Nezaradený subjekt

TATRAVAGÓNKA a.s.

Poprad

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Štefánikova 53, Poprad

Záznam platný od: 30. Máj 2017

Záznam platný do:


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TATRAVAGÓNKA a.s.

IČO: 31699847

Adresa: Štefánikova 887/53, Poprad

Registračné číslo: 2015/9-PO-D9072

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. September 2015

Záznam platný do: 22. September 2018

Posledná zmena: 21. Júl 2018


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Michal Lazar
Adresa:
Strmý vŕšok 173 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Máj 2017
Záznam do:
13. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Máj 2017
Záznam do:
13. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Miloš Čičmanec
Adresa:
Rastislavova 36 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.09.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 30.05.2017 do: 13.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovA): PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) — Právničká osôbaObchodné meno JATRAVAGÓNKA a.s.
| Sídlo Štefánikova 387/53, 058 01 Poprad
Identifikačné číslo. (IČO) 31 699 847 2Označenie registra, vktorom
p je osoba zapísaná
Číslo zápisu v registri —

Obchodný register Okresného súdu Prešov

Odd.: Sa, vložka č.: 191/PZákladné imanie (21)

/ každej akcie 33,2,- EUR (slovom: tridsaťtri eur 20/100), 100
j (slovom: sto) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa86 392 565,60 EUR

Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1 267 258 (slovom:
jeden mión dvestošesťdesiatsedemtísíc dvestopäťdesiatosem]
zaknihovaných kmeňových akcii na doručiteľa v menovitej hodnote

v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00.- EUR (slovom
tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) a 205 001 (slovom:
dvestopäťiisic jeden) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa
v menovitej hodnote každej akcie 200,- EUR (slovom: dvesto eur),
ktoré spolu tvoria základné imanie spoločnostiRazsah splatenia ZI

36 392 565,60 EURVlastnícka štruktúra partnera verejného sektora — akcionáriObchodné meno

Optifin Invest s.r.o.Sídlo

Rusovská cesta 1, 851 01 BratislavaIdentifikačné číslo (1CO)

35 735 457Označenie registra, v ktorom
je osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu Bratislava IČísto zápisu v.registii

Odd.:Sro, vložka č.: 16252/BVýška vkladu / Splatené
Poznámka

43.196.282,80 EUR/ 43.196.282,80 EUR

Akcionár, ktorý vlastní:
a) 1267 099 (slovom: jeden milión dvestošesťdesiatsedemtisic
deväťdesiatdeväť) zaknihovaných kmeňových akcií na meno
v menovitej hodnote každej akcie 33,20,- EUR (slovom:
tridsaťtri eur 20/100) a
b) 34 (slovom: tridsaťštyri) zaknihovaných kmeňových akcií na
meno v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- EUR
(slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) a
má 50 % podiel na
- základnom imaní PYS
+ hlasovacích právach v PYS

- zisku PYS
Obchodné meno BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
Sidlo Horárska 12, 821 09 Bratislava S
Identifikačné číslo (IČO) 35 736 046Označenie registra, v.ktorom
je osoba zapísanáObchodný register Okresného súdu Bratislava I
"Číslo zápisu v registri
Výška vkladu/Splatené

| Odd.: Sa, vložka č.: 3067/B
43.196.282,80 EUR/ 43.196.282,80 EURPoznámkaAkcionár, ktorý vlastní:

akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie 33,20,
EUR (slovom: tridsaťtri eur 20/100) a
b)

(slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyrí eur) a
c) 205 001 (slovom: dvestopäťtisic jeden) zaknihovaných

má 50 % podie! na

- základnom imaní PVS

- hlasovacích právach v Pys
- zisku PYS

a) 159 (slovom: stopäťdesiatdeváť) zaknihovaných kmeňových

66 (slovom: Šesťdesiatšesť) zaknihovaných kmeňových akcií
na meno v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- EUR

kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie
200,00,- EUR (slovom: tridsaťtritisic stodeväťdesiatštyri eur)

Deľba zisku (právo na
hospodársky prospech)

