Obstarávanie

Rekonštrukcia Domu smútku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Sklené Teplice
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
149 342,55
Konečná suma(Bez DPH):
78 750,00
Zaplatené:
52.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
paré
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Domu smútku

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: SO 01 ARCHITEKTÚRA Podľa prílohy výkazu výmer - 01 Architektúra VV , Hodnota / charakteristika: zemné práce; zakladanie; zvislé a kompl. konštrukcie; komunikácie; úpravy povrchov, podlahy,osadenie; drobná architektúra; ostatné konštrukcie a práce - búrania; sadové úpravy - dreviny;; Technické vlastnosti: -pokračovanie, Hodnota / charakteristika: izolácie striech; konštrukcie - tesárske; konštrukcie stolárske; konštrukcie klampiarske; konštrukcie doplnkové kovové; podlahy z dlaždíc; dokončovacie práce a obklady;; Technické vlastnosti: -pokračovanie, Hodnota / charakteristika: dokončovacie práce a obklady z kam., nátery, maľby; montáž chladiaceho boxu; montáž oceľových konštrukcií.; Technické vlastnosti: 1. základy , Hodnota / charakteristika: Nosná oceľová konštrukcia je založená na dvoch základových železobetónových pásoch z betónu min. C20/25, šírky 600 mm a hĺbky 1200 mm. Stav práce sa jestvujúcich základov dotknú v min. rozsahu; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: a to len prestupmi inžinierskych sietí ako vodovod a kanalizácia. V rámci rekonštrukcie objektu je potrebné zistiť kvalitu a skutkový stav základových konštrukcií.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Ak by sa ukázalo, že základové konštrukcie sú poškodené, resp. nedokážu plniť svoju statickú funkciu, je nutné privolať statika, aby rozhodol o ďalších pracovných postupoch.; Technické vlastnosti: 2. zvislý nosný systém , Hodnota / charakteristika: Zvislý nosný systém objektu je tvorený obvodovými murovanými nosnými stenami hrúbky 350 mm a priečnou vnútornou nosnou stenou. Projekt rekonštrukcie uvažuje s vymurovaním pôvodných ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: nevyužívaných otvorov v obvodovej stene pórobetónovým murivom príslušnej hrúbky. Povrchová úprava stien zostáva pôvodná, vybúrané miesta po priečkach je potrebné vyrovnať ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: jadrovou omietkou a zahladiť s pôvodnou vrstvou ako v interiéri, tak i v exteriéri.; Technické vlastnosti: 3. priečky, Hodnota / charakteristika: Počíta sa s vybúraním všetkých priečkových murív. Na základe novonavrhovanej dispozíciu v interiéri objektu sú navrhnuté priečky hr. 115 a 140 mm na celoplošné lepidlo. ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Povrchová úprava priečok je uvažovaná vnútorná omietka z interiérovej časti.; Technické vlastnosti: 4. vodorovné konštrukcie, Hodnota / charakteristika: Podlaha prízemia je tvorená betónovou doskou s príslušnými nášľapnými vrstvami podľa jednotlivých miestností. Je navrhnuté vybúranie nášľapnej podlahovej vrstvy. ; Technické vlastnosti: 5. Zastrešenie, Hodnota / charakteristika: Pôvodný krov bude demontovaný v celom rozsahu. Nové zastrešenie nad celým pôdorysom objektu je navrhnuté ako zateplená krovová sústava. Krokvy krovu sú ukladané na pomúrnici a trám. pomúrnica ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: je kotvená k ŽB stropnej konštr. závitovými tyčami a na chémiu. Na krokvách je navrhované plné debnenie z OSB dosiek hr. 25 mm. Hlavnú krytinu tvorí falcovaná krytina zo zvitkov farby antracit.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Navrhovaný prístrešok z oceľovej konštrukcie bude zastrešený plechovou falcovanou krytinou zo zvitkov ocele min. hrúbky 0,7 mm farby antracitu.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Zo spodnej časti bude opláštený dreveným obkladom typu sibirskych modřín. Obklad bude prichytený k nosnej konštrukcii pomocou nerezového spojovacieho materiálu, ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: kde samotné disky musia byť chránené voči poveternostným vplyvom impregnáciou a lakom prírodnej farby dreva.; Technické vlastnosti: 6. Úprava povrchov, stien, stropov a pilierov, Hodnota / charakteristika: Obvodové murivo je z pórobetónových tvárnic hr. 350 mm. Pre zvýšenie kvality a ochrany pôvodnej vrstvy sa navrhuje nová vonkajšia omietka - tenkovrstvá silikónová hladená so zrnitosťou 1,0.