Slovak Business Agency 2 945,681 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 8 271,048 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 36 4,251,697 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 2,141 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 1,404,443 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 2,914,699 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 1,669 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1,595,800 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 7,442,002 EUR
Technická univerzita v Košiciach 18 6,876,314 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 64,581 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 4,992 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 4,727,413 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 2 94,692 EUR
Mesto Komárno 3 6,438 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 100,418 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 257,333 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 245,640 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 837 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 21,989 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 6 13,973 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 15,484,715 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 84,464 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 2 142,905 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 239 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 658,571 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 2,687,612 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 34 7,609,939 EUR
Mesto Holíč 14 32,792 EUR
Mesto Partizánske 5 47,876 EUR
Gymnázium 2 25,122 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 30,275,874 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 80,288 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 400,000 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 34,462 EUR
Stredná umelecká škola 1 44,059 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 3,275,152 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 18,320 EUR
Mesto Ilava 2 1,000 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 2,009,507 EUR
KFB Control s.r.o. 1 57,080 EUR
Gymnázium 1 38,077 EUR
Stredná priemyselná škola Snina 1 121,850 EUR
Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce 2 57,246 EUR
Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava 2 40,564 EUR
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 2 66,120 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 2 60,298 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 2,700 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 8 432,221 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 7 5,881 EUR
Záchranná služba 4 1,163 EUR
Mesto Hlohovec 36 71,930 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 132,824 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 0 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 148,991 EUR
Obec Markovce 1 0 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 89,368 EUR
Mesto Púchov 4 19,375 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 125,954 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 677 EUR
Národné rehabilitačné centrum 13 27,973 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 2,820 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 1,100 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 9 973,620 EUR
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce 2 71,187 EUR
Stredná odborná škola, Turany 2 61,263 EUR
Gymnázium, SNP 1, Gelnica 1 55,570 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO 2 126,180 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 75,750 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 38,650 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 8 4,127 EUR
Súkromná stredná odborná škola podnikania 1 40,980 EUR
Stredná odborná škola technická 2 111,833 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 5 17,377,302 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 47,141 EUR
Súkromná stredná odborná škola pedagogická 1 34,760 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 115 211,238 EUR
Horská záchranná služba 1 16,575 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 84,629,331 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 9,064 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 18 16,020 EUR
Národný bezpečnostný úrad 6 66,744 EUR
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu 1 23,000 EUR
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 1 100,600 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 6 3,780 EUR
Biofarma Turie, a.s. 2 30,015 EUR
Ústav polymérov SAV 14 66,566 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 6,895 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 1,753 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 3 1,159,839 EUR
Mesto Lučenec 1 5,417 EUR
PINE Systems s.r.o. 1 178,080 EUR
BIONT, a.s. 2 4,905 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 2 36,756 EUR
Obec Nesvady 1 726 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 11 176,001,072 EUR
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 1 56,933 EUR
Obec Raslavice 14 1,398 EUR
Obec Veľké Raškovce 1 483 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 7,099 EUR
FLEX-IS, spol. s r.o. 1 63,000 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 104,420 EUR
Archeologický ústav SAV 3 24,092 EUR
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice 2 90,181 EUR
MCGA legal, s.r.o. 1 78,747 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 920 EUR
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša 1 35,200 EUR
D.M.P. STEEL s.r.o. 1 58,692 EUR
ALCASYS Slovakia, a.s. 1 77,740 EUR
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 1 86,700 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 253,953 EUR
Vysoká škola Danubius s.r.o. 1 4,447,500 EUR
Výskumná agentúra 1 81,250 EUR
Hudobné centrum 2 1,161 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 1,906 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 3 616,360 EUR
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 1 83,125 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 2,969 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 5,141 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 2,518,725 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 1 150,430 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 2,035,000 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 962 EUR
TCX s.r.o. 2 167,797 EUR
PREFA invest, a.s. 1 29,700 EUR
Soft-Tech EU, s.r.o. 2 114,423 EUR
Dom Maríny, s.r.o. 1 99,900 EUR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 1,548 EUR
ALIEN studio s.r.o. 3 118,500 EUR
SAD Prešov, a.s. 1 917,100 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 110,073 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 14,789 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 4,099 EUR
Spojená škola 3 1,956 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 6,667 EUR
Ústav merania SAV 2 133 EUR
Gymnázium - Gimnázium 1 272 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 7 3,560 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 31 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 5,527 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 6,315 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 4,142 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 916 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 1 413 EUR
Herbarius s.r.o. 1 1,217 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 1,249 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 6,292 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 0 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 9 10,605 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 2,152 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 1,868 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 3,600 EUR
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 1 0 EUR
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 1 1,200 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 1,720 EUR
Verejná knižnica Mikuláša Kováča 1 2,889 EUR
Spojená škola 2 9,671 EUR