V zmysle čl, 10 ods. 10.6 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s.
20 dňa 28.06.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na
podieľ zo zisku (dividenda), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa
výsledku hospodárenia k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje
pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote
akcií všetkých akcionárov.“Podiel na hlasovacích
právach

V zmysle čl. 10 ods. 10.5 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s.
20 dňa 28.06.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára
pri hlasovaní na valnom zhromaždení je určený pomerom menovitej
hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti,"|

[ Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán/ predstavenstvoMeno, priezvisko, titul

Ing. Alexej BeljajevAdresa trvalého pobytu

Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad — Spišská SobotaDátum narodenia

24.09.1956| Štátna príslušnosť

H SKFunkcia

Predseda predstavenstvaVerejný funkcionárOznačenie verejnej funkcie| Totožnosť overená
prostredníctvom (druh
| dokladu totožnosti)

Občiansky preukazSpôsob konania v mene
partnera verejného sektora.

V mene spoločností konajú va všetkých veciach spoločne predseda
a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj
vlastnoručný podpis,

Meno, priezvisko, titul

Ing. Peter Malec

Adresa trvalého pobytu

SNP 4508/45A, 903 01 SenecDátum narodenia08.12.1976
ľ

1

Štátna príslušnosť

SKf Funkcia

L

Verejný funkcionár

Člen predstavenstva

Označenie verejnej funkcieTotožnosť overená
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)

Občiansky preukazSpôsob konania v mene
partnera verejného sektora

V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach spoločne predseda
a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj
vlastnoručný podpis.Meno, priezvisko, titui

Ing. Matúš Babík

f.

Adresa trvalého pobytu

Nálepkova 92/10, 053 11 SmižanyDátum narodenia

17.10.1976Štátna príslušnosť

SKFunkcia

Člen predstavenstvaVerejný funkcionárOznačenie verejnej funkcie| Totožnosť overená

prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)

Občiansky preukazSpôsob konania v mene
partnera verejného sektora

V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach spoločne predseda o
3 podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svojvlastnoručný podpis.Meno, priezvisko, titu!

Ing. Michal ŠkutaAdresa trvalého pobytu

Topoľová 1478/18, 059 57 Veľká LomnicaDátum narodenia

15.11.1973Státna príslušnosť

SkFunkcia

Člen predstavenstvaVerejný funkcionár| Označenie verejnej funkcieTotožnosť overená
prostredníctvom (drúh
dokladu totožnosti)

| Občiansky preukazSpôsôb konariá: V merné
partnera verejného sektoraV mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach spoločne predseda
a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj
vlastnoručný podpis.


Meno, priezvisko, titul

1 Ing. Alexej Beljajev"Adresa trvalého pobytu

Ľubovnianska 3195/4, 821 08 BratislavaDátum narodenia

24. 06. 1985Štátna prislušnosť

SKFunkcia

Člen predstavenstvaVerejný. funkcionárOznačenie verejnej funkcie —Totožnosť overená
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti) —

Občiansky preukazSpôsob konania v mene
partnera verejného sektora

V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach spoločne predseda
a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj
vlastnoručný podpis.

Meno, priezvisko, titul

——

.B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHODIng. Alexej BeljajevAdresa trvalého pobytu

Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad — Spišská Sobota

Dátum narodenia

Štátna príslušnosť

24.09.1956
SK| Verejný funkcionár

Označenie verejnej funkcieTotožnosť overená
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)

Občiansky preukaz

Meno, priezvisko, tituj

JUDr. Michal Lazar

Adresa trvalého pobytu

Strmý vršok 8173/173, 841 06 BratislavaDátum riarodenia j

09.02.1957Štátna príslušnosť

SKVerejný funkcionárOznačenie verejnej funkcie
Totožnosť overená
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)

Občiansky preukaz

Meno, priezvisko, tituľ

| Kristen Mikket Volmer Lindj Adresa trvalého pobytu

Rotenbodenstrasse 65, L1-9497 Triesenberg, Čichtenštajnské
kniežatstvoDátum narodenia