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Na miestach, kde je pôvodná omietka zdegranovaná, vlhká alebo vydutá je potrebné tieto miesta oklepať až po tvárnicu a vyrovnať tieto obité miesta jadrovou omietkou.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Rovnako je potrebné vyrovnať omietku v mieste sokla, kde chýba vrstva brizolitu. Až následne môžeme aplikovať systém tenkovrstvých omietok.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Obklady vnútorných stien sú navrhnuté z keramických obkladačiek. Farba obkladu tmavošedá, rersp. antracit. Potrebné predložiť generálnemu projektantovi a investorovi.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Nátery kovových konštrukcií, konkrétne oceľových stĺpov prístreška, sú navrhnuté z epoxidových dvojzlôžkových farieb hr. min. 80 mm, farba biela.; Technické vlastnosti: 7. Oplotenie cintorína, Hodnota / charakteristika: Oplotenie cintorína zo stany miestnej komunikácie je v súčastnosti v dezolátnom stave. Je potrebná jeho rekonštrukcia a to odstránenie pôvodných oceľových častí.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Betónový múrik tvorí opornú stenu hlinenej plochy cintorína. Betón je nutné obiť od pôvodných nesúdržných omietok, ošetriť, resp. dobetónovať zdegradované časti a nalepiť betónový obklad.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Na povrchu sa navrhuje po celej dĺžke krycia betónová doska na hornej ploche múrika, v spáde a prečnievajúca min. 40 mm od obkladu.; Technické vlastnosti: 8. Podlahové konštrukcie, Hodnota / charakteristika: Rekonštrukcia objektu uvažuje s kompletným vybúraním podlahových konštrukcií. V miestnostiach je navrhovaná jednotná gressová porcelánová dlažba o rozmere 600 x 300mm a hr. 10 mm, vo farbe šedej; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: a v matnom prevedení. Pred vstupom do objektu vedľa miestnej komunikácii je navrhnutá plocha z betónovej dlažby, ktorá bude tvoriť nový exteriérový vstupný priestor a z bočnej západnej strany; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: oddychovú zónu. Súčasťou plochy sú prvky mobiliáru, ako lavičky a kôš na smeti. Prvky mobiliáru budú kotvené do novovybudovaných betónových základov. ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Dlažba hr. 80 mm v dvoch rozmeroch 250x250mm a 375x250mm je farby bledošedej, je dimenzovaná i na zastavenie pohrebného vozidla s truhlou pred lavými dvojkrídlovými dvermi domu smútku.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: V rámci rekonštr. objektu domu smútku a obnovy jeho okolia sa navrhuje z bezpečnostného hľadiska nasmerovať peší ťah popri miestnej komunikácii. ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Dlažba chodníka je štandardná hr. 60 mm o rozmere cca 200 x 100 mm, farby šedej. Pri okraji chodníkov a spevnených plôch v dĺžkach navrhovaných chodníkov bude osadený parkový (záhonový) ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: obrubník 1000/50/280 osadený do betónovej pätky. Pri kontakte s miestnou komunikáciou sa uvažuje s klasickým cestným obrubníkom.; Technické vlastnosti: 9. Izolácie proti vode, Hodnota / charakteristika: Hydroizolačné vrstvy spodnej časti ostávajú pôvodné a bez zásahu.; Technické vlastnosti: 10. Izolácie tepelné, Hodnota / charakteristika: Strešný plášť je uvažovaný zatepliť minerálnou vlnou na ŽB strope v hrúbke 100 mm z dôvodu, aby nedochádzalo k úplnému premŕzaniu strešnej krytiny.; Technické vlastnosti: 11. Výplne otvorov, Hodnota / charakteristika: Rekonštrukciou objektu domu smútku sa uvažuje s výmenou všetkých otvorových konštrukcií za nové z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom. Zasklenie s izolačným dvojsklom.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Vo väčších plochách a dverách je navrhované bezpečnostné sklo. Súčasťou okna je celoobvodové kovanie s antikoróznou povrchovou úpravou. Kovanie umožňuje : otvorenie, sklopenie ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: a mikroventiláciu, kde štrbinové vetranie obsahuje štandardne protiprievanovú poistku. Vnútorné dvere v objekte sú navrhované drevené a sklené. ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Sklené dvere posuvné do otvoru 1250x2150 mm sú navrhované medzi obradnou miestnosťou a miestnosťou pre mraziaci box. Sklo je bezpečnostné s matným prevedením so šírkou skla min. 1450 mm.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Druhé interiérové dvere z obradnej miestnosti vedúce do chodby sú navrhované ako bezzárubňové zo strany obradnej miestnosti. Dvere budú hladké, biele s jednoduchým zasklením.; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Ostatné dvere do kancelárie, WC a miestnosti s chladiacim boxom budú drevené, plné s drevenými zárubňami farby šedej.; Technické vlastnosti: 12. Konštrukcie stolárske, Hodnota / charakteristika: Parapety v interiéry sú navrhované z drevotrieskových laminátových dosiek na nových okenných otvoroch farby antracit.; Technické vlastnosti: 13. Konštrukcie klampiarske, Hodnota / charakteristika: Klampiarske prvky - odkvapové žlaby, dažďové zvody ( žlabový kotlík, horné koleno, odpadové potrubie, výtokové koleno) budú realizované z pozinkovaného plechu ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: s povrchovou úpravou z antracitovej farby. Oplechovanie parapetov okenných konštrukcií je navrhované z ťahaného hliníkového plechu s povrchovou úpravou eloxovaním a lakovaním antracitovej farby.; Technické vlastnosti: 14. Konštrukcie zámočnícke, Hodnota / charakteristika: Na fasáde sa nachádza elektrorozvádzač, ktorý je potrebné opatriť novými oceľovými dvierkami vo farbe fasády. Oplotenie cintorína je v dezolátnom stave. Rekonštrukcia oplotenia pozostáva - nahradiť; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: zhrdzavené časti za novú oceľovú konštrukciu žiarovo - pozinkovanú. Oplotenie pozostáva z typizovaných segmentov s ornamentálnymi prvkami. Je navrhované i nové zábradlie na rampe pri vstupe na; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: cintorín, z pozinkovanej ocele.; Technické vlastnosti: 15. Vnútorné vybavenie objektu, Hodnota / charakteristika: Súčasťou domu smútku je i zastaralý chladiaci box pre zosnulých. Box je navrhnutý na dve truhly .; Technické vlastnosti: 16. Lavička s operadlom dĺžky 1,8m, Hodnota / charakteristika: Konštrukcia lavičky - oceľová spojená s drevenými lamelami pomocou šrobových spojov z nerezu. Povrchová úprava oceľovej konštrukcie bude opatrená ochrannou vrstvou zinku minimálne 80 mikrónov ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: a práškovým vypalovacím lakom. Nosná kostra pozostáva z dvoch bočníc zvarené z výpalkov z oceľového plechu hr. 3 a 5 mm a trubky obdl. prierezu 30 x 2. ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Sedák a operadlo je navrhované z 12 lamiel - dosiek z masívneho tropického dreva obdl. prierezu (38,5 x 58) dl. 1800 mm.Farebnosť - z polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre. ; Technické vlastnosti: pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Kotvenie lavičky - pod dlažbu do betónového základu.; Technické vlastnosti: 17. Odpadový kôš - 120 l, Hodnota / charakteristika: Konštrukcia odpadkového koša - s drevenými lamelami . Povrchová úprava oceľovej konštrukcie bude opatrená ochrannou vrstvou zinku minimálne 80 mikrónov a práškovým vypalovacím lakom.; Technické vlastnosti: 18. Zeleň, Hodnota / charakteristika: Návrh zelene v tejto časti - štyri stromy, druhové zloženie je navrhnuté s prihliadnutím na prírodný charakter okolitého prostredia.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Plocha riešeného územia, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 940; Technické vlastnosti: Zastavaná plocha objektu domu smútku s prístreškom, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 132,51; Technické vlastnosti: Podlahová plocha objektu domu smútku, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 79,67; Technické vlastnosti: Obostavaný objem objektu domu smútku, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 390,00; Technické vlastnosti: Výška hrebeňa od terénu domu smútku, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,00

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 7 94 500,00 20% EUR 21. Marec 2016 104824

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×