Obstarávanie

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Bánovce nad Bebravou a pre ďalšie organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Zmena súťažných podkladov 3. Január 2017 3. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757452/content/469885/download","filename":"Zmena SP - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757452/content/469886/download","filename":"17a. PZ pre poistenie majetku - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757452/content/469887/download","filename":"19. PZ pre havarijné poistenie - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757452/content/469888/download","filename":"22. Zmluva PZP - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757452/content/469889/download","filename":"24. Úrazové poistenie - PZ vzorové tlačivo - BnB.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765552/content/505707/download","filename":"Vysvetlenie SP - BnB.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464122/download","filename":"1. SP - Obsah SP - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464123/download","filename":"2. A1 - Pokyny pre uchádzačov - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464124/download","filename":"3. A2 - Podmienky účasti uchádzačov - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464125/download","filename":"4. A3 -Kritériá na hodnotenie ponúk - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464126/download","filename":"5 a. Príloha č. 1 k A3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464127/download","filename":"5 b. Príloha č. 1 k A3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464128/download","filename":"6. B1 - Opis predmetu obstarávania - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464129/download","filename":"7. Príloha č. I k B1- Zoznam organizácií pristupujúcich k VO - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464130/download","filename":"8. Príloha č. II k B1- Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464131/download","filename":"9. Príloha č. III k B1- Tabuľka na určenie poistných súm - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464132/download","filename":"10. Príloha č. IV. k B1 - Zoznam osobných motorových vozidiel - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464133/download","filename":"11. Príloha č. V. k B1 - Zoznam nákladných motorových vozidiel - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464134/download","filename":"12. Príloha č.VI k B1 -Tabuľka PZP - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464135/download","filename":"13. Príloha č.VII k B1 -Zoznam škodových udalostí - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464136/download","filename":"14. B2 - Spôsob určenia ceny - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464137/download","filename":"15. B3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464138/download","filename":"16. Príloha č. 1 k RD - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464139/download","filename":"17 a. PZ pre poistenie majetku - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464140/download","filename":"17 b. PZ pre poistenie majetku - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464141/download","filename":"17 c. PZ pre poistenie majetku - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464142/download","filename":"17 d. PZ pre poistenie majetku - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464143/download","filename":"17 e. PZ pre poistenie majetku - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464144/download","filename":"17 f. PZ pre poistenie majetku - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464145/download","filename":"18. Zoznam majetku - príloha k PZ - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464146/download","filename":"19. PZ pre havarijné poistenie - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464147/download","filename":"20. Havarijné poistenie - vložka - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464148/download","filename":"21. Havaríjne poistenie - zoznam - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464149/download","filename":"22. Zmluva PZP - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464150/download","filename":"23. PZP - zoznam - vzorové tlačivo - BnB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755662/content/464151/download","filename":"24. Úrazové poistenie - PZ vzorové tlačivo - BnB.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 9. Február 2017 9. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778359/content/577159/download","filename":"Ponuka č. 1 - Komunálna poisťovňa, a.s. - Bnb.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Február 2017 9. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778362/content/577161/download","filename":"Správa o zákazke - Bnb.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk - ostatné + kritériá 9. Február 2017 9. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778364/content/577170/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - kritériá - Bnb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778364/content/577171/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - ostatné - Bnb.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 9. Február 2017 9. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778366/content/577177/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti - Bnb.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 9. Február 2017 9. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778368/content/577180/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Bnb.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Január 2017 25. Január 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×