CPV kód

09123000-7

Zemný plyn

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 31,448,672 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 41,316 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 172,873 EUR
Mesto Malacky 1 14,170 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 197,554 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 505,688 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 561,600 EUR
Mesto Poprad 2 25 EUR
Centrum sociálnych služieb Clementia 1 17,201 EUR
Mesto Žilina 2 84,000 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 649,452 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 210,728 EUR
Mesto Levoča 4 476,226 EUR
Obec Šenkvice 2 44,564 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 40,715 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 65,619 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 4,955,605 EUR
Mesto Trnava 3 310,342 EUR
DataCentrum 2 69,732 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 335,061 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 3,111,998 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 4 242,274 EUR
Správa športových zariadení Levice 4 365,070 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 143,588 EUR
Obec Nedožery - Brezany 2 109,770 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 2,094,039 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 4,890,000 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 12,576 EUR
Mesto Vráble 2 486,957 EUR
Mesto Nová Baňa 3 1,587,120 EUR
Psychiatrická nemocnica 2 147,984 EUR
Obec Terchová 1 25,162 EUR
Obec Podhorie 2 16,596 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 2 69,948 EUR
Obec Rohožník 2 211,034 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 2,662,829 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 108,393 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 20,320 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 116,618 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 37,456 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 62,012 EUR
Mesto Prievidza 1 22,167 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 2,514,239 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 19 2,292,735 EUR
Mesto Rajec 2 271,577 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 4 400 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 5,534,877 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 63,941 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 16 10,331,715 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 95,000 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 3,447,552 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 2 153,300 EUR
Mesto Stupava 1 114,043 EUR
Technická univerzita v Košiciach 5 106 EUR
HOREZZA, a.s. 1 148,158 EUR
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 3 135,285 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 66,018 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 287,952 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4 461,925 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 1 53,613 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 3,589,036 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 2 46,603 EUR
Mesto Lipany 1 46,174 EUR
Mesto Komárno 2 896,858 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 924,996 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 2 11,961 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 1,141,848 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 397,820 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1,141,511 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 188,776 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 150,000 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 2,846,900 EUR
Obec Kanianka 1 17,013 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 179,863 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 158,016 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 2 488,756 EUR
Bytová správa, s.r.o. 3 70,656 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 12,953 EUR
Mesto Trstená 1 65,338 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 28,063 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 602,194 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 56 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 14 28,464,467 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 2,532,875 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 25,821 EUR
Mesto Krompachy 2 39,665 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 351,988 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 159,281 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 9,172 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 730,965 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 39,092 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 4 9,850,239 EUR
Mesto Šurany 1 66,269 EUR
Obec Vyhne 3 70,286 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 204,176 EUR
Obec Dolné Saliby 2 0 EUR
Obec Malachov 1 9,900 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 2,206,577 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1,931,505 EUR
Obec Kopčany 1 48,195 EUR
Mesto Fiľakovo 1 285,270 EUR
Mesto Sabinov 2 121,825 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 988,400 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 29,194 EUR
Mesto Nové Zámky 2 34,363 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 78,998 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 373,907 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 251,397 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 4 1,418,626 EUR
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 2 105,535 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 4,971,941 EUR
Mesto Trebišov 2 96,631 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 193,726 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 247,877 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1,748,462 EUR
Stredná umelecká škola 2 20,559 EUR
Domov seniorov ARCHA 2 96,345 EUR
Mesto Pezinok 1 432,167 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 10,731 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 54,677 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 2,184,600 EUR
Obec Lodno 1 534,302 EUR
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 1 62,495 EUR
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica 1 89,655 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 132,216 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 3 44,585 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 67,323 EUR
Mesto Tornaľa 1 58,069 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 197,547 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 13 1,077,210 EUR
Obec Snežnica 1 9,700 EUR
Mesto Galanta 1 4,332,250 EUR
Mesto Kežmarok 1 257,108 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 3 246,724 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 219,438 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 117,566 EUR
Mesto Hlohovec 3 70,338 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 20,092 EUR
Obec Jenkovce 1 10,562 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 9 1,966,756 EUR
Obec Tovarné 2 8,732 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 10 2,668,513 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 339,000 EUR
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 1 23,662 EUR
Obec Teplička nad Váhom 1 60,553 EUR
Odborné učilište internátne 2 30,366 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15 24,498,857 EUR
Mesto Trenčín 7 2,636,808 EUR
Mesto Zvolen 1 110,378 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 85,752 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 1 8,250 EUR
Domov sociálnych služieb v Sabinove 3 75,340 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 1,147,000 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 242,759 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 2 67,431 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 35 EUR
Obec Žabokreky 1 1,175,827 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 980,655 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 0 EUR
Národné rehabilitačné centrum 3 352,571 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 70,954 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 6 6,513,895 EUR
Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 3 292,768 EUR
Mesto Stará Turá 2 17,539 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 194,156 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 2,641,179 EUR
Štátne divadlo Košice 2 43,586 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 59,000 EUR
Obec Staškov 1 14,907 EUR
Mesto Kremnica 1 54,410 EUR
Mesto Rajecké Teplice 3 184,167 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 63 EUR
Mesto Stropkov 1 32,759 EUR
Obec Raková 1 40,001 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 22,750 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 17,165 EUR
Obec Kozárovce 1 16,998 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 102,479 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 29,802 EUR
Obec Smižany 4 811,518 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré 1 75,635 EUR
Obec Sebedražie 1 165,827 EUR
Obec Veľké Rovné 1 29,975 EUR
Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie 1 22,176 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 2 27,620 EUR
Obec Orechová Potôň 2 631,994 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 47,968 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 12 1,082,056 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 84,840 EUR
Obec Trnavá Hora 2 25,452 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 25,781 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 39,193 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 43,428 EUR
Obec Močenok 2 89,773 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 65,703 EUR
Eko Energia s.r.o. 1 6,042 EUR
Obec Divinka 1 1,580 EUR
Obec Konská 1 3,268 EUR
