Obstarávanie

Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 3 objektoch objednávateľa na území Košického samosprávneho kraja (2) .


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 410,90
Konečná suma(Bez DPH):
3 490,83
Zaplatené:
64.51%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71630000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
Rozsah v zmysle časti technick. vlastnosti Presne
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len „OPaOS“) vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v objektoch VšZP v nasledovnej špecifikácii: - OPaOS kotolní (vrátane kontroly rozvodov plynu, regulačnej stanice plynu, prvkov merania regulácie, teplomerov a tlakomerov, plynových a tlakových zariadení, detektorov plynov), - OPaOS detektorov plynov v garážach,- pravidelná kontrola vykurovacieho systému; Objednávateľ žiada vykonať predmet zákazky v zmysle platnej legislatívy SR a v súlade s ustanoveniami platných technických noriem (STN): - zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;- zákon 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o   živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;; - vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia;- vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách; ich čistenia a vykonávania kontrol;; - vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému;  - STN 38 6405: 1988: Plynové zariadenia. Zásady prevádzky. - STN EN 12007-1: Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku.; - STN EN 12327: Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku.; Rozsah vykonávaných kontrolných činností: Objednávateľ v rámci OPaOS vyhradených technických zariadení plynových a tlakových požaduje preukázanie, či zariadenia v danej budove obstarávateľa zodpovedajú bezpečnostným a prevádzkovo-technickým požiadavkám a príslušným normám. Objednávateľ požaduje vykonať pre každý objekt podľa druhu inštalovaného zariadenia:- vizuálnu kontrolu zariadenia kotolne,- tlakovú skúšku, skúšku tesnosti, kontroly tlaku v expanzomate,- kontrolu stavu vody v primárnom a sekundárnom okruhu,- kontrolu a nastavenie činnosti horákov,; -kontrolu funkčnosti obehových čerpadiel,- kontrolu ťahových pomerov kotlov,- kontrolu teploty spalín,- kontrolu zariadení na detekciu úniku plynu a CO,- prehliadku plynových rozvodov, kontrolu tlaku plynu, kontrolu uchytenia plynovodu a spojov, kontrolu funkčnosti meracích aregulačných prvkov,- kontrolu funkčnosti poistných ventilov vrátane ich preskúšania,- kontrolu funkčnosti ventilov a uzatváracích armatúr vrátane ich premazania,- kontrolu plynových meracích hodín,; - celkovú kontrolu tepelno-energetických zariadení,- kontrolu náterov a označení.; Objednávateľ v rámci OPaOS detektorov plynov v garážach požaduje preukázanie, či zariadenia v danej budove obstarávateľa zodpovedajú bezpečnostným a prevádzkovo-technickým požiadavkám a príslušným normám. Verejný obstarávateľ požaduje vykonať  pre každý objekt podľa druhu inštalovaného zariadenia kontrolu funkčnosti meracích zariadení na detekciu úniku plynu a CO. Objednávateľ v rámci pravidelnej kontrole vykurovacích systémov požaduje vykonanie kontroly vykurovacieho systému v objektoch verejného obstarávateľa z hľadiska energetickej účinnosti v zmysle platnej legislatívy SR.; Objednávateľ zároveň žiada vypracovanie správy o jednotlivých kontrolách, vyhodnotenie prehliadky, skúšky, merania a všetkých poznatkov a faktorov nadobudnutých počas výkonu OPaOS a kontrol, zhrnutie a vymedzenie nedostatkov a nezhôd v zmysle platnej legislatívy SR, určenie termínov pre najbližšiu alebo opakovanú OPaOS a kontrolu a odovzdanie tejto správy prevádzkovateľovi objektu.; Objednávateľ požaduje vykonanie OPaOS a kontr. činností vrátane dodávky všetkých materiálov a zároveň musia byť v navrhnutej cene zahrnuté všetky činnosti a práce spojené so zabezpečením celého predmetu zákazky v určenom mieste realizácie predmetu zákazky (napr. dopravné a prepravné náklady, všetky spotrebované materiály a prostriedky, náklady na používanie strojov, náradia a nástrojov vrátane ich dovozu a odvozu na miesto realizácie, osobné náklady, odvoz a ekologická likvidácia všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii, vypracovanie správy o jednotlivých OPaOS a kontr. činností a pod.).

