Obstarávanie

Materiál na aplikáciu postrekových technológií - kationaktívna asfaltová emulzia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
192 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
157 916,66
Zaplatené:
82.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113700-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
tona
Množstvo:
500.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Kationaktívna asfaltová emulzia určená pre náterové a vysprávkové technológie údržby cestného telesa, vhodná do stroja TURBO 5000. Cena bude s naložením na dopravný prostriedok, dovozom a vyložením z dopravného prostriedku na miesto určenia. Predpokladaná lehota dodania je 48 hodín od nahlásenia kupujúcim predávajúcemu.; 2. Dodávka tovaru bude v čiastkových dodávkach počas trvania zmluvy do odberných miest : Banská Bystrica a okolie-90 ton, Lučenec-90 ton, Veľký Krtíš a okolie (Čebovce)-50 ton, Rimavská Sobota-90 ton, Jelšava-30 ton, Zvolen-mesto-40 ton, Krupina-50 ton, Žiar nad Hronom-60 ton. Kupujúci nemá povinnosť odobrať uvedené množstvá počas trvania zmluvy, množstvá sú len predpokladané.; 3. Ku kúpnej zmluve predávajúci doloží originál, alebo overenú kópiu certifikátu výrobku v zmysle zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a a vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z., alebo vyhlásenie o zhode výrobku s technickými špecifikáciami a kartu bezpečnostných údajov výrobku (do 5 pracovných dní).

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Požadujeme dodať kationaktívnu asfaltovú emulziu rýchloštiepnu podľa kvalitatívnych parametrov STN EN 13808 (STN 736130) Asfalty a asfaltové spojivá., Hodnota / charakteristika: Tovar musí spĺňať parametre v zmysle „Katalógových listov emulzií a zálievok“ vydaných MD výstavby a regionál. rozvoja SR, sekcia cest. dopravy a pozemn. komunikácií pod č.KL EaZ 1/2014 z dec.2014.; Technické vlastnosti: 1. Kationaktívna asfaltová emulzia C 65 B3, Hodnota / charakteristika: minimálny obsah asfaltu min.64 %, v čase preberania min.40 %, min.zostatok na site 0,5 mm je <0,3 %; Technické vlastnosti: Kationaktívnu emulziu požadujeme dodať, Hodnota / charakteristika: v špeciálnych vozidlách alebo kontajneroch s výpustným ventilom, predpokladaný jednorázový odber min.1 tona.; Technické vlastnosti: Skladovateľnosť emulzie, Hodnota / charakteristika: min. 6 týždňov

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Emulzia C 65 B3, Jednotka: tona, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 189 500,00 20% EUR 13. Apríl 2018 158487

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×