Dodávateľ

DD21 s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DD21 s.r.o.

IČO: 43818030

Adresa: Švábska 107, Prešov

Registračné číslo: 2017/9-PO-D4768

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. September 2017

Záznam platný do: 25. September 2020

Posledná zmena: 26. September 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 668,00 EUR 1 1
2016 213 166,89 EUR 136 136
2017 138 490,02 EUR 111 111
2018 273 400,28 EUR 80 80
2019 143 840,64 EUR 39 39
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 668,00 EUR 1 1
2016 213 371,06 EUR 137 137
2017 196 746,52 EUR 113 113
2018 234 080,44 EUR 78 78
2019 124 699,81 EUR 38 38

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 29 032,31 EUR
Mesto Prešov 4 12 987,51 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 187,00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 407,50 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 58 490,00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10 45 601,00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 865,83 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 47 29 746,96 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 1 814,74 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 5 469,98 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 32,00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 3 27 274,36 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 134,16 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 3 15 642,50 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 20,00 EUR
Mesto Prievidza 1 721,17 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 8 766,95 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 28 681,86 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 5 466,67 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 333,50 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 2 869,99 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 1 333,59 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 0,00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 1 286,78 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 11 833,33 EUR
Domov pri kríži 1 1 111,00 EUR
Okresný súd Nitra 1 1 243,33 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 5 8 064,79 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 3 931,67 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 483,33 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 3 775,97 EUR
Obec Babín 1 158,33 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 56 666,67 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 720,00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 74 811,60 EUR
Mesto Nové Zámky 1 638,33 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 77 359,15 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 2 420,00 EUR
Slovenské národné múzeum 5 2 386,54 EUR
Stredná odborná škola 1 570,00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 1 306,92 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 11 265,00 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 205,00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 7 695,83 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 370,83 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 813,00 EUR
Mesto Tornaľa 1 0,00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 5 1 503,82 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 4 320,98 EUR
Mesto Zvolen 4 9 770,81 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 8 2 739,17 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 31,67 EUR
Krajská prokuratúra 1 6 233,33 EUR
Krajský súd 1 6 416,67 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 282,50 EUR
Mesto Stará Turá 2 1 399,42 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 5 2 734,62 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3 2 861,66 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 2 285,83 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 1 611,21 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 15 490,50 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 249,18 EUR
Krajský súd v Nitre 2 3 883,33 EUR
Ústav polymérov SAV 2 772,48 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 2 597,91 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 200,00 EUR
Mesto Lučenec 1 332,50 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 4 895,00 EUR
Obec Raslavice 2 315,99 EUR
Ústav zoológie SAV 3 1 306,67 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 1 266,59 EUR
Krajská prokuratúra 1 874,99 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 22 24 689,15 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 1 090,00 EUR
Štátna opera 1 5 074,17 EUR
FILMA, s.r.o. 1 6 668,00 EUR
Obec Zákamenné 1 50,96 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 441,67 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 EUR
Ústav informatiky SAV 1 333,32 EUR
Krajská prokuratúra 1 4 541,66 EUR
Hudobné centrum 1 594,58 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 105,83 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2 583,34 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 5 1 131,24 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 2 290,83 EUR
Zdravé regióny 2 42 741,66 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 1 645,83 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 3 566,67 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 139,96 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 786,58 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 8 2 449,78 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 1 062,50 EUR
Základná škola 2 1 861,67 EUR
Hlavný banský úrad 1 415,83 EUR
EM Laser s.r.o. 1 1 642,11 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 3 4 159,58 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 1 023,32 EUR
Ústav merania SAV 1 0,00 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 945,83 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 3 223,12 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 140,25 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 2 650,00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 312,50 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 1 210,25 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 396,65 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 895,81 EUR
Okresný súd Bratislava V 2 1 788,31 EUR
Okresný súd Vranov nad Topľou 3 1 922,50 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 558,33 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 1 025,00 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 1 6 820,83 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 1 276,99 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 2 1 455,90 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 264,17 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 224,17 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 3 1 848,32 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 1 845,83 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 4 223,33 EUR
Úrad vládneho auditu 1 9 300,25 EUR
Inšpektorát práce Trenčín 3 3 221,67 EUR
Stredná odborná škola 1 343,33 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 349,00 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 2 667,77 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 1 191,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Inovatívne služby spoločnosti FILMA, s.r.o. FILMA, s.r.o. 22 581,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup originálnych tonerov INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 598,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner-kompatibilný Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 42,28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 849,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 8 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do Xerox Workcentre 7120 Stredná odborná škola polytechnická 630,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valec do zariadenia Xerox WC 5230 - 2 kusy Okresný súd Vranov nad Topľou 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HPCE285A Okresný súd Bratislava V 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 043,33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 700 color MFP M775, HP LaserJet Pro 200 color M251n, HP LaserJet P1102w, HP LaserJet 400 MFP M425 Štátna opera 8 306,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového originálneho tonera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 22,36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového originálneho tonera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 27,48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového originálneho