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Objekt 1Košice KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: rozvody plynu: NTL 2 kPa, STL 100 kPa; HUP vonku, BAP rýchlouzáver v kotolni,Termín revízie : 11/2020; Technické vlastnosti: Objekt 1Košice KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: regulačná stanica plynu: elektromagnetický uzáver plynu zemného plynu DN65, guľový uzáver DN 50 - 2ks,manometer 0-4 kPa - 2ks, NTL rozvod zemného plynuDN 50- 3,5bm, plynomer Rombach G25, Termín; Technické vlastnosti: Objekt 1Košice KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: revízie : 11/2020; Technické vlastnosti: Objekt 1Košice KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: meranie a regulácia : ekvitermická regulácia 1 x ESBE MIX SERVO DN 32/PN 6, 2x ESBE MIX SERVO DN 65/PN 6;Termín revízie : 11/2020; Technické vlastnosti: Objekt 1Košice KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: kotolňa:  5x kotol; pretlakové horáky 2 kPa; expanzná nádoba; čerpadlá 4x Grundfos 25-60, 1x Grundfos Magna 65-120F; obehové čerpadlo 2x Grundfos 32-30F model D, 1x Grundfos 50-12F model D,; Technické vlastnosti: Objekt 1Košice KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: 1x Grundfos Magna 65-120F; cirkulačné čerpadlo TÚV Grundfos 32-120F; úprava vody TWO eco IPP DN 25,Termíny revízií : 12/2019, 12/2020; Technické vlastnosti: Objekt 1Košice KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: plynové zariadenia: 4x kotol Viessmann VITODENS WB 3A 60,1 kW; 1x Viessmann VITOGAS 200 132 kW; ohrievač TÚV Quantum 300P CAS 290 l; Termíny revízií : 12/2019, 12/2020; Technické vlastnosti: Objekt 1Košice KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: tlakové zariadenia : Expanzomat Reflex 18 l, Expanzomat Reflex 50 l, prev. tlak 0,6 Mpa; poistný ventil po 280 kPa.Termín revízie : 11/2020; Technické vlastnosti: Objekt 1Košice KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: detektory plynov:  detektor na únik zemného plynu TESTO 316 -1 v kotolni 2 ks; detektor CO 1 ks,Termín revízie : 11/2020; Technické vlastnosti: Objekt 1Košice DETEKTORY PLYNOV (mimo kotolne), Hodnota / charakteristika: Johnoson Controls digitálny regulátor DX-9100, detektor úniku CO v garáži 2 ks, ,Termín revízie : 5/2020; Technické vlastnosti: Objekt 1Košice VYKUROVACÍ SYSTÉM, Hodnota / charakteristika: celkový počet radiátorov: 172 (1 PP-12 ks, 1NP- 40 ks, 2NP-32 ks, 3NP-34 ks, 4NP-13 ks, prístavba - 8, prevádzková budova - 33 ks), Termín revízie : 12/2019; Technické vlastnosti: Objekt 2 Trebišov KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: regulačná stanica plynu : ROMZ DN 25/50, dvojitá regulačná rada s regulátormi ALZ6U/BD; Technické vlastnosti: Objekt 2 Trebišov KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: meranie a regulácia : ekvitermická regulácia Hoval TopTronic T; Technické vlastnosti: Objekt 2 Trebišov KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: kotolňa:  nízkotlaká plynová kotolňa III. kategórie, rozdeľovač, zberač, tlakomery, teplomery, poistné ventyly, úprava vody EZV 65M; Technické vlastnosti: Objekt 2 Trebišov KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: plynové zariadenia:  2 ks plynový kotol FERROMAT GBFN 119Z - 119kW; Technické vlastnosti: Objekt 2 Trebišov KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: tlakové zariadenia :1 ks Expanzomat 1- 280 l, 2 ks bojler TÚV FERRO WARMTECHNIK DUO 500 l; Technické vlastnosti: Objekt 2 Trebišov KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: detektory plynov:  1 ks MD 01.01-5; Technické vlastnosti: Objekt  2 Trebišov KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: Termín revízie : 10/2020; Technické vlastnosti: Objekt  2 Trebišov VYKUROVACÍ SYSTÉM, Hodnota / charakteristika: celkový počet radiátorov : 96 ks (I.PP-7ks, I.NP-19ks, II.NP-22ks, III.NP-21ks, IV.NP-27ks), Termín revízie : 12/2019; Technické vlastnosti: Objekt 3 Michalovce KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: meranie a regulácia: ekvitermická regulácia JOHNSON CONTROLS; Technické vlastnosti: Objekt 3 Michalovce KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: kotolňa: nízkotlaká plynová kotolňa, rozdeľovač, zberač, tlakomery, teplomery, poistné ventily; Technické vlastnosti: Objekt 3 Michalovce KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: plynové zariadenia: 2 ks plynový kotol WIESSMANN VITOGAS 100 - 60 kW; Technické vlastnosti: Objekt 3 Michalovce KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: tlakové zariadenia:  1 ks Expanzomat B 200 l, 1 ks bojler TÚV Vitocell 150 l; Technické vlastnosti: Objekt 3 Michalovce KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: detektory plynov:  2ks GL 30, 1ks GIC 40; Technické vlastnosti: Objekt 3 Michalovce KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: Termín revízie : 10/2020; Technické vlastnosti: Objekt 3 Michalovce VYKUROVACÍ SYSTÉM, Hodnota / charakteristika: celkový počet radiátorov:  57 ks (I.NP-21ks, II.NP-26ks, III.NP-10ks), Termín revízie : 12/2019

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet objektov ( 1x Košice, 1x Trebišov, 1x Michalovce), Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REVIZ-DETVA s.r.o. 4 4 189,00 20% EUR 11. December 2019 271137

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×