Obstarávanie

Kosba vybraných trávnatých plôch v meste


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
55 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
22 568,74
Zaplatené:
41.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom obstarávania je kosba zrekultivovanej skládky  o výmere 20 000 m2/za 1 kosbu.; Predmet obstarávania obsahuje nasledovné úkony: - vlastná kosba vo svahu 1 :1,5 a kosba v rovine bez zberu, - obkášanie nedokosených plôch okolo rôznych zábran, - vyhrabanie pokosenej trávy, - naloženie a odvoz pokosenej hmoty do kompostárne mesta.; Požiadavky na zabezpečenie predmetu obstarávania:- jedna kosba celkovej výmery trávnatých plôch skládky nepresiahne dobu 1 deň. Dlhšia doba sa pripúšťa len v prípade nepriaznivých klimatických podmienok. Predĺženie termínu musí byť písomne odsúhlasené odborným pracovníkom mesta.; Zadávanie prác:- služby obsiahnuté v predmete zmluvy bude Poskytovateľ vykonávať na základepísomných, telefonických, elektronických a ústnych pokynov kontaktných osôb mesta; Termíny:- predpokladaný počet kosieb za rok sú 2.- termíny zahájenia služieb stanoví poverený odborný pracovník mesta.; Preberanie vykonaných služieb:; - vykonané služby odovzdáva poverený pracovník poskytovateľa a preberá kontaktná osobamesta po predchádzajúcej vizuálnej kontrole vykonaných prác so zástupcom dodávateľa,; - odovzdávajú a preberajú sa len riadne ukončené služby bez vád,; - poverený zástupca poskytovateľa telefonicky, písomne alebo elektronickou formouoznámi ukončenie služby a navrhne termín preberania, kontaktná osoba mesta ukončenéslužby preberie v navrhovanom termíne alebo dohodne iný termín, max. o 2 dni neskôrako bol zhotoviteľom navrhovaný termín,; - o odovzdaní a prebratí Poskytovateľ vyhotoví protokol o preberaní a odovzdávaní služieb.; Úhrada:- po odovzdaní a prebratí vykonaných služieb na základe predloženej faktúry,- k faktúre musí byť doložený obidvomi stranami podpísaný protokol odovzdávania apreberania vykonaných služieb a výpis z denníka služieb podpísaná kontaktnou osobou.; Požiadavky na personálne a technické zabezpečenie:- oprávnenie podnikať v predmete obstarávania,- personálne, strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy počas celej dobyplatnosti zmluvy.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: celková výmera kosených plôch na vybranýchtrávnatých plochách na skládke pri predpokladanom počte kosieb 2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 6 27 082,49 20% EUR 14. Apríl 2020 275003

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×