Obstarávanie

Špeciálne studené asfaltové zmesi.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 781,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 781,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113620-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup špeciálnych studených asfaltových zmesí na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest v dielčích dodávkach. Zmesi budú dodávané v plastových obaloch. Predmet zákazky je rozdelený na 2 (dve) samostatne vyhodnocované časti: 1. časť región Západ, 2. časť región Východ. Množstvá budú upresňované podľa skutočnej potreby formou písomných objednávok kupujúceho. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRA - VIA, a.s. 1 8 455,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2016 58775
BITUNOVA spol. s r.o. 1 5 326,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2016 58776

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0530 č. 11/2/16 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633189/content/540192/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_530 č. 11_2_16.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579743/content/215793/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579743/content/215794/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579743/content/215795/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. December 2015 30. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579779/content/862128/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579764/content/862119/download","filename":"ozn o vyhodnotení__1 a 2 por._špec.zmesi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2015_0530_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794616/content/666650/download","filename":"ZM_2015_0530_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0530 č. 15/2/2016 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632532/content/532299/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0530 č. 15_2_16.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0530-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958065/content/747239/download","filename":"ZM_2015_0530_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579770/content/215754/download","filename":"ZM_2015_0531_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579767/content/215768/download","filename":"ZM_2015_0530_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: časť „Kritériá“ 23. Október 2015 23. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579761/content/862118/download","filename":"INO (10).pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579740/content/215752/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579740/content/215753/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Kritériá 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579755/content/215745/download","filename":"časť Kritériá - 1. a 2. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Ostatné 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579746/content/216065/download","filename":"Banková záruka - 1., 2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579746/content/216066/download","filename":"Certifikát ISO 9001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579746/content/216067/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579746/content/216068/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579746/content/216069/download","filename":"Protokol z kontrolnej skúšky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579746/content/216070/download","filename":"Rámcová dohoda - 1. časť + Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579746/content/216071/download","filename":"Rámcová dohoda - 2. časť + Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579746/content/216072/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579746/content/216073/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579746/content/216074/download","filename":"Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Júl 2015 15. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579734/content/862101/download","filename":"Príl. č.3 k SP_Odberné miesta a kontaktné osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579734/content/862102/download","filename":"Príl. č.2 k SP Návrh na pl. kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579734/content/862103/download","filename":"Príl. č.1 k SP_Všeob inf o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579734/content/862104/download","filename":"SP final_špec.asfalt.zmesi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Ostatné 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216737/download","filename":"Autorizačné osvedčenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216738/download","filename":"Certifikát.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216739/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216740/download","filename":"Čestné vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216741/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216742/download","filename":"Komunikácia - poverená osoba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216743/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216744/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216745/download","filename":"Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216746/download","filename":"Rámcová dohoda - 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216747/download","filename":"Rámcová dohoda - 2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216748/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216749/download","filename":"Údaje o vzdelaní a odb. praxi riad. zamest..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216750/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216751/download","filename":"Zmluva o uzavretí budúcej KZ - NJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216752/download","filename":"Zmluva o uzavretí budúcej KZ - SJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579752/content/216753/download","filename":"Zoznam dôverných informácií.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. December 2015 30. December 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0530 č. 2/1/16 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631469/content/510921/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0530 č. 2_1_16_pv.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. December 2015 30. December 2015 []
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Kritériá 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579749/content/216155/download","filename":"časť Kritériá - 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579749/content/216156/download","filename":"časť Kritériá - 2. časť.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579737/content/215703/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579737/content/215704/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: časť „Ostatné“ 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579758/content/862110/download","filename":"otv.Ostatné_špec.zmesi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0530 č. 4/1/16 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631467/content/510911/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0530 č. 4_1_16_pv.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0531-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958815/content/750103/download","filename":"ZM_2015_0531_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×