CPV kód

55520000-1

Služby hromadného stravovania

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213 69 808 621 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 5 1 270 670 EUR
Mesto Štúrovo 4 323 434 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 133 990 EUR
Mesto Malacky 3 318 927 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 133 933 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 13 2 502 326 EUR
Mesto Prešov 1 90 300 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 7 385 720 EUR
Mesto Žilina 3 1 862 780 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 1 755 820 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 208 800 EUR
Obec Šenkvice 2 96 218 EUR
Žilinský samosprávny kraj 15 28 125 687 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 491 865 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 0 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4 1 394 846 EUR
Mesto Rožňava 1 160 431 EUR
Mesto Martin 2 527 346 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 192 664 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 172 570 EUR
Mesto Tisovec 2 69 453 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 1 065 998 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 1 682 640 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 480 000 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 7 980 000 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 653 668 EUR
Mesto Prievidza 1 982 000 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 1 135 563 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 143 913 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 13 516 655 EUR
Košický samosprávny kraj 1 953 315 EUR
Obec Tužina 1 9 422 EUR
Mesto Piešťany 1 527 272 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 4 567 950 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 186 849 EUR
Mesto Lipany 2 274 427 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 32 067 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 133 999 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 528 528 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 748 000 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 88 000 EUR
Obec Lisková 1 2 519 EUR
Slovenská národná knižnica 1 219 578 EUR
Mesto Brezno 4 673 235 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 16 195 173 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 198 450 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 5 100 000 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 217 531 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 287 671 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 1 970 578 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 66 551 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 959 552 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 8 460 640 EUR
Divadelný ústav 4 111 040 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 544 903 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 3 077 167 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 4 205 525 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 2 821 387 EUR
Mestské služby Nitra 1 63 136 EUR
Obec Jasenov 1 0 EUR
Slovenská národná galéria 4 652 146 EUR
Mesto Michalovce 2 201 506 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 119 074 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 51 345 EUR
Mesto Galanta 2 224 189 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 180 000 EUR
Obec Nováčany 1 0 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 825 431 EUR
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 3 127 087 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 42 171 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 84 401 112 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 19 1 562 904 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 2 56 878 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 138 390 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 485 303 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 631 740 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 1 64 616 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 2 465 473 EUR
Krajský súd v Žiline 2 293 652 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 3 267 789 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 739 650 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 2 65 888 EUR
Krajský súd 2 276 461 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 5 41 634 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 4 2 084 482 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 5 499 512 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2 586 343 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 896 857 EUR
Okresný súd Trenčín 1 142 786 EUR
Obec Kružlov 1 13 390 EUR
Slovenský pozemkový fond 15 680 101 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 5 430 569 EUR
Krajský súd v Trnave 1 127 894 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 1 51 551 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 392 791 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 2 379 984 EUR
Obec Pravenec 2 22 316 EUR
Okresný súd Piešťany 1 132 015 EUR
Okresný súd Senica 1 109 167 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 500 326 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 2 60 300 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 4 1 089 944 EUR
Mesto Sečovce 1 146 592 EUR
Ľubovnianske múzeum - hrad 1 93 231 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 36 756 EUR
Stredná odborná škola 2 279 597 EUR
Obec Malá Ida 1 18 184 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 447 000 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 7 400 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 185 000 EUR
Poliklinika 3 71 378 EUR
Západoslovenské múzeum v Trnave 1 73 985 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 392 316 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 42 504 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 75 599 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 172 100 EUR
Krajská prokuratúra 2 117 678 EUR
Slovenská pošta, a.s. 11 19 640 328 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 365 437 EUR
Technické služby Brezno 5 443 139 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 435 000 EUR
Divadlo Nová scéna 3 358 532 EUR
Hudobné centrum 2 56 434 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 706 283 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 6 1 443 921 EUR
Obec Slanec 2 18 294 EUR
Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 1 37 172 EUR
Obec Poluvsie 1 7 691 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 843 408 EUR
Zdravé regióny 2 748 303 EUR
SEDMOKRÁSKA n.o. 2 87 281 EUR
LIRI n.o. 2 157 457 EUR
Viola, n.o. 1 51 408 EUR
Memoria, nezisková organizácia 2 152 638 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 62 685 EUR
Národné osvetové centrum 1 81 985 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 92 153 EUR
Základná škola Šrobárova 1 0 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 3 7 700 EUR
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 1 34 809 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 1 462 EUR
Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 1 47 358 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 35 933 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 11 313 EUR
Stredná zdravotnícka škola 5 40 311 EUR
Balneologické múzeum v Piešťanoch 1 10 499 EUR
Trenčín región 2 8 031 EUR
Okresný súd Liptovský Mikuláš 2 142 251 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 18 778 EUR
Galantská knižnica 2 45 168 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 5 18 144 EUR
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 2 17 411 EUR
Vlastivedné múzeum v Galante 4 71 742 EUR
Žitnoostrovná knižnica 2 27 592 EUR
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 4 32 052 EUR
Galantské osvetové stredisko 5 31 216 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 5 0 EUR
Centrum voľného času 1 1 984 EUR
Slovenská humanitná rada 1 51 923 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 0 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 3 38 104 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 2 33 340 EUR
Zdravé komunity, n.o. 1 196 456 EUR
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 2 0 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 3 40 776 EUR
Nome n.o. 2 71 750 EUR
KROK DO CIEĽA n.o. 4 149 249 EUR
Divadlo Jána Palárika Trnava 1 154 937 EUR
VION, n.o. 4 0 EUR
RK Charita n.o. 2 42 187 EUR
KALYPSO n.o 1 34 650 EUR
Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 4 175 518 EUR
Spišské divadlo 1 34 528 EUR
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2 46 649 EUR
Okresný súd Námestovo 1 56 975 EUR
Mestská časť Košice - Poľov 1 0 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 2 7 047 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 4 1 461 329 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 468 000 EUR
A.I.I. Technické služby s. r. o. 2 158 716 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 253 89 783 881 EUR
Gastrorekrea s.r.o. 1 135 563 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 128 74 903 932 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 5 8 253 220 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 6 8 951 024 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 505 348 EUR
Štefánia Kukanová DAILY-REST 1 185 000 EUR
CITY GASTRO s. r. o. 5 2 114 795 EUR
TRADIMEX spol. s r.o. 9 6 690 283 EUR
TOP GASTRO, s.r.o. 21 2 869 567 EUR
AquaECO s.r.o. 3 154 936 EUR
GGFS s.r.o. 57 118 058 461 EUR
Jana Černá 31 2 480 020 EUR
Roman Matuška - ŠPORTCLUB 23 1 060 999 EUR
C.K. spol. s.r.o. 4 2 243 377 EUR
DCCATERING s.r.o. 4 1 427 191 EUR
