Vyhlásené obstarávanie

Prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
163 894,24
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98371111-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
27. November 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
10. December 2018
Dátum otvárania ponúk:
10. December 2018
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2019
Miesto otvárania ponúk:
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 bod 22
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
neaplikuje sa
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 24

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Opis predmetu zákazy je podrobne uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

1. Podlimitná zákazka podľa ustanovenia § 113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Súťažné podklady sú odo dňa uverejnenia výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku verejného obstarávania dostupné na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/ a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334). Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. 3. Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému JOSEPHINE ako naskenované doklady alebo môže predložiť vyplnený formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní). V prípade, že záujemca/uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.1 súťažných podkladov okrem zaslanej naskenovanej kópie bankovej záruky je povinný doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponuky aj originál bankovej záruky v listinnej podobe. 4. V prípade, že požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti sú pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt uvedie v JED-e informácie potrebné na prístup do týchto databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. 5. Verejný obstarávateľ požiada v rámci súčinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona úspešného uchádzača o predloženie originálnych dokladov alebo úradne overených kópii dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, v prípade že k ich predloženiu už nedošlo a zmluvy v 5 vyhotoveniach, vrátane všetkých príloh ku zmluve. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. 6. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 4 800,- € (slovom: štyritisícosemsto EUR) Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×