Súkromná základná umelecká škola 1 3,625 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 23,444 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 1,042 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 23,304 EUR
Centrum voľného času 1 492 EUR
Špeciálna základná a Špeciálna materská škola 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 4 12,796 EUR
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 77,740 EUR
Slovanet, a.s. 3 820,372 EUR
DATALAN, a.s. 71 41,484,814 EUR
AutoCont SK a.s. 52 49,191,855 EUR
Ing. Viera Závodská - N.NETCOM 1 175 EUR
GAMO a.s. 10 406,776 EUR
F.A.T., s.r.o. 7 11,836 EUR
Synergon, s.r.o. 1 95,416 EUR
Gratex International, a.s. 19 2,084,379 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 6 3,417 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 3 130,527 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 1,669 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 8,544,988 EUR
SOFOS, s r. o. 6 30,550,936 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 1,042 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 3 108,118 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 41 13,907,058 EUR
Tecton, a.s. 5 123,941 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 1 8,531,614 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 3 45,483,333 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 16 339,858 EUR
ITEnS, s.r.o. 1 289 EUR
IVEKO, s.r.o. 10 349,450 EUR
Scholaris, s.r.o. 9 342,011 EUR
Venron, s.r.o. 1 23,000 EUR
SOITRON, s.r.o. 2 25,715,143 EUR
ANECT a.s. 1 7,300 EUR
TransData s.r.o. 1 917,100 EUR
PC SEMA, s.r.o. 4 33,329 EUR
Datacomp s.r.o. 16 53,519 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 8 4,726,870 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 7 398,185 EUR
TEMPEST a.s. 8 43,357,294 EUR
Camea Computer System a.s. 1 35,200 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 1 40,980 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 4 6,621,630 EUR
elfa, s.r.o. 19 7,028,098 EUR
BSP Solutions, a.s. 1 1,949,350 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 1 47,141 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 8 561 EUR
Disig, a.s. 2 818,393 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 4 1,059,645 EUR
PRIM, spol. s r.o. 1 2,615 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 86,700 EUR
Design Club s.r.o., 1 178,080 EUR
ITSK, s.r.o. 148 229,587 EUR
Aliter Technologies, a.s. 6 8,260,831 EUR
TooNet, s. r. o. 1 63,000 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 62,395 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 19 812,865 EUR
mcpower.sk, s.r.o. 1 78,747 EUR
DD21 s.r.o. 3 911 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 1 45,585,617 EUR
SANDING spol. s r.o. 1 58,692 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 9 973,620 EUR
MHH, s.r.o. 1 27,400 EUR
mc.edu, s.r.o. 2 101,267 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 2,983 EUR
CellQoS, a.s. 1 4,447,500 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 1 0 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 2 798 EUR
DATA SYSTEMS spol. s r.o. 6 257,572 EUR
exe, a.s. 1 24,610 EUR
BUSE s.r.o 2 1,132,687 EUR
ARNET, s.r.o. 1 1,000 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 1 5,508 EUR
MB TECH BB s.r.o. 10 24,952 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 13 29,881 EUR
GRADIENT ECM s. r. o. 1 2,035,000 EUR
ims, a.s. 1 9,308,333 EUR
Next Team, s.r.o. 1 483 EUR
Buse s.r.o 1 1,165,050 EUR
Kapsch s.r.o. 1 253,953 EUR
I.S.D.D. plus, s.r.o. 1 28,000,000 EUR
MindIT, s.r.o. 1 28,000,000 EUR
Inloop, s.r.o. 1 99,900 EUR
SOFIS, s.r.o. 1 7,750 EUR
STEP software s.r.o. 2 167,797 EUR
Flex-Automatika kft. 2 114,423 EUR
NordERP a.s. 1 29,700 EUR
Unihouse, s.r.o. 3 118,500 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 2 36,756 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 10 6,429 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 1,309 EUR
Legia, a.s. 1 12,850 EUR
nanoTECH s.r.o. 8 3,940 EUR
ATECH.NET s.r.o. 5 12,036 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 4 2,161 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 570 EUR
TOWDY s. r. o. 1 899 EUR
AXISplus SK s.r.o. 1 837 EUR
Skyfall s.r.o. 1 7,000 EUR
IKARO s.r.o. 2 17,764 EUR
Simply supplies s.r.o. 3 4,013 EUR
Altrinia s. r. o. 1 2,583 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 23 44,506 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 1 5,750 EUR
BB-IT s. r. o. 1 0 EUR
Martin Gall - MG COMP 11 76,917 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 331 EUR
Syntex Bratislava s.r.o. 1 1,270 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 8 11,948 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 1 0 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 3 40,844 EUR
COMINFO, a.s. 1 320 EUR
ASM Slovakia, spol. s r.o. 1 71 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 2 1,076 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 2 439 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 1 43 EUR
SHARK Computers, a.s. 2 1,669 EUR
TechAid s.r.o. 5 11,466 EUR
MICOMP spol. s r.o. 1 0 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 1,038 EUR
JRM Slovakia, s.r.o. 1 250 EUR
LtcNet, s.r.o. 8 20,755 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 1 4,790 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 3 1,662 EUR
RENTON SK s.r.o. 1 50 EUR
Mária Vinczeová 1 49,975 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 4 2,502 EUR
microform, s.r.o. 1 116,700 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 3,000 EUR
GOTANA, s. r. o. 3 15,857 EUR
realshop.sk, s.r.o. 2 3,961 EUR
Hardware Support s.r.o. 1 4,083 EUR
Andrej Holka 4 46,326 EUR
C.solution s.r.o. 1 200 EUR
KonekTel, spol. s r.o. 1 83,125 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 1,357 EUR
EuroServis LK spol. s r. o. 1 81,250 EUR
ACTE, s. r. o. 2 5,368 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 3 3,145 EUR
flex-it, s.r.o. 1 271 EUR
MUZIKUS, s.r.o. 1 1,039 EUR
HENRYSO, s.r.o. 29 135,729 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 2 5,659 EUR
MCN s.r.o. 2 1,689 EUR
Setop, s.r.o. 6 15,782 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 875 EUR
Pavel Scholtz 3 6,786 EUR
24music Martin s.r.o. 1 265 EUR
GRAFID, s.r.o. 1 79 EUR
X logistics, s.r.o. 8 31,172 EUR
GIEGO s.r.o. 6 6,032 EUR
KASON, s.r.o. 12 78,328 EUR
Europe Media House s.r.o. 1 35,098 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
IKT vybavenie a učebné pomôcky Gymnázium 34,350 EUR 2015 Tovary Áno 2
Inovácia vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 81,445 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT vybavenie projektu - Stredná umelecká škola Prešov Stredná umelecká škola 65,737 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KFB Control s.r.o. KFB Control s.r.o. 82,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu Gymnázium 40,041 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce 53,827 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava 41,386 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 61,168 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 56,778 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 86,226 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce 69,548 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola, Turany 56,770 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium, SNP 1, Gelnica 46,317 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 32,600 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky Súkromná stredná odborná škola podnikania 39,482 EUR 2014 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky Súkromná stredná odborná škola pedagogická 29,544 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup IKT zariadení, učebných pomôcok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 46,072 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia, vybavenia a didaktických prostriedkov Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu 28,615 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 39,874 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre potreby ÚPo SAV Ústav polymérov SAV 39,950 EUR 2014 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie pre Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj 59,063 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie zariadenia pre rekonštukciu, dostavbu a modernizáciu Penziónu Poludnica v Liptovskom Jáne PINE Systems s.r.o. 194,256 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica - Dodávka IKT Mesto Banská Bystrica 105,232 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obnova hardvérovej a softvérovej infraštruktúry Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 60,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Integrovaná technologická podpora odborných činností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 93,492 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zavedenie nových elektronických služieb a nákup IKT v spoločnosti FLEX-IS, spol. s.r.o. FLEX-IS, spol. s r.o. 64,465 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka didaktických prostriedkov Stredná odborná škola elektrotechnická 100,226 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 76,643 EUR 2015 Tovary Áno 4