16.05.1954Štátna príslušnosť

Dánske kráľovstvoVerejný funkcionárOznačenie verejnej funkcie
i i

"Totožnosť overená —
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)

Cestovný pasOdôvodnenie,“ na "základé
akých informácií postupom
podľa
zákona © RPVS oprávnená
osoba identifikovalá
konečného užívateľa výhod
(ďalej len "Kuv“),

8 11 odseku 4

i [aj BUDAMAR TRANSPORT LIMITED,: Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov
4 a informácií

získaných z nasledovných dokumentov: Výpís
z obchodného registra PVS, výpis zo zoznamu akcionárov PVS,
stanovy PVS, čestné vyhlásenia predstavenstva PVS a akcionárov
PYS avýpisy zverejných registrov spoločností v štruktúre
akcionárov PVS,

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PYS je akciovou
spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka, PYS má dvoch
akcionárov:

1. Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel: Sro., vložka č. 16252/B, ktorej spoločníkmi sú:
a) Ing. Alexej Beljajev, Sobotské námestie 1769/41, 058 01
Poprad — Spišská Sobota, občan SR s 50 %-ným podielom na
hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a

b) JUDr. Michal Lazar, Strmý víšok 8173/173, 841 06 Bratislava,
občan SR, s 50 %-ným podielom na hlasovacích právach a zisku
akcionára PYS,

Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 50 % podiel na základnom
imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS.

a

2. BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel: Sa., vložka Č. 3067/B, ktorej väčšinovým
| akcionárom pre účely zistenia KÚV je

so sídlom The Baltic
: Exchange, Mary Axe 38, Londýn EC3A 8BH, Spojené kráľovstvo,
| číslo spoločnosti 03996955 (ďalej len "Budamar Transport“) s 77
% podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a

by ostatní akcionári nesplňajú kritéria uvedené v 8 6a odsek 1 písm.


a) zákona Č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činností a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a dopínení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
i (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
| činnosti"), aby mohlí byť považovaní za konečného užívateľa
výhod.

Vlastnícka — štruktúra — spoločnosti BUDAMAR — TRANSPORT
LIMITED je nasledovná:

a) 100 % držiteľom akcií spoločnosti Budamar Transport je
spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED so sidlom
dakovou Patattsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyperská
republika,

b) 92,5 % držiteľom — akcií spoločnosti BUDAMAR
INTERNATIONAL — LIMITED je spoločnosť KRAEMER
VENTURES LIMITED so sídlom lakovou Patattsou 6,
Astromeritís, 2722 Nikózia, Cyperská republika

c) 100 % držiteľom akcií spoločnosti KRAEMER VENTURES
LIMITED je spoločnosť Príveg Funds SICAV ple, so sídlom
St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valietta, Maltská
republika.

d) 99,99 % akcií sktorými je spojené právo hlasovať
v spoločnosti Príveg Funds vlastní p, Kristen Mikkel Volmer.
tind, narodený 15.05.1954, trvale bytom
Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg,
Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva

spoločnosti BUDAMAR Logistics a.s. vyplýva, že nepriamym
vlastníkom akcionára PVS je spoločnosť Priveg Funds SICAV. ple. so
71,23 %-ným podielom na základnom imaní.

Vzhľadom na skutočnosť, že jedinou fyzickou osobou na základe
predloženej vlastníckej štruktúry, ktorá spíňa kritéria uvedené v 5
6a odsek 1 písm. a) zákona © ochrane pred legalizáciou príjmov z
: trestnej čínností, aby mohla byť považovaná za konečného
užívateľa výhod PVS v štruktúre spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS,
a.S., ktorá je 50 % akcionárom PVS je:

a) p. Kristen Mikket Volmer Línd, narodený 16.05.1954, trvale
bytom — Rotenbodenstrasse 65, 11-9497 Triesenberg,
Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva
s nepriamym 99,39 %-ným podielom hlasovacích právach
akcionára PYS

i Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. má 50 % podiel na
základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS,

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácii o konečnom
užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou
boli zo strany PVS a jeho akcionárov predložené čestne vyhlásenia
(konečných užívateľov výhod, akcionárov a predstavenstva), v
zmysle ktorých konečný užívateľ výhod vyhlásil, že nepreviedo!

