CPV kód

79212000-3

Audítorské služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Prešov 1 13 960 EUR
Mesto Poprad 1 15 400 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 880 000 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 18 880 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 326 110 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 207 000 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 500 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 5 349 000 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 170 000 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 40 670 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 20 15 838 489 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 7 2 143 185 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 5 700 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 302 000 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 4 079 EUR
Mesto Sobrance 1 2 500 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 4 880 EUR
Národný bezpečnostný úrad 3 1 083 150 EUR
Fond na podporu vzdelávania 1 2 160 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KPMG Slovensko spol. s r.o. 9 3 822 959 EUR
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 3 377 000 EUR
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 1 198 000 EUR
Deloitte Audit s.r.o. 6 13 935 020 EUR
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 12 839 584 EUR
RENTABIL BRATISLAVA spol. s r.o. 1 500 EUR
BDR, spol. s r.o. 2 1 011 310 EUR
BDO, spol. s r. o. 2 365 670 EUR
Ernst & Young, s. r. o. 7 4 301 840 EUR
GemerAudit, spol. s r.o. 3 1 500 EUR
AUDIT - EXPERT, s.r.o. 3 35 000 EUR
AUDANA AUDIT, s.r.o. 1 2 500 EUR
BDO Audit, spol. s r. o. 2 365 670 EUR
Mazars Slovensko, s.r.o. 2 575 555 EUR
RVC Senica s.r.o. 2 575 555 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytnutie audítorských služieb Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 180 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Overenie účtovnej závierky zostavenej za roky 2016, 2017 a 2018 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 103 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Systémový a finančný audit národných agentúr ERASMUS na roky 2014 - 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 129 380 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonanie auditu účtovnej závierky SZRB, a.s. za rok 2016 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 77 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Externalizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 195 114 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007 - 2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 032 EUR 2012 Služby Áno 1
Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 503 686 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a audit konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavených za rok 2013, 2014 a 2015. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 000 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007 - 2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 080 EUR 2012 Služby Áno 1
Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov číslo zákazky v EVO: 49.02 Národný bezpečnostný úrad 919 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Audit účtovnej závierky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 880 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 462 582 EUR 2014 Služby Áno 1
Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov Národný bezpečnostný úrad 164 150 EUR 2014 Služby Áno 1
Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov Národný bezpečnostný úrad 164 150 EUR 2015 Služby Áno 1
Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 564 315 EUR 2014 Služby Áno 1
Audítorské a poradenské služby Hlavné mesto SR Bratislava 416 520 EUR 2015 Služby Nie 1
Doplňujúce služby k poskytnutiu audítorských služieb v rámci programového obdobia 2014 – 2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 198 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytnutie audítorských služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 194 800 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy za roky 2016, 2017 a 2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 998 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonanie auditu účtovnej závierky skupiny SZRB a.s. za roky 2017 - 2019 (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 225 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 710 400 EUR 2018 Služby Áno 1
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 406 560 EUR 2018 Služby Áno 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu za rok 2015 Výskumný ústav vodného hospodárstva 600 EUR 2016 Služby Áno 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu za rok 2015 Výskumný ústav vodného hospodárstva 600 EUR 2016 Služby Áno 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu za rok 2015 Výskumný ústav vodného hospodárstva 600 EUR 2016 Služby Áno 1
Audit účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2015 a rok 2016 Mesto Prešov 24 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Audit účtovnej zavierky subjektu verejnej správy za rok 2015 Mesto Sobrance 3 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu- za 10/2015 až 2/2016 Výskumný ústav vodného hospodárstva 600 EUR 2016 Služby Áno 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu Výskumný ústav vodného hospodárstva 600 EUR 2016 Služby Áno 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu Výskumný ústav vodného hospodárstva 600 EUR 2016 Služby Áno 1
Audit účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2016 a audit súladu výročnej správy za rok 2016 s účtovnou závierkou Slovenský pozemkový fond 11 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Audit účtovnej závierky subjektu verejnej správy ukončenej k 31.12.2015 a ukončenej k 31.12.2016. Katolícka univerzita v Ružomberku 6 101 EUR 2016 Služby Nie 1
Účtovný audit za rok 2016 Fond na podporu vzdelávania 3 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Audítorské služby Rozhlas a televízia Slovenska 30 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu 03/2016-12/2016 Výskumný ústav vodného hospodárstva 830 EUR 2016 Služby Áno 1
Finančný audit oprávnených výdavkov z finančných zdrojov, poskytnutých z Medzinárodného višegrádskeho fondu na riešenie grantu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služby audítorom Mesto Poprad 18 520 EUR 2016 Služby Nie 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu Výskumný ústav vodného hospodárstva 500 EUR 2017 Služby Áno 1
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 349 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 117 000 EUR 2018 Služby Áno 1
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 589 512 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 28 080 EUR 2018 Služby Áno 1
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 311 760 EUR 2019 Služby Áno 1
Audítorské služby za rok 2019, 2020 a 2021 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 103 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Audítorské služby Hlavné mesto SR Bratislava 900 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 53 910 EUR 2019 Služby Áno 1
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 426 888 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 23 400 EUR 2018 Služby Áno 1
Audítorské služby Hlavné mesto SR Bratislava 30 307 EUR 2019 Služby Nie 1
Audítorské služby pre účtovné závierky za roky 2020- 2022 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 131 310 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×