Nezaradený subjekt

Atrium Svidník, n.o.

Svidník
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Duklianska 25, Svidník

Záznam platný od: 12. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing.arch. Slavomír Gmitter
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 085 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Helena Skoncová
Adresa:
88 Hrabovec 08611
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Božena Gmitterová
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Adriána Gmitterová
Adresa:
Horárska 61 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Emília Kosťová
Adresa:
J. Gagarina 19 Svidník 08901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2017
Záznam do:
10. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Savčák
Adresa:
Partizánska 45 Bardejov 08501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 12.07.2017 do: 10.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora podľa ust. 3 11 ods. 5 zákona č, 315/2016 Z. z.
9 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBA || Obchodné meno JUDr. Ivan Savčák, advokátSídlo Partizánska 45, 085 01 BardejovOsoba podnikajúca na základe iného

Právna forma s S É
ako živnostenského zákonaRegistrácia Zapísaný v zozname SAK pod č. 5795
Ičo 422 300 80
Konajúca JUDr. Ivan SavčákPARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /ďalej PVS/Obchodné meno Atrium Svidník, n.o.

Sídlo Duklianska 653/25, 089 01 Svidník
Právna forma n.o. f

Regiatrácia J OVÝB 588/2016: a dňa 1507.2016
IČO 50 435 752

Štatutárny orgán A | Mgr. Adriána Gmitterová, riaditeľPodľa S 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená
osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov
výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.1Meno a priezvisko Mgr. Adriána Gmitterová
Dátum narodenia 24.08.1977
Trvalé bydlisko Horárska 13837/61, 080 01 Prešov

ry
Verifikačný dokument PVS -— Atrium Svidník, n.o. Strana 1
KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.2Meno a priezvisko Ing. arch. Slavomír Gmitter
Dátum narodenia 06.09.1975
Trvalé bydlisko Komenského 553/2, 085 01 Bardejov

| KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.3Meno a priezvisko Božena Gmitterová
Dátum narodenia 08.12.1955
Trvalé bydlisko Komenského 553/2, 085 01 Bardejov

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.4Meno a priezvisko M Helena Skoncová
Dátum narodenia 21.07.1954
Trvalé bydlisko Hrabovec 88, 086 11 Hrabovec

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená
osoba konečného užívateľa výhod PVS:

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora na základe informácií vo verejne dostupných registroch a databázach a z
nasledovných PVS osobne predložených dokumentov:

1. Zápisnica zo zasadnutie správnej rady zo dňa 27.12.2017 a dekrét o zvolení do
funkcie riaditeľa

2. Čestné prehlásenia štatutárneho orgánu a konečných užívateľov výhod zo dňa
03.01.2018

3. Overená kópia dokladu totožnosti nového koneč. užívateľa výhod

Keďže nebol dôvod na pochybnosti ohľadom hodnovernosti vyššie uvedených
dokumentov, oprávnená osoba sa domnieva, že sú dostatočným podkladom
pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Po preštudovaní vyššie uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila, PVS je
neziskovou organizáciou založenou na základe Zakladacej listiny zo dňa 6.6.2016.
Zakladateľom je fyzická osoba: Ing. arch. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar.
6.9.1975, bytom: Komenského 553/2, 085 01 Bardejov, štátny občan Slovenskej
republiky. Výška peňažného vkladu zakladateľa je 1 000 EUR /slovom tisíc eur/.
PVS vznikol dňom zápisu do registra neziskových organizácií vedenom na

Verifikačný dokument PVS — Atrium Svidník, n.o.

Strana 2


Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č. OVVS-532/2016-NO ako
nezisková organizácia poskytujúcu všeobecne prospešné služby dňa 15.07.2016.
Primárne ide oposkytovanie sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti
a poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov —
starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva,
záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.

Podľa ust. S6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením
majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická
osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane
akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 2. bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej
osoby alebo z inej jej činnosti. —

V zmysle čl. IV Štatútu neziskovej organizácie zo dňa 06.06.2016 sú orgánmi PVS:

Správna rada — najvyšší orgán n.o., medzi jej právomoci patrí okrem schvaľovania
rozpočtu, ročnej uzávierky a výročnej správy n.o. aj voľba a odvolávanie riaditeľa,
členov správnej rady a revízora, rozhodovanie o použití zisku a úhrade strát vrátane
určenia spôsobu ich vysporiadania, rozhodovanie o obmedzení práv riaditeľa ale aj
o zmenách v samotnom štatúte n.o.

Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ n.o. na funkčné obdobie 3 rokov.
Členovia správnej rady volia a odvolávajú štatutárneho zástupcu PVS, ďalších
členov správnej rady a revízora, rozhodujú o použití zisku a úhrade strát a prijímajú
všetky rozhodujúce rozhodnutia týkajúce sa existencie a chodu PVS apreto na
účely zákona č. 315/2016 z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sú konečnými užívateľmi výhod. V zmysle poslednej
zápisnice zo zasadnutia správnej rady ide o nasledovných členov správnej rady:

1. Ing. arch. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom:
Komenského 2, 085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný
funkcionár,

2. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

3. Helena Skoncová, nar. 21.07.1954, bytom: Hrabovec 88, 086 11 Hrabovec,
občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

Riaditeľ — štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť n.o. a koná v jej mene. Zúčastňuje

sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom. Vzhľadom na rozsah
právomocí sa považuje štatutárny orgán za konečného užívateľa výhod na účely

Verifikačný dokument PVS - Atrium Svidník, n.o.

Strana 3
» A.

Ú s.
je )
M zákona č. 315/2016 z.z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.
Riaditeľom je Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.
Revízor - kontrolný orgán n.o., ktorý dohliada na činnosť n.o. a upozorňuje
správnu radu na zistené nedostatky s podaním návrhov na ich odstránenie.
Revizorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že okrem riaditeľa n.o.
a členov správnej rady n.o. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci alebo kontrolný
orgán v partnerovi verejného sektora alebo mala právo na hospodársky prospech
najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
Zároveň neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli
zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú aj vyššie uvedené čestné prehlásenia.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Z predloženého výpisu z registra neziskových organizácií Partnera verejného sektora
vyplýva, že PVS s názvom Atrium Svidník, n.o. - je neziskovou organizáciou
existujúcou podľa práva Slovenskéj republiky. PVS vznikol dňom zápisu do registra
neziskových organizácií vedenom na Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č.
OVVS-532/2016-NO ako n.o. poskytujúca všeob. prospešné služby dňa 15.7.2016.

Vlastnícka štruktúra

PVS má jediného zakladateľa, ktorým je Ing. arch. 8Slavomir Gmitter rod. Gmitter, nar.
6.9.1975, bytom: Komenského 553/2, 085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky.
Výška peňažného vkladu jediného zakladateľa je 1 000,00 EUR.

Riadiaca štruktúra
Riadiacu štruktúru tvoria orgány PVS — správna rada, riaditeľ a revízor.
Členmi správnej rady sú:

1. Ing. arch. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom:
Komenského 2, 085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný
funkcionár,

2. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

3. Helena Skoncová, nar. 21.07.1954, bytom: Hrabovec 88, 086 11 Hrabovec,
občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

Riaditeľom je Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Všetky vyššie uvedené informácie vyplývajú z aktuálneho výpisu PVS, štatútu,
aktuálneho zoznamu členov správnej rady ako aj zo samotného čestného
prehlásenia konečných užívateľov výhod, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu
verifikačného dokumentu.

nn.

Verifikačný dokument PVS - Atrium Svidník, n.o. Strana 4
3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí s u súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej
štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
čo potvrdil aj v čestnom prehlásení.

4. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

"Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní
identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a S odbornou
starostlivosťou, zaobstarala si 0 predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a 0 ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočnému stavu, ktoré zistila.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom
identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov
verejného sektora.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 03.01.2018
TD,

Poeizársk, „-fvoký
ČO darov 0501
JUDr. Ivan Savčák, advokát

Verifikačný dokument PVS - Atrium Svidník, n.o.

ň DN 10 dejov
a TE

Strana 5


Príloha k verifikačného dokumentu

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Koneční užívatelia výhod: riaditeľ a členovia správnej rady Atrium Svidník, n.o. ako partnera
verejného sektora, Mgr. Adriána Gmitterová, nar. 24.08.1977, bytom: Horárska 61, 080 01
Prešov, Ing. arch. Slavomír Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom: Komenského 553/2, 085 01
Bardejov, Božena Gmitterová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 553/2, 085 01
Bardejov a Helena Skoncová, nar. 21.07.1954, bytom: 086 11 Hrabovec 88, týmto čestne
prehlasujú, že:

- údaje Partnera verejného sektora (ďalej len PVS) vo výpise z registra nez. organizácií
sú aktuálne ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia a v súlade so skutkovým
a právnym stavom PVS a zároveň všetky údaje konečných užívateľov výhod ako
spoločníkov PVS zapísané v registri a zoznam členov správnej rady sú správne, úplné
a aktuálne,

- zápisnica zo zasadnutie správnej rady zo dňa 27.12.2017 aj včase podpisu tohto
čestného prehlásenia,

