Vyhlásené obstarávanie

Aglomerácia Nová Baňa - Nová Baňa, Brehy - kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 850 030,76
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Užšia súťaž
Dátum vyhlásenia:
13. Apríl 2016
Lehota na predkladanie ponúk:
16. Máj 2016
Dátum otvárania ponúk:
16. Máj 2016
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je odkanalizovanie časti obce Novej Bane a obce Brehy a vybudovanie novej ČOV v obci Brehy. Trasa kanalizácie v obci Nová Baňa je navrhnutá v komunikácií. Trasa kanalizácie v obci Brehy je navrhnutá v zelených pásoch pozdĺž miestnych komunikácií, v ich pridružených pozemkoch (chodník, rigol), v nevyhnutnom prípade v spevnenom okraji cesty. Uličné stoky gravitačne odvádzajú odpadovú vodu do akumulačného priestoru čerpacích staníc, odkiaľ sa voda prečerpáva do gravitačnej stoky s napojením do prívodnej stoky k navrhovanej ČOV. Tlakové potrubie je navrhnuté ako vodovodné podľa STN 755401 Navrhovanie vodovodných potrubí. Technológia čistenia je založená na princípe biologického čistenia s mechanickým predčstením a so simultánnou aeróbnou stabilizáciou kalu. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×