Dodávateľ

Martin Gall - MG COMP

Prešov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Martin Gall - MG COMP

IČO: 41751477

Adresa: Šmeralova 23, Prešov

Registračné číslo: 2018/3-FO-E7451

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Marec 2018

Záznam platný do: 2. Marec 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 354 217,92 EUR 76 76
2017 370 394,98 EUR 70 70
2018 221 225,42 EUR 44 44
2019 140 834,97 EUR 31 31
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 354 217,92 EUR 76 76
2017 370 394,98 EUR 70 70
2018 222 095,42 EUR 45 45
2019 139 964,97 EUR 30 30

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 8 583,33 EUR
Mesto Malacky 1 0,00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 4 424,00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 5 559,95 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 20 339,00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 3 7 869,81 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 14 175,10 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 40 525,87 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 16 179,88 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 7 513,77 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 14 583,33 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 3 736,67 EUR
Mesto Rožňava 4 7 554,17 EUR
Mesto Levice 2 24 925,00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 29 782,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 32 000,00 EUR
Mesto Prievidza 1 10 291,67 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 20 566,67 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 0,00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 2 583,33 EUR
Dopravný úrad 1 720,83 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 8 000,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 57 473,31 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 2 333,33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 14 157,50 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 11 555,00 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 2 561,00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 14 333,33 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 5 768,33 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 8 851,58 EUR
Mesto Brezno 2 21 043,75 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 18 048,56 EUR
Stredná odborná škola 1 3 833,33 EUR
Mesto Partizánske 1 12 712,33 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 43 390,00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 5 854,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 28 122,15 EUR
Mesto Senec 1 10 937,50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 712,36 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 7 708,33 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 799,00 EUR
Mesto Michalovce 2 4 849,59 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 11 766,67 EUR
Mesto Kežmarok 9 14 505,95 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 296,66 EUR
Záchranná služba 1 392,50 EUR
Mesto Hlohovec 2 13 227,50 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 39 583,32 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 156,25 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 5 205,00 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 3 489,10 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 7 791,67 EUR
Mesto Púchov 1 4 366,67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 24 964,99 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 34 083,33 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 15 586,50 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 8 333,33 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 5 483,24 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 5 597,50 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 6 383,00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 33 496,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 13 12 106,00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 254,17 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 69 730,00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 0,00 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 958,33 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 0,00 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 2 0,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 8 755,53 EUR
Obec Bešeňov 1 4 165,83 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 260,83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 2 483,33 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 9 727,00 EUR
Gymnázium 1 9 879,17 EUR
Ústav informatiky SAV 2 3 063,84 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 356,66 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 21 549,17 EUR
Výpočtové stredisko SAV 1 6 999,00 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 858,33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 17 749,16 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 1 184,00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 25 000,00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 9 705,83 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 1 966,67 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 1 941,50 EUR
Gymnázium 1 9 165,82 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 1 925,00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 4 2 166,66 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 737,50 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 616,66 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 2 914,17 EUR
Stredná odborná škola, Szakkozépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo 1 4 149,00 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 939,17 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 6 999,16 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 1 740,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 0,00 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 364,16 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 10 373,33 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 8 147,50 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 1 170,00 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 4 499,00 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 1 357,50 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 1 552,50 EUR
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1 340,64 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 2 4 604,17 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1 3 191,67 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5 3 604,16 EUR
Hvezdáreň v Partizánskom 1 1 048,33 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 14 705,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky počítač s operačným systémom a kancelárskym balíkom Mesto Brezno 12 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom a monitorom Stredná odborná škola, Szakkozépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo 6 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 720,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 7 PC Generálna prokuratúra SR 5 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a počítačové zariadenia Stredná odborná škola 6 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy, Tablet PC, Monitory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) Mesto Michalovce 3 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Levice 18 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 080,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Vysoká škola výtvarných umení 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný stolný počítač, plochý monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava, skener Mesto Rožňava 12 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Mesto Kežmarok 1 088,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre materské školy Mesto Prievidza 15 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Trenčiansky samosprávny kraj 19 212,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Krajská prokuratúra Nitra 1 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora Mesto Považská Bystrica 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Mesto Kežmarok 1 890,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty, notebooky, počítacové príslušenstvo a tlačiarne Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s