- ani jeden z nich nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu,

- nemajú uzavretý právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia
osoba PVS ovládala iným spôsobom

- skutočne ovládajú a kontrolujú PVS a nekonajú v zhode so žiadnou treťou
osobou,

- nemajú vedomosť o žiadnej inej osobe, ktorá by mohla byť konečným užívateľom
výhod PVS, členom správnej rady, okrem tých, ktori sú uvedení v tomto čestnom
prehlásení,

- ani jeden z nich nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

- sa zaväzujú bezodkladne, najneskôr v lehote do 15 dní, oznámiť oprávnenej osobe
akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností,

Koneční užívatelia výhod (KUV) ako členovia správnej rady a štatutár PVS svojím podpisom
zároveň potvrdzujú úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých uvedených údajov, ktoré sú
obsahom verifikačného dokumentu.V Bardejove dňa 03.01.2018£ ( ) ý
f skusi VETE non
tj J Adriána Gmitterová Ing. arch. Slavomír Gmitter

U Bóžena Gmitterová Helena Skoncová
er OV OOODOD V OO
Verifikačný dokument PVS — Atrium Svidník, n.o. Strana 6
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTpreukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č, 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno JUDr. Ivan Savčák, advokát

Sidlo Partizánska 45, 085 01 Bardejov

Právna foriá. Osoba podnikajúca na základe iného
U ako živnostenského zákona:

Registrácia Zapísaný v zozname SAK pod č. 5795

IČO 422 300 80

Konajúca JUDr. Ivan Savčák

!
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /ďalej PVS/

Obchodné meno Atrium Svidník, n.o.

Sídlo f Duklianska 653/25, 089 01 Svidník
Právna forma t f n.o.

negistrácia ä OVÝS 882/2016-NO zo dňa 15.07.2016
1ČO 50 435 752

Štatutárny orgán Ing. Emília Kosťová, riaditeľ f

Podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená
osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov
výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.1Meno a priezvisko Ing. Emilia Kosťová
Dátum narodenia 26.07.1959
Trvalé bydlisko J. Gagarina 832/19, 089 01 Svidník

Verifikačný dokument PVS - Atrium Svidník, n.o.

Strana 1
KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.2Meno a priezvisko

Ing. arch. Slavomír GmitterDátum narodenia

06.09.1975Trvalé bydlisko

Komenského 553/2, 085 01 BardejovKONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.3Meno a priezvisko

Božena GmitterováDátum narodenia

08.12.1955Trvalé bydlisko

Komenského 553/2, 085 01 BardejovKONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.4Meno a priezvisko

Mgr. Adriána GmitterováDátum narodenia

24.08.1977

| Trvalé bydlisko

Horárska 13837 /61, 080 01 Prešov1. Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená
osoba konečného užívateľa výhod PVS:

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora na základe informácií vo verejne dostupných registroch a databázach a z
nasledovných PVS osobne predložených dokumentov:

1. Aktuálny výpis z registra neziskových organizácií Atrium Svidník, n.o. k dátumu

27.6.2017

2. Zakladacia listina neziskovej organizácie zo dňa 06.06.2016

3. Štatút Atrium Svidník, n.o. podpísaný dňa 06.06.2016

4. Rozhodnutie Obvodného úradu Prešov, odbor všeobecnej vnút. správy o zápise

Atrium Svidník, n.o. do registra pod. č. OVVS-532/2016-NO ako neziskovú

organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby od dňa 15.07.2016

5. Zápisnica zo zasadnutia správnej rady

6. Čestné prehlásenia štatutárneho orgánu a konečných užívateľov výhod zo dňa
06.07.2017

7. Overené kópie dokladov totožnosti koneč. užívateľov výhod

Keďže nebol dôvod na pochybnosti ohľadom hodnovernosti vyššie uvedených
dokumentov, oprávnená osoba sa domnieva, že sú dostatočným podkladom
pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Verifikačný dokument PVS — Atrium Svidník, n.o.

Strana 2


Po preštudovaní vyššie uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila, PVS je
neziskovou organizáciou založenou na základe Zakladacej listiny zo dňa 6.6.2016.
Zakladateľom je fyzická osoba: Ing. arch. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar.
6.9.1975, bytom: Komenského 553/2, 085 01 Bardejov, štátny občan Slovenskej
republiky. Výška peňažného vkladu zakladateľa je 1 000 EUR /slovom tisic eur/.

PVS vznikol dňom zápisu do registra neziskových organizácií vedenom na
Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č. OVVS-532/2016-NO ako
nezisková organizácia poskytujúcu všeobecne prospešné služby dňa 15.07.2016.
Primárne ide oposkytovanie sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti
a poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov —
starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva,
záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.