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola technická 101,411 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice 86,055 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zavedenie CRM softvéru a informačno-komunikačných technológií v spoločnosti MCGA legal, s.r.o. MCGA legal, s.r.o. 78,947 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, časť 1:Vybavenie Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša 35,427 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO 104,986 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti D.M.P. STEEL s.r.o. D.M.P. STEEL s.r.o. 59,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia infokomunikačných systémov ALCASYS Slovakia, a.s. 85,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná priemyselná škola Snina 101,616 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie technológie pre spoločnosť Biofarma Turie, a.s. Biofarma Turie, a.s. 32,369 EUR 2014 Tovary Áno 2
Výpočtová technika a multifunkčné zariadenia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 50,800 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 84,697 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2,466,039 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36,814 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky a príslušenstva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 339,345 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 487,827 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26,750 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3,600 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24,074 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 219,610 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 51,163 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zabezpečenie technického a softvérového vybavenia pre výskumno - vývojové laboratórium Vysoká škola Danubius s.r.o. 4,447,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2,943,173 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 272,691 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,257,674 EUR 2014 Tovary Nie 2
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 337,966 EUR 2014 Tovary Nie 5
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 28,143,956 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 150,207 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 319,226 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49,809 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59,367 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3,390 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 121,775 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16,947 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22,332 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35,708 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 970,875 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 41,390 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 40,933 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 133,448 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vytvorenie digitalizačného pracoviska TTSK a modernizácia IKT vybavenia múzeí a galérií Trnavský samosprávny kraj 333,250 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 105,712 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 44,538 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 108,128 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR Generálna prokuratúra SR 1,595,800 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenia a didaktické prostriedky Technická univerzita v Košiciach 67,868 EUR 2014 Tovary Nie 12
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 125,526 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky a Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1,159,840 EUR 2014 Tovary Áno 3
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 44,947 EUR 2014 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 83,641 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1,192,182 EUR 2013 Tovary Nie 5
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1,192,182 EUR 2014 Tovary Nie 11
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7,750,000 EUR 2013 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 285,006 EUR 2014 Tovary Nie 5
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 460,842 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 276,592 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1,175,468 EUR 2015 Tovary Áno 3
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva a s tým súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 630,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia technickej infraštruktúry UKE SAV Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2,518,725 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 612,661 EUR 2015 Tovary Áno 5
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 33,388 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 216,988 EUR 2015 Tovary Nie 5
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 115,904 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 257,758 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 42,731 EUR 2015 Tovary Áno 1
„HW pre potreby ŽSR“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 10,899,758 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 389,727 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 708,360 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 9,420 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49,225 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 59,808 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technológie pre výskum v oblasti informačno-komunikačných systémov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9,308,333 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83,055 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7,064 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36,381 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 79,065 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 407,100 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno - komunikačných technológií Slovak Business Agency 796,514 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1,908 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka mobilných dátových zdrojov a služieb podpory DWC Slovakia a.s. 2,035,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 44,452 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38,649 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 77,291 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva Pôdohospodárska platobná agentúra 112,787 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,000 EUR 2016 Tovary Nie 4
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1,165,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 121,181 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1,951 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 149,792 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 128,043 EUR 2015 Tovary Áno 7
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 5,332 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 55,105 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36,250 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1,167,718 EUR 2013 Tovary Neuvedené 2
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 73,374 EUR 2014 Tovary Neuvedené 3