tonera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 74,22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna náplň do tlačiarne HP Laser Jet 1100 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery a zobrazovacie válce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne Kyocera, HP a alternatívne náplne Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové farebné multifunkčné zariadenie, prezentér 2 ks, diktafón Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 935,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 117,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 4 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - zostava Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 206,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 556,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 716,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 735,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení, do fotokopírovacích zariadení, frankovacích strojov a do scanovacích mobilných prístrojov. Bratislavský samosprávny kraj 72 360,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 505,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 888,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 483,75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 310,44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP CF283A originál alebo ekvivalent - Obec Raslavice 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Slovenská agentúra životného prostredia 11 670,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Epson) Katolícka univerzita v Ružomberku 66,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vypaľovacie valce do multifunkčného zariadenia Slovenské národné múzeum 681,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2U00 do tlačiarne Lexmark MS 510dn Krajská prokuratúra Trnava 620,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 370,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové čiernobiele multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 115,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP 55X LaserJet (CE255XD) čierny dvojbalenie Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 006,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 5 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení XEROX, HP, Obec Babín 190,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav polymérov SAV 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
atramentové kazety-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Epson PP-100N - RTG Národný onkologický ústav 1 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valce Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 796,07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 526,63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery alternatívne Obec Zákamenné 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material pre tlačiarne Hudobné centrum 820,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie , plánovacie tabule Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 681,43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Brother originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 193,32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 56,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optický válec Q3964A alebo náhrada-kompatibilný Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 70,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 1 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optický valec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 186,46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 1 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní, Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 083,34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Domov pri kríži 1 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 471,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 Krajská prokuratúra Trnava 210,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny a kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 670,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 35A, CB 435A originálny dual pack Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 94,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CE400A, CE401A, CE402A, CE403A, Canon Cartridge 719 H, Canon Cartridge 718 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 3 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Štátny veterinárny a potravinový ústav 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 556,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkcna laserova ciernobiela tlaciaren Xerox Workcentre 3215V_NI Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení Ústav informatiky SAV 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 35A, CB 435A originálny dual pack Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 95,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery (iZR). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 855,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Xerox Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 632,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Xerox 106R02312 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 620,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 185,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Stredná odborná škola 914,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 251,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 183,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a batéria Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 106,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Xerox Phaser 6180 Školský internát Považská 7, Košice 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 425,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Okresný súd Nitra 2 022,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 370,24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 579,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový kopíroací stroj (ČB, A3) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťová farebná multifunkčná tlačiareň A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Ústav experimentálnej fyziky SAV 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner čierny HP CE255XD č. 55X original Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerov, optických valcov, atramentových náplní Úrad vládneho auditu 13 588,42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do farebných multifunkčných zariadení HP Officejet Pro X576dw(CN598A) Ústav polymérov SAV 934,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 740,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF210X, CF211A, CF212A, CF231A Mesto Liptovský Mikuláš 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, xerografický modul Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 152,16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 270,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 647,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie s kopírkou Brother MFC-L2700DW, A4, 26ppm, LAN, WiFi, ADF alebo ekvivalent Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 340,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 384,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová multifunkčná tlačiareň Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Canon, Lexmark, OKI, MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 613,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerov do tlačiarní, vrátane dopravy na miesto plnenia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 25 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 780,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 648,76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery do kopírovacieho stroja Xerox CopyCentre Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Časť 3: Xerox tonery-originál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 400,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiareň OKI MC 350 a kompatibilné zariadenia (OKI C3520MFP, C3530MFP, C3530nMFP, MC360) Základná škola 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny cartridge do tlačiarne od výrobcu tlačiarne EPSON B-510DN Základná škola s materskou školou Župkov 970,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP Q5949A, čierna (black), originál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 92,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 685,79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu ku tlačiarňam INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 3 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - zostava Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 