Služby Mesta Piešťany 2 71,412 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 6,288 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 65,972 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 47,924 EUR
Mesto Veľký Šariš 1 278,693 EUR
Obec Sady nad Torysou 2 52,642 EUR
Obec Štiavnik 2 91,928 EUR
Obec Dolný Hričov 2 27,993 EUR
Spojená škola 2 20,576 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 120,354 EUR
Obec Raslavice 1 34,879 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 2 93,423 EUR
Obec Bešeňov 1 36,808 EUR
Mestské kultúrne stredisko Sabinov 2 96,754 EUR
Centrum sociálnych služieb AMETYST 2 77,302 EUR
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 1 15,250 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 59,535 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 62,026 EUR
Obec Trebatice 1 20,000 EUR
Obec Brodské 1 23,859 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 83,344 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 3,162 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 1 54,021 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 75,768 EUR
Štátna opera 1 61,000 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 13,527 EUR
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 1 1,977 EUR
Obec Jasenica 1 21,054 EUR
Obec Horné Hámre 1 8,009 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 81,580 EUR
Obec Bystričany 1 44,961 EUR
Hotelová akadémia 2 31,393 EUR
Obec Jasenie 1 11,877 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 2 560,423 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 47,880 EUR
Obec Vinodol 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 7,103 EUR
Obec Kráľov Brod 1 9,079 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 66,547 EUR
Obec Nižná Myšľa 2 16,308 EUR
Gymnázium Martina Hattalu Trstená 1 51,067 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 4,318,616 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 8,620,986 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 2 842,951 EUR
Technické služby Brezno 2 92,868 EUR
Regionálne združenie obcí Hornád 1 147,288 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 114,674 EUR
Združenie miest a obcí myjavského regiónu 1 397,964 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2 930,841 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 321,912 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 2 1,316,765 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 166,389 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 2 573,717 EUR
Poliklinika Tehelná, a.s. 2 402,228 EUR
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 1 238,067 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 320,290 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 5,282 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 3 933,919 EUR
Obec Lubina 2 11,835 EUR
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 1 57,293 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 372,040 EUR
Obec Dobrá Voda 1 2,139 EUR
NOVOVITAL 2 113,002 EUR
Obec Ostrov 1 11,500 EUR
Obchodná akadémia 3 47,891 EUR
Stredná odborná škola 1 117,678 EUR
VITALITA n.o. 1 108,677 EUR
Obec Budkovce 1 15,231 EUR
Mesto Turany 1 30,853 EUR
Obec Bežovce 1 9,241 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 1 11,859 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 48,567 EUR
Mesto Bojnice 3 61,390 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 1 11,009 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 3 444,140 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 3 139,943 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 2 75,204 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 8,206 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 58,478 EUR
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 1 18,681 EUR
Mesto Gelnica 1 49,810 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 19,104 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 2 110,257 EUR
Technické služby mesta Trenčianske Teplice 1 17,417 EUR
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 1 27,660 EUR
Spojená škola 2 80,376 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 169,362 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 11,142 EUR
Základná škola Horný Vadičov 1 5,942 EUR
Základná škola Veľký Šariš 2 45,325 EUR
Hlavný banský úrad 1 16,563 EUR
Obec Malý Čepčín 1 10,532 EUR
Spojená škola 1 28,982 EUR
Teresa Benedicta 1 16,417 EUR
Obec Jasenové 2 14,334 EUR
Súcit n.o. Veľké Kapušany 1 11,345 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 122,201 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 58,277 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 46,954 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 6,086 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 28,250 EUR
Základná škola 2 25,750 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 11,101 EUR
Social. Trans, n.o. 1 6,583 EUR
Obec Hvozdnica 3 60,122 EUR
Technické služby mesta Trebišov 3 97,198 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 5,207 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 2 10,377 EUR
Zariadenie pre seniorov 2 113,703 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 1 12,498 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 100,535 EUR
Galéria mesta Bratislavy 2 0 EUR
Zariadenie pre seniorov - Smaragd 1 41,410 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 3 85,980 EUR
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 67,557 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 3 40,251 EUR
Gymnázium Leonarda Stöckela 1 46,222 EUR
Stredná odborná škola technická 1 29,652 EUR
Základná škola Východná 2 34,000 EUR
Spojená škola internátna 2 23,111 EUR
Základná škola s materskou školou 5 64,250 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 2 44,747 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 36,442 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 63,380 EUR
Základná škola 2 57,561 EUR
Základná škola s materskou školou 1 15,538 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 1 15,439 EUR
Stredná pedagogická škola 1 71,336 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 2 59,325 EUR
AD HOC Malacky 1 33,833 EUR
Základná škola s materskou školou Divinka 1 9,433 EUR
Materská škola 1 5,566 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 50,364 EUR
Centrum sociálnych služieb STRANÍK 1 43,401 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 2 56,088 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 2 147,695 EUR
Základná škola Šenkvice 3 63,084 EUR
Materská škola v Šenkviciach 2 29,784 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 3 32,425 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 3 67,795 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 30,464 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 45,582 EUR
Základná škola Lietavská Lúčka 1 6,828 EUR
Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 1 11,320 EUR
Základná škola s materskou školou Rosina 1 29,638 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 4 52,493 EUR
Nezábudka, n.o. 1 20,269 EUR
Gymnázium 2 37,368 EUR
DUMAT - mestská príspevková organizácia 5 396,797 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 3 6,945 EUR
Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 1 41,608 EUR
Obec Poproč 1 33,018 EUR
Základná škola Dolná Tižina 1 15,296 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 32,783 EUR
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 3 52,032 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 2 62,217 EUR
Základná umelecká škola Stará Turá 2 9,391 EUR
Základná škola v Prievidzi 1 28,648 EUR
Spojená škola 1 46,528 EUR
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 1 4,083 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 1 10,200 EUR
Základná umelecká škola M.Moyzesa 1 11,838 EUR
Ponitrianske múzeum v Nitre 2 32,299 EUR
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno 1 41,100 EUR
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 1 27,818 EUR
Základná škola 2 134,515 EUR
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 1 18,665 EUR
Stredná odborná škola potravinárska 2 39,492 EUR
Základná škola 1 41,448 EUR
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 1 1,606 EUR
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 1 16,251 EUR
Základná škola s materskou školou 1 31,519 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 1 9,724 EUR
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 2 49,493 EUR
Základná škola s materskou školou 1 22,128 EUR
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 1 96,666 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 1 0 EUR
Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave 1 37,677 EUR
Spojená škola 1 11,579 EUR
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 1 46,546 EUR
Technické služby I. Nižná 1 31,522 EUR
Základná škola Dr. Jozefa Dérera 2 64,583 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 1 105,751 EUR
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 1 56,113 EUR
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 3 61,411 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 1 6,113 EUR
Spojená škola internátna 1 52,439 EUR
Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 1 13,980 EUR
Stredná odborná škola Majstra Pavla 2 54,258 EUR
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 1 17,054 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 2 121,889 EUR
Liečebno-výchovné sanatórium 1 31,624 EUR
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 1 27,668 EUR
Základná škola s materskou školou 1 51,826 EUR
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky 1 25,827 EUR
Základná škola v Raslaviciach 1 25,062 EUR
Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky 1 51,374 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 19,317 EUR
Obchodná akadémia 1 10,998 EUR
Základná škola 1 25,812 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 2 176,051 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 5,975 EUR