Centrálny nákup IKT a SW pre potreby MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 30,275,876 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 4,230 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 25,357 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Pracovné stanice, servery a dátové sklady Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 257,333 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 87,020 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29,055 EUR 2014 Tovary Nie 1
IKT pre spracovanie a analýzu údajov DPZ Ústav ekológie Lesa SAV 150,430 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 139,741 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 161,812 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Posilnenie inštitucionálnych kapacít Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v oblasti výmeny DNA údajov systémom CODIS a daktyloskopických údajov systémom AFIS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 51,499 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 142,517 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4,248,373 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 87,525 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 124,604 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Nákup výpočtovej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 977,415 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup diskových polí typu NAS (Network Attached Storage) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 253,953 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 67,760 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Štatistický úrad Slovenskej republiky 2,718 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25,925 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 183 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 106,267 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 150,160 EEK 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej a telekomunikačnej technológie pre hasičské stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 172,015 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 3,083,333 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Rozšírenie služieb dátového centra pre výskum a vývoj a zodpovedajúcej infraštruktúry – vybudovanie vedeckého cloudu Centrum vedecko-technických informácií SR 15,483,333 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 64,822 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka HW, SW a súvisiacich služieb Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 369,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99,596 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup informačno - komunikačných technológií (IKT) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30,000,000 EUR 2017 Tovary Áno 9
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16,908 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,019,527 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1,205,293 EUR 2017 Tovary Nie 6
Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 132,824 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102,215 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 37,828 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7,000,000 EUR 2017 Tovary Nie 2
Technológia na 3D - rozšírenú holografickú realitu Dom Maríny, s.r.o. 99,900 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 155,152 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 117,700 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 105,019 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 134,609 EUR 2017 Tovary Nie 3
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 3,083,333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach od 0 do 0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8,544,988 EUR 2018 Tovary Nie 2
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8,254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 73,862 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 122,806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29,845 EUR 2018 Tovary Nie 4
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 170,357 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6,424 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie pre výrobu plastových dielov TCX s.r.o. 167,797 EUR 2018 Tovary Áno 2
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 45,585,617 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie inovatívnej technológie spolpočnosti Soft-Tech EU, s.r.o. Soft-Tech EU, s.r.o. 119,166 EUR 2018 Tovary Áno 2
Hardvérové a softvérové vybavenie pracovísk PREFA invest, a.s. 29,700 EUR 2018 Tovary Áno 1
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 166,374 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51,458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144,166 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31,895 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 397,547 EUR 2017 Tovary Nie 2
„Inovácia produkčného procesu spoločnosti ALIEN studio s.r.o.“ ALIEN studio s.r.o. 125,650 EUR 2018 Tovary Áno 3
Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému. Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu SAD Prešov, a.s. 932,126 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,558 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne ePZP kariet Národné centrum zdravotníckych informácií 22,445 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 255 G4 Black 15,6"/AMD Dual Core E1-6015/AMD Radeon HD R2/2G/500GB/bez OS alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatizované robotické napaľovacie zariadenie s riadiacim PC a SW Perenity, pripojitelne na DICOM,doprava,instalacia, zaskolenie Fakultná nemocnica Trnava 7,469 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, externé disky, interne disky, myši, zdroje Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2,252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo Štatistický úrad Slovenskej republiky 8,537 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, dotykové pero k tabletu, USB konvertor Štatistický úrad Slovenskej republiky 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: USB kľúč, dotykové pero k tabletu, USB adaptér, bezdrôtová combo sada Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, LCD monitor, operačná pamäť Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava stolová Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 6,289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska zostava IKT Mesto Ilava 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno komunikačná technológia - Dátové úložisko a 4 x pevný disk Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k notebooku: batérie a matičná doska Ústav merania SAV 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tienený kábel prípojný VGA k monitoru 15M/15M 10 m Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet a čítačky elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 371 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač HP ProDesk 400 G2 alebo jeho ekvivalent; notebook HP ProBook 470 G2 alebo jeho ekvivalent BIONT, a.s. 3,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Základná škola, Seňa 507 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový úložný systém (diskové pole) , ekvivalent Synology RS2416rp+ Rack Station Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera, CD-R, obal na CD Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových počítačových komponentov a IKT techniky Gymnázium - Gimnázium 326 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo k IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych počítačov a monitorov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 36,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, monitor, multifunkčné zariadenie, OFFICE 2016 Obec Markovce 21,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Archeologický ústav SAV 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo UNIVERZITA J. SELYEHO 912 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál Mesto Holíč 2,832 EUR 2016 Tovary Nie 1
širokouhlá počítačová kamera Microsoft LifeCam HD-3000, alebo ekvivalent, Kábel RJ-45 Ústav experimentálnej fyziky SAV 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5,280 EUR 2016 Tovary Áno 1
