Obstarávanie

Kružlov - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 852 132,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 949 996,00
Zaplatené:
68.36%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Obec Kružlov sa nachádza v okrese Bardejov, ktoré leží v Nízkych Beskydách, v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina. Dotknuté územie má pomerne jednotvárnu geologickú stavbu s typickým flyšovým reliéfom. Potok Slatvinec preteká intravilánom obce Kružlov, na konci úpravy zasahuje do KÚ Krivé a je pravostranným prítokom vodného toku Topľa. Od začiatku úpravy v dĺžke cca 200 m súbežne s potokom prechádzajú po oboch stranách potoka miestne asfaltové cesty. Ďalej pokračujú súkromné záhrady a v polovici upravovanej trasy križujú potok dva cestné mosty. Potok má charakter neupraveného vodného toku. Koryto potoka má nepravidelný lichobežníkový priečny profil šírky cca 6,0 13,0 m v dne. Po povodniach má však svahy značne poškodené, pomiestne veľmi nízke. V dne koryta sa nachádzajú nánosy. V mieste plánovanej úpravy tok ohrozuje pri povodňových prietokoch jestvujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
INPEK, s.r.o. 15 1 949 996,00 0% EUR 18. Máj 2015 52368

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Chemkostav, a.s. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279355/content/125507/download","filename":"Chemkostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AVA-stav, s.r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279421/content/125735/download","filename":"AVA - stav.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 26. Máj 2015 26. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov EU-GROUP a.s. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279346/content/125714/download","filename":"EU-group.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. „v reštrukturalizácii“ 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279340/content/125637/download","filename":"Doprastav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279409/content/125602/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279373/content/125600/download","filename":"SOAR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 4. December 2015 4. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279397/content/125647/download","filename":"1178_2015-PR -Dodatok č.1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 732/2015-PR 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279400/content/125692/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia - Kružlov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279418/content/125728/download","filename":"Arprog Eiffage.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279385/content/308434/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v časti Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279385/content/308435/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v časti Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279382/content/308432/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk v časti Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279382/content/308433/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk v časti Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SKANSKA SK a.s. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279367/content/308428/download","filename":"Skanska.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PSJ HYDROTRANZIT, A.S. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279361/content/125550/download","filename":"PSJ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279352/content/125478/download","filename":"GMT projekt.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279388/content/308442/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279415/content/125711/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 44 ods.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279358/content/125530/download","filename":"ISK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279424/content/125736/download","filename":"Combin.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279379/content/125704/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti OSTATNÉ 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279412/content/125686/download","filename":"§41 - OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov INPEK, s.r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279376/content/125665/download","filename":"ZIPP Inpek.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP-odpoveď 1. Október 2014 1. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279370/content/125516/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP -odpoveď II.-záujemcovia-CZ 18451.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279406/content/125466/download","filename":"Odovzdávací protokol - Kružlov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti KRITÉRIÁ 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279403/content/125717/download","filename":"Otváranie ponúk -časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DÚHA, a.s. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279343/content/125687/download","filename":"Dúha.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. September 2014 11. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279337/content/125571/download","filename":"Súťažné podklady Kružlov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279337/content/125572/download","filename":"PD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279349/content/308303/download","filename":"EUROVIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SCHOTT, s.r.o. 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279364/content/125557/download","filename":"Schott.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279394/content/125581/download","filename":"ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/279394/content/125582/download","filename":"Príloha k ZoD.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×