Obstarávanie

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
21 488 913,00
Konečná suma(Bez DPH):
21 488 913,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246400-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavba rieši úpravu brehov, ochranných hrádzí, nábrežných protipovodňových múrov, mobilné hradenie a spôsob vypúšťania vnútorných vôd počas prechodu návrhovej povodne v koryte Hrona a jeho doterajšieho inundačného územia cez intravilán mesta Banská Bystrica. Jediné územie inundácie v intraviláne mesta je ľavý breh Hrona a to: Medzi ulicou 9.Mája, od podjazdu pod železničným telesom smer príjazd na most na ulici 9.Mája, až po breh pod Malou železničnou stanicou v šírke až po teleso železničného násypu. S týmto územím, ako inundačným územím pre využitie prietočnej kapacity koryta sa počíta aj v tejto stavbe. Ľavý a pravý breh rieky Hron, mimo toto inundačné územie je chránený navrhovanou stavbou, ktorá pozostáva z vybudovania protipovodňových nábrežných múrov a k ním prislúchajúcich častí mobilnej protipovodňovej ochrany, nad hladinu návrhovej povodne 1,0 m. Úsek 4: Protipovodňová línia na 4. úseku, potoku Bystrica v r. km 175,380 je navrhnutá tak, aby spätné vzdutie od Hrona pri návrhovej povodni Q100 v Hrone a prietoky Bystrice v koryte Bystrice neboli preliate do chráneného územia. Pre Bystricu je bezpečnostné prevýšenie navrhnuté na výšku 1,5 m v celom úseku a pri zaústení Bystrice do Hrona až na 1,7-2,0 m. Pevná časť protipovodňovej ochrany, pokiaľ sa nenachádza v mieste ciest a chodníkov, je navrhnutá do úrovne hladiny pri Qnávrhovom a viac. V mieste priechodov pre chodcov, prechodov cestných komunikačných prepojení, vstupov do koryta a podobne sú otvory v nábrežnom múre hradené mobilnými prvkami protipovodňovej ochrany na plnú výšku od prahu hradenia, ktorý kopíruje súčasný terén komunikácií a chodníkov. Banská Bystrica Majer, ochrana intravilánu pred povodňami, rekonštrukcia: Technické riešenie stavby v lokalite medzi lávkou v Majeri (r. km 178,232) a cestným mostom do priemyselného parku v Šalkovej cez Selčiansky potok je funkčným a stavebným pokračovaním ochranných opatrení, ktoré končia pri lávke v Majeri (Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami, 3. úsek pravý breh). Navrhované technické riešenie protipovodňových opatrení pozostáva: - z vybudovania nábrežného múru na pravom brehu Hrona a Selčianskeho potoka - z prevýšenia existujúcej pravostrannej zemnej ochrannej hrádze Selčianskeho potoka - z vybudovania objektu protipovodňového hradenia otvoru v nábrežnom múre v mieste schodov. Protipovodňové ochranné opatrenia v riešenom úseku Hrona sú navrhnuté na zabezpečenie ochrany územia na návrhový prietok Q100 = 503 m3.s-1 s prevýšením 1,0 m nad hladinu návrhového prietoku. Banská Bystrica, Iliaš - Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone r. km 172,000-173,564, rekonštrukcia: Účelom stavby je zabezpečiť protipovodňovú ochranu územia na pravom a ľavom brehu Hrona a to od r. km 172,000 (cestný most do Iliaša) po r. km 173,564 (cestný most Kráľová). Protipovodňové opatrenia sú navrhnuté s prevýšením 1,0 m nad vypočítanú výšku hladiny v koryte a inundácii pri prietoku návrhovej povodne Q100 = 560 m3 . s-1. Technické riešenie rekonštrukcie pozostáva zo zvýšenia kapacity ochrannej hrádze v dĺžke 1011 m formou dobudovania nábrežného múrika max. výšky cca 1,0 m a zo samotnej rekonštrukcie existujúcich nábrežných múrov v dĺžke 513 m. Prevádzkové otvory v nábrežných múroch počas povodňových prietokov budú ochránené mobilnými prvkami a ľavostranný železničný podchod bude ochránený dočasným vrecovaním. Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - 6. Sklad mobilného hradenia: Navrhovaná stavba je skladom pre stavbu, v rozsahu areálu Skladu MH sú vymedzené plochy pre čistenie, ošetrovanie a údržbu komponentov mobilného hradenia. Táto údržba sa musí vykonať vždy pred uložením komponentov na palety a uskladnením paliet s komponentami do skladu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 8 21 488 913,00 Neuvedené EUR 12. November 2018 237181

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 29. November 2017 29. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906220/content/729828/download","filename":"Projektová dokumentácia SVP SP odkazy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 5 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932090/content/724750/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č 5_20180122.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 6 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941773/content/756103/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6_20180205.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941773/content/756104/download","filename":"KPU BB-zavazne stanovisko.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka DÚHA, a.s. + Impresa di costruzioni Ing.E. Mantovani S.p.A. 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007380/content/879949/download","filename":"Ponuka DÚHA, a.s. a Impresa di costruzioni Ing.E. Mantovani S.p.A..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 4 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926101/content/700550/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č 4_2018111 -_final bez.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 14. November 2018 14. November 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 9 28. Február 2018 28. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949493/content/701856/download","filename":"VYSVETLENIE_č 9_BB ochrana intravilánu práce_20180228.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007383/content/879953/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EUROVIA SK, a.s. 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007379/content/879947/download","filename":"Ponuka EUROVIA SK, a.s..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030007/content/860060/download","filename":"4 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 3 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921070/content/680701/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č 3_201814 -_final bez.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022114/content/856342/download","filename":"otva´ranie ponu´k cˇastˇ Krite´ria´.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č.3 Projektova dokumentacia a Vykaz vymer 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941832/content/756284/download","filename":"http OPRAVA c 3 Projektova dokumentacia a Vykaz vymer .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 1 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914385/content/766893/download","filename":"Odborna stanovisko Technickej inÁpekcie_BB ochrana intravil†nu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914385/content/766894/download","filename":"Stanovisko Dopravnaho podniku_BB ochrana ibtravil†nu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914385/content/766895/download","filename":"Vyjadrenie SSE_BB ochrana intravil†nu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914385/content/766896/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č 1_20171219 bez podpisu-_final.