Podľa ust. 86a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením
majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická
osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane
akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 2. bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej
osoby alebo z inej jej činnosti.

V zmysle čl. IV Štatútu neziskovej organizácie zo dňa 06.06.2016 sú orgánmi PVS:

Správna rada - najvyšší orgán n.o., medzi jej právomoci patrí okrem schvaľovania
rozpočtu, ročnej uzávierky a výročnej správy n.o. aj voľba a odvolávanie riaditeľa,
členov správnej rady a revízora, rozhodovanie o použití zisku a úhrade strát vrátane
určenia spôsobu ich vysporiadania, rozhodovanie o obmedzení práv riaditeľa ale aj
o zmenách v samotnom štatúte n.o.

Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ n.o. na funkčné obdobie 3 rokov.
Členovia správnej rady volia a odvolávajú štatutárneho zástupcu PVS, ďalších
členov správnej rady a revízora, rozhodujú o použití zisku a úhrade strát a prijímajú
všetky rozhodujúce rozhodnutia týkajúce sa existencie a chodu PVS a preto na
účely zákona č. 315/2016 z.z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sú konečnými užívateľmi výhod. Ide o nasledovných
členov správnej rady:

1. Ing. arch. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom:
Komenského 2, 085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný
funkcionár,

o
Verifikačný dokument PVS — Atrium Svidník, n.o. Strana 3

rurláoo


2. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského
2, 085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

3. Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom: Horárska
61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Riaditeľ — štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť n.o. a koná v jej mene. Zúčastňuje
sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom. Vzhľadom na rozsah
právomocí sa považuje štatutárny orgán za konečného užívateľa výhod na účely
zákona č. 315/2016 z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Riaditeľom je Ing. Emília Kosťová, rod. Adamčíková, nar. 26.07.1959, bytom: J.
Gagarina 832/19 08901 Svidník, občan Slovenskej republiky, nie je verejný
funkcionár.

Revízor - kontrolný orgán n.o., ktorý dohliada na činnosť n.o. a upozorňuje
správnu radu na zistené nedostatky s podaním návrhov na ich odstránenie.
Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že okrem riaditeľa n.o.
a členov správnej rady n.o. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci alebo kontrolný
orgán v partnerovi verejného sektora, alebo mala právo na hospodársky prospech
najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
Zároveň neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli
zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú aj vyššie uvedené čestné prehlásenia.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Z predloženého výpisu z registra neziskových organizácií Partnera verejného sektora
vyplýva, že PVS s názvom Atrium Svidník, n.o. - je neziskovou organizáciou
existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. PVS vznikol dňom zápisu do registra
neziskových organizácií vedenom na Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č.
OVVS-532/2016-NO ako n.o. poskytujúca všeob. prospešné služby dňa 15.7.2016.

Vlastnícka štruktúra

PVS má jediného zakladateľa, ktorým je Ing. arch. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar.
6.9.1975, bytom: Komenského 553/2, 085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky.
Výška peňažného vkladu jediného zakladateľa je 1 000,00 EUR.

Riadiaca štruktúra
Riadiacu štruktúru tvoria orgány PVS — správna rada, riaditeľ a revízor.
Členmi správnej rady sú:

1. Ing. arch. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom:
Komenského 2, 085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný
funkcionár,

3. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

3. Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom: Horárska
61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

——————9%É8Éď, NOOO
Verifikačný dokument PVS — Atrium Svidník, n.o. Strana 4


Riaditeľom je Ing. Emilia Kosťová, rod. Adamčíková, nar. 26.07.1959, bytom: J.
Gagarina 832/19 08901 Svidník, občan SR, nie je verejný funkcionár

Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Všetky vyššie uvedené informácie vyplývajú z aktuálneho výpisu PVS, štatútu,
aktuálneho zoznamu členov správnej rady ako aj zo samotného čestného
prehlásenia konečných užívateľov výhod, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu
verifikačného dokumentu.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí s u súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej
štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
čo potvrdil aj v čestnom prehlásení.

4. Informácia v prípade "partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní
identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou
starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočnému stavu, ktoré zistila.

O Ť
Verifikačný dokument PVS — Atrium Svidník, n.o. Strana 5

é1


Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom
identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov

verejného sektora.
Dátum vydania verifikačného dokumentu: 06.07.2017

(AVJUDr. Ivan Savčák, advokát

TTO
Verifikačný dokument PVS - Atrium Svidník, n.o. Strana 6

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×