490,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu CB436AD EM Laser s.r.o. 1 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 3 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 620,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner čiernej farby CF 226X do tlačiarne HP LJ 402d, HP LJ 402dn Okresný súd Vranov nad Topľou 878,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 210,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 209,52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický modul typ 113R00673 pre XEROX WC 5740 Štatistický úrad Slovenskej republiky 560,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (r1) Katolícka univerzita v Ružomberku 3 116,72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 475,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 417,92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 3 351,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 632,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 1 012,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 316,72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mesto Tornaľa 3 190,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 128,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery od výrobcu zariadení danej značky Okresný súd Vranov nad Topľou 1 474,45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 12A, 15A, 36A, 85A Národný ústav reumatických chorôb 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - HP / Lexmark / Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 378,13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonerové kazety do tlačiarne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestské lesy v Bratislave 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
duo pack cartridge CE258AD pre laserovu traciareň HP laserjed P1102 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 770,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 870,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 233,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery do tlačiarní Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplňe do tlačiarní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 730,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 1 033,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 587,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
valec do multifunkčného zariadenia XEROX WorkCentre 7220 Slovenské národné múzeum 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický modul typ 113R00673 pre XEROX WC 5740 Štatistický úrad Slovenskej republiky 249,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originálne a kompatibilné pre tlačiarne a kopírky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre multifunkčné zariadenie Xerox WorkCentre 3025 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 95,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 9 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 35A, CB 435A originálny dual pack Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 104,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 377,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2 399,76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál a odpadové nádobky pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 470,82 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery, a náhradné diely do tlačiarne Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 640,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP, Minolta Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Brother DCP - L2540DN Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 165,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, OKI, Xerox, Sharp ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 850,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerepasované tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál do XEROX Color 550/560 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 010,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zobrazovací valec do tlačiarne Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 61,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne a kopírovacie stroje ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 730,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej fyziky SAV 173,38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava, Žilina a Zvolen Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 793,97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67,68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (Ricoh, Xerox) Krajská prokuratúra 1 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň A3 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67,68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67,68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne kazety a originál valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne a kopírovacie stroje ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Obec Raslavice 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a prílušenstvo do Xerox WorkCentre 7225 Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 209,85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vypaľovacie valce do multifunkčného zariadenia Slovenské národné múzeum 688,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne do tlačiarní, optický valec Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 093,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery OKI a CANON Ústav experimentálnej fyziky SAV 648,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Slovenská agentúra životného prostredia 9 581,17 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery do laserových tlačiarní Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 4 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, zdroj, monitor, MFZ Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 810,13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Xerox Phaser 6180 Školský internát Považská 7, Košice 660,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotovalce Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 998,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 458,23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fuser -fixačná jednotka Štatistický úrad Slovenskej republiky 640,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál a odpadová nádobka pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 362,11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, OKI, Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav zoológie SAV 270,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 437,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne XEROX, alebo ekvivalent INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 3 330,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotovalec do Xerox WorkCentre 5335 Krajský súd v Banskej Bystrici 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia a tlačiarne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 98,94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovacie stroje Mesto Prešov 7 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a fuser Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 383,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 796,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie tonerov do tlačiarní Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 270,11 EUR 2017 Tovary Nie 1
zapekacia jednotka XEROX 008R13088 pre XEROX 7220/7225 Slovenské národné múzeum 246,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, OKI, Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Časť 3: Xerox tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 19 562,21 EUR 2018 Tovary Nie 1
"Časť 4: Ostatné tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 39 860,24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne príslušenstvo do tlačiarní a kopírovacích zariadení Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 30 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom, tlačiarne, tonery, príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do Xerox Workcentre 7120 Stredná odborná škola polytechnická 510,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon LBP 6670DN, HP Officejet Pro X476dw MFP, Konica Minolta bizhub C454e, HP LaserJet Enterprise 700 M712dn, Konica Minolta Bizhub 226) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 11 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery originálne a kompatibilné pre tlačiarne a kopírky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 4 127,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarne a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 492,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 523,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, valcov, transportného pásu a zapekacej jednotky INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 311,96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 340,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