operačným systémom Vysoká škola výtvarných umení 725,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 5 pc Generálna prokuratúra SR 3 840,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s monitorom pre kancelárske účely 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 18 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Gymnázium 13 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 735,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 ks notebook, 2 ks prenosná taška, 1 ks PC, 3 ks OEM Office, 3 ks prenosná myš Mesto Kežmarok 4 146,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1 690,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 790,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety Gymnázium 12 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 035,12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 490,66 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 ks PC, 3 ks tlačiarní Mesto Kežmarok 5 570,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka hardware a software Mesto Púchov 7 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s perifériami Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 30 873,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky 42ks Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 13 820,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 21 768,44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 129,26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 580,26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 15 582,87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a tlačiarne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 460,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 968,44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač stolový Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 13 777,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 3 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 768,32 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 4 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 3 120,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 323,91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové originálne 7 ks LENOVO S510 TWR - 10KW0015XS +7ks LCD monitor Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 6 230,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Rožňava 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská stavebná inšpekcia 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 4 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a mobilné telefóny Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 823,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IT tovaru Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 176,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 448,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desktop - stolový počítač - bez monitora, bez klávesnice, bez myši, s opreračným systémom Microsoft Windows 10 a balíkom Microsoft Office BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-Počítač a monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 610,22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 17 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 649,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač bez monitor, klavesnica, myš Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač (Intel Core i5-6400, 4GB RAM, 500GB HDD), MS Office pre podnikatelov 2016 Slovak Mesto Senec 14 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a komponenty výpočtovej techniky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 780,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov, monitorov, softvéru a príslušenstva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 895,90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC pre štátnu pokladnicu Krajská prokuratúra v Prešove 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 3ks PC Generálna prokuratúra SR 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 160,72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 922,08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pamäťových medií INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a LCD displej pre Štátnu pokladnicu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 934,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý disk , USB disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 960,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 917,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks PC Mesto Kežmarok 1 167,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup PC zostav Správa mestskej zelene v Košiciach 8 333,34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Gymnázium Andreja Kmeťa 10 852,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 30 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
22“ LED BenQ QW2270 – FHD, VA, DVI, ff, monitor - 2 ks Mesto Liptovský Hrádok 190,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 922,08 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 4 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a LCD displej pre Štátnu pokladnicu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 978,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 193,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava výkonná s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač 1 (PC1), Stolný počítač 2 (PC2), Monitor 1, Monitor 2. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 146,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-DQ019R alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 260,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 717,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 988,95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 850,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook, prenosná taška, optická myš, usb Mesto Kežmarok 4 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
PC komponenty - P1 Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 035,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 25 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 320,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 780,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 989,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 ks notebook, prenosná taška, optická myš, usb, tlačiareň Mesto Kežmarok 1 128,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Kancelársky počítač s operačným systémom a kancelárskym balíkom Mesto Brezno 16 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pocitac Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
OEM Windows 7 Professional 64bit licencie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 540,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
40 x osobný počítač HP Z240, T4L17ES alebo ekvivalentný40 x monitor HP Z24 nf IPS alebo ekvivalentný40 x USB klávesnica 40 x USB myš alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 48 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Malacky 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Stolný PC ACER TC-780 2. Monitor Philips 243V5QHABA 3. Flash pamäť Kingston Data Traveler SE9 G2 4. USB klávesnica Canyon CNE-CKEY01 5. USB myš Canyon CNE-CMS2 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 390,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, notebook, tlačiarne, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 18 810,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a tlačiarne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 11 606,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Rožňava 6 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-počítač, monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 727,34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-počítač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 532,14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multimediálny počítač Hvezdáreň v Partizánskom 1 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolný počítač "Dell" alebo "HP" alebo "Lenovo" alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače a farebná laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 095,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolová PC zostava s príslušenstvom Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 7 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 547,38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (PC