Vyhlásené obstarávanie

Považský Chlmec – stoková sieť– II. Etapa.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 039 104,48
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
10. Január 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
10. Február 2020
Dátum otvárania ponúk:
10. Február 2020
Ponuka musí platiť do:
30. September 2020
Miesto otvárania ponúk:
Sídlo obstarávateľa, Bôrická cesta 1960, Žilina.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Obstarávateľ umožní účasť na otváraní-sprístupnení ponúk štatutárnym zástupcom alebo osobám poverených štatutárnymi zástupcami všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Opis obstarávania

Predmetom zákazky Považský Chlmec stoková sieť II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie pre obyvateľstvo a občiansku vybavenosť, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií a súvisiace práce spočívajúce v nevyhnutných preložkách vodovodu a plynovodu vrátane dotknutých prípojok, uvedenie všetkých dotknutých komunikácií do pôvodného stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí s pripojením existujúcich uličných vpustí na dažďovej stoke.

Doplňujúce informácie

VI.3.1 .Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 90 000,00 Eur. Bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch. VI.3.2 Verejný obstarávateľ bude postup zadávania zákazky realizovať elektronicky prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Záujemca sa zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Predloženie žiadosti o vysvetlenie: elektronicky prostredníctvom systému EVOSERVIS na internetovej stránke https://www.evoservis.sk resp. záujemca môže komunikovať s obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie. Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami bude prebiehať elektronicky podľa § 20 ods. 1, okrem § 50 zákona o VO - posielanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa zákona o VO na uverejnenie publikačnému úradu a úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v profile obstarávateľa na portáli UVO - http//www.uvo.gov.sk/profily. Súťažné podklady (SP) budú poskytované v elektronickej forme v systéme EVOSERVIS. Neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca bezplatným zaregistrovaním sa v systéme EVOSERVIS, na stránke: https://www.evoservis.sk. VI.3.3 Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla Úradu (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na:http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_- _manual.pdf. Obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument vlastnoručne podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. Manuál k vyplneniu JED je zverejnený na:http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol JED vlastnoručne podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. Uchádzač predkladá JED sám za seba - v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa podmienok účasti uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie, alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe a predkladá samostatný JED za túto osobu. Skupina dodávateľov predkladá JED s informáciami požadovanými v Častiach II. až IV. za každého člena skupiny. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom vyplniť len oddiel a časti IV. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez vyplnenia iných oddielov časti IV. JED. V súvislosti s podmienkami účasti uchádzač vyhlasuje, že spĺňa všetky požadované podmienky účasti. VI.3.4 V prípade skupiny dodávateľov všetci členovia skupiny predložia vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. VI.3.5 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky, bude povinný: a) ak využije pre plnenie subdodávateľov, uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona o VO, b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom o VO; táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov podľa § 56 ods. 2 a 16 zákona. VI.3.6 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. VI.3.7 Vzhľadom na určené kritériá na vyhodnotenie ponúk a na podmienky plnenia zmluvy je tento postup zadávania zákazky zeleným verejným obstarávaním.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×