Dodávateľ

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Up Slovensko, s. r. o.

IČO: 31396674

Adresa: Tomášikova23/D 23/D, Bratislava

Registračné číslo: 2016/11-PO-E2976

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. November 2016

Záznam platný do: 23. November 2019

Posledná zmena: 18. Január 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 120 534,00 EUR 5 5
2014 52 208 013,00 EUR 40 40
2015 23 600 852,00 EUR 36 36
2016 22 191 419,52 EUR 357 357
2017 14 335 856,47 EUR 306 306
2018 56 508 597,05 EUR 293 293
2019 29 909 680,85 EUR 136 136
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 51 530 841,00 EUR 36 36
2015 19 138 797,98 EUR 42 42
2016 24 451 778,85 EUR 361 361
2017 16 854 706,32 EUR 308 308
2018 56 753 053,81 EUR 292 292
2019 30 145 774,93 EUR 134 134

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 35 744 330,00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 190 349,00 EUR
Mesto Revúca 1 96 474,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 133 932,80 EUR
Mesto Poprad 4 1 448 306,47 EUR
Mesto Bardejov 5 784 490,68 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 3 270 059,00 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 18 86 767,12 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 378 994,33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 170 874,00 EUR
Mesto Levoča 8 580 426,05 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 17 642 570,00 EUR
Mesto Kolárovo 2 530 600,00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 8 836,50 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 168 463,15 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4 1 394 846,00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 729 443,87 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 366 170,00 EUR
Mesto Nitra 2 389 284,48 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 306 062,95 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 110 787,78 EUR
Slovak Business Agency 3 0,00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 5 290 800,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 218 780,17 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 3 097 663,00 EUR
Obec Ladce 1 33 563,04 EUR
Obec Beluša 2 144 007,00 EUR
Obec Kamenica nad Cirochou 1 559,94 EUR
Technická univerzita v Košiciach 9 42 010,20 EUR
HOREZZA, a.s. 4 25 983,47 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 55 727,62 EUR
Mesto Piešťany 1 887 251,00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 178 934,56 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 6 332 760,83 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 617 428,48 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 301 360,22 EUR
Mesto Lipany 4 295 419,60 EUR
Obec Demjata 4 38 714,71 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 9 472,80 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 0,00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 461 968,06 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 267 313,51 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 562 517,99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 65 199,38 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 24 021,60 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 2 158 234,70 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 2 025 758,52 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 88 000,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 265 550,85 EUR
Obec Lisková 1 2 519,00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 484 559,42 EUR
Mesto Humenné 3 142 353,60 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 118 825,00 EUR
Mesto Krompachy 2 188 323,66 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 638 253,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 7 800 000,00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 16 274 319,32 EUR
Obec Dunajská Lužná 3 101 425,70 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 42 746,40 EUR
Stredná odborná škola 1 12 599,93 EUR
Mesto Senica 3 442 271,25 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 11 257,76 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 59 994,00 EUR
Mesto Partizánske 3 529 799,31 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 3 198 881,56 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 3 774,00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 8 019,20 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 3 170 101,63 EUR
Divadelný ústav 1 27 941,20 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 99 792,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 159 553,80 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 5 3 077 167,00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 39 187,00 EUR
Stredná odborná škola dopravná 3 131 220,90 EUR
Ústav hydrológie SAV 2 0,00 EUR
Stredná odborná škola 1 30 719,99 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 1 824,82 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 76 250,00 EUR
Mesto Vysoké Tatry 3 167 080,93 EUR
Obec Sačurov 1 74 702,76 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 43 430,70 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 1 40 000,00 EUR
Obec Jasenov 1 0,00 EUR
IUVENTA 15 201 990,93 EUR
Mesto Michalovce 2 201 506,16 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 5 638 330,77 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 4 568 617,53 EUR
Mesto Vrbové 3 104 105,40 EUR
Obec Budimír 4 150,01 EUR
Obec Madunice 2 0,00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 5 308 564,28 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 94 441,10 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 89 865,00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 347 531,04 EUR
Záchranná služba 2 1 249 212,00 EUR
Obec Vechec 1 32 147,14 EUR
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1 35 200,00 EUR
Mesto Hlohovec 3 363 159,00 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 127 187,28 EUR
Obec Rakúsy 1 20 419,11 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 701 602,00 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 21 843,80 EUR
Obec Prenčov 1 36 576,00 EUR
Obec Horné Srnie 1 9 449,99 EUR
Obec Stročín 2 0,00 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 2 264 132,78 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 239 998,00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 631 740,06 EUR
Poliklinika Karlova Ves Bratislava 2 21 480,72 EUR
Mesto Sereď 3 219 860,96 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 22 095,53 EUR
Obec Veľké Leváre 9 69 842,62 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 4 626 915,06 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 574,80 EUR
Obec Žabokreky 1 16 598,36 EUR
Krajský súd v Žiline 4 558 274,96 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 2 65 887,68 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 97 526,00 EUR
Krajský súd 2 345 090,40 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 1 678,82 EUR
Obec Veľké Uherce 2 9 440,55 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 4 27 364,75 EUR
Slovenský metrologický ústav 3 40 539,80 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 1 131 000,00 EUR
Okresný súd Trebišov 1 128 000,00 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 1 61 887,00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 7 937 606,59 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 4 185 214,13 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 3 135 814,77 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 1 0,00 EUR
Spojená škola 1 0,00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 46 000,00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 40 824,00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 135 548,01 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 3 1 161 494,64 EUR
Okresný súd Trenčín 1 248 399,00 EUR
Mesto Kremnica 1 125 483,40 EUR
Obec Kružlov 2 27 038,96 EUR
Mesto Veľký Meder 1 59 988,00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 37 000 000,00 EUR
Mesto Stropkov 2 333 726,79 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 4 165 384,67 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 2 193 807,62 EUR
Krajský súd v Trnave 1 127 894,00 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 17 324,97 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 3 83 123,52 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 37 289,00 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 3 126 654,04 EUR
Obec Pravenec 2 22 316,39 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 4 203 114,41 EUR
Správa účelových zariadení 3 112 592,51 EUR
Okresný súd Piešťany 1 132 015,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3 96 840,36 EUR
Obec Smižany 2 375 660,00 EUR
Okresný súd Nové Zámky 2 139 958,00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 4 1 089 944,41 EUR
Mesto Sečovce 1 146 592,00 EUR
Mesto Spišské Podhradie 3 159 111,85 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 8 384 007,17 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 1 1 828,33 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 2 0,00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 104 543,97 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 158 006,05 EUR
Okresný súd Levice 2 310 850,19 EUR
Okresný súd Galanta 1 50 969,00 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 4 496 905,98 EUR
Ústav polymérov SAV 1 29 934,43 EUR
Stredná odborná škola 1 126 897,05 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 506 794,94 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 3 196 891,02 EUR
Národný onkologický ústav 49 364 456,12 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 800 409,00 EUR
Obec Vinné 13 53 842,12 EUR
Obec Limbach 7 54 558,47 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 106 153,20 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 447 000,00 EUR
Obec Soľ 6 87 920,31 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 10 236,72 EUR
Obec Helcmanovce 3 27 397,07 EUR
Obec Cernina 2 27 950,45 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 8 744,00 EUR
Obec Predajná 1 24 645,39 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 98 431,00 EUR
Obec Drienov 1 7 559,00 EUR
Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 1 87 225,20 EUR
Špeciálna základná škola 1 17 262,72 EUR
Obec Štiavnik 1 135 071,66 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 4 43 129,16 EUR
Poliklinika 2 43 883,40 EUR
Ústav zoológie SAV 10 57 677,41 EUR
Obec Kľačany 1 2 399,98 EUR
Obec Pruské 4 63 739,60 EUR
Okresný súd Rožňava 1 120 000,00 EUR
Krajská prokuratúra 1 440 000,00 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 4 77 903,12 EUR
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 2 29 192,93 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 0,00 EUR
Stredná umelecká škola 1 31 999,99 EUR
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 4 101 946,83 EUR
Spojená škola 1 14 450,11 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 3 232 894,32 EUR
Obec Čičava 1 57 594,24 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 49 909,20 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 171 499,80 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 42 504,00 EUR
Dom tretieho veku 2 19 243,06 EUR
Okresný súd Brezno 1 0,00 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 2 144 940,11 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 118 200,38 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 37 802,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 47 400,49 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 3 144 981,00 EUR
Obec Rovné 4 8 303,00 EUR
Obec Pribeta 4 50 081,20 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 52 313,19 EUR
Hotelová akadémia 3 15 320,96 EUR
Spojená škola 3 94 750,20 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 10 493,70 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 26 517,35 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 167 932,80 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 1 889,99 EUR
Technické služby mesta Levoča 3 298 986,40 EUR
Obec Hrabušice 4 165 660,36 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 172 100,00 EUR
Obec Čaklov 2 58 677,36 EUR
MH Manažment, a.s. 1 38 784,48 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 11 974,00 EUR
Mestské kultúrne stredisko 2 31 554,96 EUR
Ústav informatiky SAV 2 74 542,54 EUR
Krajská prokuratúra 1 468 747,00 EUR
Technické služby Brezno 4 307 867,01 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 435 000,00 EUR
Výskumná agentúra 1 7 151,41 EUR
Divadlo Nová scéna 2 229 181,50 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 14 126 057,04 EUR
MH Invest II, s.r.o. 4 60,00 EUR
Okresný súd Malacky 1 10 573,00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 1 093 767,00 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 6 787 618,00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 1 208,93 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 2 391 968,40 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 2 64 984,03 EUR
Centrum sociálnych služieb Zátišie 1 7 999,00 EUR
Fond na podporu umenia 2 70 391,00 EUR
Obec Vyšný Žipov 3 32 355,28 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 4 6 873,94 EUR
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 2 70 549,42 EUR
Obec Kapušany 1 14 398,56 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 117 108,00 EUR
Obec Topoľníky 2 41 413,33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 68 573,20 EUR
Obec Veľká Franková 2 1 254,38 EUR
Obec Veľké Zálužie 13 93 700,64 EUR
Mesto Turany 2 73 638,32 EUR
Obec Poluvsie 1 7 691,20 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 5 989,76 EUR