optický valec XEROX farebný : 13R00664 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní Zdravé regióny 19 543,17 EUR 2018 Tovary Áno 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 2 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 331,25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 092,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 854,35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne do tlačiarne HP Photosmart D5460 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 150,43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna laserová náplň do tlačiarne HP Laser Jet Pro MFP M130nw Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 101,16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplňe do tlačiarní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiarne Základná škola 2 185,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 220,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 355,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne, časti a príslušenstvo PC, tonery, káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 025,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 040,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 240,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16 357,39 EUR 2018 Tovary Áno 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 622,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Časti a súčasti PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 188,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery, atramentové náplne a valec do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 610,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Slovenská agentúra životného prostredia 19 310,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Xerox, OKI, Konica Minolta, HP, Canon ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 22 210,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zapekacia jednotka Katolícka univerzita v Ružomberku 243,38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 861,69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné (kopírovanie, tlač, skenovanie, fax, e-mail, cloud) zariadenie pre formáty A4 Xerox VersaLink C405DN + stojan ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 990,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 1 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis tlačiarní, skenerov, kopírovacích, rezacích a kancelárskych strojov ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 300,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 336,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 140,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 307,77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 537,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, valcov, zapekacej jednotky a cartridgov INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 970,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírky A4, ČB Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 217,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne A4, ČB. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 15 982,07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál a odpadové nádobky pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 581,03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 907,90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 430,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 576,07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 6 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 558,17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 51B2Hoo do tlačiarne Lexmark MS 517dn Krajská prokuratúra Trnava 340,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
(2)Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 12/ 2018) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj farebný 2018 Mesto Prešov 5 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP, Samsung Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 420,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne LEXMARK Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 590,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obrazové válce "Brother" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tónery do tlačiarní Spojená škola Juraja Henischa 1 580,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych počítačových zostáv notebookov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 58 477,71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 556,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 864,45 EUR 2018 Tovary Nie 1
"Časť 3: Xerox tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 22 978,06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP Q7553A do tlačiarne HP LJ P2014, P2015 Krajská prokuratúra Trnava 90,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2U00 do tlačiarne Lexmark MS 510dn Krajská prokuratúra Trnava 620,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 820,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky a renovovaný toner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 205,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický modul typ 113R00673 pre XEROX WC 5740 Štatistický úrad Slovenskej republiky 550,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 194,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Stredná zdravotnícka škola 2 407,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, spotrebný materiál do tlačiarní a príslušenstvo Zdravé regióny 36 538,26 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 299,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 17 796,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 865,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek XEROX WC 3220 Mesto Lučenec 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 490,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 601,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Optický valec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 107,48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 47 941,69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny optický valec do tlačiarne Xerox Phaser 3260 Štátny veterinárny a potravinový ústav 116,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne Xerox Phaser 3260 Štátny veterinárny a potravinový ústav 106,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarní Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 070,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 260,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 511,47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, valce, pasová jednotka a odpadové nádobky pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 438,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery a DYMO pásky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 929,46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odpadová nádoba na toner Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 60,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov, originálnych atramentových náplní Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 12 120,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, valcov a odpadovej nádoby pre zariadenie Xerox 7225 Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 930,01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 604,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 9 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Lexmark, Canon) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 1 210,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení (originálne alebo kompatibilné/alternatívne, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 240,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrazové válce "Xerox" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 420,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421517749407


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 485 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Daniel Dobrovič
Adresa:
Komenského 4978/11 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
20. Marec 1977
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Máj 2017

Meno:
PhDr. Daniel Dobrovič
Adresa:
Komenského 4978/11 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
20. Marec 1977
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Máj 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
B&B, advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Rázusova Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×