USB data logger, operačná pamäť, pevný disk Katolícka univerzita v Ružomberku 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradná batéria Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón a notebook s príslušenstvom na účely plnenia pracovných úloh pre medzinárodný projekt Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2,179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k PC a notebooku Katolícka univerzita v Ružomberku 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All In One 21,5" Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 975 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom: Nový zdroj UNIVERZITA J. SELYEHO 471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP CF283A originál alebo ekvivalent - Obec Raslavice 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 357 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou displeja 15,6"/rozlíšenie 1920x1080p/RAM 8 GB/pevný disk 1TB/Windows 10 Pro Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 21,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom: Nový zdroj, napaľovačka, sieťová karta UNIVERZITA J. SELYEHO 641 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD ext. WDBBKD0020BBY-EESN, 2TB, 2,5", USB 3.0, My Passport® Ultra Berry a obal na externý disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 93 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, operačná pamäť Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material pre tlačiarne Hudobné centrum 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G2.5 SFF, i5-4590S, IntelHD, 4GB, 500GB, DVDRW, KLV+MYS, W10Pro-W7Pro, 1y alebo ekvivalent Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2,216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4,961 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - stolné a mobilné pracovné stanice s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 130,748 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material pre tlačiarne Hudobné centrum 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,172 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie 1TB 2,5 " SSD disku Ústav polymérov SAV 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný a spotrebný materiál 2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,715 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC súčiastky alebo ekvivalent UNIVERZITA J. SELYEHO 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 39,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk - interný Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a USB flash disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač - HP 260 G1 DM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 6,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 M9T44EA#BCM alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E450 20DC0084XS alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka prístupových Wifi AP s napájacími zdrojmi a s implementáciou. Ústav polymérov SAV 7,143 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhotovenie informačných panelov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G2 MT J8T40ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 9,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 3,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky a externá optická mechanika Katolícka univerzita v Ružomberku 268 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-80 a Projektor Epson EB-X31/ekvivalent Obec Nesvady 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung SSD 850 EVO, SATA, 250GB Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook LENOVO E550 15,6"HD/I3-4005U/4G/500GB/ATI 2G/W7P+W8.1P alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový Mesto Hlohovec 1,380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač All in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vytvorenie prostredia pre implementáciu a lokalizáciu softvérového nástroja Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 118,404 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP a externý pevný disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska HP LTO3 Ultrium RW 800 GB C7973A Ľubovnianska nemocnica, n. o. 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál, telefón Mesto Holíč 1,943 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Alza GameBox Neo GTX950+ s kapacitou SSD disku 250 GB alebo jeho ekvivalent; Tablet PC - HP Pavilion x2 10-n200nc Turbo Silver alebo jeho ekvivalent; Externý disk 3,5 "; LCD monitor 24" Dell S2415H alebo jeho ekvivalent. alebo ekvivalent BIONT, a.s. 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka hardware a software Mesto Púchov 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet PC HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 4,752 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1,056 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple AirPort Extreme 802.11ac Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adaptér a WiFi router Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň I-Sensys Canon LBP6310dn+PowerLine Mesto Ilava 355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 266 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk - externý Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S24D300HS alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
TOSHIBA CANVIO CONNECT II, 2,5" 3TB USB 3.0 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 19,632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný snímač kariet USB Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Spojená škola 1,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu sieťovej infraštruktúry Ústav polymérov SAV 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Napájací adaptér HP 65 W (4,5 mm) Smart alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podporné technológie rôzneho druhu pre osoby so špeciálnymi potrebami alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7,181 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 9,420 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítače -desktopy a laptop s operačnou pamäťou a OS Windows Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý hardisk Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie a prenosný počítač Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1,344 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo k VT, tonery Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 5,036 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo k VT Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 897 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a zariadeniam Ústav experimentálnej fyziky SAV 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 7,310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač pre grafické pracovisko Trnavský samosprávny kraj 6,211 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 3,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC zostáv, notebookov, tlačiarní, multifunkčných zariadení a projektorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 49,992 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 2,014 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou displeja 15,6"/rozlíšenie 1920x1080p/RAM 8 GB/pevný disk 1TB/Windows 10 Pro Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 90,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Y700-17ISK Black 17,3"/Intel Core i7-6700HQ/16GB/1TB/W10 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Lenovo S500 SFF /Intel Core i3 4170 Haswell/4GB DDR3/Intel HD Graphics/1TB/W10/ alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ricoh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,065 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1,146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 16,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače v prevedení MT s minimálnymi parametrami a snímače čiarových kódov alebo ekvivalent Verejná knižnica Mikuláša Kováča 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo k VT Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 236 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely do PC Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3,653 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné AKB do UPS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5,512 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4,293 