Obstarávanie

Komplexné zabezpečenie interiérového vybavenia pre účely konania podujatí počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 v budove Reduty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
431 680,00
Konečná suma(Bez DPH):
431 680,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71200000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

V druhej polovici roka 2016 bude Slovenská republika predsedať Rade EÚ (SK PRES 2016). Pri tejto príležitosti sa bude na území SR konať približne 20 stretnutí na vysokej úrovni. Všetky spomínané stretnutia sa budú konať v Bratislave, v budove Slovenskej filharmónie (Reduty), ktorej priestory boli identifikované ako najvhodnejšie z kapacitného a reprezentatívneho hľadiska. Vzhľadom na to, že Reduta za bežných okolností slúži na iné ako konferenčné účely, je potrebné ju na čas konania predsedníckych podujatí na vysokej úrovni (1.7.2016 - 11.10.2016) adaptovať na dočasné konferenčné centrum. Adaptácia musí byť ukončená ku dňu 26.06.2016.Demontáž a odvoz časti predmetu zákazky, ktorý zostáva vo vlastníctve verejného obstarávateľa, na miesto v Bratislave určené verejným obstarávateľom, bude prebiehať v čase od 12.10.2016 do 18.10.2016. Premena Reduty na konferenčné centrum v sebe zahŕňa úpravu interiéru a jeho vybavenia: 1.atypickými interiérovými stolárskymi stavbami 2.atypickými stolárskymi výrobkami - mobiliár 3.typovým mobiliárom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NOVA INTERIER STUDIO, s.r.o. 821 04 Bratislava 3 431 680,00 0% EUR 21. Marec 2016 72760

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195728/content/295195/download","filename":"Vysvetlenie_SP_Mobiliar_Reduta_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195728/content/295196/download","filename":"SP_Interierove_vybavenie_Reduta_opravené.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195737/content/87103/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Mobiliár Reduta.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86877/download","filename":"SP_Interierove_vybavenie_Reduta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86878/download","filename":"01_SPRIEVODNÁ_SPRÁVA_INT_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86879/download","filename":"02-05_PÔDORYSY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86880/download","filename":"06_ V - VARIANTNÉ USPORIADANIE PRIESTOROV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86881/download","filename":"07_S - ATYPICKÉ INTERIÉROVÉ STOLÁRSKE STAVBY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86882/download","filename":"08_T - ATYPICKÉ STOLÁRSKE VÝROBKY - MOBILIÁR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86883/download","filename":"09_T - TYPOVÝ MOBILIÁR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86884/download","filename":"Atypicke_stolarske_stavby-zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86885/download","filename":"Atypicke_stolarske_stavby-Rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86886/download","filename":"Atypicke_stolarske_vyrobky-zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86887/download","filename":"Atypicke_stolarske_vyrobky-rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86888/download","filename":"Typovy_mobiliar-zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195725/content/86889/download","filename":"Typovy_mobiliar-rozpočet.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195740/content/87127/download","filename":"Informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Zápisnica zápisnice z vyhodnotenia ponúk 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636179/content/592488/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_požiadaviek_na_predmet_zákazky_Mobiliar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636179/content/592489/download","filename":"Zapisnica_zo_zasadnutnia_komisie_Mobiliár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636179/content/592490/download","filename":"Zapisnica_zo_zasadnutnia_komisie_Mobiliár_vyhodnotenie mimoriadne nízkej ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636179/content/592491/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_mobiliár.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dodaní a montáži interiérového vybavenia č. 500.850/2015-PRES 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638890/content/660127/download","filename":"Zmluva 1130000540 - scan.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní častí ponúk "Ostatné" 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195731/content/86760/download","filename":"Ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dodaní a montáži interiérového vybavenia č. 500.850/2015-PRES 30. Marec 2016 30. Marec 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka FALCO SLOVAKIA, s.r.o. 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636378/content/599626/download","filename":"Falco Slovakia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742417/content/502198/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia - Komplexné zabezpeč. interier. vybavenia pre účely konania podujatí počas predsed SR v Rade EÚ v r. 2016 v budove Reduty .pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636202/content/593124/download","filename":"Správa Mobiliár Reduta.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" a zápisnica z otvárania ponúk "Kritériá" 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636094/content/590667/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_častí_ponúk_Ostatné_Mobiliar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636094/content/590668/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_častí_ponúk_Kritériá_Mobiliár.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka NOVA INTERIER STUDIO, s.r.o. 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599826/download","filename":"Atypicke_stolarske_stavby-zadanie - NOVAINTERIERSTUDIO - Kry.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599827/download","filename":"Atypicke_stolarske_stavby-zadanie - NOVAINTERIERSTUDIO - Rek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599828/download","filename":"Atypicke_stolarske_stavby-zadanie - NOVAINTERIERSTUDIO - Roz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599829/download","filename":"Atypicke_stolarske_vyrobky-NOVAINTERIERSTUDIO - Krycí List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599830/download","filename":"Atypicke_stolarske_vyrobky-NOVAINTERIERSTUDIO - Rekapituláci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599831/download","filename":"Atypicke_stolarske_vyrobky-NOVAINTERIERSTUDIO - Rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599832/download","filename":"Príloha k časti A.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599833/download","filename":"súpis dokladov, dokumentov a potvrdení - kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599834/download","filename":"Typovy_mobiliar-zadanie - NOVAINTERIER - Krycí List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599835/download","filename":"Typovy_mobiliar-zadanie - NOVAINTERIER - Rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636386/content/599836/download","filename":"Typovy_mobiliar-zadanie - NOVAINTERIER - Rozpočet.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 22. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636098/content/590842/download","filename":"Zapisnica_z_kontroly_splnenia_PU_Mobiliar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636098/content/590843/download","filename":"Zapisnica_c_2_z_kontroly_splnenia_PU_Mobiliar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636098/content/590844/download","filename":"Zapisnica_zo_zasadnutnia_komisie_Mobiliár_č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636098/content/590845/download","filename":"Zapisnica_zo_zasadnutnia_komisie_Mobiliár_č. 4.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742415/content/502185/download","filename":"Zoznam subdodávateľov - NOVAINTERIER STUDIO..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní častí ponúk "Kritériá" 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195734/content/86995/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka A - STUDIO s.r.o. 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636390/content/599904/download","filename":"kritériá - A-STUDIO.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×