Obstarávanie

OÚ Bratislava – Klientske centrum


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 201 469,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 201 469,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorá bude spočívať v kompletnej zmene vnútornej dispozície na administratívnu budovu vrátane vybudovania nových vnútorných rozvodov zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie a zabezpečenia nútenej výmeny vzduchu vzduchotechnikou v klientskej hale v časti Front Office a vo všetkých vnútorných priestoroch bez možnosti priameho vetrania okennými otvormi vo fasáde objektu a je členená na 2 časti: 1.časť - realizácia stavebných úprav a zmena účelu existujúcich priestorov pozostávajúca z búracích prác všetkých nevyhovujúcich konštrukcií objektu, z vyrezania okenných otvorov do fasády 2.časť - nadstavba jedného podlažia nad dvojpodlažnú časť existujúcich priestorov Viacúčelovej obchodnej haly, ktorá je dnes využívaná na prezentáciu a predaj výrobkov a kde sa v súčasnosti okrem obchodných prevádzok nachádzajú aj kancelárie, šatne, sociálne zariadenia pre ženy a mužov, sklady, vestibul, prístupové chodby a schodiská. K odovzdaniu objektu budú priložené: a)príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch vyhotoveniach, b)vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch originálnych vyhotoveniach, c)doklady z vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky, d)doklady o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, kópia faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch vyhotoveniach, e)ďalšie doklady súvisiace s uvedením do prevádzky v dvoch vyhotoveniach, f)projekt skutočného realizovania stavby v počte 2 paré, g)geometrický plán podľa § 67 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ak došlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby (§ 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) v dvoch originálnych vyhotoveniach, zabezpečenia rozboru pitnej vody v dvoch originálnych vyhotoveniach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 1 5 201 469,00 0% EUR 9. Apríl 2015 58222

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241076/content/109804/download","filename":"Info_44_OU BA–Klientske centrum.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Apríl 2015 13. Apríl 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Apríl 2015 13. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/241082/content/110164/download","filename":"Správa o zákazke PRK_OU BA–Klientske centrum.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×