| PVS, na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu
osobu, nepreviedol svoje pravo na vyplatenie podielu zo zisku na
tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, akcionári vyhlásili, žej Na základe vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry akcionára PYS — |

i svoje akcie, resp. obchodné podiely spoločností vlastniacich akcie |
sú akcionármi PVS, nemajú tichého spoločníka, deľba zisku
prebieha vsúlade so stanovami a predstavenstvo potvrdilo
vlastnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého
spoločníka. Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o
i konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou
| starostlivosťou boli zo strany PVS ajeho akcionárov predložené
| taktiež právne posudky potvrdzujúce skutočnosti vyplývajúce
z verejných registrov týkajúcich sa spoločností, ktoré nie sú
rezidentmi Slovenskej republiky a nespdajú pod jej jurisdikciu.

Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej
osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že

aj Ing. Alexej Beliajev, Sobotské námestie 1769/41, 058 01
Poprad — Spišská Sobota, nar. 24.09,1956, občan SR
s nepriamym 25 % podielom na hlasovacích právach a
zisku PVS,

b) JUDr. — Michal Lazar, Strmý víšok 8173/173, 841 06
Bratislava, nar. 09.02.1957, s 25 % podielom na
hlasovacích právach a zisku PVS a

©) p. Kristen Mikkel Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale
bytom — Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenbera,
Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva
s nepriamym 36 %-ným podielom na základnom imaní PYS
a hlasovacích právach v PVS a zisku PYS

sú jedinými osobami spíňajúcimi kritéria uvedené v 5 6a odsek 1
písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
prijmov z trestnej činnosti a © ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákona © ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti"), aby mohli byť považovaní za konečného
užívateľa výhod.

Totožnosť overená Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená
prostredníctvom (druh | osoba identifikovala KUV
dokladu totožnosti) í

€): Uvedenie: údaja: podľa 8:4. ods, 3 písm, f) "zákoňá 0 RPVŠ/ ako: nich oprávriéhá
osaba: má alebo "mohla mať vedomôsť, vratane označenia verejnej Ťúnkcié
(Zoznaľmi verajných funkcionárov výkonávajúcich: fúnkciú v Slovenskej republike,
ktorí -sú. súčasťou: vlastníckej: štruktúry "alebo: riadiacej. štruktúry: pärtnera
verejného sektora). ii i s

Meno, priezvisko, titu! : Označenie verejnej funkcie

A
Nie sú žiadni Nie je

D) Informácia v prípade partnera verejného sektorá vzmysle: 8-11 0ds. 5-písm:-d)
zákoria 0 RPVS. a v ňnadýdznosti na 8. 4/ods, $ zákoňa 0 RPVS. preúkázanie, že
podmienky na Zápis vrcholóvého manážinentú dô registra "partnerov. Verejného
sektora sú splňené: HO 7Meno, priezvisko, titul Dátum nar, Bydlisko Označenie funkcie

Neaplíkuje sa !


Oprávnená úsoba svojím: podpisom vyhlasuje, že skutočnosti úvedéhé vo Verifikačnom
dokumente zodpovedajú ň ňol skutočne zistenému stávi::::Názov

Štatutár |

r en
Mgr. Miloš Čičmanec - advokát

Mgr. Miloš Čičmanec

Miesto a dátum1 V Poprade dňa/15.8.2018Podpis
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust, $ 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o regístri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovA) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) — Právnická asobaObchodné meno

„| TATRAVAGÓNKA a.s. i |Sídlo 7
| Identifikačné číslo (1CO)

Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad —
31699 847Označenie registra, v ktorom
je osoba zapísaná
Čísla zápisu v registri —

Obchodný register Okresného súdu Prešov

Odd.: Sa, vložka č.: 191/P| Základné iťnáňie (ZI)

86 392 565,60 EUR

Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1 267 258 (slovom:
jeden milión dvestošesťdesiaisedemtisíc dvestopáťdesiatosem) i
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote
každej akcie 33,2,- EUR (siovom: tridsaťiri eur 20/100), 190
(slovom: sto) zaknihovaných kmeňových akcii na doručiteľa

v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- EUR (slovom:
tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) a 205 001 (slovom:
dvestopäťtisíc jeden) zaknihovaných kmeňových akcii na doručiteľa
v menovitej hodnote každej akcie 200,- EUR (slovom: dvesto sur)
ktoré spolu tvoria základné imanie spoločnosti

Rozsah splatenia ZI

| 86 392 565,60 EURVlastnícka štruktúra partnera verejného sektora — akcionári i ]Obchodné meno

Optifin Invest s.r.o.