Múzeum v Kežmarku 4 50 026,42 EUR
Obec Vyšná Hutka 3 6 646,25 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 1 123 201,12 EUR
Obec Nižný Mirošov 1 3 149,69 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 20 483,84 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 3 61 594,55 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 89 396,81 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 3 329 215,12 EUR
Divadlo Alexandra Duchnoviča 3 66 229,47 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 7 874,00 EUR
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 1 11 695,68 EUR
Okresný súd Dunajská Streda 2 249 256,70 EUR
Novohradské osvetové stredisko 1 18 969,60 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 612 074,60 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 19 248,66 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 107 157,66 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 222 722,64 EUR
Správa majetku Sereď, s.r.o. 3 24 097,90 EUR
Domov sociálnych služieb 3 5 848,73 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 2 19 471,55 EUR
Domov sociálnych služieb Rozsutec 4 79 933,64 EUR
Environmentálny fond 2 119 011,73 EUR
Národné osvetové centrum 6 274 732,77 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 122 153,24 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 18 234,12 EUR
Obec Kysak 2 12 097,80 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 31 076,11 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 110 702,33 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 11 948,39 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 3 7 699,56 EUR
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 2 77 036,03 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 5 115 969,08 EUR
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 1 34 809,28 EUR
Gemersko-malohontské osvetové stredisko 2 36 627,97 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 1 461,99 EUR
Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 1 47 358,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 103 703,11 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 3 80 819,30 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 1 13 318,99 EUR
Špeciálna základná škola Hrabušice 2 6 913,54 EUR
Obec Lehota 10 47 232,91 EUR
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 4 69 708,90 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 9 400,99 EUR
Divadlo Štúdio tanca 1 9 764,02 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 19 987,97 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 3 0,00 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 2 3 609,64 EUR
Školský internát 4 23 695,68 EUR
Stredná zdravotnícka škola 6 44 740,88 EUR
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 4 167 298,51 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2 17 495,25 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 23 496,66 EUR
CULTUS Ružinov, a.s. 2 136 553,04 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 5 24 249,04 EUR
Obec Zeleneč 2 18 399,93 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 19 125,51 EUR
Vlastivedné múzeum v Hlohovci 2 31 825,85 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 4 33 246,24 EUR
1. Humenská a.s. 3 12 591,28 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 3 3 096,72 EUR
Základná škola s materskou školou Dvorec 1 0,00 EUR
Balneologické múzeum v Piešťanoch 1 10 499,00 EUR
Prevádzkareň obce Lendak 1 19 825,34 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 2 395 857,00 EUR
Záhorské múzeum v Skalici 2 9 772,59 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 252 136,70 EUR
Trenčín región 3 10 422,62 EUR
Obec Hvozdnica 2 44 099,83 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 3 24 336,44 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 4 318 134,02 EUR
Domov dôchodcov 2 22 022,43 EUR
Stredná odborná škola drevárska 3 5 419,96 EUR
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 1 4 799,00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 3 349,72 EUR
Základná umelecká škola 4 51 483,07 EUR
Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 4 93 942,55 EUR
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 1 0,00 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 2 35 278,32 EUR
Knižnica Mateja Hrebendu 1 46 446,98 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 96 231,20 EUR
Obec Malá Franková 3 1 219,92 EUR
Spojená škola 5 13 580,46 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 5 18 144,38 EUR
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 1 6 298,00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 3 38 666,72 EUR
Žitnoostrovná knižnica 1 13 950,00 EUR
Centrum voľného času 7 24 746,84 EUR
Slovenská katolícka charita 1 0,00 EUR
Základná škola 1 2 879,42 EUR
Fond na podporu vzdelávania 2 25 531,76 EUR
Základná škola Leles 3 50 500,08 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 0,00 EUR
Senior Trend, n.o. 1 102 369,00 EUR
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 2 12 527,03 EUR
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 3 98 870,06 EUR
Centrum voľného času 2 4 084,61 EUR
Spojená škola internátna 1 3 199,68 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 2 79 264,61 EUR
Slovenská humanitná rada 2 26 388,97 EUR
Základná škola 1 6 160,42 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 1 593,21 EUR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 3 26 495,49 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 2 142 329,60 EUR
AD HOC Malacky 3 30 026,58 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 59 594,93 EUR
Centrum voľného času 3 181 593,19 EUR
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 1 6 999,99 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3 18 880,00 EUR
Trnavské osvetové stredisko 4 35 412,02 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1 31 149,99 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 2 9 064,80 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 1 979,60 EUR
Obchodná akadémia 4 5 179,68 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 3 5 038,49 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 4 3 078,99 EUR
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 1 575,94 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 1 5 471,28 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 3 29 365,02 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 0,00 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 3 179 838,44 EUR
Silver care, n. o. 1 6 615,00 EUR
TV PEZINOK, s.r.o. 3 15 162,69 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 3 36 010,42 EUR
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene 1 24 448,55 EUR
Verejnoprospešné služby Stupava 2 133 340,76 EUR
Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 2 69 380,33 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 3 5 774,47 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 4 787,52 EUR
Okresný súd Trnava 1 114 927,33 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 3 3 579,48 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 2 38 733,53 EUR
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 9 17 776,00 EUR
Pohronské osvetové stredisko 2 38 294,40 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 3 6 978,29 EUR
Centrum voľného času 2 29 419,63 EUR
Mestské kultúrne centrum 2 60 552,58 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 3 57 604,95 EUR
Obec Poproč 3 78 521,52 EUR
Stredná odborná škola 3 157 928,52 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 4 46 473,00 EUR
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 3 16 230,92 EUR
Horehronské múzeum v Brezne 1 16 739,52 EUR
Základná umelecká škola Sabinov 2 73 481,52 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 3 29 116,34 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 2 74 613,95 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 65 389,20 EUR
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského 1 19 088,92 EUR
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 2 45 556,37 EUR
Nome n.o. 1 16 779,00 EUR
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 2 21 299,36 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 3 41 083,32 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 1 0,00 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 1 345,07 EUR
Špeciálna základná škola 3 32 915,41 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 1 19 941,80 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 2 58 307,73 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 712,33 EUR
Spojená škola 3 70 386,69 EUR
Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou 1 8 745,63 EUR
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2 0,00 EUR
Reedukačné centrum 2 8 019,46 EUR
Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 1 1 815,77 EUR
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 6 50 290,07 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník 1 15 769,11 EUR
Spojená škola Čaklov 2 35 337,39 EUR
Mestské kultúrne centrum 1 19 690,00 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 2 70 020,14 EUR
Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 2 16 637,73 EUR
Marginal 3 4 319,57 EUR
Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 3 128 496,93 EUR
ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 3 8 638,27 EUR
Mestský bytový podnik 1 6 979,00 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 18 805,50 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 13 313,14 EUR
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 1 0,00 EUR
Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 1 44 995,50 EUR
Okresný súd Martin 2 259 479,42 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 2 0,00 EUR
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 1 1 278,90 EUR
Záhorské osvetové stredisko v Senici 1 16 193,52 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 2 467,15 EUR
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 2 33 516,67 EUR
Okresný súd Stará Ľubovňa 1 76 723,20 EUR
Základná škola 2 5 857,41 EUR
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2 32 119,02 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 1 40 366,08 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 2 53 974,35 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 1 3 603,64 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 2 9 125,08 EUR
Spojená škola internátna 1 42 413,76 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 1 44 023,10 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 1 3 600,43 EUR
Spojená škola 1 21 571,92 EUR
Základná škola s materskou školou Čerhov 1 937,72 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch 1 15 582,40 EUR
Partnerstvo Spiša 1 2 732,62 EUR
Obec Spišské Tomášovce 1 45 504,00 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 1 65 143,68 EUR
Základná umelecká škola 1 23 640,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie služieb stravovania prostredníctvom kupónov Mesto Bardejov 200 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 129 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Lipany 164 771,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Jedálne kupóny Stredná odborná škola polytechnická 39 780,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre SOŠ dopravnú Prešov Stredná odborná škola dopravná 36 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup stravných lístkov pre zamestnancov mesta Vysoké Tatry r. 2015 Mesto Vysoké Tatry 44 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave od 40 000,00 do 48 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky. Mesto Revúca 79 375,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie stravovacích poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 96 960,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Spišská Nová Ves 2015 - 2016 Okresný súd Spišská Nová Ves 131 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Trebišov na roky 2015 - 2016 Okresný súd Trebišov 128 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravovacie poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 59 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Okresný súd Trenčín 206 999,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Krajský súd 206 999,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Mestská časť Košice-Nad Jazerom 47 500,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovanie zamestnancov Gymnázia Mikuláša Kováča prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Mikuláša Kováča od 50 700,00 do 52 221,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 52 994,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravných poukážok Krajský súd v Trnave 131 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Piešťany formou stravných poukážok Okresný súd Piešťany 134 234,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Nákup stravných lístkov Obec Smižany 184 500,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sečovce 146 880,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre "PENZIÓN" ZSS Topoľčany Nitriansky samosprávny kraj 97 200,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 39 500,00 EUR 2014 Služby Nie 1
kúpa stravných poukážok Mesto Veľký Meder 59 490,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 39 534,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov – stravné poukážky Mesto Kolárovo 185 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 174 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Rožňava na roky 2015 - 2017 Okresný súd Rožňava 120 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre Geologický ústav SAV Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 46 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Obec Prenčov 36 700,00 EUR 2015 Služby Áno 1
