Obstarávanie

CYKLOCENTRUM Báč


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Báč
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
180 290,00
Konečná suma(Bez DPH):
178 291,00
Zaplatené:
98.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka stavebných prác pre zhotovenie diela v zmysle platných predpisov Stavebného zákona Slovenskej republiky. Novostavba Cyklocentra v obci Báč sa bude nachádzať na p.č. 1/1, 1/2 a 1/3, na liste vlastníctva č. 229 v katastrálnom území obce Báč, okres Dunajská Streda, ktorých vlastníkom je obec Báč. Novostavbu Cyklocentra plánuje obec vybudovať ako relaxačno-oddychový priestor pre cyklonávštevníkov obce na medzinárodnej cyklistickej trase. Členenie stavby na stavebné objekty je nasledovné: SO-01 CYKLOCENTRUM 1. Architektonickostavebná časť 2. Statika 3. Zdravotechnika 4. Elektroinštalácia 5. Protipožiarna bezpečnosť stavby 6. Vykurovanie SO-02 NN PRÍPOJKA SO-03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD SO-04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA SO-05 SPEVNENÉ PLOCHY, TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky sú predmetom projektovej dokumentácie a prílohy č.1 súťažných podkladov - opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Techtonic, s.r.o. 3 178 291,00 Neuvedené EUR 14. August 2018 99163

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Uchádzač. č.2 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024991/content/834569/download","filename":"Ponuka uch. č. 2_Bala a.s._cyklocentrum Báč.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024969/content/834560/download","filename":"20180822 Správa o zákazke § 24 ods. 2 a 3 ZVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024988/content/834564/download","filename":"20180619 Zápisnica vyhodnotenie Požiadavky na PZ § 53 ZVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024988/content/834565/download","filename":"Tab. č. 2 - Požiadavky § 53 ZVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č.3/2018 23. August 2018 23. August 2018 []
Súťažné podklady Projektová dokumentácia CYKLOCENTRUM Báč 20. Máj 2018 20. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985553/content/745358/download","filename":"SO_01 CYKLOCENTRUM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985553/content/745359/download","filename":"SO-02 NN prípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985553/content/745360/download","filename":"SO_03 VODOVODNA PRIPOJKA A AREALOVY VODOVOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985553/content/745361/download","filename":"SO_04 KANALIZACNA PRIPOJKA A AREALOVA KANALIZACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985553/content/745362/download","filename":"SO_05 SPEVNENÉ PLOCHY, TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985553/content/745363/download","filename":"Príloha č. 2A SP_Výkaz výmer CYKLOCENTRUM [zadanie].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985553/content/745364/download","filename":"ARCHITEKTONICKÁ ČASŤ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - CYKLOCENTRUM Báč 19. Máj 2018 19. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985551/content/745343/download","filename":"20180518 Final_Súťažné podklady CYKLOCENTUM Báč_vrátane príloh_verzia návrhu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985551/content/745344/download","filename":"Formulár_JED_CYKLOCENTRUM Báč.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.1 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024990/content/834568/download","filename":"Ponuka uch. č.1_Štefan Gavlider GAGAKO - STAV_cyklocentrum Báč.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č.3/2018 23. August 2018 23. August 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk podľa § 52 zákona 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024986/content/834561/download","filename":"20180615 Zápisnica otváranie ponúk § 52 ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.3 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024998/content/834570/download","filename":"Ponuka uch. č. 3_Techtonic, s.r.o._cyklocentrum Báč.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk z hľadiska návrhov na plnenie kritérií podľa § 53 zákona 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024989/content/834566/download","filename":"20180619 Zápisnica vyhodnotenie Kritériá § 53 ZVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024989/content/834567/download","filename":"Tab. č. 3 - Kritériá § 53 (Cena + Lehota plnenia).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov podľa § 55 ods. 2 zákona 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998307/content/684309/download","filename":"20180619 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov_CYKLOCENTRUM Báč.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti podľa § 40 ods. 12 zákona 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024987/content/834562/download","filename":"20180619 Zápisnica SPÚ § 40 ods.12 ZVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024987/content/834563/download","filename":"Tab. č. 1 SPÚ § 40 ZVO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×