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (notebooky, smartfóny, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Realizácia elektroinštalácie a dátovej siete multimediálnej učebne Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 17,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou 17‘‘ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 835 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná odborná škola drevárska 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serverový disk Centrum vedecko-technických informácií SR 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťový modul so zníženým odberom pre server Centrum vedecko-technických informácií SR 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný externý disk, obal na pevný disk, taška na notebook, operačná pamäť, batéria pre notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušentsvom Mesto Lučenec 7,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové , audiovizuálne televízne zariadenia Horská záchranná služba 22,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (zariadenie virtuálnej reality, robotické zariadenia, 3D tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenie, PC zostava, notebook, tablety, USB kľúče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 2,382 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,748 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Štátny ústav pre kontrolu liečiv 61,463 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 1,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika a spotrebný materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3,449 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory, hard disky Štátny fond rozvoja bývania 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet a čítačky elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 394 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava klávesnice s myšou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a počítačové siete Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 195,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu k prezentácii Ústav polymérov SAV 298 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 2,988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn (G3Q74A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s monitorom 24" Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučenie konferenčnej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1,277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Súkromná základná umelecká škola 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1,143 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne IKT zariadenia pre osoby so špeciálnymi potrebami Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15,820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup dataprojektorov Stredná zdravotnícka škola 2,060 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in One dotyková plocha a počítač 70" so stojanom Stredná zdravotnícka škola 3,590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná zdravotnícka škola 1,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1,780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup VT Gymnázium V. B. Nedožerského 42,917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál Mesto Holíč 8,060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, príslušenstvo a spotrebný materiál k PC Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 108,514 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Obec Raslavice 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 735 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, externé disky, interne disky, myši, zdroje, káble Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP EliteBook 8460p/ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 7,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 112,623 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Trnavský samosprávny kraj 11,369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a čítačka elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča 5,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory UNIVERZITA J. SELYEHO 1,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 6,354 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s uplatnenými environmentálnymi charakteristikami Národné rehabilitačné centrum 3,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Púchov 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebooky, skenery, monitory, projektor, tlačiareň, wifi, myši Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4,997 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre výpočtovnú techniku Mesto Holíč 921 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria do notebooku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Logitech Wireless Presenter R400 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačná pamäť Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov Spojená škola 8,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a monitorov Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 10,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion Gaming 15-bc202 1GM83EA alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Slúchadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál Mesto Holíč 2,346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externá napaľovačka a gamepad Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
PoE Swtitch Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup desktopu, notebookov a spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 4,335 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Akadémia umení v Banskej Bystrici 3,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 121,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumná agentúra 102,150 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dátové konektory, káble a zosilovače Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka hardware a software Mesto Púchov 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,695 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5,873 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor k interaktívnej tabuli Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion Gaming 15-bc202 1GM83EA alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dotykový monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačového príslušenstva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1,287 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,695 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a IT príslušenstva Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40,105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a príslušenstva Archeologický ústav SAV 25,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové PC a monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 936 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 2,090 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Záchranná služba 1,009 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,134 EUR 2017 Tovary Nie 1
Switch port Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1,019 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP originál súprava na údržbu podávača Q7842A Záchranná služba 126 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a IT príslušenstva Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40,105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2,631 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov Spojená škola 3,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server s operačným systémom Štatistický úrad Slovenskej republiky 9,096 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta GTX1080Ti, PSU 600W, 8GB DDR4 RAM Ústav experimentálnej fyziky SAV 912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Logitech Wireless Presenter R400 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 17,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa UNIVERZITA J. SELYEHO 1,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP EliteBook 8460p/ekvivalent alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stolných počítačov pre zdravotníctvo Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 6,710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup konvertibilného notebooku pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 949 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 172 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka IT zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 25,935 EUR 2017 Tovary Áno 1
