Obstarávanie

iPSc reagencie APVV-4


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 032,70
Konečná suma(Bez DPH):
5 032,70
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33000000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Proteínové čipy resp. membrány s naspotovanými protilátkami na simultánnu detekciu 15 markerov kmeňových buniek (OCT4,Nanog,Sox2, E-CADH, Alpha Fetoprotein, GATA-4, HNF-3/FoxA2, PDX-1, SOX-17, Otx2, TP63,Goosecoid, Snail,VEGF R2 a HCG). Detekcia založená na princípe Western blotu, bez nutnosti použitia špeciálnych zariadení, detekcia 15 markerov je možná za cca 5,5 hod., Jednotka: balenie( kit), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Sada chemikálií (kit) na detekciu ľudských pluripotentných faktorov (Sox2, Oct4, SSEA1,SSEA4) vo fixovaných bunkách, metódou prietokovej cytometrie. Obsahuje všetky potrebné komponenty (priamo konjugované protilátky) na analýzu plus fixačné činidlá, pufre a aj izotypové kontroly. Postačuje na 25 analýz.Cross reaktivita s myšacími bunkami., Jednotka: balenie( kit), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Sada chemikálií (kit) na detekciu 14 ľudských pluripotentných faktorov a markerov troch zárodočných vrstiev pomocou PCR. Obsahuje sady primerov na detekciu ESG1/DPPA5, Nanog, Oct-3/4, SOX2, AFP, GATA-4, PDX-1, SOX17, HNF-3 beta, TP63/TP73L, Otx2, Brachyury, Stella, Nestin, a kontrolu GAPDH., Jednotka: balenie( kit), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Kazeta na exponovanie fotografického filmu, veľkosť 18x24cm., Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Saponín, neiónový surfaktant, určený na permeabilizáciu buniek v prietokovej cytometrii. Vhodný pre použitie v molekulárno biologickom výskume, s obsahom sapogenínu 8-25%, CMC 0.001-0.015, hustota 1.015-1.020 g/ml, bez prímesi DNázy, RNázy,preoteáz a fosfatáz., Jednotka: balenie (50 gramov), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Kovové sterilizačné boxy na sterilizáciu sklenených Pasteurovyćh pipiet veľkosti do 150 mm., Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 7. Sklenené Pasteurove pipety zo skla, jednorázové, s dĺžkou 150 mm,balené po 4x250 kusov (jedno balenie)., Jednotka: balenie (1000 kusov), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 8. Chemicky definovaný Dulbeccov fosfátový pufor bez horčíkových a vápnikových iónov, s pH 7,3, osmolalitou 290 mOsm/kg (tolerancia 10%), hladinou endotoxínov menej ako 1EU/ml, vhodný na riedenie a oplach buniek v tkanivových kultúrach., Jednotka: balenie (500 ml), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 9. Kit na dvojkrokovú syntézu cDNA z izolovanej RNA, umožňujúci rýchlu (30-60 min) syntézu cDNA o veľkosti 7kb a menej. Obsahuje MultiScribe reverznú transkriptázu a komponenty na 50 reakcií., Jednotka: balenie( kit), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. 2x koncentrovaný, PCR Master Mix obsahujúci DreamTaq DNA Polymerázu, zelený pufor, MgCl2 a dNTPs.Umožňuje amplifikáciu genomickej DNA do veľkosti 6kb a virálnej DNA do veľkosti 20 kb., Jednotka: balenie (200 reakcií), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. 0,2 ml PCR skúmavky s rovným viečkom, RNAse a DNAse free, vhodné na PCR reakcie., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 12. 8-jamkové PCR stripy s viečkom, 0,2ml vhodné na PCR reakcie, RNAse a DNAse free, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 13. Kit na extrakciu RNA pomocou fenol/guanidín tiokyanátového lyzačného roztoku TripleXtractor Direct a kolóniek, umožňuje izoláciu a purifikáciu čistej RNA bez nutnosti použitia chloroformu a precipitácie izopronanolom. Kit obsahuje všetky komponenty na izoláciu RNA a aj roztok DNázy a reakčného pufru pre DNázu pre intrakolónové štiepenie kontaminujúcej DNA., Jednotka: balenie( kit), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Kit na izoláciu celkovej RNA z krvi a bunkových kultúr, umožňujúci extrakciu RNA zo vzorky 300 ul krvi alebo 5 miliónov buniek. ZCelkové množstvo izolovanej RNA je 2-3 µg celkovej RNA (z 300 µl krvi) alebo 25-20 µg (z 1 milióna buniek), elučný objem 25-100 µl, celkový čas extrakcie do 30 minút. Kit obsahuje centrifugačné extrakčné kolónky a všetky nevyhnutné komponenty na extrakciu RNA (včetne DNázy a pufru na lýzu červených krviniek). Kit obsahuje R1 pufor s chaotropickými soľami a postačuje na 100 extrakcií., Jednotka: balenie( kit), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Roztok na báze sekundárneho alkoholu obsahujúci povrchovo aktívne látky. Je určený na odstránenie RNA, DNA ako aj enzýmov z laboratórnych povrchov. Je možné ho použiť na kovové, sklené a plastové povrchy. Vo forme spreja, pripravený na použitie. Vzhľad: tekutý, transparentný. Balenie 500 ml. Skladovanie pri izbovej teplote. RUO. Norma GB43500S, Jednotka: balenie (500 ml), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VIAGENE s.r.o. 1 5 032,70 0% EUR 12. November 2018 252097

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×