Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
908 758,70
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45253800-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
5. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
24. November 2020
Dátum otvárania ponúk:
24. November 2020
Ponuka musí platiť do:
30. September 2021
Miesto otvárania ponúk:
Kontaktné miesto verejného obstarávateľa: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zasadačka č, 105, 1.poschodie.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu kompostárne verejného obstarávateľa za účelom skvalitnenia prevádzky súčasnej kompostárne bioodpadu, zefektívnenie procesu kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uľahčenie prístupu občanov a manipulácie zberovej techniky v areály zberového dvora. Rekonštrukcia bude realizovaná na pozemku verejného obstarávateľa na parcele č.: 12627/2; 12628 nachádzajúcich sa v intraviláne obce Levice, kat. území Levice, okres Levice. Rekonštrukcia pozostáva z realizácie nových dozrievacích komôr pre kompost v počte 6 ks o rozmeroch 6,6 x 15,3m a oporných múrov deliacich kójí pre kompostovací materiál trávy (plocha 12,0 x 17,0m), BRKO (plocha 17,0 x 18,0m), ktoré budú umiestnené na ploche pod jestvujúcim prestrešením. Hlavné stavebné objekty: SO 01 dozrievacie komory SO02 oporné múry deliacich kóji pre trávy a brko Inžinierske siete SO 03 areálový podzemný nn rozvod SO 04 areálová dažďová kanalizácia Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

1. Komunikácie sa bude realizovať v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane vysvetľovania, predkladania, vyhodnocovania ponúk. V prípade aplikácie revíznych postupov je potrebné postupovať podľa Štvrtej hlavy ZVO, § 163 ZVO a nasl. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom (VOb) a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO. 2. Od úspešného uchádzača sa vyžaduje ku podpisu zmluvy predložiť doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) ako aj potvrdenie o zaplatení poistného, ktoré budú prílohou ku zmluve. 3.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 ZVO upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa. 4.VOb vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP. 5.Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pričom uzatvorenie zmluvy môže nastať až po schválení zákazky v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania. 6.Zmluva bude podpísaná s úspeš. uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z.(zápis v RPVS) 7.Lehota splatnosti realizačných faktúr je 30 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky. 8.VOb bude vyžadovať záručnú lehotu na dielo 60 mesiacov (päť rokov) a bude uplatňovať v zmluve zádržné vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy. 9. Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy VOb vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok (§ 42 ods. 12). 11. VOb v rámci realizácie predmetu zákazky zmluvne vyžaduje postup s ohľadom na ochranu Životného prostredia. 12. VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. 13. Na faktúrach bude úspešný uchádzač ako zhotoviteľ uvádzať názov projektu a ITMS kód projektu. 14. Úspešný uchádzač v pozícii zhotoviteľa sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúcim je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 15. VOB bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ zabezpečil činnosť koordinátora BOZP na stavenisku počas doby realizácie predmetu zmluvy podľa § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení. 15. Bližšie informácie sú uvedené v SP.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×