Sídio

Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava| Identifikačné číslo (IČO)

35 735 457Označenie registra, v ktorom
je osoba zapísaná.

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1Číslo zápisu v registri

Gdd.:Sra, vložka č.: 16257/B

Výška vkladu/ Splatené
Poznámka

"Ť 45 392 365,60 EUR/ 45 392 365,50 EUR

| má 52,54 % podiel na

m
Akcionár, ktorý vlastní:
aj 1267 258 (slovom: jeden milión
dvestošesťdesiatsedemtisíc dvestopäťdesiatosem)
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej í
hodnote každej akcie 33.2.- EUR (slovom: tridsatíri eurí
20/100) a
b) 100 (slovom: sto) zaknihovaných kmeňových akcií na
doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- i
EUR (slovom: tridsaťtritisic stodeväťdesiatštyri eur) a

- základnom imaní PVS
- hlasovacích právach v PVS
- zisku PVSDeľba zisku (právo na
hospodársky prospech)

V zmysle čl. V ods. 7 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. Zo
dňa 23.12.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na podiel
zo získu Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na
rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pornerom menovitej hodnoty
akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov."Podiel na hlasovacích
í právachV zmysle či, V ods. 7 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA zo

dňa 23.12.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára na
valnom zhromaždení Spoločnosti sa určuje pomerom menovitej
hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každých 33,2
EUR menovitej hodnoty akcií patriacich akcionárovi pripadá na

valnom zhromaždení jeden hlas."

cObchodné meno

ERDOSA INVESTMENTS LIMITEDSÍdio

Strovolou 236, 2048 Strovalos, Nicosia, CyprusIdentifikačné číslo (1CO)

HE 364 027Označenie registra, v ktorom
| je osoba zapísaná

Ministerstvo obchodu, priemyslu a turizmu, Oddelenie registra
spoločnosti a konkurzných správcovČíslo zápisu v registri
Výška vkladu/ Splatené

HE 364 027 o i
41 000 200 EUR/ 41 000 200 EUR.Poznámka

| Beľba zisku (právo na
hospodársky prospech)

Akcianár, ktorý vlastní 205 001 (slovom. dvestopáťtsie jeden)
zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote
každej akcie 200,- EUR (slovom: dvesto eurj a má 47,46 % podiel
na

- základnom imaní PVS i
- hlasovacích právach v PVS

- zisku PV5

V zmysle č. V ods. 7 Stanov spolačnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo
dňa 23.12.2017 (tj. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na podiel
zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo ná
rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty
akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov."Podiel na hlasovacích
právach

V zmysle čl. V ods. 7 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo
dňa 23.12.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára na
valnom zhromaždení Spoločnosti sa určuje pomerom menovitej
hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každých 33,2
EUR menovitej hodnoty akcií patriacich akcionárovi pripadá na
valnom zhromaždení jeden hlas.“ á

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán/ predstavenstvoPleno, priezvisko, titul

ing. Alexej Beliajev

Adresa trvalého pobytuDátum narodenia

Štátna príslušnosť

SK

"Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava j
24.09.1956 — i 0Funkcia

Ť Predseda predstavenstvaVerejný funkcionár

- j

Označenie verejnej funkcie

Totožnosť overená
prostredníctvom. (druh
1 dokládu totožností)