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007398/content/879968/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007387/content/879957/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka COMBIN-VÁHOSTAV, Banská Bystrica, protipovodňovka 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007368/content/879923/download","filename":"Ponuka skupiny dodávateľov COMBIN - VÁHOSTAV, Banská bystrica protipovodňovka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka TuCon, a.s. + Doprastav, a.s. 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007351/content/879900/download","filename":"Ponuka Združenie Banská Bystrica, T-D.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. November 2017 28. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905763/content/727498/download","filename":"jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905763/content/727499/download","filename":"SP - Súťažné podklady_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905763/content/727500/download","filename":"Zadanie BBOIPP 26.11.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905763/content/727501/download","filename":"Zmluva o dielo_final.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1046450/content/905458/download","filename":"11492_6000_2018_OD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.+ STRABAG s.r.o. + INPEK HOLDING, a.s. 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007349/content/879898/download","filename":"Ponuka STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., STRABAG s.r.o., INPEK HOLDING, a.s..pdf"}]
Súťažné podklady OPRAVA č.2 Projektova dokumentacia 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914358/content/766791/download","filename":"http OPRAVA c.2 Projektova dokumentacia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 11 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962285/content/764099/download","filename":"VYSVETLENIE_č 11_BB ochrana intravilánu práce_20180329.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 7 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941776/content/756107/download","filename":"VYSVETLENIE súťažných podkladov č 7_20180205.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007389/content/879959/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1046451/content/905459/download","filename":"11492_6000_2018_OD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 8 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945742/content/775534/download","filename":"VYSVETLENIE_č 8_BB ochrana intravilánu práce_20180219.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka CEDIS s.r.o. + CESTY SK s.r.o. + HANT BA, a.s. 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007354/content/879904/download","filename":"Ponuka Združenia C-C-H.pdf"}]
Súťažné podklady OPRAVA č.1 Súťažné podklady 30. November 2017 30. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906989/content/733187/download","filename":"SP - OPRAVA č.1 Súťažné podklady_final.pdf"}]
Súťažné podklady OPRAVA č.5 súťažné podklady 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962287/content/764131/download","filename":"OPRAVA č.5 Súťažné podklady_20180329.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka OHL ŽS SLovakia, a.s. + OHL ŽS, a.s. + Cestné stavby LM, spol. s r.o. + VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s. 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007364/content/879917/download","filename":"Ponuka Skupiny dodávateľov OHL ŽS Slovakia, a.s. + OHL ŽS, a.s.+ Cestné stavby Liptovský Mikuĺáš + Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s..pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo číslo 1910/2018-BB 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007393/content/879963/download","filename":"Zmluva o dielo - 1910_2018-BB.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 10 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958937/content/751084/download","filename":"VYSVETLENIE_č 10_BB ochrana intravilánu prace_20180323.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 12 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964343/content/772964/download","filename":"VYSVETLENIE_č 12_BB ochrana intravilánu práce_20180404.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritériá 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007385/content/879955/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady OPRAVA č.3 súťažné podklady 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930830/content/717964/download","filename":"SP - OPRAVA č.3 Súťažné podklady_final.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť Ostatné 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007382/content/879951/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady OPRAVA č. 2 Súťažné podklady 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926103/content/700552/download","filename":"SP - OPRAVA č.2 Súťažné podklady_final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov c 2 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921066/content/680693/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č 2_201814 -_final bez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921066/content/680694/download","filename":"priloha c 1 BB_OIPP_Ilias Radvan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921066/content/680695/download","filename":"priloha c 1 BB_OIPP_Majer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921066/content/680696/download","filename":"priloha c 1 BB_OIPP_Sklad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921066/content/680697/download","filename":"priloha c 1 BB_OIPP_usek_1_2_3_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921066/content/680698/download","filename":"Priloha c 2_ VYSVETLENIE c 2_Oprava TS_BB-OIPP-DSP_1.usek.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921066/content/680699/download","filename":"BB Ochrana intravilanu_OPRAVA Vykaz vymer pre BB-OIPP 3.pdf"}]
Súťažné podklady OPRAVA č.4 súťažné podklady 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941884/content/756433/download","filename":"OPRAVA č.4 Súťažné podklady_20180205.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941884/content/756434/download","filename":"ZoD_20180205_verzia na zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Metrostav a.s. 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007376/content/879933/download","filename":"Ponuka METROSTAV a.s..pdf"}]
Súťažné podklady OPRAVA Projektová dokumentácia - finálna verzia 30. November 2017 30. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906992/content/733188/download","filename":"OPRAVENA Projektova dokumentacia SP SVP .pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×