MADLEN, s.r.o. 20 3 679 167 EUR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 8 88 397 EUR
GASTRO-SYST 24 616 976 EUR
Jedáleň MO 9 29 334 EUR
Gastroplus spoločnosť s r.o. 7 141 808 EUR
IMT Šírava s.r.o. 22 538 447 EUR
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. 1 392 316 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 148 320 EUR
GGFS, s.r.o. 1 5 100 000 EUR
CITY GASTRO, s.r.o. 1 210 000 EUR
Gastrogal - Nitra, s.r.o. 9 1 209 374 EUR
lapua, s.r.o. 2 152 638 EUR
AVLEON, s.r.o. 2 99 389 EUR
Deli Express Slovensko s.r.o. 11 255 649 EUR
J&K CAPITAL, s.r.o. 1 22 600 EUR
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. 1 82 470 EUR
Peter Juščík 1 19 587 EUR
Ticket Systems s. r. o. 2 595 020 EUR
DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. 5 1 929 329 EUR
Michael Hasák GALAXY 2 652 409 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tisovec 38 934 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov SVP, š.p.,ROZ Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 141 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133 999 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 206 920 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 59 760 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tisovec 32 136 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133 990 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovanie zamestnancov Gymnázia Mikuláša Kováča prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Mikuláša Kováča od 50 700 do 52 221 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravných poukážok Krajský súd v Trnave 131 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Piešťany formou stravných poukážok Okresný súd Piešťany 134 234 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Senica 107 760 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sečovce 146 880 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre "PENZIÓN" ZSS Topoľčany Nitriansky samosprávny kraj 97 200 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda 196 680 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov múzea formou stravných poukážok Ľubovnianske múzeum - hrad 92 400 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov MsÚ Mesto Rožňava 159 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 39 500 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancom formou jedálnych kupónov Stredná odborná škola 150 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania formou prípravy a dovozu stravy. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 185 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 174 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 171 568 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov Ponitrianskeho múzea v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 49 200 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Západoslovenského múzea v Trnave Západoslovenské múzeum v Trnave 73 780 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 73 333 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 42 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov knižnice K. Kmeťka v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 76 594 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre občanov a rozvozu stravy Mesto Prešov 93 600 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 136 800 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok. Mestské služby Nitra 75 600 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 48 760 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov VšZP formou stravných poukážok Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 980 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999 564 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 009 183 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 531 362 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 835 473 EUR 2015 Služby Nie 2
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 833 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 652 601 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 182 706 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 414 906 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 017 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 975 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 599 EUR 2015 Služby Áno 2
Stravné poukážky Okresný súd Bratislava III 435 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 508 568 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 3 127 608 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 89 711 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 126 838 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 106 205 EUR 2012 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 318 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 155 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 039 EUR 2015 Služby Áno 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 520 770 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 170 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 610 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 656 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 317 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 284 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 368 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 185 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 862 315 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 938 EUR 2016 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 057 EUR 2016 Služby Áno 2
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 892 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 877 EUR 2016 Služby Nie 3
Zabzepečenie stravovania formou gastrolístkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 152 411 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov VÚSCH, a.s. formou stravných poukážok Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 682 640 EUR 2016 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 267 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 502 754 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 351 930 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 595 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušn Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 901 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 81 504 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok Bratislavský samosprávny kraj 5 100 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 443 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 559 066 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 837 889 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Stravovanie dôchodcov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 210 000 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Národné lesnícke centrum (NLC) 540 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Hlavné mesto SR Bratislava 3 077 167 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky Služby Mesta Piešťany 447 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 038 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 87 561 EUR 2012 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 419 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 600 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 396 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 561 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 066 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 747 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 814 595 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 799 768 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 16 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 523 349 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 35 345 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov NSK Nitriansky samosprávny kraj 720 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 604 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 918 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 957 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 018 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 036 262 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 497 970 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 739 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 932 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 139 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie celodenného stravovania pre pacientov a klientov zariadenia opatrovateľskej služby. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 392 316 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 35 283 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 82 053 EUR 2012 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 798 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 959 552 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 090 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 140 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53 238 EUR 2015 Služby Nie 2
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 667 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 236 EUR 2015 Služby Áno 2
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 318 520 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263 231 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 765 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 568 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 127 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 340 833 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovanie formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 645 450 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 930 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 534 790 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 278 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 5 034 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 037 405 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 041 643 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 48 712 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 970 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov KSK prostredníctvom stravných lístkov Košický samosprávny kraj 953 315 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 405 EUR 2015 Služby Áno 2