Stredná odborná škola 1 40,226 EUR
Základná škola s materskou školou Brusno 1 10,833 EUR
Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 2 34,782 EUR
Domov pre seniorov Golden Age 1 14,740 EUR
Domov dôchodcov Dolné Saliby 1 0 EUR
Gymnázium Terézie Vansovej 1 29,007 EUR
Základná umelecká škola v Malackách 1 11,919 EUR
Základná škola Cejkov 2 41,731 EUR
Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno 1 29,083 EUR
Reedukačné centrum 1 48,678 EUR
Základná škola s materskou školou Hôrky 1 40,425 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 1 162,500 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 28,340 EUR
Obchodná akadémia 1 20,342 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 1 15,825 EUR
Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 1 20,183 EUR
Bábkové divadlo Žilina 1 14,348 EUR
Základná škola 1 33,487 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 482 100,938,052 EUR
ENERGA Slovakia s. r. o. 22 573,858 EUR
Energie2, a.s. 21 7,903,989 EUR
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 1 95,000 EUR
Pow-en a. s. 3 3,174,519 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 9 4,275,700 EUR
MET Slovakia, a. s. 75 18,387,145 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 82 36,537,448 EUR
ELGAS, s.r.o. 10 2,679,694 EUR
CYEB s.r.o. 11 496,783 EUR
TERS systém, spol. s r.o. 3 44,585 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 2 96,281 EUR
ZSE Energia, a.s. 23 27,187,699 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 28 19,923,674 EUR
SE Predaj, s. r. o. 1 23,740 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 2 1,216,193 EUR
V-Elektra Slovakia, s.r.o. 1 14,690 EUR
SPP - distribúcia , a.s. 1 561,600 EUR
VEMEX ENERGO s.r.o. 17 1,009,737 EUR
ČEZ Slovensko, s.r.o. 9 901,030 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 166,408 EUR
A.En. Gas a. s. 2 7,335,166 EUR
EDF Trading Limited 1 100 EUR
EP Commodities, a.s. 1 100 EUR
Statoil ASA 1 100 EUR
VNG Slovakia, spol. s r.o. 10 319,360 EUR
SPP CNG s.r.o. 4 7,002,000 EUR
TWINLOGY s. r. o. 2 80,474 EUR
LAMA energy a.s. - organizačná zložka 1 23,829 EUR
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 1 83,300 EUR
MFGK Slovakia s. r. o. 12 416,056 EUR
A.En. Slovensko s.r.o. 1 2,420,458 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 115,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálna prokuratúra SR 34,487 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty vo vlastníctve SSDZ, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 174,521 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu na rok 2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 60,984 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu do dvoch odberných miest GJMH v Čadci v požadovanom termíne dodania do dvoch rokov od účinnosti uzavretej zmluvy vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 84,530 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Správa športových zariadení Levice 130,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Domov seniorov ARCHA 70,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica 109,540 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre obec Rohožník Obec Rohožník 190,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa zemného plynu na rok 2015. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 116,539 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu PLZ - 215 Obstarávacie trhovisko Slovenska 165,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Odborné učilište internátne 23,833 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre výrobňu VBK na rok 2016 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 36,300 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 155,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 93,674 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Odborné učilište internátne 28,270 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kopčany 51,875 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 120,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na zmluvné obdobie 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 85,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre výrobňu VBK na rok 2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 45,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 124,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 157,000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 119,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu vrátane záruky za odchýlku rok 2014 Psychiatrická liečebňa Sučany 105,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2015 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Národné lesnícke centrum (NLC) od 115,200 do 126,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU Mesto Rajecké Teplice 84,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Sabinove 26,600 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup plynu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o., vrátane prevzatia záruky za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 100,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré 84,532 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu-CVO114 Obec Sebedražie 184,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie 23,924 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre rok 2016 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 122,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Plyn pre Mestské kúpele - plaváreň v B. Štiavnici (na r. 2016) Bytová správa, s.r.o. 30,650 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre rok 2016 Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 116,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre MČ Bratislava – Rača a prevzatie záruky za odchýlku Mestská časť Bratislava - Rača 158,342 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 150,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu do odberného miesta BGMH v Sučanoch vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 22,570 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Brodské 41,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 185,415 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Štátne divadlo Košice 24,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 69,853 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 26,426 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu (r. 2014) Stredisko sociálnej starostlivosti 120,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo v Košiciach 135,800 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Štátnu operu na rok 2015 Štátna opera 65,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Vranov nad Topľou 184,960 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 63,258 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 91,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nitriansky samosprávny kraj 45,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu 515 Obstarávacie trhovisko Slovenska 185,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu 715 Obstarávacie trhovisko Slovenska 185,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie 01.05.2016-30.04.2017. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 98,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu PLZ - 115 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 65,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre EXIMBANKU SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 90,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 100,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu pre obec Jasenica Obec Jasenica 40,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu Národné lesnícke centrum (NLC) 76,822 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn - PLZ_01092014 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 110,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. od 60,000 do 100,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu. Gymnázium Martina Hattalu Trstená 51,067 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objetky UMB v Banskej Bystrici na rok 2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 553,600 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane prevzatia záruky. Objednávky za III. kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148,119 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 459,728 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,211,200 EUR 2014 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – CVO 415 Obstarávacie trhovisko Slovenska 690,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO115 Obstarávacie trhovisko Slovenska 660,000 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77,660 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 148,576 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO414 Mesto Nová Baňa 1,705,000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 144,962 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190,905 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribučných služieb pre Regionálne združenie obcí Hornád . Regionálne združenie obcí Hornád 147,288 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,402 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48,220 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144,112 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 41,154 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 344,125 EUR 2013 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Združenie miest a obcí myjavského regiónu 397,964 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Poprad 25 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Slovenská pošta, a.s. 4,771,686 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 23 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu. Regionálne združenie obcí Košice - okolie 339,586 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 194,952 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 166,408 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 407,197 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 160,449 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59,580 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 145,129 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 135,500 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 177,442 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
