Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Bratislava 5
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

IČO: 33768897

Adresa: Wolkrova 5, Bratislava-Petržalka

Registračné číslo: 2017/4-FO-E4770

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Apríl 2017

Záznam platný do: 28. Apríl 2020

Posledná zmena: 29. Apríl 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 810 145,43 EUR 426 426
2017 455 355,28 EUR 200 200
2018 923 811,32 EUR 257 257
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 72,50 EUR 1 1
2016 810 227,93 EUR 426 426
2017 457 194,44 EUR 202 202
2018 921 817,16 EUR 254 254

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 5 960,22 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 15 453,00 EUR
Slovenská správa ciest 6 1 354,15 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 50 661,79 EUR
Mesto Žilina 8 17 212,20 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 18 299,42 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 15 300,55 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 534,17 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 33 500,82 EUR
Mesto Trnava 6 5 459,09 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 6 973,33 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 2 529,00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 8 966,54 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 23 5 504,23 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 1 487,23 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 706,94 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 73 541,00 EUR
Medzinárodné laserové centrum 1 0,00 EUR
Mesto Levice 2 2 399,17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 10 492,00 EUR
Mesto Nitra 1 167,32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 64 974,55 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 3 583,17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 10 016,67 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 8 2 907,13 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 14 990,03 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 0,00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 202 646,00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 4 491,99 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 44 537,50 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 64 545,00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 10 246,99 EUR
Mesto Prievidza 14 24 763,25 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 596,49 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 24 924,00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 9 741,66 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 0,00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 3 991,67 EUR
Mesto Piešťany 1 83,32 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 3 772,00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 798,31 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 458,32 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 49 826,52 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 13 537,00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 543,33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28 39 839,47 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 188 777,96 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 7 16 108,66 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 991,67 EUR
Domov pri kríži 5 6 512,50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 14 155,66 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 3 14 290,83 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 519,00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 737,00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 49 250,88 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 2 677,50 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 0,00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 745,83 EUR
Stredná odborná škola 1 204,14 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 26 106,16 EUR
Mesto Nové Zámky 3 6 663,33 EUR
Mesto Šaľa 1 1 095,85 EUR
Mesto Partizánske 12 5 118,83 EUR
Slovenské národné múzeum 43 13 942,81 EUR
Stredná odborná škola 3 8 330,84 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 34 11 709,23 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 4 617,49 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 12 17 891,97 EUR
Mesto Senec 22 14 310,39 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 4 465,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 51 413,61 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 98,01 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 23 582,33 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 207,50 EUR
Mesto Pezinok 7 3 127,49 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 16 241,66 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 10 0,00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 3 522,89 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 3 200,00 EUR
IUVENTA 1 3 351,44 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 7 10 226,06 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 355,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 16 16 980,26 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 11 119 278,57 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 6 1 770,99 EUR
Záchranná služba 1 1 875,00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 12 041,67 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 337,50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 6 263,61 EUR
Mesto Trenčín 1 3 950,00 EUR
Slovenské národné divadlo 4 37 001,09 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 353,33 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 17 479,17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 16 987,00 EUR
Mesto Svätý Jur 27 4 678,89 EUR
Krajská prokuratúra 10 6 133,86 EUR
Obec Semerovo 2 213,74 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 403,15 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 1 447,48 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 345,00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 8 008,32 EUR
Obec Čachtice 2 182,92 EUR
Mesto Stará Turá 2 985,82 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 498,33 EUR
Spišská katolícka charita 1 541,67 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 4 197,00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 8 595,88 EUR
Zoologická záhrada 3 15 952,49 EUR
Obec Raková 1 6 940,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 154,99 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 7 3 081,85 EUR
Národný bezpečnostný úrad 4 29 166,41 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 4 908,33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 2 524,99 EUR
Krajská prokuratúra 3 3 600,67 EUR
Obec Záhorská Ves 6 1 718,82 EUR
Obec Kráľová pri Senci 4 1 734,98 EUR
Okresný súd Galanta 2 1 128,21 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0,00 EUR
Ústav polymérov SAV 2 372,50 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 767,48 EUR
Národný onkologický ústav 12 17 881,49 EUR
Obec Močenok 2 2 033,24 EUR
Obec Smolenice 1 283,33 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 5 275,02 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 3 546,67 EUR
Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 1 3 559,17 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 7 1 094,95 EUR
Obec Štiavnik 1 2 250,00 EUR
Ústav zoológie SAV 4 568,64 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 155,00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 166,67 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 3 1 525,00 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 2 599,20 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 4 556,67 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 1 757,50 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 3 286,67 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 2 791,67 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 539,28 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 8 235,00 EUR
Základná škola 1 124,99 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 186,67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 494,16 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 16 13 859,88 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 EUR
Športové gymnázium 2 13 299,99 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 0,00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 15 000,00 EUR
Výskumná agentúra 1 2 579,17 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 14 2 787,29 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 357,17 EUR
Centrum účelových zariadení 1 90 980,00 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 408,82 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 6 1 315,76 EUR
Vojenský historický ústav 4 0,00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 265,83 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 254,15 EUR
NOVOVITAL 1 11 718,00 EUR
Stredná odborná škola 5 882,00 EUR
Obchodná akadémia 1 149,91 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 9 664,50 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 325,90 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 1 449,97 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 11 559,33 EUR
Obchodná akadémia 1 83,33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 475,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 232,50 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 6 409,00 EUR
Environmentálny fond 4 1 169,99 EUR
Hlavný banský úrad 1 141,67 EUR
Národné osvetové centrum 1 5 910,55 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 7 810,00 EUR
Spojená škola 4 1 700,74 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 690,83 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 9 2 176,66 EUR
Okresný súd Bratislava II 2 921,66 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 3 1 520,67 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 742,49 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 8 2 942,99 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3 208,74 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 811,66 EUR
Zariadenie pre seniorov 5 0,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 0,00 EUR
