Obstarávanie

Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Nižný Klátov
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
48 608,12
Konečná suma(Bez DPH):
26 666,66
Zaplatené:
54.86%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
kompletný predmet zmluvy
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA; A.1. EKONOMICKÉ HODNOTENIE; A.1.1. Vymedzenie okruhu hodnotenia; Východiskový stav komunikácií a rigolov v obci je možné charakterizovať ako značne poškodený. Pod súčasný stav komunikácií obce sa podpísal nedostatok financií v štátnej správe ako aj v samotnej obci. V čase prívalových dažďov voda z komunikácií zaplavuje priľahlé pozemky a dvory rodinných domov. Realizáciou odvodnenia pri ......... ul. a ďalšieho rigola od ............do potoka pri ............... ul. sa dosiahne odstránenie problémov z dažďovej vody zaplavujúcej pozemky rodinných domov. ; Technicko-ekonomická úroveň navrhovanej stavby vychádza z potrieb obce na riešenie odvodnenia a finančnej náročnosti takejto rozsiahlej výstavby. Keďže je zámerom dosiahnuť čo najväčší efekt za čo najmenší finančný obnos, navrhuje sa oprava v takom rozsahu aby vyčlenené finančné prostriedky postačovali na uvažovanú výstavbu.; A.2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA; A.2.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska; Stavenisko sa nachádza na území obce. Jedná sa o vybudovanie rigolov, ktoré sú v poškodenom až havarijnom stave. V blízkosti výstavby rigolov sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma.; Počas výstavby dôjde k čiastočnému obmedzeniu vozidlovej dopravy na cestnej komunikácii, čo sa bude riešiť v rámci realizačného projektu etapovitým rozdelením opravy, tak aby bol život obce dotknutý v najmenšej možnej miere. Oprava bude riešená prenosným dopravným značením tak, aby bola zabezpečená bezkolízna automobilová doprava počas celej rekonštrukcie a taktiež aby boli rodinné domy dostupné v prípade požiaru resp. príjazdu sanitného vozidla.; V nevyhnutnom čase potrebnom z technologického hľadiska výstavby budú obyvatelia o dĺžke nedostupnosti pozemku informovaní cestou miestneho rozhlasu resp. výveskou na miestnom úrade v dostatočnom predstihu aby sa mohli podľa toho zariadiť.; Pre vypracovanie projektovej dokumentácie bol použitý polohopis a výškopis v digitálnej forme, vypracovaný na tieto účely zodpovedným geodetom zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Pri výstavbe rigolov sa vyprodukuje výkopová zemina v množstve 450 m3.; Skládku zeminy vyťaženej v rámci výstavby rigolov a spevnených plôch je potrebné určiť na území obce tak, aby prepravná vzdialenosť nepresiahla 1 km. Získaná zemina sa použije na ďalšie stavebné činnosti v rámci obce.; V rámci projektu výstavby rigolov a spevnených plôch sa uvažuje v bilancii zemných prác s nasledovnými objemami:- zemina z vykopávok 307,00 m3; Po dokončení prác na výstavbe spevnených plôch a rigolov je potrebné plochy porušené výstavbou dať do pôvodného stavu. Trávnaté plochy znovu upraviť a osiať trávnym semenom, tak aby výsledné dielo bolo komplexné.; A.2.2 Technológia hlavnej výroby; V rámci výstavby spevnených plôch a rigolov sa neuvažuje so žiadnou technológiou ani prevádzkovým súborom.; A.2.3 Zabezpečenie budúcej výroby; V rámci výstavby spevnených plôch a rigolov sa neuvažuje s výstavbou žiadnej novej výrobnej prevádzky.; A.2.4 Starostlivosť o životné