zostavy, softvér a multimediálne zariadenia a tlačiarne) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 15 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre domácnosť a študentov Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač + Office Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy, softvér Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 11 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače a notebook s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 162,12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Trenčiansky samosprávny kraj 10 674,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač Základná škola s materskou školou Župkov 12 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 60 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - desktop, Micro Tower Ústav informatiky SAV 1 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 409,92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office pre študentov a domácnosti 2016, Microsoft Windows 10 Home Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Mesto Liptovský Mikuláš 3 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - desktop Ústav informatiky SAV 3 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 313,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač, monitor, HDD Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 163,64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 15 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre domácnosť a študentov Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 600 G3 SFF a monitor 27´´ASUS VX278Q Dopravný úrad 959,64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 16 856,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
pc komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 912,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Zostava Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 618,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 196,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC trieda Stredná odborná škola obchodu a služieb 11 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 780,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - pevný disk, akumulátor, kamera, dataprojektor, USB kľúč Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 560,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače Slovenské národné múzeum 3 416,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 44 777,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC polygraf Stredná odborná škola obchodu a služieb 9 548,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Záchranná služba 511,34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Rožňava 9 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 11 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s monitorom a softwérom Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 052,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač HP Slimline 290-p0006nc Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 384,05 EUR 2018 Tovary Áno 1
Projektory s držiakom Katolícka univerzita v Ružomberku 1 556,52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre IT oddelenie Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 746,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 680,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava (PC, monitor, klávesnica, myš) Stredná odborná škola polytechnická 11 945,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 167,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie All-in-one počítačov vrátane príslušenstva a softvéru Prešovský samosprávny kraj 19 575,93 EUR 2018 Tovary Áno 1
Interny SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor pre premietanie digitálnych médií + Sieťová farebná laserová tlačiareň so skenerom a duplexnou tlačou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s LED monitorom; NAS server; disk do serverov a NAS; klávesnica; počítačová myš Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
IKT technika a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 395,91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT-podstavce, podložka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 129,84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP Color Laser Jet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 191,67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova PC a multifunkčných zariadení v UKB (2018) Univerzitná knižnica v Bratislave 115 349,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 970,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery - toner pre tlačiareň HP Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 92,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 17 (5000), 24" Samsung S24F350 Monitor Výpočtové stredisko SAV 10 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy s monitorom, reproduktormi, klávesnicami s myšou a operačným systémom. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 375,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač 2 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 667,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 842,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom do učebne INF Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 4 356,58 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolový počítač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač, monitor, klávesnica, notebook, počítačová myš Základná škola Veľký Šariš 3 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microsoft Compact Optical Mouse 500 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 384,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -24“ LCD monitor, ext. disk Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 346,24 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 13 908,75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola - Alapiskola 1 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobné počítače, monitory Centrum vedecko-technických informácií SR 22 970,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Hardvérové komponenty Rada pre vysielanie a retransmisiu 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 162,87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disk SSDNOW UV500 Bundle Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 684,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výkonný multimediálny počítač Slovenské národné múzeum 5 663,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT-notebooky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 912,14 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 18 370,25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenský metrologický ústav 12 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 4 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vrátane príslušenstva Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 044,41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 920,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s CUDA jadrami Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD 2,5" 500 GB WD Blue 3D NAND SATAIII 7 mm Budle popr. ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 250,96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 3 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -PC, 24“ LCD monitor, ext. disk, USB Výskumný ústav vodného hospodárstva 32 052,41 EUR 2019 Tovary Áno 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 7 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 670,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Obec Bešeňov 5 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 10 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 34 580,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 10 029,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 528,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťové dátové úložisko NAS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 715,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Ružinov 12 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor LENOVO ThinkCentre Tiny-in-One 24" Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 940,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 300 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Gall
Adresa:
Šmeralova 23 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Gall
Adresa:
Šmeralova 23 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×