Obstarávanie

Systémový a finančný audit národných agentúr ERASMUS na roky 2014 - 2020


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
129 380,00
Konečná suma(Bez DPH):
40 670,00
Zaplatené:
31.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Program Európskej únie Erasmus+ je schválený na roky 2014 až 2020 a pokrýva všetky sektory vzdelávania od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu. Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou. Program je strategicky zameraný na podporu vzdelávania v školách od predškolských zariadení až po stredné školy, vysoké školy, vzdelávanie dospelých, podporu mobility mladých ľudí, významné európske športové podujatia a ďalšie sprievodné a podporné aktivity. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje prostredníctvom dvoch národných agentúr realizáciu aktivít predmetného programu.Predmet tohto obstarávania vyplýva z povinnosti verejného obstarávateľa zabezpečiť, aby počas celého trvania programu (7 rokov), bol pravidelne vykonávaný systémový a finančný audit a to v súlade s požiadavkami Európskej komisie. Výstupom z týchto auditov budú spracované informácie v rozsahu, ktorý určuje Európska komisia a ktorý tvorí prílohu č. 2 návrhu zmluvy o poskytovaní audítorských služieb (ďalej len zmluva). Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť v príslušných termínoch každoročné vykonanie auditu v agentúrach, pričom výsledky z týchto auditov je audítor povinný spracovať podľa požiadaviek prílohy č. 2 zmluvy. Nevyhnutnou podmienkou je, že tento výsledok bude vyhotovovaný pre potreby Európskej komisie v príslušnej odbornej terminológii v anglickom jazyku, alternatívne v nemeckom jazyku alebo francúzskom jazyku. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača vykonať a dodať pre verejného obstarávateľa nasledujúce práce v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o čtovníctve zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Audit bude vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA) publikovanými Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), so špeciálnou referenciou na ISA 800 (Audítorská správa špeciálnych auditov) a relevantnými smernicami bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 5 40 670,00 0% EUR 30. Marec 2015 52503

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435012/content/346788/download","filename":"SP_ERASMUS+.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435012/content/346789/download","filename":"SP_ERASMUS+.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435012/content/346790/download","filename":"SP_ERASMUS+.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435012/content/346791/download","filename":"SP_ERASMUS+.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435012/content/346792/download","filename":"SP_ERASMUS+.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435012/content/346793/download","filename":"SP_ERASMUS+.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435012/content/346794/download","filename":"SP_ERASMUS+.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435012/content/346795/download","filename":"SP_ERASMUS+.8.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní častí ponúk označených ako Ostatné 20. Január 2015 20. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/435015/content/346798/download","filename":"Informácia o otváraní - Ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×