Obec Holice 1 657,50 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 1 550,00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 7 2 354,15 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 773,32 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 1 224,21 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 565,82 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 3 2 448,69 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 3 244,09 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 99,99 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 3 45 943,24 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 175,00 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 1 124,17 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 1 656,66 EUR
Základná škola Jozefa Cígera Hronského 1 1 450,00 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 3 690,00 EUR
Základná škola 1 324,99 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 0,00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 2 400,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 688,33 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 290,83 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 386,66 EUR
Základná škola Matky Alexie 8 1 101,47 EUR
Divadlo Aréna 2 3 067,17 EUR
Centrum sociálnych služieb 1 616,58 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 245,00 EUR
Základná škola 1 378,33 EUR
Centrum voľného času 1 41,66 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 1 315,73 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 1 615,83 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 78,00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 166,65 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 3 0,00 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 822,50 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 8 441,67 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 4 833,33 EUR
Domov jesene života 1 31 500,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 3 10 719,10 EUR
Úrad vládneho auditu 6 10 033,82 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 5 438,33 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 3 216,67 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 1 071,66 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 0,00 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 900,79 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2 629,17 EUR
Základná škola 1 0,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 2 6 056,58 EUR
Spojená škola 1 1 127,50 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 832,50 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 2 865,00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 0,00 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3 2 057,50 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 3 574,17 EUR
Centrum voľného času 1 332,50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické náplne a príslušenstvo Kancelária prezidenta SR 1 992,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ Environmentálny fond 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na toalety Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 312,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO L Obchodná akadémia 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky na ruky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 680,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál a hygienické prostriedky Mesto Piešťany 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 936,89 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 299,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 180,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 380,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 23 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 204,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier WC Spojená škola 849,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby pre ubytovacie zariadenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 625,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na papierové utierky na ruky, dávkovač na tekuté mydlo a zásobník na toaletný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 658,48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termo pohár - miešatko Národný onkologický ústav 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 697,16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 173,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 1 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 151,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky, prostriedky a pomôcky 2. tranža Slovenská konsolidačná, a.s. 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 414,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a toaletné potreby Obec Smolenice 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 497,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 820,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 708,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby IUVENTA 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 604,22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 310,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 235,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 200,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 239,61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky do 2018 Národné osvetové centrum 12 120,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 862,95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 379,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky ZZ, toaletný papier JUMBO, toaletný papier Mesto Trenčín 6 965,61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie hygienických potrieb Medzinárodné laserové centrum 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb. Vysoká škola výtvarných umení 11 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 41 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 5 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 050,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 168,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 003,37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 540,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 3 120,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby alebo ekvivalent Trenčiansky samosprávny kraj 9 588,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 884,36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 90,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 50,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Prievidza 16 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Prievidza 1 529,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Prievidza 1 423,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické potreby Okresný súd Galanta 827,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka toaletného papiera a papierových utierok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 324,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 370,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 999,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Divadlo Aréna 2 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Divadlo Aréna 1 188,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 730,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 119 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 252,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby pre ubytovacie zariadenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 4 177,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 730,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 105,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace materiály Trenčianske múzeum v Trenčíne 7 354,11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 270,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, spotrebná materiál Národný onkologický ústav 4 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie vozíky a čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na papierové utierky na ruky, dávkovač na tekuté mydlo a zásobník na toaletný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 030,32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na upratovanie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 245,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 560,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 570,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 644,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 9 577,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 690,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Latexové vyšetrovacie rukavice , nesterilné bez púdru velkosti S,M,L Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 6 154,44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 008,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 3 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačky riadu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier a zošity Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 345,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Mesto Trnava 470,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 12 337,43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 117,90 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 210,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alobal Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 955,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, jednorázové plastové výrobky a čistiace prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 2 983,53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 570,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 925,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 925,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy v/16 Národný onkologický ústav 3 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Holice 820,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 052,84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 8 140,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 868,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16 128,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky, metly, mopy Štatistický úrad Slovenskej republiky 343,03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 115,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické prostriedky Mesto Trnava 2 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 3 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 576,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál, vrecia na odpad, papierové obrúsky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 545,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 870,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobníky na papierové utierky v rolke a dávkovače tekutého mydla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 515,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 170,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 496,39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 930,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Šaľa 2 202,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vozík na upratovanie alebo ekvivalent Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 5 165,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Biomedicínske centrum SAV 30 484,93 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 2 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent MH Invest II, s.r.o. 