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 306 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 142 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 385 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 385 720 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 526 695 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 83 259 EUR 2012 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 44 748 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 418 481 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 554 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 716 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 216 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219 232 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 394 874 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 928 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 340 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 954 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 897 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 691 127 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 70 838 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 295 148 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 359 548 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130 385 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 674 797 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 2 374 487 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov- stravné poukážky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 2 261 885 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 724 106 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Príprava a dodávka celodennej stravy Domov dôchodcov - Gerium 448 029 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 344 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracovisko Nováky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 401 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 338 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 439 218 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130 385 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88 274 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 377 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698 778 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59 343 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 77 634 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 572 086 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 096 321 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Príprava a dodávka celodennej stravy. Domov dôchodcov - Gerium 373 358 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 357 263 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 854 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre pacientov a zamestnancov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 681 865 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravy pre dôchodcov Mestská časť Bratislava - Petržalka 180 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 870 291 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 375 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 033 823 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 50 169 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 903 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 444 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 598 205 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 001 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 245 408 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 430 448 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 140 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok Mesto Žilina 608 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 47 229 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 360 230 EUR 2017 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62 727 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 84 784 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226 449 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 305 EUR 2017 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 624 642 EUR 2015 Služby Áno 1
Príprava a dodávka celodennej stravy Seniorcentrum Staré Mesto 843 408 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 47 592 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 468 093 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 392 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 911 873 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 258 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 31 376 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 495 097 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 78 486 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 342 EUR 2017 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 382 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 435 579 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 997 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Trnavský samosprávny kraj 653 231 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 986 433 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 243 212 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 46 819 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 63 966 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 628 200 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 276 EUR 2017 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 594 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 84 552 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 475 323 EUR 2015 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 779 658 EUR 2018 Služby Nie 2
ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA STRAVOVANIA PRE ZAMESTNANCOV FORMOU STRAVNÝCH POUKÁŽOK Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 748 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202 493 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 45 969 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 671 619 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 338 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 658 EUR 2018 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69 910 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 547 342 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 88 238 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Zdravé regióny 559 578 EUR 2018 Služby Áno 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 947 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 806 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 779 658 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 32 582 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169 798 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 646 606 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 88 634 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 000 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Memoria, nezisková organizácia 33 782 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Šrobárova 3 330 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 3 041 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla SEDMOKRÁSKA n.o. 61 287 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Viola, n.o. 65 664 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 35 580 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky Základná škola Zlaté Klasy 1 462 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Nováčany 8 532 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 48 318 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Trnavský samosprávny kraj 209 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 48 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 9 621 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Obec Tužina EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Pravenec EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Balneologické múzeum v Piešťanoch 10 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Obec Lisková 2 533 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 81 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 76 608 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Kružlov 13 390 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla LIRI n.o. 106 785 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Poluvsie EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 14 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 8 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 15 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovná knižnica 14 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 220 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 5 583 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 940 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Obec Slanec 9 515 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Obec Slanec 9 515 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 38 462 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 35 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 3 466 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Národný ústav reumatických