Priame rokovacie konanie

Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k.ú. Čadca, rkm 0,000 – 4,100


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Vyhlásené:
11. Október 2018
Vestník:
202/2018
Predpoklad uzatvorenia v:
12. Október 2018
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
3 976 014,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
D.A.L., spol. s r.o.
IČO:
36413861
Názov:
DOSA SLOVAKIA, s.r.o.
IČO:
36412678
Názov:
ROSSETA s.r.o.
IČO:
36284475
Názov:
AgroMed, s.r.o.
IČO:
36620165
Názov:
RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s.r.o.
IČO:
Názov:
P.K.M. -profit s.r.o.
IČO:
45466190

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114 alebo

Vysvetlenie:

Vzhľadom na časovú náročnosť projekčných prác, geodetického zamerania a technickej prípravy sanácie zosuvu musel verejný obstarávateľ zvoliť správnu technológiu o.i. v oblasti zosuvu. Z dôvodu stiesnených pomerov nebolo možné robiť zabezpečovacie práce štandardnými metódami (intravilán, ťažký prístup mechanizmov...). Bolo nutné pripraviť projektovú dokumentáciu, ktorá v stiesnených pomeroch vyrieši stabilitu koryta, výpočet z dôvodu prietoku koryta. Mosty boli jedinou príjazdovou cestou k obytným domom, nutné kapacitne prepočítať a projekčne pripraviť tak, aby založenie mostných objektov bolo kompatibilné s prebiehajúcimi zabezpečovacími prácami. Paralelne sa tvorila PD aj na úrovni vlastných kapacít aj externým projektantom. Okamžite sa museli zabezpečiť obnažené križovania inžinierskych sietí. Po finalizácii projekčných prác je nutné bezodkladne v čo najkratšom čase zabezpečiť pokračovanie zabezpečovacích prác dodávateľsky, a to priam.rokovacím konaním s viacerými dodávateľmi.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×