JASANIMA DSS - -stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb od 80 000,00 do 90 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 73 333,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 42 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Mesto Krompachy 107 520,00 EUR 2015 Služby Nie 1
"Stravovanie zamestnancov Mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov" Mesto Levoča 164 183,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Slovenská inšpekcia životného prostredia 199 999,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre GJGT Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 158 760,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre AU v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici 168 252,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 36 480,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov knižnice K. Kmeťka v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 76 594,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 39 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 136 800,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích lístkov. Technické služby mesta Levoča 84 952,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 58 525,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 369 423,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 843,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Bratislava III 435 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 7 614,00 EUR 2013 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 31 121,00 EUR 2013 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 850,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 547 892,00 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabzepečenie stravovania formou gastrolístkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 152 411,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov VÚSCH, a.s. formou stravných poukážok Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 682 640,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 557 923,00 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 502 754,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravné poukážky Slovenská konsolidačná, a.s. 466 538,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 559 066,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 837 889,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 895 016,00 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Stravné poukážky Krajská prokuratúra Nitra 307 196,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Národné lesnícke centrum (NLC) 540 000,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Hlavné mesto SR Bratislava 3 077 167,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie a nápojové poukážky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 37 950 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky Služby Mesta Piešťany 447 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov - dodávka stravovacích poukážok Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 513 418,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 28 630,00 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 302 220,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky - Objednávky za 3Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 799 768,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 25 421,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie služby - stravné poukážky Krajská prokuratúra Nitra 36 999,00 EUR 2013 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky - Objednávky za 2Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO413 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 16 170,00 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 050 493,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 591 636,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 218 413,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné poukážky Slovenská konsolidačná, a.s. 238 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 773 399,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 638 253,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky - Objednávky za 2Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 850,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 758 668,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 763 080,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov UPSVaR na prechodné obdobie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 209 612,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 850,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Košice a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 439 340,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Záchranná služba 603 228,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Univerzita Komenského v Bratislave 4 000 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
ZABEZPEČOVANIE STRAVOVACÍCH SLUŽIEB FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁŽOK Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 000,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 691 778,00 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698 778,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 870 291,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 665 957,00 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 245 408,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pukážok Mesto Poprad 1 108 379,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 808 257,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 891 800,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby - Stravné lístky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 757,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezepčenie stravovania formou stravných poukážok pre UMB a jej súčastí Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 319 292,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 100 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 3 954 645,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 779 658,00 EUR 2018 Služby Nie 1
ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA STRAVOVANIA PRE ZAMESTNANCOV FORMOU STRAVNÝCH POUKÁŽOK Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 748 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 3 800 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 000 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ Mesto Kolárovo 345 600,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 500,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 125 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Malacky 11 124,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Topoľníky 20 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 10 332,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 25 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 70 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 119 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 7 910,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Ústav ekológie Lesa SAV 178 112,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Dunajská Streda 118 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Národné lesnícke centrum (NLC) 34 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Obec Kysak 5 666,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2016,2017 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 36 794,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 80 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 3 041,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 37 584,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 11 053,35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 35 580,16 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 465,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohontské osvetové stredisko 18 367,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Mesto Vranov nad Topľou 134 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Obec Budimír 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2016 Spojená škola Banská Bystrica 42 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola Zlaté Klasy 1 462,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 151,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 27 192,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 13 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Špeciálna základná škola Hrabušice 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 13 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 5 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na roky 2016-2017 Mesto Partizánske 240 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 19 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 625,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 27 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie 51 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 48 318,44 EUR 2016 Služby Nie 1
stravné poukážky Agroinštitút Nitra, štátny podnik 8 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 180,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Obec Demjata 12 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Veľké Uherce 11 940,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2016 Múzeum v Kežmarku 14 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 16 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 973,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 845,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 32 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 48 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 9 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 9 621,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 9 510,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Zeleneč 8 880,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obec Madunice 9 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín 1 260,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Pravenec EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 4 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 10 990,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2 170,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 3 535,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Základná škola s materskou školou Dvorec 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Balneologické múzeum v Piešťanoch 10 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Obec Lisková 2 533,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola dopravná 46 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Záhorské múzeum v Skalici 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 9 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 6 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 76 608,00 EUR 2016 Služby Nie 1
stravné poukážky Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 35 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Hvozdnica EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Kružlov 13 390,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 888,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 66 396,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Poluvsie EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 4 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 7 660,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 32 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. MH Invest II, s.r.o. 13 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Horné Srnie 9 544,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín 6 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola 11 025,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola drevárska 2 570,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 6 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Galanta 51 154,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 6 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 18 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 33 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 2 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Knižnica Mateja Hrebendu 48 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7 050,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Galéria mesta Bratislavy 100 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4 999,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Limbach EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 37 737,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 45 144,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok. Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 6 489,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 464,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 16 840,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovná knižnica 14 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb Zátišie 8 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Centrum voľného času 2 330,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov 11 080,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenská katolícka charita 23 200,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 151 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky Vysoká škola výtvarných umení 145 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Senior Trend, n.o. 102 375,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 5 790,05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 32 923,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 940,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky Banskobystrický samosprávny kraj 164 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 10 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky IUVENTA 1 620,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 5 350,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavský samosprávny kraj 43 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 8 910,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 81 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská humanitná rada 6 889,40 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 22 634,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 7 105,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 17 637,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 120 050,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 72 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4 999,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 9 993,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kľačany 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nemocnica Poprad a. s. 4 224,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 11 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 19 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky k MDD Sociálna poisťovňa, ústredie 13 558,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 845,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 147,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 7 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 8 400,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 38 461,50 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 43 632,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná umelecká škola 32 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 35 200,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 31 523,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 72 086,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 050,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola 12 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133 988,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 3 465,90 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Národný ústav reumatických chorôb 6 374,08 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 920,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 105 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Obchodná akadémia 1 365,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 172 764,22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotné poukážky Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 486,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Poprad 138 312,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 6 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 680,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čaklov 28 285,79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 9 216,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 50 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 13 358,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4 999,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Jasenov 10 664,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 59 985,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky - rok 2016 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 35 310,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 930,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Nové Zámky 129 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 135 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálne cesty Bratislava a.s. 155 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 73 080,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Silver care, n. o. 6 615,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavský samosprávny kraj 31 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 95 714,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 11 623,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene 24 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Levice 149 520,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 490,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Stupava EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 845,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 25 568,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2 184,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov 11 080,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 61 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 3 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Spojená škola 5 410,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 31 752,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SŽ 1 Národné osvetové centrum 2 722,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 186 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves Bratislava 6 205,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Gymnázium Ľudovíta Štúra 374,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 81 446,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 15 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Mikuláša Kováča 35 947,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky CULTUS Ružinov, a.s. 70 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 137,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 895,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 460,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pohronské osvetové stredisko 19 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Základná škola 6 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 54 600,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 798,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 14 760,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 58 140,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 2 910,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mestské kultúrne centrum 30 535,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 42 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vajnory 170 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Obec Krásnohorské Podhradie 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 2016-17 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 147 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Horehronské múzeum v Brezne 16 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná umelecká škola Sabinov 35 840,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5 376,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 090,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 2 380,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 20 811,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 6 713,34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vianočné darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 7 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 54 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 37 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 26 916,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Krajská prokuratúra Nitra 7 975,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Encyklopedický ústav SAV 50 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gemerská knižnica Pavla Dobšinského 19 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 720,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 11 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ceninové poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 11 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 796,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
darčkové poukážky Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 230,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľká Franková 595,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2 016,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 45 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice-Nad Jazerom 34 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 105 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 137,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola 17 452,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 360,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Stredná odborná škola drevárska 2 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 152 358,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 4 936,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Obchodná akadémia 1 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Obec Limbach 3 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Špeciálna základná škola 10 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Mesto Levoča 88 445,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Technické služby mesta Galanta 172 216,80 EUR 2016 Služby Nie 1
darčekové poukážky Školský internát 1 780,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 20 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva 48 502,44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 106 050,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 23 206,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 830,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Obec Veľké Zálužie 1 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18 988,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 1 380,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 49 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 161 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Dvorníky 10 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 4 505,54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 129 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 5 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 48 436,70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2017 Múzeum v Kežmarku 17 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 16 416,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ladce 33 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 2017 Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 10 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 53 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 10 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 8 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SLUŽBA mestský podnik Stropkov 91 960,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 163,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Stropkov 163 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania amestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Národný ústav celoživotného vzdelávania 41 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 45 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vianočné darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 3 030,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky v nominálnej hodnote 20,00 EUR Výskumná agentúra 7 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 160 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Reedukačné centrum 1 270,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 15 210,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Hlohovec 115 368,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Trnava 116 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky K13-Košické kultúrne centrá 40 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 46 247,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové univerzálne kupóny Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 722,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10 050,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 101 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 70 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 68 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 6 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Trenčianska Teplá 22 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 15 850,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 16 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Zeleneč 9 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 111 552,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky K13-Košické kultúrne centrá 25 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 198 680,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 91 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves Bratislava 15 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kamenica nad Cirochou 560,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Manažment, a.s. 40 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Invest, s.r.o. 22 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 6 940,25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vysoké Tatry 57 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Obec Helcmanovce 8 580,92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. MH Invest II, s.r.o. 19 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 44 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lipany 80 881,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník 17 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 29 492,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné lístky Obec Kysak 6 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská humanitná rada 19 581,40 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 3 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 030,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Poproč 23 484,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Reedukačné centrum 6 765,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133 988,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 158 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb 89 760,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2017-2019 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 77 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Topoľníky 21 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Čaklov 20 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 30 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mestské kultúrne centrum 20 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 8 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 25 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 2 745,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 3 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 23 377,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nome n.o. 17 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11 830,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2 304,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 8 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Stredná odborná škola služieb a lesníctva 7,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravne poukážky Mesto Vranov nad Topľou 136 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 6 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 4 680,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Demjata 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok na 12 mesiacov Spojená škola Banská Bystrica 61 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 40 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 030,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 727,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Špeciálna základná škola Hrabušice EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 1 830,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 6 760,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola 131 831,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 17 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 37 180,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 135 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 15 411,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov, darčekové a relax poukážky Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 7 070,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 8 602,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Papierové stravné poukážky na zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesto Poprad 207 468,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 112,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Medická 2, Košice 20 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 11 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 16 105,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 81 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 10 064,08 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Marginal 4 320,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 8 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 235,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 030,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 42 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 6 120,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 10 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 2 684,00 EUR 2017 Služby Nie 1
stravné poukážky Záhorské múzeum v Skalici 10 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola dopravná 3 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča 22 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 2 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 935,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 4 730,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hotelová akadémia 5 497,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 28 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7 715,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 18 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích a darčekových poukážok Obec Madunice 36 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 40 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola 12 580,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky 2 Vysoká škola výtvarných umení 163 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 83 808,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestský bytový podnik 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 34 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 930,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 3 907,75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 47 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 16 486,60 EUR 2017 Služby Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Technické služby mesta Levoča 108 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 13 017,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 19 089,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Poprad 1 121 864,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Stredná odborná škola drevárska 2 758,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 870,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou alebo ekvivalentom Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 60 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Martin EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 37 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 133 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 20 275,64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 134 790,78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav hydrológie SAV 28 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Trenčín región 2 616,64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Obec Veľké Uherce 9 564,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 028,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 135 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 31 434,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 8 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Cernina 20 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 9 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola 2 860,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 19 250,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Slovak Business Agency 77 958,72 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 20 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 940,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 732,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 035,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 040,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150,00 EUR 2017 Služby Nie 1
darčekové kupóny Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 3 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nemocnica Poprad a. s. 5 386,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 9 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 75 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 51 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 200 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 67 010,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Michalovce EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 12 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
darčekové poukážky alebo ekvivalent Obchodná akadémia 1 290,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 54 655,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 250 798,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotné poukážky Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 040,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Beluša 120 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 72 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Turany 23 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 62 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 235,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky 2017 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 33 539,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Inšpektorát práce Banská Bystrica 3 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 430,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 030,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľká Franková 680,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 11 779,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vechec 32 640,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 3 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 9 860,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Bratislava - Rača 136 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 9 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 44 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 145 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa majetku Košického samosprávneho kraja 125 563,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 4 025,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Malá Franková 410,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 36 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Slovak Business Agency 77 958,72 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2 310,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 59 985,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 40 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 5 860,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 859,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 362,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 020,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 4,00 Poliklinika 22 300,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 32 923,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 57 912,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mesto Kremnica 126 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Novohradské osvetové stredisko 19 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 18 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 120 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 040,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 23 608,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 1 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 2 204,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 2 782,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Fond na podporu kultúry národnostných menšín 9 572,64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 41 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 199 999,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Stará Ľubovňa 76 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 23 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 53 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 9 216,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola dopravná 49 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 14 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Štatistický úrad Slovenskej republiky 74 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 49 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 19 266,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 4 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 165 234,42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 12 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 131 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8 460,14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Krajská prokuratúra Nitra 7 915,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Malá Franková 410,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 5 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 4 914,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 91 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 23 206,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 430,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 143 514,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 33 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mestské kultúrne centrum 30 535,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 Mesto Partizánske 142 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 108 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Stupava 120 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Okresný súd Brezno 178 869,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Obchodná akadémia 1 215,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky na relax Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 760,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Školský internát 2 060,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Stredná priemyselná škola dopravná 1 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 55 495,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Mesto Levoča 112 632,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 40 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 9 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Špeciálna základná škola 11 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ceninové poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 12 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Národný ústav celoživotného vzdelávania 26 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre rok 2018 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 16 426,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 3 604,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 144 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 198 996,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Bábkové divadlo v Košiciach 24 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 37 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Čaklov 15 