ZEMNÝ PLYN Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2,524,468 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 172,833 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2,980,029 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 512,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Banskobystrický samosprávny kraj 3,064,166 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51,134 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 13,629 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 43,409 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 171,082 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - CVO 116 Obstarávacie trhovisko Slovenska 390,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 17,464 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 220,323 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 194,156 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 459,822 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Okresný súd Banská Bystrica 59,535 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 614,586 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO514 Obec Orechová Potôň 670,000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup zemného plynu pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrický samosprávny kraj 4,271,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Mesto nad Váhom 168,999 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,343,802 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 837,245 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Krásno nad Kysucou 339,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Poliklinika Tehelná, a.s. 279,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Prešov - Šariš Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 233,510 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 238,067 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO314 Obec Žabokreky 1,175,827 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 60,750 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 1,168,845 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na roky 2015 - 2018 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2,340,351 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 33,542 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane prevzatia záruky. Objednávky za II. kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210,070 EUR 2012 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre rok 2016 Obec Smižany 199,554 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 374,635 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 628,990 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 19 EUR 2015 Tovary Nie 2
Združená dodávka zemného plynu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397,820 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením prepravy a distribúcie plynu - kategória V,S odber (veľkoodber, stredný odber). Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2,206,577 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 51,849 EUR 2012 Tovary Nie 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 43,261 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 734,451 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. od 0 do 0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 35,713 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27,607 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 66,402 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 31,677 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Fakultná nemocnica Trenčín 690,060 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 67,840 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 64,667 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49,928 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 321,912 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Fakultná nemocnica Nitra 30 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 186,561 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 200,062 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 95,714 EUR 2012 Tovary Nie 1
Nákup a predaj zemného plynu na základe zmluvy EFET Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 3,000,000 EUR 2015 Tovary Nie 2
Združená dodávka zemného plynu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 980,655 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 152,606 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a predaj zemného plynu na základe zmluvy "EFET" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 3,000,000 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192,507 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Finančné riaditeľstvo SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2,846,900 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 85,293 EUR 2013 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky zemného plynu pre odberné miesta samosprávy mesta Komárno Mesto Komárno 507,672 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 47,853 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 86,933 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20,000,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,241,666 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka stlačeného zemného plynu CNG Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2,340,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,342,255 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667,860 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 455,786 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu v rokoch 2016 a 2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 3,111,998 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad vlády Slovenskej republiky 68,131 EUR 2012 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu. Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 470,368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 157,957 EUR 2014 Tovary Nie 1
Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 176,069 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Dodávka zemného plynu pre merané odberné miesta ZSSK, vrátane zabezpečenia jeho prepravy a distribúcie. ... “ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,307,018 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 41 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zemný plyn Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 650,248 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97,110 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 416,046 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spoločné obstarávanie zemného plynu. Združenie miest a obcí Spiša 304,064 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 635,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa zemného plynu na roky 2016 a 2017 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 75,859 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,396,359 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - CVO 216 Obstarávacie trhovisko Slovenska 292,642 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 43,633 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 22,548 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 46,983 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148,994 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane prevzatia záruky . Objednávky za IV. kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176,216 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Galanta Mesto Galanta 4,332,250 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Sociálna poisťovňa, ústredie 988,400 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 74,352 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 55,913 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 292,409 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 29,981 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 27,584 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1,598,688 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 281,328 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49,489 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Slovenská akadémia vied (SAV) 197,508 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Fakultná nemocnica Trenčín 456,966 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 476,080 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a plynu. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 517,844 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 1,168,845 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka stlačeného zemného plynu CNG Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1,200,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 223,716 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149,066 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116,511 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu PSO 616 Obec Lodno 534,302 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu pre mesto Trstená Mesto Trstená 65,338 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Fakultná nemocnica Nitra 843,015 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 394,305 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu na rok 2017 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 106,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre objekty SPU v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 924,996 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka plynu pre obec Rohožník 2017 Obec Rohožník 120,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13,166,662 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,000,780 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 8,085,087 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Mesto nad Váhom 319,757 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Nemocnica Poprad a. s. 311,427 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 384,629 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 810,416 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 130,243 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101,925 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 720,305 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zemný plyn Úrad vlády Slovenskej republiky 63,863 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 83,921 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 168,075 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka stlačeného zemného plynu (CNG) I. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,112,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu PSO 1116 Mesto Pezinok 432,167 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2017 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 417,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 751,221 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 19 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 479,520 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka stlačeného zemného plynu CNG pre DPB a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1,440,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Domov seniorov ARCHA 57,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu PSO 1316 Mesto Stupava 114,043 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 163,701 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2018 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 141,689 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 340,207 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,169,579 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 366,745 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 274,602 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 137,211 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 72,887 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 403,796 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 561,600 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1,489,330 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Mesto Vráble 145,944 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup zemného plynu pre obec Budkovce Obec Budkovce 15,231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4,000,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 7
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 945,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 272,845 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 47,495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 170,012 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 725,350 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81,153 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 320,857 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 178,227 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU - PSO 217 Mesto Veľký Šariš 278,693 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116,256 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Regionálne združenie obcí Košice - okolie 503,365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 298,188 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 101,571 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 30,434 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 52,810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 606,353 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,949 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2,152,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – PSO 617 Mesto Šurany 66,269 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - PSO 317 Mesto Fiľakovo 285,270 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Nákup zemného plynu pre mesto Komárno“ Mesto Komárno 496,813 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici na rok 2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU PRE NSP REVÚCA Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38,021 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu pre mesto Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 183,981 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3,011,598 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Zvolen 110,378 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre roky 2018 - 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 512,521 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Službyt Nitra, s.r.o. 147,569 EUR 2017 Tovary Nie 3
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 411,666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2,122,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Mestská časť Bratislava - Rača 112,915 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 1,014,011 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na obdobie 2019 – 2022 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 322,478 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85,524 EUR 2017 Tovary Nie 1
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,301,730 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 184,358 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 99,871 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 338,262 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 263,271 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 626,659 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 106,530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bánovce nad Bebravou 197,547 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1,097,754 EUR 2016 Tovary Nie 2
Združená dodávka zemného plynu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 833,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 106,213 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre objekty Slovenskej pošty, a.s. na roky 2018 až 2020 Slovenská pošta, a.s. 3,849,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2018 do 30.04.2019 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 159,999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby MK SR a organizácie v jeho zriaďovateľkej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 357,457 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 446,498 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 99,626 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 87,536 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1,332,699 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 205,485 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 693,273 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 102,642 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMOS Nitra Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 460,473 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – PSO 118 Mesto Stará Ľubovňa 108,393 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská akadémia vied (SAV) 2,206,048 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 299,049 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11,810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123,651 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 325,388 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 23,241 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 681,166 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 319,412 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 73,018 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2,122,880 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 94,615 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby mesta Trenčianske Teplice 35,652 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Spojená škola 32,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola Veľký Šariš 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 135,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Súcit n.o. Veľké Kapušany 23,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Raková EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Staškov 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nižná Myšľa 13,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hlohovec 27,376 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Divinka 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Štátne divadlo Košice 19,945 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Zámky 34,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 18,028 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 44,834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 110,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 86,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov 106,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestská časť Košice - Krásna 23,898 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jasenové EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Krajský súd v Banskej Bystrici 38,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 130,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jasenové EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Sabinov 180,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Východná 24,385 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 141,341 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Terchová EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 29,542 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Hvozdnica EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnavá Hora 52,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Dolné Saliby 32,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnavá Hora 27,772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na roky 2016 - 2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 29,444 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Divinka EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Krompachy 24,521 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Močenok 