Dodávateľ

.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Zohor
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FCC Slovensko, s.r.o.

IČO: 31318762

Adresa: Bratislavská 18, Zohor

Registračné číslo: 2020/1-PO-E3536

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Január 2020

Záznam platný do: 31. Január 2023

Posledná zmena: 1. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 819 715,00 EUR 3 3
2015 1 623 520,00 EUR 4 4
2016 840 464,50 EUR 11 11
2017 8 425 894,50 EUR 12 12
2018 900 649,00 EUR 12 12
2019 931 725,00 EUR 5 5
2020 2 301 999,00 EUR 12 12
2021 7 018 650,50 EUR 10 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 819 715,00 EUR 3 3
2015 1 623 520,00 EUR 4 4
2016 840 464,50 EUR 11 11
2017 8 425 894,50 EUR 12 12
2018 900 649,00 EUR 12 12
2019 582 546,00 EUR 4 4
2020 2 651 178,00 EUR 13 13
2021 7 018 650,50 EUR 10 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 16 998,00 16998.00 EUR
Mesto Malacky 4 2 661 326,00 2661326.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3 408 740,00 408740.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 316 136,00 316136.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 234 759,50 234759.50 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 14 960,00 14960.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 5 704 040,00 704040.00 EUR
Obec Vlčany 1 30 983,00 30983.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 789 137,00 789137.00 EUR
Mesto Stupava 3 1 251 537,00 1251537.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 79 670,00 79670.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 2 714 217,00 2714217.00 EUR
Mesto Bytča 1 205 000,00 205000.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 4 458 630,00 4458630.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 4 726 357,00 726357.00 EUR
Obec Závod 1 179 115,00 179115.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 237 860,00 237860.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 19 497,00 19497.00 EUR
Obec Iža 1 85 023,00 85023.00 EUR
Obec Ohrady 1 205 000,00 205000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 1 26 868,00 26868.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 56 850,00 56850.00 EUR
Obec Plavecký Štvrtok 1 201 992,00 201992.00 EUR
Obec Bátorove Kosihy 2 338 641,00 338641.00 EUR
Obec Lozorno 1 243 149,00 243149.00 EUR
Obec Matúškovo 1 184 451,00 184451.00 EUR
Obec Borský Svätý Jur 1 154 308,00 154308.00 EUR
Obec Kráľov Brod 1 95 842,00 95842.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 4 5 585 622,00 5585622.00 EUR
Obec Sekule 1 161 798,00 161798.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 32 867,00 32867.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 15 415,00 15415.00 EUR
Obec Holice 1 276 736,00 276736.00 EUR
Obec Suchohrad 2 149 093,00 149093.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Likvidácia nelegálnej skládky v meste Bytča-Stará hradská a obci Dolný Hričov. Mesto Bytča 205 000,00 205000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 66 392,00 66392.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Závod Obec Závod 208 500,00 208500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Iža Obec Iža 85 023,00 85023.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber objemného odpadu v mestskej časti Bratislava- Dúbravka, jeho likvidácia alebo zhodnotenie Mestská časť Bratislava - Dúbravka 39 999,00 39999.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu Obec Bátorove Kosihy 191 424,00 191424.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Likvidácia nelegálnej skládky v obci Ohrady Obec Ohrady 205 000,00 205000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber a preprava komunálneho odpadu v obci Kráľov Brod Obec Kráľov Brod 95 842,00 95842.0 EUR 2016 Služby Nie 1
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Borský Svätý Júr“ Obec Borský Svätý Jur 154 308,00 154308.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava Mesto Stupava 601 000,00 601000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 551 520,00 551520.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prevádzkovanie technológie na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu (EVO) Mesto Malacky 662 000,00 662000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 3 334 000,00 3334000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok“ Obec Plavecký Štvrtok 201 992,00 201992.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Sekule Obec Sekule 161 798,00 161798.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava Mesto Stupava 301 358,00 301358.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35 633 546,00 35633546.0 EUR 2017 Služby Áno 1
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“ Obec Vlčany 30 983,00 30983.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu Obec Matúškovo 208 000,00 208000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu Obec Bátorove Kosihy 159 925,00 159925.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace s radioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 30 367,00 30367.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 20 573,00 20573.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu Univerzitná nemocnica Martin 49 750,00 49750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zdravotníckym a nebezpečným odpadom Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 130 000,00 130000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber, preprava, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 20 573,00 20573.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 36 000,00 36000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia Mestská časť Bratislava - Dúbravka 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica Trenčín 153 780,00 153780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103, 180108 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 179 625,00 179625.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu Univerzitná nemocnica Martin 117 000,00 117000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 98 300,00 98300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia Mestská časť Bratislava - Dúbravka 45 000,00 45000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103, 180108 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 66 295,00 66295.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica Trenčín 178 273,00 178273.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s radioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 61 752,35 61752.35 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zdravotníckym a nebezpečným odpadom Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 115 000,00 115000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 95 652,50 95652.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia Mestská časť Bratislava - Dúbravka 56 700,00 56700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 07, k.č. 19 01 17 Univerzitná nemocnica Martin 131 550,00 131550.0 EUR 2019 Služby Nie 1
„Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu“ Mesto Stupava 349 179,00 349179.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica Trenčín 186 640,00 186640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spracovanie komunálneho odpadu Mesto Malacky 265 014,00 265014.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia Mestská časť Bratislava - Dúbravka 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 27 000,00 27000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 930 000,00 930000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 26 999,00 26999.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodňovanie odpadu skládkovaním. EKO - podnik verejnoprospešných služieb 82 750,00 82750.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica Trenčín 207 870,00 207870.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Univerzitná nemocnica Martin 183 000,00 183000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 132 740,00 132740.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Spracovanie komunálneho odpadu Mesto Malacky 169 185,12 169185.12 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zdravotníckym a nebezpečným odpadom Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 166 000,00 166000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v obci Lozorno Obec Lozorno 243 149,00 243149.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber odpadu v obci Holice a jeho uloženie na skládku Obec Holice 276 736,00 276736.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 18 500,00 18500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodnenie stavebného odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 18 600,00 18600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia Mestská časť Bratislava - Dúbravka 51 000,00 51000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 4 340 000,00 4340000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu Mesto Malacky 1 639 851,00 1639851.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk v Banskej Bystrici Národná transfúzna služba SR 14 990,00 14990.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 142 750,50 142750.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Suchohrad Obec Suchohrad 149 093,00 149093.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 4 340 000,00 4340000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Univerzitná nemocnica Martin 223 500,00 223500.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 107 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
María Soumaya Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Carlos Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Carlos Slim Helú
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marco Antonio Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Johanna Monique Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vanessa Paola Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vanessa Paola Slim Domit
Adresa:
Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000
Krajina:
Spojené štáty mexické
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
10. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Antonio Hervella Garces
Adresa:
p.A. Hans-Hruschka-Gasse 9 Himberg 2325
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Johannes Peter Spalek
Adresa:
p.A. Hans-Hruschka-Gasse 9 Himberg 2325
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wolfgang Leitner
Adresa:
Hans-Hruschka-Gasse 9 Himberg 2325
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Björn Mittendorfer
Adresa:
Hans-Hruschka-Gasse 9 Himberg 2325
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Valko Marián & partners, s. r. o.
Adresa:
Porubského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 20.02.2020 do: 10.05.2021

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 20.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×