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 17 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lipany 100 875,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 44 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 095,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2018 Múzeum v Kežmarku 17 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 49 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5 712,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 132 108,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 7 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 77 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice-Nad Jazerom 40 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 76 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 54 655,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 124 032,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Nitra 208 572,86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 102 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Národné osvetové centrum 174 049,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre MOPS 2018-2020 Obec Rakúsy 20 700,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Hlohovec 115 368,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie 54 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 105 380,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 172 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Technická univerzita v Košiciach 303 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 135 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou papierových stravovacích poukážok a/alebo elektronických stravovacích kariet Geodetický a kartografický ústav Bratislava 642 600,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 183 456,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Obec Helcmanovce 8 238,34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 14 600,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 80 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 85 680,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 29 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 26 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 17 010,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 23 495,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 025,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 17 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Demjata 8 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 30 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav informatiky SAV 37 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Hvozdnica 32 308,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné lístky Obec Žabokreky 16 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 505,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 5 302,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Dunajská Streda 133 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vranov nad Topľou 180 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 39 456,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 26 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2 304,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohontské osvetové stredisko 18 887,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Poproč 23 484,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 1 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Predajná 24 793,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 24 820,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 100 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Technická univerzita v Košiciach 161 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 11 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Sačurov 74 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 129 272,08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 9 314,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 25 502,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky ANIMA - Domov sociálnych služieb 5 070,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Kružlov 13 790,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 160 212,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 43 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 28 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia 40 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky IUVENTA 4 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 17 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Trenčín región 3 837,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 112,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2 508,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Letisko Sliač, a.s. 108 129,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 2 600,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 17 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 5 427,15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 43 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 172 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 32 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 135 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čičava 57 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok na rok 2018 MH Invest II, s.r.o. 22 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 16 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 79 040,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 14 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Nižný Mirošov 3 160,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov, darčekové a relax poukážky Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 9 605,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
stravné poukážky Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 35 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 410,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 17 530,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4 320,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 8 640,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 85 680,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2018 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 42 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Hotelová akadémia 5 040,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča 25 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 6 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola 13 600,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 14 847,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Malá Franková 415,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 2 467,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 940,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Slovenský historický ústav v Ríme 1 710,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 39 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 22 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky nominálna hodnota 3,70 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 12 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 21 682,30 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 015,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky 3 Vysoká škola výtvarných umení 163 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 47 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 505,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 135 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 15 940,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 70 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 16 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 200 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Darčekové poukážky Krajská prokuratúra Nitra 7 880,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Inšpektorát práce Banská Bystrica 16 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 8 830,10 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravovacie poukážky Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 87 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Environmentálny fond 52 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 9 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 4 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 154 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kapušany 14 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150,00 EUR 2018 Služby Nie 1
darčekové kupóny Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 3 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 41 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 17 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 10 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Martin 133 792,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 82 163,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav hydrológie SAV 64 010,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra Nitra 378 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 5 630,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 10 260,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 801 857,02 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 876,79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 65 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 5 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálne cesty Bratislava a.s. 200 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 210,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Nové Zámky 140 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 640,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 76 380,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 9 975,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 4 025,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 131,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 10 440,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čaklov 30 420,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 4,00 Poliklinika 22 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 75 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pohronské osvetové stredisko 19 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Mikuláša Kováča 40 560,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 210,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Univerzitná nemocnica Bratislava 168 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 27 135,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Levice 163 380,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie lístky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 7 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 190 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 505,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 540,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 33 629,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 38 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 19 840,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 8 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 19 999,98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 13 616,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 11 610,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky CULTUS Ružinov, a.s. 70 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 108 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Fond na podporu vzdelávania 13 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 67 877,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 2 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky, dodanie stravných lístkov Obec Veľké Leváre 10 850,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Smižany 193 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 20 462,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 6 480,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 730,40 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 1 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 576,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 13 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Záhorské osvetové stredisko v Senici 16 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Slovak Business Agency 220 680,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 68 362,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vysoké Tatry 57 941,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 14 760,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 749 756,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou alebo stravovacími poukážkami Gréckokatolícka charita Prešov 64 010,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 19 999,98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 5 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 3 102,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 7 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 3 611,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 18 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 65 830,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 9 073,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná umelecká škola Sabinov 44 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 52 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bábkové divadlo v Košiciach 128 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ceninové poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 11 345,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 94 620,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2 121,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov Bytová správa, s.r.o. 24 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 10 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 146 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Fond na podporu kultúry národnostných menšín 24 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 19 999,98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 50 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa formou papierových stravovacích poukážok /nie stravovacích kariet/ Krajská prokuratúra v Prešove 675 150,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Záchranná služba 649 876,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 7 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Krajská prokuratúra Nitra 8 095,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 67 599,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovacie lístky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 340,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky na relax Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 881,90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Technická univerzita v Košiciach 5 215,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou Čerhov 938,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Špeciálna základná škola 11 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
