Obstarávanie

Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
55 623 994,00
Konečná suma(Bez DPH):
55 623 994,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45231300-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej činnosti: Projektové územie zahŕňa mesto Krásno nad Kysucou a obce Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborovnad Bystricou, Oščadnica, Radôstka. Dielo, ktoré má budúci Zhotoviteľ vyprojektovať a zrealizovať, je rozdelené na tri Aktivity: Aktivita A Zásobovanie vodou, Aktivita B Odvedenie odpadových vôd, Aktivita C Čistenie odpadových vôd. Na celé dielo má Objednávateľ k dispozícii právoplatné stavebné povolenie ale z dôvodu potreby vypracovaniarealizačnej dokumentácie Zhotoviteľom stavby a nutných technologických úprav na ČOV Krásno nad Kysucoubude dielo realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciupre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom(žltá kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC),slovenský preklad SACE 2008.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 55 623 994,00 Neuvedené EUR 29. Január 2018 92784

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 4 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625731/content/438435/download","filename":"SEVAK_stavba_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_7_8_PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_STRABAG 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940625/content/751309/download","filename":"Ponuka_Ostatne_STRABAG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940625/content/751310/download","filename":"Ponuka_Kriteria_STRABAG.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - Ostatné 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636252/content/596556/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_vzor.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629457/content/484477/download","filename":"SEVAK_stavba_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_9_12_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629457/content/484478/download","filename":"SEVAK_stavba_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_13_14_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 2 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/615034/content/236814/download","filename":"SEVAK_stavba_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_2_PROFIL.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia INFORMÁCIE V ZMYSLE § 64 ods. 1 písm. d) 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951733/content/717941/download","filename":"Informácie v zmysle § 64 ods. 1 písm. d).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_Váhostav 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940639/content/751348/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Váhostav1.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2. Február 2018 2. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940132/content/747928/download","filename":"Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo_podpísané.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/615025/content/236672/download","filename":"SEVAK_práce_Súťažné podklady_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/615025/content/236673/download","filename":"Zv-2 Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/615025/content/236674/download","filename":"Zv-4 Preambula.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/615025/content/236675/download","filename":"SEVAK_zväzky 3,4,5.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o doplnení súťažných podkladov 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626244/content/791867/download","filename":"SEVAK_prace_Oznámenie o doplnení SP_2_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626244/content/791868/download","filename":"C5_2-Prietokova schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626244/content/791869/download","filename":"C5_3-Technologicka schema.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 3 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/615037/content/236831/download","filename":"SEVAK_stavba_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_3_6_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940589/content/750420/download","filename":"SEVAK_stavba_14_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Ostatné_02_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940589/content/750421/download","filename":"SEVAK_stavba_18_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Kritériá_02_PROFIL.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714025/content/505514/download","filename":"SEVAK_stavba_20_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940653/content/751380/download","filename":"SEVAK_stavba_21_Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_ARKO 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940618/content/751278/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Arko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940618/content/751279/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Arko.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o doplnení súťažných podkladov 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/615028/content/236738/download","filename":"SEVAK_prace_Oznámenie o doplnení SP_1_PROFIL.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/938993/content/743405/download","filename":"Zmluva o dielo_podpísaná_prílohy_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/938993/content/743406/download","filename":"Zmluva o dielo_podpísaná_Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632331/content/529505/download","filename":"SEVAK_stavba_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_15_43_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632331/content/529506/download","filename":"SEVAK_stavba_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_44_46_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632331/content/529507/download","filename":"B5-2_32.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632331/content/529508/download","filename":"Zmena lehoty vystavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_Metrostav 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940635/content/751339/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Metrostav.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940583/content/750406/download","filename":"SEVAK_stavba_12a_Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940583/content/750408/download","filename":"SEVAK_stavba_16a_Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 1 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/615031/content/236792/download","filename":"SEVAK_stavba_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1_PROFIL.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Júl 2016 8. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686803/content/494060/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632909/content/537037/download","filename":"SEVAK_stavba_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_47_55_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o doplnení súťažných podkladov 7. Marec 2016 7. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630878/content/502226/download","filename":"SEVAK_prace_Oznámenie o doplnení SP_5_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940585/content/750409/download","filename":"SEVAK_stavba_13a_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti_02_Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o doplnení súťažných podkladov 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627574/content/462134/download","filename":"SEVAK_prace_Oznámenie o doplnení SP_3_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o doplnení súťažných podkladov 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629363/content/483412/download","filename":"SEVAK_prace_Oznámenie o doplnení SP_4_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629363/content/483413/download","filename":"Prevadzkova budova 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629363/content/483414/download","filename":"Prevadzkova budova 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629363/content/483415/download","filename":"Technol schema - oprava obj 2.09.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×