chorôb 6 374 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 38 462 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zdravé komunity, n.o. 202 856 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 96 317 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Jasenov 10 664 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 5 508 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 83 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 660 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 54 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 198 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 34 760 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 22 195 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich Nome n.o. 25 500 EUR 2016 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 13 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 66 552 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Technické služby mesta Galanta 172 217 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Memoria, nezisková organizácia 149 386 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania amestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Národný ústav celoživotného vzdelávania 41 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 68 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 198 680 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 28 050 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 199 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 3,40 Mesto Štúrovo 62 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 19 100 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich Nome n.o. 63 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Krajská prokuratúra 119 952 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 86 829 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 304 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 11 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola 131 831 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 196 020 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 8 602 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 112 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KALYPSO n.o 41 580 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 061 808 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich alebo ekvivalent RK Charita n.o. 22 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 42 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 2 684 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zdravé regióny 193 584 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla LIRI n.o. 102 672 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 106 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 5 721 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent Obec Šenkvice 42 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Spišské divadlo 40 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 85 431 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich alebo ekvivalent RK Charita n.o. 23 504 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 800 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 37 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla SEDMOKRÁSKA n.o. 47 318 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 28 050 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 9 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 7 711 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent Obec Šenkvice 56 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 199 758 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 14 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovná knižnica 14 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 19 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 32 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 732 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 220 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 32 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Michalovce EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 56 000 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 66 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Bratislava - Rača 136 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 616 256 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 6 760 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 118 133 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 4,00 Poliklinika 22 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 147 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 75 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 510 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 35 980 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 383 201 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 140 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Národný ústav celoživotného vzdelávania 26 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 198 996 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 37 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 62 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 105 380 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské národné divadlo 749 330 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou papierových stravovacích poukážok a/alebo elektronických stravovacích kariet Geodetický a kartografický ústav Bratislava 642 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 14 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 9 504 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 85 680 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 288 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 3,60 Mesto Štúrovo 65 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 38 442 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Mesto Galanta 95 690 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 9 314 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 28 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Poľov 20 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 900 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Hudobné centrum 28 810 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 112 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Hudobné centrum 28 810 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 2 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet MH Invest, s.r.o. 21 060 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 85 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 202 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 6 483 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2018 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 42 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 153 000 EUR 2018 Služby Áno 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 21 682 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 14 960 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 200 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 304 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 22 340 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 264 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 801 857 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 12 460 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 4,00 Poliklinika 22 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 166 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovanie formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 350 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov v zmluvných prevádzkach poskytovateľa Slovenská národná knižnica 219 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/MID Obec Malá Ida 18 540 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 100 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 6 480 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 730 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 749 756 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 435 888 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 3 611 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Slovenská konsolidačná, a.s. 460 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 643 384 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 50 368 EUR 2017 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56 004 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69 562 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226 199 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 83 771 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 157 500 EUR 2018 Služby Nie 1
„Stravovanie dôchodcov“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 270 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Fond na podporu kultúry národnostných menšín 24 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 172 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa formou papierových stravovacích poukážok /nie stravovacích kariet/ Krajská prokuratúra v Prešove 675 150 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 12 782 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 67 599 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 304 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Umelecký súbor Lúčnica 29 260 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 600 342 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Slovenská konsolidačná, a.s. 460 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 427 243 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Pravenec 12 960 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 157 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské národné divadlo 749 988 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 130 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov Mesto Lipany 135 094 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Univerzitná knižnica v Bratislave 232 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 853 027 EUR 2018 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 742 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66 577 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 48 735 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 288 259 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 609 695 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre žiakov a zamestnancov Gymnázia Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica Gymnázium Andreja Sládkoviča 468 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 239 206 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135 490 EUR 2018 Služby Nie 3