Projekčné plátno Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie výpočtovej techniky a multifunkčného kapacitného zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 12,224 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro 400 M402dn C5F94A alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro M477fdn alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a monitory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12,580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie výpočtovej techniky a multifunkčného kapacitného zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 12,224 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1,621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu Ústav polymérov SAV 228 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový skener vysokého rozlíšenia formátu 60x90cm NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 116,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC Dell Optiplex 3050 MT /Intel Core i3-7100/ s Dell monitorom 24" Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1,529 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 20,850 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre výpočtovú techniku Mesto Holíč 3,633 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener UNIVERZITA J. SELYEHO 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 655 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 984 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Obec Raslavice 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a zariadeniam Ústav experimentálnej fyziky SAV 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 4,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica HP Z240 TW alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1,040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup farebnej tlačiarne a PC pre potreby materskej školy_83 Mesto Komárno 1,216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronika a príslušenstvo k výpočtovej technike Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6,525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 342 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 236 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 128,526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 4,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,565 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 48,733 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stanica HP Z240 TW alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 128,526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3,055 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4,793 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nízkoprofilová fotografická tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 15,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie komponentov a NDIII do výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4,297 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čítačka elektronických kníh, USB flash disk Ústav experimentálnej fyziky SAV 332 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,608 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 44,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4,793 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3,055 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 278 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačova zostava (PC+Monitor) Stredná odborná škola obchodu a služieb 10,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie "PressCentra" Národný bezpečnostný úrad 17,252 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT 2 Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 9,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Národné rehabilitačné centrum 8,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo, počítače, monitory, interaktívne tabule, projektory a príslušenstvo Základná škola J. F. Rimavského 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 2,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tichý počítač LENOVO TC M710t TOW 10M9004TXS i3-7100/4GB DDR4/1TB/GT 730 2GB/W10H/ s možnosťou pripojiť najmenej 3 monitory alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa a notebook pre MŠ_120 Mesto Komárno 3,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diktafón Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava vrátane dopravy HP ML30 Gen9 831068-425 Tower alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP EliteDesk 705 G3 SFF R5 s príslušenstvom Herbarius s.r.o. 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor(TV) PROFI pre kamerový systém Mesto Turčianske Teplice 1,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
STOLNÝ SKENER - tenký Záchranná služba 372 EUR 2017 Tovary Nie 1
Snímač čiarových kódov Symbol LS2208, drôtový, so stojanom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3,672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,206 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 17,886 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 217 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook LENOVO ThinkPad L470 20J4002FXS alebo ekvivalent s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál súprava na údržbu pre HP LaserJet 700 M712 Krajský súd v Banskej Bystrici 2,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní HP Obec Raslavice 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Mesto Partizánske 1,472 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 6,090 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 21,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s operačným systémom a príslušenstvom Záchranná zdravotná služba Bratislava 6,213 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,398 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a príslušenstva Archeologický ústav SAV 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 2,715 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in One PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,697 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradná batéria pre notebook Správa ciest Košického samosprávneho kraja 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k výpočtovej technike, softvér Mesto Holíč 2,066 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- tablet Národný bezpečnostný úrad 2,895 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup VT Gymnázium V. B. Nedožerského 2,354 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor 22" Centrum voľného času 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 95 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebooky Národný bezpečnostný úrad 26,796 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia formátu A4- čiernobiela, tlačiareň, skener, kopírka Obec Veľké Raškovce 661 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 120,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty IKT Národné lesnícke centrum (NLC) 30,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC prílušenstvo Spojená škola 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 192 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamera a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC prílušenstvo Spojená škola 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítač, tlačiareň, externý disk Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradná batéria pre notebook Ústav merania SAV 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a interaktívna tabuľa s dataprojektorom Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4,425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,635 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,092 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Obec Raslavice 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a interaktívna tabuľa s dataprojektorom Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4,425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,051 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optické moduly - Small Form Factor Pluggable transceiver Národný bezpečnostný úrad 18,826 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Špeciálna