CPV kód

66510000-8

Poisťovacie služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 8 783 800 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 1 777 062 EUR
Slovenská správa ciest 4 532 724 EUR
Mesto Malacky 1 121 226 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 760 000 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 150 817 EUR
Mesto Prešov 4 163 356 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 16 402 448 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 111 567 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 146 986 EUR
Mesto Skalica 1 0 EUR
Mesto Trnava 5 1 287 776 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 452 226 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 309 259 EUR
Prešovský samosprávny kraj 6 2 392 744 EUR
Mesto Rožňava 1 98 928 EUR
Mesto Vráble 5 145 145 EUR
Mesto Martin 2 321 504 EUR
Mesto Nitra 1 359 000 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 71 642 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 1 737 224 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 806 535 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 11 367 506 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 678 500 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 157 917 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 48 80 615 335 EUR
Mesto Piešťany 7 402 209 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 288 670 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 238 086 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 2 915 170 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 69 417 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 305 236 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 84 236 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 44 637 EUR
Mesto Košice 15 8 308 412 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 1 641 762 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 5 152 409 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 77 550 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 27 778 298 EUR
Mesto Fiľakovo 1 118 310 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 1 272 783 EUR
Mesto Michalovce 1 15 000 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 591 832 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 853 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 5 395 534 EUR
Združenie miest a obcí Horná Orava 1 177 988 EUR
Záchranná služba 2 67 782 EUR
Mesto Detva 2 220 960 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 500 000 EUR
Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom 1 120 715 EUR
Združenie obcí - Južný región 1 0 EUR
Mesto Zvolen 1 175 118 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 4 319 230 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 1 326 000 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 18 024 679 EUR
Mesto Stropkov 4 285 327 EUR
Mesto Snina 7 330 526 EUR
Mikroregion Štítnická dolina Občianske združenie 1 195 710 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 187 298 EUR
Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu 1 80 548 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 1 156 931 EUR
Mesto Žarnovica 2 168 900 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 14 987 412 EUR
Slovenská pošta, a.s. 42 29 377 803 EUR
Dolnohronské regionálne združenie 7 238 018 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 10 729 522 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 10 260 219 EUR
Združenie miest a obcí Žitného ostrova 20 967 949 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 7 792 138 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 12 1 037 112 EUR
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 8 383 805 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 6 1 382 451 EUR
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 7 230 213 EUR
Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 2 153 807 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Union poisťovňa, a.s. 92 6 878 579 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 104 71 700 076 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 52 34 576 408 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 65 4 920 019 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 3 672 202 EUR
Wüstenrot poisťovňa a.s. 1 17 605 EUR
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne iného členského štátu 7 1 018 879 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 186 384 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 4 1 037 269 EUR
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 760 000 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 63 31 128 636 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s 1 7 803 019 EUR
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Eugene Ruppert 20, L-2453 Luxemburg, Luxembursko zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 7 310 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 18 28 895 066 EUR
Colonnade Insurance S.A. 5 165 928 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 1 7 493 706 EUR
KOOPERTIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 1 1 777 062 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 2 8 291 644 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Skalica Mesto Skalica od 89 780 do 150 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206 990 EUR 2016 Služby Áno 3
Poisťovacie služby pre SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 56 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 80 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Horná Orava Združenie miest a obcí Horná Orava od 175 292 do 206 999 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytnutie poistných služieb pre SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 150 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu. Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom od 132 475 do 206 999 EUR 2016 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia obcí – Južný región Združenie obcí - Južný región od 192 548 do 208 999 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie Leteckej meteorologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu. Slovenský hydrometeorologický ústav 60 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku projektov ŠF EÚ a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 162 359 EUR 2014 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Vráble a spolu poistené organizácie Mesto Vráble od 73 474 do 206 999 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Stropkov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti Mesto Stropkov od 81 157 do 120 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Mikroregiónu Štítnická dolina a pre ďalšie pristupujúce subjekty Mikroregion Štítnická dolina Občianske združenie 201 099 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Zlaté Moravce a pre ďalšie organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu. Mesto Zlaté Moravce od 193 057 do 206 999 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Snina Mesto Snina od 179 434 do 206 999 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu od 84 859 do 150 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 154 825 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin 129 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Centrum vedecko-technických informácií SR 94 189 EUR 2014 Služby Áno 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie Mesto Žiar nad Hronom 173 000 EUR 2014 Služby Nie 5
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 156 880 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Spiša a pre ďalšie pristupujúce organizácie. Združenie miest a obcí Spiša od 161 219 do 206 999 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 159 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ-2 (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 650 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave 703 928 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 308 698 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 22 631 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 5 760 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 319 644 EUR 2014 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 437 EUR 2013 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 300 318 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 169 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 6 495 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 786 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 571 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 2 878 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 920 EUR 2013 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 5 283 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 5 604 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 396 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 221 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 570 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 147 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 300 162 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 120 605 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 50 601 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3 566 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 1 329 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28 400 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 717 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 324 994 EUR 2014 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 803 019 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 760 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 526 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 452 EUR 2013 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 3 249 820 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 345 290 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 152 856 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 3 249 820 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave 915 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 231 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 193 948 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 19 801 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 647 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 1 450 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 163 044 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3 620 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 2 768 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 3 838 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 626 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 877 EUR 2013 Služby Nie 1
Poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave 61 919 EUR 2015 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 8 939 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 5 332 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 285 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Prešov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti. Mesto Prešov 3 314 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 338 567 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 229 647 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 822 EUR 2013 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 318 454 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 37 485 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 717 032 EUR 2016 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 15 268 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 13 609 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 830 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 309 212 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 606 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 121 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 2 501 469 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 186 384 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 2 117 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 341 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 13 448 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 26 067 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 5 182 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 294 469 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87 370 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Poisťovacie služby Univerzita Komenského v Bratislave 875 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 105 980 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov poistníka v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 000 EUR 2015 Služby Áno 2