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 204 354 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Národné osvetové centrum 83 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 108 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 69 466 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 2019 Mesto Štúrovo 80 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Michalovce 118 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 34 960 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 9 980 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 640 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 162 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 1 945 104 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 87 113 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 179 520 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 220 000 EUR 2019 Služby Áno 1
Nákup stravovacích kariet a elektronických jedálnych kupónov Trenčín región 4 043 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 6 423 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 90 090 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2019 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 45 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 1 368 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 382 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 78 754 EUR 2019 Služby Nie 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 207 043 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 129 116 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 760 892 EUR 2015 Služby Áno 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 471 768 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 115 028 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 143 999 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd 143 999 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 919 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov v rezorte kultúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 460 640 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 38 610 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok Mesto Bánovce nad Bebravou 120 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 16 068 929 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok_2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 54 432 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 320 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 253 125 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 248 746 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 51 684 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 191 186 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 77 120 EUR 2019 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 743 644 EUR 2015 Služby Áno 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143 154 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 29 207 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 100 298 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 368 332 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 229 051 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 111 507 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 16 000 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Mesto Žilina 756 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 20 344 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 252 354 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 67 440 EUR 2019 Služby Nie 4
Zabezpečenie služieb stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnacov ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 325 473 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 36 516 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320 621 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 366 323 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 274 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 43 778 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 143 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 244 166 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 037 EUR 2019 Služby Nie 4
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165 463 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 524 030 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 54 589 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352 529 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 527 272 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231 991 EUR 2018 Služby Nie 3
Stravné poukážky Pôdohospodárska platobná agentúra 706 283 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 16 000 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 579 427 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47 412 EUR 2019 Služby Nie 2
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 603 950 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 945 648 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet Mesto Prievidza 1 000 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 7 660 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnania prostredníctvom elektronických stravných kariet Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 770 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Záchranná zdravotná služba Bratislava 127 050 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 143 979 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet MH Invest, s.r.o. 21 700 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovanie formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 10 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Záchranná zdravotná služba Bratislava 127 050 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 920 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra 486 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 250 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 480 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 503 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 180 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 193 050 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet 2019 Poliklinika 27 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 200 800 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 998 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 180 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 865 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 754 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Trenčín 143 999 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 920 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Fond na podporu kultúry národnostných menšín 24 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 6 430 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 187 320 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 3 447 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Umelecký súbor Lúčnica 31 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Námestovo 58 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 130 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky na rok 2020 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 63 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov Mesto Lipany 148 320 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet A.I.I. Technické služby s. r. o. 124 216 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok A.I.I. Technické služby s. r. o. 36 805 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 264 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 136 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mesto Kysucké Nové Mesto 220 133 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenská humanitná rada 52 189 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Univerzitná knižnica v Bratislave 152 250 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 2020 Mesto Štúrovo 118 800 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Mesto Galanta 129 238 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 74 562 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 42 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 6 128 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovanie formou stravných poukážok Divadlo Jána Palárika Trnava 155 720 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 900 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 191 500 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 190 270 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2020 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 48 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup stravovacích kariet a elektronických jedálnych kupónov Trenčín región 4 012 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 7 226 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 95 256 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd 138 999 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×