Obstarávanie

Materiál na aplikáciu postrekových technológií - kationaktívna asfaltová emulzia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
192 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
157 916,66
Zaplatené:
82.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113700-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
tona
Množstvo:
500.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Kationaktívna asfaltová emulzia určená pre náterové a vysprávkové technológie údržby cestného telesa, vhodná do stroja TURBO 5000. Cena bude s naložením na dopravný prostriedok, dovozom a vyložením z dopravného prostriedku na miesto určenia. Predpokladaná lehota dodania je 48 hodín od nahlásenia kupujúcim predávajúcemu.; 2. Dodávka tovaru bude v čiastkových dodávkach počas trvania zmluvy do odberných miest : Banská Bystrica a okolie-90 ton, Lučenec-90 ton, Veľký Krtíš a okolie (Čebovce)-50 ton, Rimavská Sobota-90 ton, Jelšava-30 ton, Zvolen-mesto-40 ton, Krupina-50 ton, Žiar nad Hronom-60 ton. Kupujúci nemá povinnosť odobrať uvedené množstvá počas trvania zmluvy, množstvá sú len predpokladané.; 3. Ku kúpnej zmluve predávajúci doloží originál, alebo overenú kópiu certifikátu výrobku v zmysle zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a a vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z., alebo vyhlásenie o zhode výrobku s technickými špecifikáciami a kartu bezpečnostných údajov výrobku (do 5 pracovných dní).

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Požadujeme dodať kationaktívnu asfaltovú emulziu rýchloštiepnu podľa kvalitatívnych parametrov STN EN 13808 (STN 736130) Asfalty a asfaltové spojivá., Hodnota / charakteristika: Tovar musí spĺňať parametre v zmysle „Katalógových listov emulzií a zálievok“ vydaných MD výstavby a regionál. rozvoja SR, sekcia cest. dopravy a pozemn. komunikácií pod č.KL EaZ 1/2014 z dec.2014.; Technické vlastnosti: 1. Kationaktívna asfaltová emulzia C 65 B3, Hodnota / charakteristika: minimálny obsah asfaltu min.64 %, v čase preberania min.40 %, min.zostatok na site 0,5 mm je <0,3 %; Technické vlastnosti: Kationaktívnu emulziu požadujeme dodať, Hodnota / charakteristika: v špeciálnych vozidlách alebo kontajneroch s výpustným ventilom, predpokladaný jednorázový odber min.1 tona.; Technické vlastnosti: Skladovateľnosť emulzie, Hodnota / charakteristika: min. 6 týždňov

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Emulzia C 65 B3, Jednotka: tona, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 189 500,00 20% EUR 13. Apríl 2018 158487

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×