prostredie; Vplyv stavby na životné prostredie je kladný. Výstavbou spevnených plôch a rigolov, sa životné prostredie obce značne vylepší. Usmernením dažďovej vody do rigolov sa predíde zaplavovaniu verejných aj súkromných pozemkov v rámci obce. ; Počas výstavby je potrebné v rámci prenosného dopravného značenia zabezpečiť dostupnosť pozemkov a rodinných domov pre požiarne vozidlá v prípade požiaru resp. sanitného vozidla v prípade lekárskej pomoci. V rámci výstavby spevnených plôch a rigolov nedôjde k záberu poľnohospodárskej resp. lesnej pôdy a nebudú sa realizovať ani žiadne náhradné rekultivácie.; B. TECHNICKÁ SPRÁVA; B.1. VŠEOBECNÁ ČASŤ; Ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie predmetnej stavby: ""REKONŠTRUKCIA ODVODŇOVACÍCH KANÁLOV NA UL. .................."" v stupni jednostupňový projekt slúžili nasledovné podklady: zmluva o dielo, zadávacie podmienky vo verejnej súťaži, katastrálna mapa v digitálnej forme, polohopis a výškopis riešeného územia, konzultácie so stavebníkom.; B.1.1 Charakteristika stavby; V súčasnosti sa odvodňovacie rigoly v obci nachádzajú v nevyhovujúcom stave. Skoro všetky by potrebovali opravy v menšom či väčšom rozsahu. Z nedostatku fin. prostriedkov v obci na takéto investície je jedinou možnosťou uchádzať sa o tieto financie prostredníctvom fondov poskytovaných štátom na takéto práce. Z reálneho pohľadu sa obec uchádza o finančné prostriedky na spevnené plochy a rekonštrukciu rigolov na .............................. ul., ostatné sa budú riešiť v ďalších obdobiach. K rekonštrukcii rigolov boli pričlenené aj spevnené plochy pri rigoloch na ich údržbu.; B.1.2 Geologický prieskum lokality; Inžiniersko-geologický prieskum lokality nebol pre túto stavbu vykonaný a vychádzalo sa z výsledkov predchádzajúcich stavieb v tejto lokalite podľa informácií pracovníkov obce. Pre vykopávky spodnej stavby ciest sa uvažuje pre zemné práce so 4. triedou zeminy podľa ťažiteľnosti. Podzemná voda sa nachádza vo väčšej hĺbke a pri výstavbe vjazdov a chodníkov s ňou neprídeme do styku.; B.2 TECHNICKÁ ČASŤ; Po obhliadke staveniska a zhodnotení navrhovaného riešenia sa v rámci projektovej dokumentácie uvažuje s nasledovnými prácami:; 1. búracie práce; 1.1.odstránenie kríkov a krovia pre rigol 600,0 m2; 2. zemné práce; 2.1. hĺbenie rýh pre rigoly 250 m3; 2.2.zemné práce pre spevnené plochy 180 m3; 2.3. hĺbenie šachiet pre vtokové šachty 12 m3; 3. vybudovanie nových spevnených plôch; 3.1.vybudovanie spevnenej plochy pre údržbu rigola 111,68 m2; 3.2.vybudovanie spevnenej plochy zo zatrávňovacích tvárnic 197,21 m2; 4. rekonštrukcia rigolov; 4.1.vybudovanie rigolov z priekopových žľabov betónových 110,0 m; 4.2.vybudovanie rigolov z bet. žľabov pre vysoké zaťaženie bez mreže 65,0 m; 4.3.vybudovanie rigolov z bet. žľabov pre vysoké zaťaženie s mrežou 66,0 m; 4.4.vybudovanie betónového čela na jestvujúcom priepuste 1 ks; 4.5.vybudovanie betónovej vtokovej šachty 2 ks; Tieto práce týkajúce sa opravy komunikácie, chodníkov pre peších, spevnených plôch a rigolov, sú sústredené do nasledovného objektu riešeného v rámci profesie doprava a terénne úpravy:""REKONŠTRUKCIA RIGOLOV""Všetky práce týkajúce sa predmetného objektu sú v nasledujúcom texte podrobne popísané podľa uvedeného členenia.; B.3 PODROBNÝ POPIS OBJEKTU; B.3.1 Rekonštrukcia rigolov; V súlade s opisným formulárom predmetu zákazky sa uvažuje s vybudovaním rigola na ................... ul., kde sa časť rigola navrhuje bez liatinovej mreže a časť rigola s liatinovou mrežou podľa výkresu situácie. Tento žľab sa navrhuje pre zaťaženie D 400 kN.; Druhý odvodňovací žľab sa navrhuje od priepustu pod ............. až do potoka pri .............. ul. Tento rigol sa navrhuje z priekopových tvárnic. Na severnej strane rigola sa navrhuje spevnená plocha z betónových tvárnic rozmeru 50x50x10 cm. Na oboch stranách rigola sa navrhuje vybudovanie spevnených plôch z betónových polovegetačných tvárnic o rozmere 60x40x8 cm. Tvárnice spevnenej plochy aj polovegetačné tvárnice budú osadené do štrkového podkladu zo štrkodrvy frakcie 0-32 mm hr. 10 cm.; B.3.1.1 Búracie práce; Pri výkopových prácach pre spodnú stavbu spevnených plôch a rigolov sa získa 442 m3 zeminy tr. 3 podľa rozpojiteľnosti ktorá sa odvezie na skládku pri vodorovnej vzdialenosti do 1 km v rámci obce alebo sa použije pre inú stavbu. Pred výstavbou rigolov sa uvažuje s odstránením travín, kríkov a stromov v trase navrhovaných rigolov na ploche 600 m2 s ich uložením na skládku v rámci obce.; B.3.1.2 Zatriedenie odpadov; V rámci búracích prác sa vyskytuje len zemina z výkopov. Predpokladané odpady sú uvedené vo výkazoch výmer.; B.3.1.3 Spevnená plocha; Pozdĺž odvodňovacieho rigola od ......................... po ............... sa navrhuje na severnej strane rigola vybudovanie spevnenej plochy umožňujúcej údržbu navrhovaného rigola v budúcnosti. Spevnená plocha sa navrhuje z betónových tvárnic rozmeru 50x50x10 cm osadených do podkladnej vrstvy zo štrkodrvy. Škáry sa navrhuje zatrieť cementovou maltou. Konštrukcia spevnenej plochy má nasledovné zloženie jednotlivých vrstiev:; • betónové tvárnice 50x50x10 cm DL hr. 10 cm; • štrkodrva frakcie 0-32 mm ŠD hr. 10 cm; • Celkom: hr. 20 cm; Obrúbenie spevnenej plochy sa neuvažuje z južnej strany bude spevnenú plochu obrubovať rigol a zo severnej strany spevnená plocha z polovegetačných tvárnic. Celková výmera spevnenej plochy je 111,68 m2.; B.3.1.4 Plochy so zatvárňovacích tvárnic; Po oboch stranách rigola vedeného od ........... smerom k ............... sa navrhuje vybudovanie spevnenej plochy z polovegetačnýc tvárnic v šírke 1,5 m. Konštrukcia tejto plochy sa navrhuje s nasledovným zložením jednotlivých vrstiev:; • polovegetačné tvárnice 40x60x8 cm DL hr. 08 cm; • štrkodrva frakcie 0-32 mm ŠD hr. 10 cm; • Celkom : hr. 18 cm; Po osadení polovegetačných tvárnic sa navrhuje vyplnenie otvorov humusom a založenie parkového trávnika výsevom v množstve 25 g/m2. Humus na vyplnenie otvorov sa zabezpečí zo zemníka v rámci obce alebo sa použije zemina z odkopávok prihnojená rašelinou. Zemné práce pre chodník a ostatné spevnené plôchy predstavujú odkopávky v zemine 3. tr. podľa rozpojiteľnosti v množstve 180 m3 s ich odvozom na skládku v rámci obce.; B.3.1.5 Odvodňovacie žľaby na ...............; Zo stiesnených pomerov vyplýva aj osadenie odvodňovacích žľabov .................. ul. Odvodňovací žľab sa navrhuje od jestvujúceho žľabu s napojením takým spôsobom aby nebol obmedzený prietok vody. Žľab ukladaný vedľa jestvujúcej komunikácie sa navrhuje otvorený bez liatinovej mreže. ; Žľab vedený naprieč komunikáciou, alebo v telese komunikácie sa navrhuje s liatinovou mrežou pre zaťaženie D 400 kN. Pre prekážky tvoriace šachtami umiestnenými na okraji komunikácie nie je možné viesť trasu rigola po jednej strane. Navrhovaná trasa sa