Vyhlásené obstarávanie

Obnova a rekonštrukcia MK, Levice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
369 580,42
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
13. August 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
2. September 2019
Dátum otvárania ponúk:
2. September 2019
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Budova MsÚ Levice
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije v procese zadávania tejto zákazky elektronickú aukciu, je v súlade s § 54 ods. 3 otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Realizácia obnovy a rekonštrukcie komunikácií v rozsahu celoplošného vybúrania oboch degradovaných asfaltových vrstiev v celkovej výmere 7860 m2. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01 - Ul. A. Sládkoviča, SO 03 - Ul. Saratovská, SO 04 - Ul. Tyršova.

Doplňujúce informácie

1. Podlimitná zákazka podľa ustanovenia § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Súťažné podklady sú odo dňa uverejnenia výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku verejného obstarávania dostupné na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/ a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334). Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. 3. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 11000,- € (slovom: jedenásťtisíc EUR) Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×