základná a Špeciálna materská škola 122,979 EUR 2018 Tovary Áno 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3,056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava pre MŠ Mesto Komárno 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska a výpočtová technika vrátane softvéru Mesto Púchov 4,490 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3,056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1,070 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 3,756 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 2,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 358 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky UNIVERZITA J. SELYEHO 759 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1,447 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebooku s príslušenstvom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,618 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenie s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 1,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebooku s príslušenstvom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5,196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrotiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Firewall Checkpoint SG5100 (CPAP-SG5100-NGTP-SSD) Národný bezpečnostný úrad 26,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 439 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenie s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 1,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC typu "all-in-one" ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 9,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 4,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8,074 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3,057 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5,196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie komponentov a ND do výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5,513 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu na obnovu, rozšírenie HW a archiváciu zariadení pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 626 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 44,777 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,360 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT-externá DVD mechanika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 509 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC trieda Stredná odborná škola obchodu a služieb 11,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinský samosprávny kraj 1,886 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 309 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 83,090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Národné rehabilitačné centrum 1,380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu Ústav polymérov SAV 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 609 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača a dokovacej stanice Mesto Poprad 1,798 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8,754 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačová zostava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 44,777 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1,850 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítače, tablety, tlačiareň Stredná priemyselná škola elektrotechnická 32,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Okuliare Oculus GO - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 4,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet APPLE iPad (2018) 32GB Wi-Fi Silver MR7G2FD/A - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 4,680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 83,090 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky a rozšírenie licencie pre diskové pole Slovenská agentúra životného prostredia 14,445 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,918 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pamäťové moduly do serverov Štatistický úrad Slovenskej republiky 11,304 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2,383 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Národný bezpečnostný úrad 3,101 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9,180 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-príslušenstvo k IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 549 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server na vedecké výpočty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC polygraf Stredná odborná škola obchodu a služieb 9,548 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2,842 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5,192 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Záchranná služba 511 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 2,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače 2 ks HP Pavilion Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 910 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s taškou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 585 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 287 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií (IKT) Slovak Business Agency 236,870 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie úre účely realizácie projektu cezhraničnej spolupráce ConnReg SK-AT v rámci programu INTERREG V-A SK-AT Trnavský samosprávny kraj 2,525 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebooky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 17,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovačka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie úre účely realizácie projektu cezhraničnej spolupráce ConnReg SK-AT v rámci programu INTERREG V-A SK-AT Trnavský samosprávny kraj 2,525 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačové komponenty pre virtuálna realitu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný držiak na PC monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 7,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - optická drôtová myš Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 39 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: káble, prepínače, USB kľúče, externé disly, konvertor USB na SATA, média Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72,510 EUR 2018 Tovary Nie 6
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, monitor, disky Výskumný ústav vodného hospodárstva 574 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook DELL Vostro 5568-8986 alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 24,078 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook HP Envy 13-ad101nc Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 884 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook; multifunkčná farebná tlačiareň, toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad E480, 20KN0067MC Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 854 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 400,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10,179 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11,567 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 38,032 EUR 2018 Tovary Nie 2
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 167,578 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 148,991 EUR 2018 Tovary Nie 2
Informačná a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 56,586 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 83,125 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,669 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,138 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 54,546 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 95,416 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17,544 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,200,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5,375 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8,333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 904 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a periférie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,207,083 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4,729 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 79,333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,750 EUR 2018 Tovary Nie 1