Vyhlásené obstarávanie

DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Psychiatrická liečebňa Sučany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
235 072,44
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
13. Január 2022
Lehota na predkladanie ponúk:
24. Január 2022
Dátum otvárania ponúk:
24. Január 2022
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača (osobou oprávnenou konať za uchádzača) alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Áno
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 12

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategórii MO a VO.

Doplňujúce informácie

Poskytovanie vysvetlení, výmena informácií a komunikácia (ďalej aj komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutoční elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO verzia 18.0 (ďalej len EVO) (www.uvo.gov.sk). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady k tejto zákazke sú bez obmedzenia prístupné na http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436308. Poznámka verejného obstarávateľa k preukazovaniu plnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov: Verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu je uchádzač povinný predložiť všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×