83,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nedožery - Brezany 115,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Hvozdnica EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu HOREZZA, a.s. 151,083 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lietavská Lúčka 125,555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 184,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 28,231 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 62,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 49,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnovec nad Váhom 36,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica 113,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko Sabinov 71,887 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2017 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 166,667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajecké Teplice 96,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného pynu Stredná zdravotnícka škola 31,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Lietavská Lúčka EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Dolný Hričov EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Šenkvice 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola v Šenkviciach 17,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Nezábudka, n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 28,594 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Šenkvice EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 57,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Slovenská Kajňa 10,186 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 17,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jasenie EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 180,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 128,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 43,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kanianka 26,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 3,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stará Turá 11,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 90,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 38,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 38,370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Technické služby mesta Trebišov 32,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Stará Turá 6,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna 21,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Gelnica 102,868 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Tovarné 3,530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola 11,616 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 22,938 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenský hydrometeorologický ústav 130,022 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola 65,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 90,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb v Sabinove 29,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na kalendárny rok 2017 Bytová správa, s.r.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 55,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 80,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - r. 2017 Obec Vyhne EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 140,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2017 - 2018 Školský poľnohospodársky podnik, n.o. 11,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn a jeho dodanie do odberného miesta objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 15,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Gbely 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola M.Moyzesa EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 35,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SLUŽBA mestský podnik Stropkov 19,481 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 21,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. DataCentrum 102,361 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu. DataCentrum 19,078 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 57,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola Veľký Šariš 40,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ponitrianske múzeum v Nitre 12,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Sučany 81,159 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica Hronovce 122,046 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 28,356 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Bystričany 73,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 190,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 85,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 27,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 40,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Leonarda Stöckela 66,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Dr. Guhra, n.o. 90,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Bežovce 13,487 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Mníšek nad Hnilcom 19,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Zemianske Kostoľany 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok - nový odberateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 6,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno 54,161 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 38,162 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Gbely 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 14,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 66,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Malý Čepčín 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plyn - dodávka Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 46,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 32,733 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn a jeho dodanie do odberného miesta objednávateľa Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 22,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 90,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 136,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obchodná akadémia 29,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Jenkovce 12,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 83,657 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Liptovský Mikuláš 35,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre 2 odberné miesta S, MO Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 63,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2017 Mesto Trebišov 50,740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Trnava 65,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 8,021 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby, príspevková organizácia mesta 5,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany 32,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Clementia 25,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola potravinárska 27,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 233,158 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 72,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 32,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Bystričany 10,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola, Pionierska 33, Čaňa EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu. Nemocnica Snina, s.r.o. 42,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 153,688 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 37,868 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 138,409 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Eko Energia s.r.o. 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 80,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žiar nad Hronom 57,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 119,196 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 38,162 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 37,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 230,772 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národné rehabilitačné centrum 141,788 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Kráľov Brod 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 32,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia Jána Andraščíka EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2017 a 2018 VITALITA n.o. 147,110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave 45,259 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 55,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 85,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 80,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hlavný banský úrad 23,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obchodná akadémia 29,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Veľké Dvorníky 9,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Kremnica 80,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Technické služby I. Nižná EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Národné centrum zdravotníckych informácií 16,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dr. Jozefa Dérera 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 34,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 170,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Prievidza 32,620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Vysoká nad Kysucou 33,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Horné Hámre 11,778 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 14,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nová Baňa 60,780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lubina 6,491 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trebatice 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Ostrov 13,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 47,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 34,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Podhorie 14,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby Brezno 52,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 135,335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 74,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Trnava 18,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu MH Invest II, s.r.o. 70,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 26,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna 98,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 11,615 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 135,335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 83,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu 2017/2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 46,248 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola Majstra Pavla 35,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 11,988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov - Smaragd 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 75,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 58,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Malachov 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Vinodol 8,586 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Raslavice 42,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hlohovec 23,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 58,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nižná Myšľa 10,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 23,923 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. 