vyhýba týmto šachtám a prechádza z jednej strany na druhú.; Celková dĺžka odvodňovacieho žľabu je 65 m bez mreže a 66 metrov s mrežou. Navrhuje sa odvodňovací žľab so šírkou 62 cm a dĺžkou 250 cm s výškou 62 cm. Na konci navrhovaného žľabu je potrebné znova napojiť tento žľab na jestvujúci betónový žľab znova tak aby nebol obmedzený prietok dažďovej vody. Spoj je potrebné dobetónovať tak aby povrchy lícovali. Odvodňovacie žľaby sa navrhuje osadiť do lôžka zo suchého betónu hr. 15 cm s podkladom zo štrkodrvy hr. 10 cm podľa výkresu vzorových rezov.; B.3.1.6 Odvodňovací žľab od ................. po ...................; V súčasnosti zanesený zemný rigol od jestvujúceho priepustu až po jestvujúci rigol v dolnej časti pri potoku sa navrhuje upraviť pre osadenie odvodňovacieho žľabu o rozmere 62x62x250 cm. Odvodňovací žľab sa navrhuje osadiť tak aby voda z jestvujúceho priepustu vtekala do navrhovaného rigola. ; Časť rigola sa navrhuje na hornej strane jestvujúceho priepustu. Trasa rigola bude výškovo sledovať sklon terénu tak aby bol primerane zahĺbený v jestvujúcom teréne. Betónové žľaby sa navrhuje uložiť na betónový podklad zo suchého betónu hr. 15 cm s podkladom zo štrkordrvy hr. 10 cm.; Celková dĺžka odvodňovacieho žľabu je 110,0 m. Na tomto rigole sa navrhujú dve vtokové šachty s kalovým priestorom.; B.3.1.7 Betónové vtokové šachty; Na rigoloch sa v rámci odvodnenia navrhuje vybudovať betónové šachty s osadenou oceľovou mrežou. Uvažuje sa s vybudovaním dvoch šachiet. Všetky šachty sa navrhujú s rovnakými rozmermi. Rozdiel tvorí len vtok a výtok dažďovej vody týchto šachiet. Jednotlivé šachty sa nachádzajú na samostatnom výkrese projektovej dokumentácie aj s konkrétnymi výškami vtoku a výtoku vody. Jedna šachta sa navrhuje na hornej strane jestvujúceho priepustu kde je potrebné jestvujúcu betónovú rúru priepustu zapracovať do telesa šachty.; Od šachty sa navrhuje vybudovanie odvodňovacieho žľabu v dĺžke 6,0 m aby nedochádzalo k zanášaniu vtokovej šachty. Druhá šachta sa navrhuje približne v strede odvodňovacieho žľabu tak aby sa dosiahlo spomalenie prúdenia vody tečúcej žľabom.; B.3.1.8 Bezpečnosť práce; Počas navrhovanej výstavby je potrebné dbať na všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce pri riadení mechanizmov a pri zemných prácach. Je nutné dodržiavať vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb v znení vyhlášky č. 454/1990 Zb., vyhlášku úradu bezpečnosti práce č. 74/ 996 Zb. a iné bezpečnostné predpisy ktoré vyplývajú z druhu prác vykonávaných počas realizácie stavby.; Pred začiatkom zemných prác je nutné prizvať jednotlivých správcov podzemných inžinierskych sietí aby priamo na mieste vytýčili trasy vedení, ktoré sú v ich správe. Predíde sa tým možným škodám pri porušení vedenia nachádzajúceho sa v priestore zemných prác. Pri zemných prácach je potrebné dodržiavať ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí a v ich blízkosti postupovať opatrne. V blízkosti inžinierskych sietí zemné práce vykonávať ručne.; Jestvujúce inžinierske siete zakreslené v koordinačných výkresoch sú informatívne. Presné uloženie sietí sa overuje vytýčením jednotlivých správcov priamo v teréne alebo vykopaním sondy pre zistenie priebehu podzemných sietí. Až po zistení presnej polohy sietí ako aj ich výškového uloženia je možné vykonávať zemné práce.; B.3.1.9 Použité normy STN; STN 73 6110 projektovanie miestnych