darčekové poukážky Stredná priemyselná škola dopravná 1 980,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola 7 750,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 130 560,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 199 999,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 40 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 7 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 7 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2019 Múzeum v Kežmarku 18 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok pre rok 2019 Stredná odborná škola letecko technická 36 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 10 976,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 020,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 5 112,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Slovenská konsolidačná, a.s. 460 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 482 194,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 427 243,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 161 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Slovenský historický ústav v Ríme 1 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 31 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Obec Limbach 3 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Pravenec 12 960,00 EUR 2018 Služby Nie 1
darčekové poukážky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 840,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 39 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre rok 2019 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 12 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 26 521,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 146 730,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky na rok 2019 Ústav informatiky SAV 37 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 130 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Stropkov 171 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky, dodanie stravných lístkov Obec Veľké Leváre 1 980,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 96 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2019, verzia 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 97 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5 184,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 9 108,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov Mesto Lipany 135 094,40 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Turany 51 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 73 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 17 999,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2019 Mesto Partizánske 149 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 142 410,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10 820,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 40 853,75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SLUŽBA mestský podnik Stropkov 104 678,85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mesto Hlohovec 139 573,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 56 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 133 980,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 43 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 4 680,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 77 838,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 40 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 24 876,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Obec Cernina 8 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 580 349,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Národné osvetové centrum 83 250,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2019 Obec Helcmanovce 10 742,14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 595 618,22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 108 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 500,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 46 800,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 460,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 34 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 58 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 18 030,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 720,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12 605,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky, dodanie stravných lístkov Obec Veľké Leváre 10 820,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 18 030,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 180 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok na 12 mesiacov Spojená škola Banská Bystrica 54 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 36 360,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 22 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb 54 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 108 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 18 432,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prevádzkareň obce Lendak 20 160,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky ANIMA - Domov sociálnych služieb 4 056,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 18 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 82 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Technické služby mesta Levoča 108 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 14 472,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Michalovce 118 400,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 12 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Demjata 10 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 4 680,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 180,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Krompachy 79 496,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 7 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 27 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 42 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky IUVENTA 4 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 43 459,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Mesto Vranov nad Topľou 180 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok v papierovej forme Mesto Levoča 122 807,32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 11 731,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Nitra 187 201,52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 26 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 9 980,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 37 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 640,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 19 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 6 688,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Obec Dolné Kočkovce 21 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 34 884,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4 320,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 162 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 8 640,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Ústav ekológie Lesa SAV 216 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 5 040,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 90 720,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 103 069,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie papierových stravných poukážok pre zabezpečenie stravovania zamestnancov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 608 160,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 16 560,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 179 520,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 44 168,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 816,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravovacích kariet a elektronických jedálnych kupónov Trenčín región 4 042,96 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 18 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 43 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 173 922,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok na rok 2019 MH Invest II, s.r.o. 22 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch 16 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola 14 400,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2019 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 45 600,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 980,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 45 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 600 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Poproč 33 440,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 193 058,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Environmentálny fond 68 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 210,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 18 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 50 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 15 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 83 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 120 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 670,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 115 028,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 460,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky 4 Vysoká škola výtvarných umení 173 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 18 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 475 214,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné lístky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 69 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 93 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 7 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálne kupóny Hotelová akadémia 5 040,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Službyt Nitra, s.r.o. 90 340,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 6 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 143 999,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 124 356,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 18 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 9 700,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Ústav polymérov SAV 32 820,50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 282,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 6 308,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd 143 999,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 55 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 21 065,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Darčekové poukážky Krajská prokuratúra Nitra 8 010,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
darčekové kupóny Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 3 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 720,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 8 740,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 918,75 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovacie karty Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 91 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 72 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Partnerstvo Spiša 2 743,65 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 112 423,27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 547,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5 670,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Úrad pre reguláciu hazardných hier 67 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Fond na podporu vzdelávania 12 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 443,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 320,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 78 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021 Základná umelecká škola 24 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravovacích poukážok. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 127 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 168 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Spišské Tomášovce 48 480,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 19 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Beluša 146 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 453 152,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 100 298,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 16 000 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra 468 747,00 EUR 2019 Služby Nie 1
+42132553564