Občiansky preukazSpôsob konania v. mene
partnera verejného sektora

V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva.
Pri jednotlivých úkonoch konajú spoločne vždy najmenej dvaja
členovia predstavenstva. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti
každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému aiebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. „Meno, priezvisko, titulIng. Micha! Skuta


| Adresa trvalého pobytu

[ba Dielca 24, 034 01 RužomberokDátum narodenia

15.11.1973

Štátna príslušnosť

SKFunkcia

Člen predstavenstva |

Verejný funkcionárOznačenie verejnej funkcieTotožnosť overená -
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)

Občiansky preukaz

Spôsob konania v mene
partnera verejného sektora

V mene spoločnosti je oprávnený konať každý čien predstavenstva.
Pri jednotlivých úkonoch konajú spoločne vždy najmenej dvaja
členovia predstavenstva. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti
každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému al lebo i

Meno, priezvisko, titul

Ing. Matúš Babík

Adresa trvalého pobytu

Nálepkova 92/10, 053 11 Smižany iDátum narodenia -

17.10.1976

Štátna príslušnosť

SKFunkcia

Člen predstavenstvaVerejný funkcionár

Označenie verejnej funkcieTotožnosť overená
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)

| Občiansky preukazSpôsob konania v mene.
pattrieľa verejného:sektora

1 napísanému „obchodnému menu spoločnosti pripají svoj podpis,

V mene spoločností je oprávnený konať každý člen predstavenstva. 1
Pri jednotlivých úkonoch konajú spoločne vždy najmenej dvaja
členovia predstavenstva. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti
každý čien predstavenstva koná tak, že k vytlačenému aleboMeno, priezvisko, titul

lng. Miroslav Betík

[Adresa trvalého pobytu

Široká 10498/21, 831 07 BratislavaDátum narodenia

02,08.1971 ž

Štátna príslušnosť

Sk

Funkcia

Člen predstavenstvaVerejný funkcionár

Označenie verejnej funkcie

Totožnosť. overená
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti) . .

— Pobčiansky preukaz

Spôsob konania v mene

partnéra verejného sektora -V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva.
Pri jednotlivých úkonoch konajú spoločne vždy najmenej dvaja
členovia predstavenstva. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti |
každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému rmenu spoločnosti pripojí svoj podpis

Meno, priezvisko, titul

Ing. Alexej BeljajevAdresa trvalého pobytu

) Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava

Dátum narodenia

24. 06, 1985

Štátna príslušnosť

SKFunkcia

Člen predstavenstva " jVerejný funkcionár

Označenie verejnej funkcie

Totožnosť overená
prostredníctvom (drih
dokiadu totožnosti)
Spôsob konania v mene
partnera verejného sektora

Občiansky preukáž

1 V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva.
Pri jednotlivých úkonoch konajú spoločne vždy najmenej dvaja
členovia predstavenstva. Prí písomných úkonoch v mene spoločností
každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ,

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD |

Meno, priezvisko, titul

Ing. Alexej BeljajevAdresa trvalého pobýtu

Ľubovnianska 3195/4, 821 08 BratislavaDátum narodenia

124.09.1956Štátna príslušnosť

SKVerejný funkcionár

Označenie verejnej funkcie

Totožnosť. overená
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)

| m M
Občiansky preukaz ž

Meno, priezvisko, titul

3UDr. Michal LazarAdresa trvalého pobytu

1 Strmý víšok 8173/173, 841 06 BratislavaDátum narodenia

09.02.1957


Štátna príslušnosť

iSKVerejný funkcionárOznačenie verejnej funkcieTotožnosť overená
prostrednictvom (druh
dokladu totožnosti)

Odôvodnenie, na základe
akých informácií postupom
podľa S. 11 odseku 4
zákoná: o RPVS:.oprávnéná
osoba identifikovala
konečného užívateľa výhod
(ďalej len "KUV").

|
|
i
i
|
|

f a informácii získaných z nasledovných dokumentov: Výpis: Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

| Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 52,54 % podiel na základnom

? Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na

i Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom

Občiansky preukaz

—i

Oprávnená osoba identifikovala KUV PYS na základe údajov |

z obchodného registra PVS, výpis zo zoznamu akcionárov PYS,
stanovy PVS, čestné vyhlásenia predstavenstva PVS a akcionárov |
PYS.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je akciovou
spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka. PYS má dvoch
akcionárov:

