Vyhlásené obstarávanie

Zhromaždenie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Levice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
495 410,56
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
6. August 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
28. August 2018
Dátum otvárania ponúk:
28. August 2018
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52. Otváranie je verejné. Uskutoční sa v sídle verejného obstarávateľa: Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice, zasadačka.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom z Obchodného registra / Živnostenského registra. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 6

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce k zhromažďovaniu dažďových vôd, ich využitie a likvidácia v objektoch základných škôl mesta Levice. Účelom projektu je zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v areáloch jednotlivých stavebných objektov. Projekt rieši: retenčné nádrže, vsakovacie objekty a dažďové záhrady. Opatrenie skvalitňuje životné prostredie, hlavne v letných mesiacoch, kedy eliminuje negatívne účinky prehrievania zavlažovaním, resp. odparom vody. Technické riešenie je spracované v zmysle STN 756101. Celkový rozsah predmetu zákazky podľa stavebných objektov: SO01-1.ZŠ Andreja Kmeťa, ul. M.R. Štefánika 34 SO01.1-Technológia SO01.2-Elektroinštalácia SO01.3-Sadové úpravy SO02 -2.ZŠ Ul. sv. Michala 42 SO02.1-Technológia SO02.2-Elektroinštalácia SO02.3-Sadové úpravy SO04 -6.ZŠ Saratovská ul.85 SO04.1-Technológia SO04.2-Elektroinštalácia SO04.3-Sadové úpravy SO06 -ZŠ Gyulu Juhásza-Juhász Gyula Alapiskola, ul. Jesnekého 41 SO01.1-Technológia SO06.2-Elektroinštalácia SO06.3-Sadové úpravy

Doplňujúce informácie

1.Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 2.Súťažné podklady je možné získať na Profile verejného obstarávateľa vedeného ÚVO. 3. Ponuky uchádzači budú predkladať iba v listinnej podobe. 4. Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške: 14.000,- eur (slovom Štrvnásťtisíceur). Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 24 ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY súťažných podkladov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×