Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd IV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
868 122,13
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246410-0
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
25. Marec 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
27. Apríl 2020
Dátum otvárania ponúk:
27. Apríl 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
www.ezakazky.sk Otváranie ponúk je verejné. Pojem verejné otváranie ponúk znamená, že všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk v lehote na predkladanie ponúk, bude v čase otvárania ponúk umožnený elektronický prístup k návrhu na plnenie kritérií všetkých predložených ponúk a identifikácii uchádzačov prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Doplňujúce informácie

1.Súťažné podklady sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/profily. Predmetné verejné obstarávanie bude realizované ako podlimitná zákazka na stavebné práce. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli https://www.ezakazky.sk/shmu/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=44526960& Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnomelektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia od okamihu registrácie v príslušnej zákazke. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu https://www.ezakazky.sk/shmu/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=44526960& b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto, prihlási sa priamo svojimi už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu); d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke https://www.ezakazky.sk/shmu/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=44526960& Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ak má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených možností (zelené, inovácia, sociálne aspekty). 2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, pokiaľ výsledkom verejnej súťaže bude vyššia finančná hodnota ponuky úspešného uchádzača ako predpokladaná hodnota zákazky.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×