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní letových prevádzkových služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352 225 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov. Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 310 364 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 154 088 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Rožňava 98 928 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Malacky 121 226 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu za mesto Piešťany Mesto Piešťany 114 687 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 5 594 279 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1 627 926 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 664 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 12 801 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 733 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 3 640 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 3 994 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 30 427 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 295 362 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17 499 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017 Mesto Bánovce nad Bebravou od 89 486 do 117 456 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 21 774 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 347 021 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17 767 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 5 541 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 27 262 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 011 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Liptovský Mikuláš 146 986 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 288 670 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Záchranná služba 50 177 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 279 EUR 2015 Služby Áno 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 598 180 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 348 236 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 936 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81 615 EUR 2017 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 347 642 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 685 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26 615 EUR 2015 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1 246 EUR 2017 Služby Nie 1
„ Poistenie majetku mesta Dunajská Streda„ Mesto Dunajská Streda 190 845 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 270 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 18 437 405 EUR 2017 Služby Nie 3
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb ZOM Palóc - Hont Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 142 013 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo Mesto Fiľakovo 118 310 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 210 326 EUR 2017 Služby Nie 1
Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 457 585 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 302 EUR 2017 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 130 055 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica Mesto Žarnovica 165 269 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 486 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 298 782 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 828 EUR 2015 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 8 261 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 137 486 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 3 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 2 217 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 710 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 117 259 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 612 573 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 708 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 558 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 111 185 EUR 2018 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 443 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie Mesto Stará Ľubovňa 2 642 EUR 2018 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 555 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 251 474 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 882 EUR 2015 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 359 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 1 879 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 417 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 1 932 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 332 588 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 138 845 EUR 2018 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 377 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 220 999 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157 917 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku alebo ekvivalent Mesto Michalovce 15 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania Záchranná služba 25 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 423 480 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 3 065 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 907 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 128 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 53 898 EUR 2018 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 79 535 EUR 2018 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 46 682 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 140 112 EUR 2018 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 463 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 978 EUR 2015 Služby Áno 1
Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble Mesto Vráble 82 711 EUR 2018 Služby Nie 4
Poisťovacie služby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 175 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motor. vozidiel a povinné zml. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla Mesto Zvolen 175 118 EUR 2018 Služby Nie 1
Havarijné poistenie ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 493 706 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 211 405 EUR 2018 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 169 422 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva Mesto Detva 220 961 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 139 854 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 27 465 EUR 2015 Služby Áno 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 33 451 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 17 509 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb ZOM Palóc - Hont Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 11 794 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017 Mesto Bánovce nad Bebravou 853 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 1 581 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica Mesto Žarnovica 3 631 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_ Nitriansky samosprávny kraj 2 374 312 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 91 693 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 31 387 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 640 EUR 2018 Služby Áno 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 735 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 395 534 EUR 2019 Služby Nie 5
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 830 EUR 2015 Služby Áno 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 156 491 EUR 2019 Služby Nie 3
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 040 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 300 EUR 2019 Služby Áno 2
Poistenie ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 825 643 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 286 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 764 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 764 EUR 2019 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 290 EUR 2019 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 212 500 EUR 2019 Služby Nie 4
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 532 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 850 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 850 EUR 2019 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 290 EUR 2019 Služby Nie 1
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 532 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu Rozhlas a televízia Slovenska 339 250 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 12 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 73 700 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 138 664 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku ŠGÚDŠ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 154 687 EUR 2019 Služby Nie 3
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 524 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 12 mesiacov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 73 700 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 928 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 189 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 220 EUR 2019 Služby Áno 3
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 334 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 324 693 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 512 EUR 2015 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Trnavský samosprávny kraj 1 737 224 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 134 060 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 486 EUR 2019 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 236 EUR 2017 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29 078 EUR 2019 Služby Nie 3
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 1 845 306 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku štátu v správe SSC Slovenská správa ciest 532 725 EUR 2019 Služby Nie 4
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 727 616 EUR 2019 Služby Nie 4
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 754 360 EUR 2019 Služby Nie 3
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 136 764 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 439 EUR 2019 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 147 739 EUR 2019 Služby Nie 3
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 134 968 EUR 2019 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 91 380 EUR 2019 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 5
Poisťovacie služby Mesto Košice 463 EUR 2019 Služby Nie 4
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 136 142 EUR 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 271 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 299 217 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 66 115 EUR 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 504 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Nitra 359 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu BVS, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 326 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie Železníc Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 099 518 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin 192 126 EUR 2020 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 361 EUR 2020 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 4
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 030 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 479 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 417 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 463 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 822 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 150 208 EUR 2020 Služby Nie 3
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 35 264 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 481 324 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 322 932 EUR 2020 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 4 816 EUR 2020 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 845 EUR 2019 Služby Nie 2

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×