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov 2 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 672,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 579,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla s príslušenstvom. Ekonomická univerzita v Bratislave 1 385,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sáčky, vrecia a špagáty Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 390,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 758,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE 120 l Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 875,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka alobalu potravinárskeho a papiera na pečenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 630,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických papierov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 760,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový riad na jednorázové použitie Úrad vlády Slovenskej republiky 241,68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové vrecia Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 119,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 115,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZZ utierky Slovenské národné múzeum 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Slovenské národné múzeum 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecká, papierové vrecia, špagáty Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 525,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 5 105,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 505,90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 12 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál Domov pri kríži 2 370,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov jesene života 40 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 139,16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 145,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Okrúhly odpadkový kôš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 125,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 2 994,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 370,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďaľšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 698,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 105,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 77 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové 200-kusové - 30 balení Mesto Partizánske 261,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 170,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 555,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 18 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 584,57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tovar - vybavenie sociálnych zariadení a vybavenie vstupných interiérov Zoologická záhrada 1 938,59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 310,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 28 914,66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 422,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 507,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 965,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 10 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 17 868,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 797,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 68,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 861,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 835,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gačovaný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 115,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 Mesto Pezinok 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky na ruky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 515,82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 388,38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických a čistiacich potrieb Mesto Žilina 2 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Partizánske 911,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 147,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 11 626,27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 116,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 375,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 686,96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 345,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Rada pre vysielanie a retransmisiu 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 467,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, skladané utierky Základná škola Matky Alexie 55,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, mydlo Slovenské národné múzeum 310,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 2 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový a spotrebný tovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 20 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby NOVOVITAL 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 110,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 086,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Národný bezpečnostný úrad 9 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 570,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 620,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 529,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 210,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 520,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a potravinová fólia Úrad vlády Slovenskej republiky 4 968,68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky I. UNIVERZITA J. SELYEHO 747,08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky IV. UNIVERZITA J. SELYEHO 524,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 497,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 273,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 030,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 117,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky typu ZZ do dávkovača, typ 92195 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 616,99 EUR 2016 Tovary Nie 1
nepremastiteľný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 502,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na toaletný papier, toaletný papier a penové mydlo Ekonomická univerzita v Bratislave 942,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 021,04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE 120 l TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 87,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 502,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 540,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 635,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
zásobníky na toaletný papier, zásobníky na papierové utierky, tekuté mydlo Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 897,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 563,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 44,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 264,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 8 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke potreby pre MsP Mesto Prievidza 1 145,64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny 2016 Zoologická záhrada 6 103,84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 666,08 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 1 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumný ústav vodného hospodárstva 589,90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby október 2016 Mesto Pezinok 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 376,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad a rukavice kožené a rukavice upratovacie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 490,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 6 638,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 510,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 837,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 577,30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové natural Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Centrum vedecko-technických informácií SR 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 642,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 510,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 2 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sulfátový papier 450 x 630 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovače tekutého mydla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 950,70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 830,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 824,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokozmetika a autopotreby Úrad vlády Slovenskej republiky 890,62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 225,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 347,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál a výrobky z plastov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 852,01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 184,52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 827,82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 403,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové poháre na teplý nápoj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 735,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 957,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 305,98 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 