Vyhlásené obstarávanie

Inovácia bezpečnostných prístupových prvkov, internetových a poštových komunikačných brán


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
135 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48821000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
16. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
28. Október 2020
Dátum otvárania ponúk:
28. Október 2020
Ponuka musí platiť do:
31. Január 2021
Miesto otvárania ponúk:
Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o., zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 114 ods. 4, prvá veta zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov v súlade s §54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa nezasiela.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena externých firewallov a softvérových brán pre sledovanie poštovej komunikácie z vonkajšieho prostredia, ktoré sú aktuálne už bez podpory od výrobcu, ale podpora je poskytovaná iba vo forme bezpečnostných záplat softvéru. Potreba inovácie vznikla z dôvodu potreby hardwarovej obnovy existujúcich emailových antispamových brán Ironmail z dôvodu EOL (end-of-life) a upgrade technológie Forcepoint Sidewinder - Firewall, pri zachovaní existujúcej HW platformy Forcepoint. Realizovaný upgrade zaistí tiež vyššiu dostupnosť služieb a zvýši bezpečnostnú úroveň pred sofistikovanými útokmi. Nová technológia spoločnosti Forcepoint poskytne po zrealizovaní upgrade dôležité Next Generation Firewall (NGFW) funkcionality, dostatočný výkon a rozšíriteľnosť. Ďalším významným dôvodom je fakt, že bude možné vykonať priamu migráciu politík zo stávajúcich firewallov, čo prinesie významnú úsporu zdrojov a minimalizáciu chýb počas upgrade. Cieľové riešenie inovácie bezpečnostných prvkov musí zabezpečiť dlhodobú podporu zo strany ich výrobcu, centrálny manažment jednotlivých bezpečnostných zariadení (firewall), optimalizáciu prevádzkových nákladov a požadovanú úroveň zabezpečenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

a)Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku. b)Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku. c)Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. d)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428604. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení. e)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené. f)Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 2 000,- EUR. g)Informácia k bodu II.2.7) tejto Výzvy: Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. Zmluva bude uzatvorená na osem (8) týždňov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, t.j. 56 dní. h)Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×