5,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Malacky 21,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 13,865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 44,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Služby Mesta Piešťany 46,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské centrum sociálnych služieb Malacky 31,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Liečebno-výchovné sanatórium 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestská časť Bratislava - Rusovce 126,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Raslaviciach 34,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 17,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky 82,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plyn - dodávka Základná škola 36,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 34,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plyn - dodávka Mestská časť Bratislava - Vajnory 10,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 90,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia 19,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 81,834 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Veľké Rovné 36,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 124,276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Stredná odborná škola 59,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Brusno 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynová kotolňa TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 27,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynoinštalácia- dodávka a montáž TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 10,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Social. Trans, n.o. 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Sady nad Torysou 34,428 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stropkov 48,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Dolné Saliby 32,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vykurovanie- ohrevu teplej vody. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 13,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Domov dôchodcov Dolné Saliby 19,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 105,694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola v Malackách 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 45,929 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Snežnica 18,301 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Trenčín 155,155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Jabloni 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov Golden Age 18,976 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 82,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 166,332 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 57,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Trenčín 155,155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2018 - 2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 48,333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2018 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 160,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2018 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 57,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 67,684 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Poproč 48,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Bešeňov 50,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Šenkvice 37,212 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Šenkvice 28,595 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dolná Tižina 34,621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 49,640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žilina 54,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 116,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Podhorie 74,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Šenkvice 32,816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola v Šenkviciach 26,186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 116,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Základná škola Cejkov 24,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národné rehabilitačné centrum 144,772 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Základná škola Cejkov 48,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu z distribučnej siete, vrátane prevzatia záruky za odchýlku Galéria mesta Bratislavy 45,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 2,237 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 105,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 19,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 16,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou 65,428 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Prievidzi 54,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Horný Vadičov 7,944 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na 24 mesiacov trvania zmluvy Obec Vyhne 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na kalendárny rok 2018 Bytová správa, s.r.o. 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 19,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Stará Turá 6,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu. Nemocnica Snina, s.r.o. 39,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 60,032 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Technické služby mesta Trebišov 39,887 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Reedukačné centrum 59,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 22,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 200,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Hôrky 71,269 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Teplička nad Váhom 72,701 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 45,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (r.2018,2019) Obec Vyhne 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby Brezno 52,763 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 29,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 94,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 74,668 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2,355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola potravinárska 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve obstarávateľa na roky 2018 - 2019 Mesto Turčianske Teplice 95,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 37,522 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Gbely 19,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb v Sabinove 32,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu vrátane súvisiacich služieb Stredná odborná škola drevárska 35,123 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Močenok 50,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola v Nedožeroch - Brezanoch 69,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 140,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného pynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 107,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 22,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb Fantázia 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb TAU 24,087 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Exportno-importná banka Slovenskej republiky 17,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kysucké múzeum v Čadci 15,423 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Kysucká knižnica v Čadci 8,172 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 16,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 60,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby, príspevková organizácia mesta 5,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 31,311 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Žilinský samosprávny kraj 57,078 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka zemného plynu Ponitrianske múzeum v Nitre 28,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola elektrotechnická 46,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola polytechnická 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 34,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združený nákup zemného plynu Mesto Trnava 120,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obchodná akadémia 28,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Poprad 72,204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nitrianske Pravno 35,770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Stredná odborná škola 147,886 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 147,592 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 