810,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové, papierové vrecia . Národný onkologický ústav 1 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 780,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiacie a hygienické prostriedky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 452,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 221,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 376,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 505,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 1 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 926,46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov pre ZŠON Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 314,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 620,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 177,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické skladané utierky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 865,52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 499,86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 4 492,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 790,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 2 955,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 315,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, skladané utierky Základná škola Matky Alexie 185,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 90,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 545,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 61 999,25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 6 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988,19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 570,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 226,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
spray na hmyz Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Národný bezpečnostný úrad 6 527,69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 327,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 407,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 20 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 560,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 390,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 243,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 115,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 701,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 1 033,38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 570,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
šampón, tekuté mydlo, holiaci strojček, tablety do myčky, stierka, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 1 432,10 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 127,57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál a výrobky z plastov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 559,59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 932,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 728,67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 53 844,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 1 265,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 Mesto Pezinok 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 190,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 330,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 942,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 559,62 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 065,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 130,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 624,48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 052,85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 920,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 810,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 770,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 920,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 181,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci prostriedok Slovenské národné múzeum 80,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné tabule na dvere, skrinka na kľúče, prívesky na kľúče Výskumná agentúra 3 200,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 1 370,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trvanlivá polyamidová rohož UNIVERZITA J. SELYEHO 1 548,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla 0,8 l Slovenské národné múzeum 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručná upratovacia technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby september 2017 Mesto Pezinok 670,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovací vozík na umývanie, papierové hygienické výrobky Ekonomická univerzita v Bratislave 953,04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 260,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 620,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 517,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 25.9.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 209,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier biely, 3-vrstvový Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prost. a kancelárske Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 175,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 207,97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 244,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 204,24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špagáty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové vrece alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 772,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 739,08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 4 555,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 7 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Baliaci papier šedý Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 165,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad Mesto Svätý Jur 70,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky a obrúsky Úrad vládneho auditu 2 781,94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby 2017 Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 6 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 201,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 568,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice z prírodného latexu , nesterilné, bez púdru, pravo-ľavé veľkosti S,M, ústne rúško s gumičkou a plastickou výstužou, vyrobené z jemného a nedráždivého materiálu bez zápachu a šetrného k pokožke, neobsahuje latex Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 115,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 278,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 920,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 460,73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky Slovenské národné múzeum 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové Národný onkologický ústav 2 880,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie laboratória o hygienické pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a ZZ utierky Slovenské národné múzeum 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre rok 2018 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 090,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 14 915,22 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové hygienické vreckovky, papierové uteráky na ruky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby november 2017 Mesto Pezinok 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 515,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozíky upratovacie, pomôcky na upratovanie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 91,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 317,72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 70,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 436,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 12 642,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 340,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 879,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 5 185,68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 116 322,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a ochranné prostriedky pre opatrovateľky Mesto Prievidza 840,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky, alobal, potravinárska fólia, mikroténové vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 050,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 058,85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 495,73 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 381,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenská správa ciest 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 826,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 876,98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 588,78 EUR 2017 Tovary Nie 1
dávkovač na mydlo, zásobník na toaletný papier, zásobník na papierové utierky, toaletný papier, papierové utierky Banícke múzeum v Rožňave 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 4 349,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 29 932,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, poháre, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Slovenské národné divadlo 1 890,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 2 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 470,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 90,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 471,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 395,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia a mikroténové tašky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 423,12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 496,35 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 380,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 3 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 570,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky v roliach, toaletný papier Prešovský samosprávny kraj 3 246,15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, hygienických a kuchynských prostriedkov a potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 92 517,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 715,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 870,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 17.1.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 15 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PVC obrusy Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 2 940,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 3 915,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 472,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia, mikroténové sáčky a ochranné pracovné prostriedky, osobná hygiena Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 798,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke potreby pre MsP Mesto Prievidza 1 460,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračné vrecká do vysávačov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 946,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 2 690,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