1. Optifin Invest s.r.o. so sidlom Rusovská cesta 1, 851 01

Bratislava 1, oddiel: Sro., vložka č. 16252/B, ktorej spoločníkmi sú:
aj Ing. Alexej Beljajev, — Ľubovnianska 3195/4, 821 08
Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na
hlasovacích právach a zisku akcionára PYS a

b) JUDr. Michal Lazar, Strmý víšok 8173/173, 841 05 Bratislava, |
nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku
akcianára PVS,

imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PYS.

2. ERDOSA INVESTMENTS LIMITED, Strovolou 236, Strovolos,
2048 Nikózia, Cyprus, zapísaná v Registri Ministerstva obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu, odd. registrátora spoločností a
konkurzného správcu Nikózia, reg. číslo: HE 364027, ktorej
konečnými beneficiármi sú

a) Ing. Alexej Beliajev, — Ľubovnianska 3195/4, 821 08

hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a

b) JUDr. Michal Lazar, Strmý vňšok 8173/173, 841 06 Bratislava,
nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a získu
akcionára PVS.

Spoločnosť ERDOSA INVESTMENTS LIMITED má 47,46 % podiel na
základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a získu PVS.

užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou sterostlívosťou
boli zo strany PVS a jeho akcionárov predložené čestne vyhlásenia
(konečných užívateľov výhod, akcionárov a predstavenstve), v
zmysle ktorých konečný užívateľ výhod vyhlásil, že nepreviedol
svoje akcie, resp. obchodné podiely spoločností vlastniacich akcie
PYS, na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu
osobu, nepreviedol svoje pravo na vyplatenie podielu zo zisku na |
tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom |
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, akcionári vyhlásili, že
sú skcionármi PVS, nemajú tichého spoločníka, deľba zisku


: prebieha v súlade sa stanovami a predstavenstvo potvrdňo ?
vlestnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého |
spoločníka. iPo preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej
asobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že lng. Alexej
j Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, 3
: občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach 3 zisku PYS
a IUDr. Michal Lazar, Strmý víšok 8173/173, 841 06 Bratislava,
V nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku +
PVS sú jedinými osobami splňajúcimi kritéria uvedené v $ 6a odsek
1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších
: predpisov (ďalej fen „zákona a ochrane pred legalizáciou prijmov z
| trestnej činnosti"), aby mohli byť považovaní za konečného
užívateľa výhod. s .
Totožnosť overená | Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená
prostredníctvom (druh | osoba identifikovala KUV
dokladu totožnosti] ... j

C) Uvedenie. údaja: podľa S:4:0ds. 3 písm. f) zákona. ©. RPVS, ak-o nich oprávnená
osoba -mná "alebo - mohla. mať: vedornosť,: vrátané označenia "verejnej: funkcie
(Zoznatii verejných funkčidriárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
ktorí. sú súčasťou : vlastníckej - štruktúry „alebo. riadiacej štruktúry partnera
verájného sektáťa)

Meno, priezvisko, titul | Označenie verejnej funkcie
|" Nie sú žiadni i Nie jeD). Infoririácia. v: prípade pattnerá verejného: sektora. v.žmýsle S: 11.ods. 5 písm. d)
zakonňá“ 0 RPVS a v nadväznosti (na. S 4/óds. A Zákoná: o: RPVŠ: preukázanie, že
podmienky na zápis: vrcholového märiažinentú: do. registra: pärľňérov. verejného
sektora:sú splňené:| Meno, priezvisko, titul Dátum nar. | Bydlisko | Označenie funkcie
1 |
Neaplikuje sa i
| . d
Oprávnená osoba svojím pôdpisom vyhlasuje, že skuťóčnosti úvederié vo verifikačnom
dokumerte zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:
Názov Mgr. Miloš Čičmanec - advokát
Statutár Mgr. Miloš Čičmanec i
i — j
Miesto a dátum V Poprade dňa 26.5 2017 / Í
M o —
j PodpisPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×