Vyhlásené obstarávanie

Nákup výpočtovej techniky (EVO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
27. Február 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
19. Marec 2015
Dátum otvárania ponúk:
19. Marec 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 812 49 Bratislava 1
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup počítačovej techniky pre potreby Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Konkrétne množstvo a požadované vlastnosti predmetu zákazky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

BOD 1.) Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Ponuky budú vyhodnocované na základe výsledku eAukcie, do ktorej budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí neboli vylúčení alebo nebola vylúčená ich ponuka. Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ uskutoční úvodné úplné vyhodnotenie ponúk. Po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových návrhov hodnôt prvku v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii pozvánke verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 ZVO. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude zaslaná elektronicky prostredníctvom systému EVO (nesprávne kontaktné údaje zodpovednej osoby budú mať za následok prípadne nedoručenie výzvy na účasť v elektronickej aukcii a teda aj faktickú neúčasť uchádzača v e-aukcií). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. BOD 2.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj vystavené plnomocenstvo pre jedného z členov skupiny ,ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. BOD 3.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. BOD 4.) Verejná súťaž sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie cez portál EVO na www.evo.gov.sk. Pre účasť v tejto verejnej súťaži je potrebné záujemcom prostredníctvom tohto portálu sa zaregistrovať do verejnej súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO pre verejnú súťaž alebo v príručke používateľa EVO zverejnenej na portáli EVO (registrácia do systému EVO k tejto zákazke je bezplatná). Prístup pre registráciu a následne do zákazky je cez označenie: Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva, č. zákazky: 30.01, Názov zákazky: Nákup výpočtovej techniky (EVO). Verejný obstarávateľ na písomné žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov nebude reagovať. BOD 5.) Akékoľvek vysvetľovanie v tejto verejnej súťaži sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom portálu EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systémov, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie. Lehota na registráciu do systému EVO k tejto zákazke je uvedená v bode IV.2.2) tejto výzvy. Riziko nezaregistrovania alebo neskorej registrácie znáša záujemca. Záujemca sa po zaregistrovaní do systému EVO môže súťažné podklady stiahnuť aj s prípadnými aktualizáciami alebo vysvetleniami. BOD 6.) Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a uvedené v častiach Metodického pokynu k systému EVO, ktorý je zverejnený na portáli EVO. BOD 7.) Minimálnu lehotu, do ktorej sú ponuky uchádzačov viazané, verejný obstarávateľ stanovuje do 30.06.2015.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×