sekretariat@up-slovensko.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2011 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bertrand Leger
Adresa:
Chemin de la Guilberte 20 Vouillé 79230
Krajina:
Francúzska republika
Dátum narodenia:
23. Apríl 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Jún 2017

Meno:
Ing. Igor Janok
Adresa:
Hany Meličkovej 29 Bratislava 84501
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
29. December 1966
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. August 2019

Meno:
Ing. Igor Janok
Adresa:
Hany Meličkovej 29 Bratislava 84501
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
29. December 1966
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. Január 2018
Záznam do:
22. August 2019

Meno:
Ing. Štefan Petrík
Adresa:
Poľnohospodárska 26 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. November 1950
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Jún 2017
Záznam do:
8. Január 2018

Meno:
Bertrand Leger
Adresa:
Chemin de la Guilberte 20 Vouillé 79230
Krajina:
Francúzska republika
Dátum narodenia:
23. Apríl 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017

Meno:
Ing. Štefan Petrík
Adresa:
Poľnohospodárska 26 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. November 1950
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Petrík LL.M.
Adresa:
Poľnohospodárska Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Meno:
Mgr. Peter Petrík LL.M.
Adresa:
Poľnohospodárska 8680 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Meno:
Peter George, s. r. o.
Adresa:
Tolstého 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.08.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 4.01.2019 do: 22.08.2019

StiahniZáznam platný od: 8.01.2018 do: 4.01.2019

StiahniZáznam platný od: 20.06.2017 do: 8.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×