Vyhlásené obstarávanie

Stará tehelňa – technológia odpadových vôd


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Prešov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
35 208,31
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
21. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
26. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
26. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je stavebná úprava technológie odpadových vôd. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.

Doplňujúce informácie

Podmienky účasti Týkajúce sa osobného postavenia Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia nahliadnutím do zoznamu hospodárskych subjektov; alebo nahliadnutím do: obchodného/živnostenského registra na internete alebo registra právnických osôb a podnikateľov na portáli https://oversi.gov.sk/, a nahliadnutím do verejne prístupného registra osôb so zákazom prístupnom na https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html. V prípade, ak splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona nie je možné overiť v žiadnom z vyššie uvedených registrov, potom úspešný uchádzač predloží pred uzavretím zmluvy kópiu dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, ktorým preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH. Spôsob vyhodnocovania ponúk Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača resp. ak uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uskutočňovaného formou prieskumu trhu uchádzača, ktorý nesplnil požiadavky na predmet zákazky alebo podmienky účasti. Na vyhodnotenie ponúk sa primerane použije § 53 zákona a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa primerane použije § 40 zákona. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom vylúčenie alebo výsledok vyhodnotenia ponúk. Obsah ponuky 1. Vyplné štruktúrované kritéria v IS EVO VER. 18.0 2. Ocenený výkaz výmer. Zmluva Zmluva, ktorá je prílohou tejto výzvy obsahuje obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s návrhom zmluvy, ktorú predkladá uchádzačom verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto konkrétnej zákazky. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje svoj súhlas s návrhom tejto zmluvy v celom jej rozsahu a bez výhrad, preto vyplnený návrh zmluvy nie je potrebné predkladať do ponuky. Vašu cenovú ponuku a informácie v nej uvedené potrebujeme pre účely prieskumu trhu vedúceho k uzavretiu zmluvy, avšak verejnému obstarávateľovi z prieskumu trhu nevyplývajú žiadne záväzky na uzavretie zmluvy alebo vystavenie objednávky. Komunikácia Verejný obstarávateľ určuje, že komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční iba elektronicky, a to iba prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO VER. 18.0, ktorého webová adresa je uvedená v odseku I.3) tejto výzvy. Na ponuky doručené prostredníctvom iného komunikačného rozhrania alebo doručené mailom alebo doručené písomne prostredníctvom pošty resp. iného doručovateľa alebo doručené po lehote na predkladanie ponúk nebude verejný obstarávateľ prihliadať a budú vylúčené z tohto verejného obstarávania. Príručky, videonávody, často kladené otázky a všetky potrebné informácie týkajúce sa komunikačného rozhrania sú zverejnené na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť výnimku z tejto komunikácie iba v prípade, ak vybranému záujemcovi nie je možné odoslať výzvu na predkladanie ponúk cez IS EVO VER. 18.0, pretože záujemca v čase odoslania výzvy nie je ešte registrovaný a validovaný v tomto informačnom systéme. V tomto výnimočnom prípade zašle verejný obstarávateľ vybranému záujemcovi výzvu mailom.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×