komunikácií; STN 73 6101 projektovanie ciest a diaľnic; STN 73 6114 vozovky pozemných komunikácií; B.4 Príloha č. 1 k Technickej správe.; B.4.1 Rozpočet a výkaz výmer stavby " Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov na ul. .................." bol na základe požiadavky objednávateľa rozdelený na náklady spojené s realizáciou jednotlivých odvodňovacích kanálov a spevnených plôch popri nich. Rovnako je rozdelený aj výkaz výmer stavby. Takto sú v rámci tejto stavby tri samostatné rozpočty a tri samostatné výkazy výmer.; C. Upozornenie pre dodávateľa:; C.1 Projektová dokumentácia je vypracovaná pre celú stavbu, avšak z dôvodov obmedzených disponibilných finančných prostriedkov objednávateľa budú realizované len dve samostatné časti tejto zákazky: ; - 1. časť - rekonštrukcia rigolov v rozsahu podľa Výkazu výmer na: Objekt Rekonštrukcia rigolov.; - 2. časť - spevnené plochy v rozsahu podľa Výkazu výmer na: Objekt Spevnené plochy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: A) Výkaz výmer, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 1. časť - Výkazu výmer na Časť Rekonštrukcia rigolov, Hodnota / charakteristika: Výkaz výmer na Časť Rekonštrukcia rigolov je v priloženom súbore "VV_2_RekonstrukciaRigola.pdf".; Technické vlastnosti: - 2. časť - Výkazu výmer na Časť Spevnené plochy , Hodnota / charakteristika: Výkaz výmer na Časť Spevnené plochy je v priloženom súbore "VV_3_SpevnenPlochy.pdf".; Technické vlastnosti: B) Projektová dokumentácia , Hodnota / charakteristika: Obsahuje Sprievodnú správu, Technickú správu a výkresy podľa ďalej uvedeného zoznamu.; Technické vlastnosti: B.1) Sprievodná správa, Hodnota / charakteristika: Sprievodná správa je uložená v priloženom súbore "00A_SprievodnaSprava_R.pdf"; Technické vlastnosti: B.2) Technická správa, Hodnota / charakteristika: Technická správa je uložená v priloženom súbore "00B_TechnickaSprava_R.pdf"; Technické vlastnosti: B.3) Výkres č. 01 Situácia komunikácií a rigolov, Hodnota / charakteristika: Obsah výkresu č. 1 je v priloženom súbore "01_SituaciaKomunikacie_Model_R.pdf"; Technické vlastnosti: B.4) Výkres č. 02 - Priečne profily Pf1 - Pf6, Hodnota / charakteristika: Obsah výkresu č. 2 je v priloženom súbore "02_PriecneProfil_Model_R.pdf"; Technické vlastnosti: B.5) Výkres č. 03 - Vzorové rezy, Hodnota / charakteristika: Obsah výkresu č. 3 je v priloženom súbore "03_VzoroveRezy_Model_R.pdf"; Technické vlastnosti: B.6) Výkres č. 04 - Figuračný plán, Hodnota / charakteristika: Obsah výkresu č. 4 je v priloženom súbore "04_FiguracnyPlan_Model_R.pdf"; Technické vlastnosti: B.7) Výkres č. 05 - Detaily vtokovej šachty Š1, Hodnota / charakteristika: Obsah výkresu č. 5 je v priloženom súbore "05_DetailyVtokovejSachtyS1_Model_R.pdf"; Technické vlastnosti: B.8) Výkres č. 06 - Detaily vtokovej šachty Š2, Hodnota / charakteristika: Obsah výkresu č. 6 je v priloženom súbore "06_DetailyVtokovejSachtyS2_Model_R.pdf"; Technické vlastnosti: B.9) Výkres č. 07 - Vytyčovací výkres, Hodnota / charakteristika: Obsah výkresu č. 7 je v priloženom súbore "07_VytycovaciVykre_Model_R.pdf"; Technické vlastnosti: B.10) Príloha č. 1 k Technickej správe, Hodnota / charakteristika: Obsah Prílohy je v priloženom súbore "08_PRILOHA_c1_k_TS_R.pdf"

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 4 32 000,00 20% EUR 8. Marec 2016 103563

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×