Obstarávanie

Audit účtovnej závierky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
880 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
880 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb po dobu trvania zmluvného vzťahu 4 (slovom: štyri) roky, pričom od uchádzača sa požaduje, aby mu počas a v súvislosti s realizáciou predmetnej zákazky poskytol audítorské služby v nasledovnom rozsahu: -Audit individuálnej účtovnej závierky štátneho podniku k 31. 12. 2015; 31. 12. 2016; 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018; -Vydanie správy Audítora o účtovnej závierke štátneho podniku k súvahovému dňu príslušného roka najneskôr do 25.februára nasledujúceho roka, vrátane listu manažmentu ak audítor pri overovaní individuálnej účtovnej závierky zistí nedostatky; -Overenie súladu individuálnej účtovnej závierky s Výročnou správou štátneho podniku k 31. 12. 2015; 31. 12. 2016;31.12. 2017 a 31. 12. 2018; -Vydanie Dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za príslušný rok. Verejný obstarávateľ ďalej požaduje: -Vykonať k 30. 6. a k 31. 12. bežného roka priebežný audit na jednotlivých odštepných závodoch LSR, š. p. (25 OZ+GR) s dôrazom na: a.) Overenie funkčnosti vnútorného účtovného informačného a kontrolného systému každého OZ v zmysle jeho organizačnej štruktúry ( OZ Lesné správy); b.) Overenie správnosti vedenia účtovníctva, vrátane kontroly formálnej a vecnej správnosti zúčtovania účtovných dokladov; c.) Overenie správnosti ocenenia výrobného procesu lesníckej výroby na úrovni jej jednotlivých stupňov (fázové ceny) v nadväznosti na systém ich sledovania podľa jednotlivých lesníckych činností a výkonov v systéme WebLES, KRPK a SAP (zákon č.326/2005 Z. z. o lesoch; vyhláška 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii; vyhláška 236/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva; vyhláška 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa.) d.)Overenie účtovania, ocenenia, evidencie a správneho vykázania lesných pozemkov (LV C a E KN; neusporiadané LV v C KN; užívané na základe nájmu; obhospodarované na základe zák. č. 229/91 Zb.,) vrátane lesných porastov vo väzbe na zákon č. 162/95 Z. z.(katastrálny zákon), zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Vyhlášky č. 492/2003 a č.465/1991 o cenách a ich aplikácia (oceňovacích predpisov) v nadväznosti na vyššie uvedené zákony; e.)Overenie účtovania, ocenenia, evidencie a správneho vykázania nelesných pozemkov (LV C a E KN; neusporiadané LV v C KN; užívané na základe nájmu; obhospodarované na základe zák. č. 229/91 Zb.,) vo väzbe na zákon č. 162/95 Z. z.(katastrálny zákon), zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Vyhlášky č. 492/2003 a č.465/1991 o cenách a ich aplikácia (oceňovacích predpisov) v nadväznosti na vyššie uvedené zákony; f.)Overenie podkladov pre posúdenie oprávnenosti tvorby a čerpania rezervy na pestovateľskú činnosť minimálne na úrovni bilancovanej úlohy sumáru výchovných a obnovných úmyselných ťažieb na lesných pozemkoch vo vlastníctve štátu za celý štátny podnik spolu. Preverenie, či prekročenie bilancovanej ťažby bolo spôsobené výskytom a spracovaním rôznych druhov kalamít, a i.; g.)Overenie tvorby a zúčtovania opravných položiek k nakupovaným zásobám, vlastným výrobkom, k nedokončenej výrobe podľa výrobného a prevádzkového charakteru každého odštepného závodu s dôrazom na kalamitné závody; h.)Overenie tvorby a zúčtovania opravných položiek k zvieratám v špecializovaných závodoch Revúca, Topoľčianky a Smolenice vrátane opravných položiek k poľnohospodárskym a potravinárskym produktom; i.)Overenie tvorby a zúčtovania opravných položiek k nedokončenej výrobe sadeníc v škôlkarskej výrobe; k semenám lesných drevín, a i. v špecializovanom odštepnom závode SEMENOLES a v OZ Topoľčianky; j.)Posúdenie tvorby a zúčtovania opravných položiek k nakupovaným zásobám, k nedokončenej výrobe, ako i k hotovým výrobkom špecializovaného závodu Lesnej techniky; k.)Overenie výšky výpočtu depozitov, vrátane oprávnenosti ich účtovania k neštátnym a neodovzdaným lesným pozemkom a porastom predovšetkým v OZ Žilina a Čadca; l.)Overenie účtovania, ocenenia, evidencie a správneho vykázania lesných porastov evidovaných na podsúvahových účtoch podniku; overenie správnosti účtovania zámenných zmlúv, m.)Overenie tvorby a zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam a k majetku v členení na nevyužívaný, prenajatý a čiastočne využívaný majetok; n.)Overenie ostatných položiek majetkových a záväzkových účtov, ako i účtov vlastného imania. -Vypracovanie správ podľa jednotlivých OZ z priebežného auditu smerujúcich ku zlepšeniu vnútorného účtovného a kontrolného systému v prípade, ak audítor pri overovaní zistí nedostatky, najneskôr do 15. 9. bežného roka a do 15. 2. nasledujúceho roka; -Účasť audítora na inventúrach drevnej hmoty s dôrazom na priebežný monitoring u kalamitných závodov, ako i na inventúrach dlhodobého majetku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BDR, spol. s r.o. 1 880 000,00 0% EUR 20. Október 2015 67646

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302098/content/133137/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302098/content/133138/download","filename":"hodnotiaca tabuľka členov komisie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302131/content/133170/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - v profile.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302092/content/133067/download","filename":"SP LESY.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302101/content/310230/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BDR, spol. s r.o. 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302107/content/310234/download","filename":"Ponuka uchádzača BDR.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302113/content/310238/download","filename":"BDR 2015 audit.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302116/content/133099/download","filename":"SP LESY uprava termínu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302122/content/310398/download","filename":"vysvetlenie profil.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302095/content/133103/download","filename":"Zápisnica.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvtlenie 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302119/content/310397/download","filename":"vysvetlenie profil.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302104/content/310233/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302134/content/133185/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia použitého postupu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritéria 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302128/content/133146/download","filename":"Info Kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia RD CRZ č.6287/2015/LSR za rok 2018 18. Január 2019 18. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019388/content/903989/download","filename":"BRD 2018- Suma skutočného plnenia rámcovej dohody.pdf"}]
Zmluva Zmluva 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302110/content/310236/download","filename":"Dodatok č.1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302125/content/133069/download","filename":"Info Ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302137/content/310399/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/302137/content/310400/download","filename":"príloha k zápisnici splnenie podmienok účasti po výzve.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×