Obstarávanie

„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Dunajská Streda“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Dunajská Streda
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 334 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 714 217,00
Zaplatené:
81.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo všetkých druhov zberných nádob na území mesta Dunajská Streda. Víťazný uchádzač zabezpečí minimálne: a) zhodnotenia alebo zneškodnenia príslušných druhov odpadov, b) zber a preprava objemného odpadu, c) odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu, d) vykonávanie triedeného zberu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa f) vedenie priebežnej evidencie o druhoch o množstvách odpadov a evidencie o ich zhodnotení alebo zneškodnení, g) poskytnutie zberných nádob všetkých druhov na zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a vykonávanie triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kovy) , vrátane ich výmeny, opravy, údržby a dezinfekcie, h) zabezpečenie potrebnej zberovej techniky na náklady poskytovateľa, ch) vyzbieraný komunálny odpad z územia Mesta Dunajská Streda bude uložený na príslušnú skládku odpadov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 2 714 217,00 Neuvedené EUR 21. Jún 2017 84581

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov 14. Máj 2017 14. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820747/content/675681/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812635/content/636243/download","filename":"2017-OJS081-156536-sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812635/content/636244/download","filename":"Komunálny odpad Dunajská Streda.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa §24 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844696/content/679083/download","filename":"Správa o zákazke podľa §24.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica otváranie obálok "časť Kritéria" 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840715/content/672235/download","filename":"POZVÁNKA OTVÁRANIE KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840715/content/672236/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk časť Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka FCC Slovensko, s.r.o. 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840737/content/672403/download","filename":"24_Doklady_plnenie_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840737/content/672404/download","filename":"12-20_Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840737/content/672405/download","filename":"10-11_Navrh_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840737/content/672406/download","filename":"7-9_Doklady_podmienky_ucasti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844693/content/679080/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia na predmet obstarania.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznam pre uchádzačov/záujemcov 28. Máj 2017 28. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826613/content/584425/download","filename":"POZVÁNKA OTVÁRANIE KRITÉRIA.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Apríl 2017 30. Apríl 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica splnenie podmienok účasti 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840722/content/672238/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení verejného obstarávania 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840728/content/672243/download","filename":"Oznámenie uchádzačovi - prijal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840728/content/672244/download","filename":"Súčinnosť k podpísaniu zmluvy.pdf"}]
Zmluva Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840731/content/672245/download","filename":"FCC_-_KOMUNÁLNY_ODPAD_zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825330/content/577178/download","filename":"Doplnenie a vysvetlenie SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840733/content/672246/download","filename":"FCC_-_KOMUNÁLNY_ODPAD_zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824919/content/574934/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×