Vyhlásené obstarávanie

Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
110 137,58
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34110000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
10. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
22. Jún 2021
Dátum otvárania ponúk:
22. Jún 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava Odbor realizácie verejného obstarávania, EN Evoservis Otváranie predložených ponúk bude v súlade § 52 ZVO verejné.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk (OP) sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykonáva v EN EVOSERVIS, a to sprístupnením ponúk komisii, po vložení e-kľúčov členov komisie. Tento EN uplynutím LPP automaticky zverejní informácie v zmysle § 52 ods. 2 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku a vygeneruje zápisnicu resp. protokol z OP.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel, vrátane ich doručenia na miesto dodania predmetu zákazky, pre potreby Centier pre deti a rodiny: 1 ks 7- miestne osobné motorové vozidlo a 1 ks 5-miestne osobné motorové vozidlo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako centrálna obstarávacia organizácia pre rezort MPSVR SR vykonáva predmetné verejné obstarávanie pre Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v systéme EVOSERVIS. Doručenie prostredníctvom elektronického nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v elektronickom nástroji. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme EVOSERVIS sa zaregistruje do systému na adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/, prípadne na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupov kód (meno a heslo) pre prihlásenie do systému EVOSERVIS za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk v systéme EVOSERVIS. Registrovaný uchádzač v systéme EVOSERVIS sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile Prehľad zákaziek po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO. Predloženie elektronickej ponuky sa bude potvrdzovať uznávanou elektronickou značkou (UEZ). Bližšie informácie o používaní UEZ sú uvedené v súťažných podkladoch. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie v zmysle časti A. súťažných podkladov. 2.V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú scany originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií. Ak uchádzač predložil v ponuke dokumenty, ktoré nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom (alebo ekvivalentom) pred podpisom zmluvy na výzvu verejného obstarávateľa predloží originály požadovaných dokladov alebo úradne overené kópie originálov dokladov. 3.Verejné obstarávanie sa realizuje postupom podľa § 112 druhá veta ods. 6 ZVO (tzv. superreverzná verejná súťaž). 4.V prípade naplnenia podmienok § 11 ZVO uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva a jeho známi subdodávatelia, musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy zapísaní v Registri partnerov verejného sektora. 5.Zákazka je rozdelená na 8 častí, uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku vždy na celý predmet príslušnej časti zákazky. 6.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo aj neprijať ponuku úspešného uchádzača v prípade, ak celková cena za určitú časť zákazky prekročí predpokladanú hodnotu zákazky. 7.Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VOB Jednotným európskym dokumentom (JED). VOB povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED. 8. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VOB na preukázanie splnenia podmienok účasti aj Čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO. 9. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7 zmluva pre všetkých 8 častí sa uzatvára na dobu dodaním tovaru a to do 6 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×