26,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 76,131 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre roky 2018 - 2019 Stredná pedagogická škola 102,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 50,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Pedagogická a sociálna akadémia 43,545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 31,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 34,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lubina 8,105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 80,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium Terézie Vansovej 37,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Obchodná akadémia 23,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 141,364 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola technická 43,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 120,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia zemného plynu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 Spojená škola 20,580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na rok 2018 Mesto Lipany 57,746 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 48,624 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Slovenská Kajňa 8,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2018 Mesto Trebišov 66,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Zámky 23,729 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 38,295 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb 44,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská konsolidačná, a.s. 60,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu MH Invest II, s.r.o. 114,512 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola polytechnická 67,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 86,129 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou E.A.Cernana 22,042 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Vysoká nad Kysucou 51,728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 197,526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu NOVOVITAL 59,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dr. Jozefa Dérera 57,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Spojená škola 73,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola J. A. Komenského Revúca 13,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu ANIMA - Domov sociálnych služieb 38,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka zemného plynu Slovenský hydrometeorologický ústav 101,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 70,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola Majstra Pavla 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 49,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 91,510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 143,231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu AD HOC Malacky 52,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 55,443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 33,743 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 74,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Hlohovec 51,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Psychiatrická nemocnica 102,474 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 87,929 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Tovarné 7,686 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Služby Mesta Piešťany 46,450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov 80,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 33,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Teresa Benedicta 24,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum pre liečbu drogových závislostí 11,988 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 139,942 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 117,349 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 44,115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu v 2018-2019 pre 2 odberné miesta Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 76,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Východná 26,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Turany 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 37,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Sabinov 70,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 63,857 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve verejného obstarávateľa na roky 2018 - 2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44,105 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Dolný Hričov 19,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bábkové divadlo Žilina 20,708 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 90,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Dobrá Voda 6,657 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Centrum sociálnych služieb EDEN 18,560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Hotelová akadémia 19,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 13,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 25,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 71,370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 26,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 150,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 117,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Národné rehabilitačné centrum 168,930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko Sabinov 60,489 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žilina 72,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Gymnázium 25,645 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajecké Teplice 81,856 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združený nákup zemného plynu Mesto Trnava 264,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 54,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Poliklinika Tehelná, a.s. 125,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia 175,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu UNIVERZITA J. SELYEHO 33,403 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajec 199,041 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 21,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Domov sociálnych služieb v Jabloni 18,015 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Smižany 263,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 26,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 12,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 3,959 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Katolícka univerzita v Ružomberku 125,401 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Štiavnik 80,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obec Hvozdnica 37,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného pynu Stredná zdravotnícka škola 31,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Sady nad Torysou 42,542 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kozárovce 20,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 5,195 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mesto Krompachy 33,180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nedožery - Brezany 76,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Trnovec nad Váhom 40,629 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu DUMAT - mestská príspevková organizácia 54,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Materská škola 7,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu z distribučnej siete, vrátane prevzatia záruky za odchýlku Galéria mesta Bratislavy 73,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – PSO 218 Mesto Tornaľa 58,069 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 197,747 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 97,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 45,433 EUR 2018 Tovary Nie 1
„Dodávka zemného plynu“ Mesto Dunajská Streda 147,193 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZEMNÝ PLYN Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1,411,721 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – PSO 718 Mesto Banská Štiavnica 65,619 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Levoča 252,146 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 127,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Rajec 199,041 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stará Turá 11,448 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu na rok 2019 Technické služby mesta Trebišov 44,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 73,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 102,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 168,943 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 314,708 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 282,867 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116,534 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,108 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 45,861 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 19,372 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčiansky samosprávny kraj 730,623 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka zemného plynu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice 2018 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,184,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO 218 Obstarávacie trhovisko Slovenska 106,640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša Združenie miest a obcí Spiša 256,359 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO 518 Obstarávacie trhovisko Slovenska 177,881 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 636,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE Technická univerzita v Košiciach 27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Mesto Vráble Mesto Vráble 341,013 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 2,420,458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre mesto Kežmarok a prevzatie záruky za odchýlku Mesto Kežmarok 257,108 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 422,867 EUR 2018 Tovary Nie 1