hygienické potreby Okresný súd Galanta 1 444,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie - február 2018 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 813,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, zelené utierky typ "Z", hygienické vreckovky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 996,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 46,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 723,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 27 854,70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 290,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 28 873,09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 1 820,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4 405,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 6 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky Fakultná nemocnica Trnava 35 660,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier WC Spojená škola 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 340,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 472,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 572,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 473,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ekonomická univerzita v Bratislave 489,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 3 855,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 452,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky Fakultná nemocnica Trnava 35 660,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 491,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ alebo ekvivalent Environmentálny fond 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 655,45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 215,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 760,93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 773,71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 188,75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky, alobal, potravinárska fólia, mikroténové vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Centrum voľného času 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 781,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 657,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 298,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 477,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , bez púdru veľkosti XS, S,M, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 426,30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 094,06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 310,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 38 256,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 95,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a príslušenstvo, odpadkové koše Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 248,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 1 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odvápňovače, filtre a čističe pre kávovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 952,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 590,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 105,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 760,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 115,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 468,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 680,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 414,63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 410,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 812,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov, kuchynských a hygienických potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 6 894,36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 547,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecká Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 299,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 303,67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 964,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 890,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 2 160,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 809,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 517,79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 346,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 205,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 199,62 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 22 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 2 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 324,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 607,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doplnky do kancelárie BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 111,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 23 062,06 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 183,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 185,90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 46 608,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 135,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 5 308,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 965,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 47 760,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 115,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 476,69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 830,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 170,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kelímok transparentný, viečko transparentné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 66,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia, pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 860,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 541,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky v roliach, toaletný papier Prešovský samosprávny kraj 3 044,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 525,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 987,62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby jún 2018 Mesto Pezinok 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové jednorázové utierky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 359,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 468,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
hygienické potreby Základná škola 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny Zoologická záhrada 14 399,13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 293,70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálky, káva a pochutiny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 240,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPA 4 996,71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 6 486,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny materiál, zásobník na utierky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 860,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 415,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 316,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 330,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky, špáratká a špajdle Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 624,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 074,43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 17 765,51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 36 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 141,67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 870,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 706,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 857,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázový riad, špáradlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 243,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Handry Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
sáčky do vysávača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 460,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 376,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby jún 2018 Mesto Pezinok 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup - obrusovina, koberec PVC Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 555,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Martin 64 802,12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 810,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie utierok Generálna prokuratúra SR 2 160,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 597,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky - Opatrovateľská služba Mesto Partizánske 607,71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 222,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 390,76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup autočistiacich potrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 289,28 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 038,23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 285,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 803,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vonné pisoárové sítko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 78,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 340,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1http://www.majsterpapier.eumajsterpapier@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Gabriela Spišáková
Adresa:
Wolkrova 5 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
8. December 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. August 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.12.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 11.08.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×