Obstarávanie

Nákup prievoznej lode


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 420 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 420 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34512000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom dodávky je nákup prievoznej lode na prepravu osôb a motorových vozidiel.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 1 2 420 000,00 Neuvedené EUR 24. Jún 2019 255811

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Jún 2019 28. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045172/content/960242/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov č. 1 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021940/content/830463/download","filename":"A1 Súťažné podklady_oprava 1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 28. Jún 2019 28. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045159/content/960220/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SAM - SHIPBUILDINGAND MACHINERA a.s. 28. Jún 2019 28. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045160/content/960228/download","filename":"Ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045160/content/960229/download","filename":"Ponuka _Generálny plán.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045160/content/960230/download","filename":"vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 7. August 2018 7. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018937/content/805966/download","filename":"CS SVP PR 4562_2018_9 Vysvetlenie č. 1 na zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva 3. Júl 2019 3. Júl 2019 []
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov č. 4 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005801/content/876582/download","filename":"A1 Súťažné podklady_oprava 4.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov č. 6 26. Marec 2019 26. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030838/content/930117/download","filename":"A1 Súťažné podklady_oprava 6.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie 28. Jún 2019 28. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045173/content/960243/download","filename":"Odovodnenie nezrušenia VO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041789/content/952625/download","filename":"informácia o výsledku_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022001/content/830464/download","filename":"CS SVP PR 4562_2018_11 Vysvetlenie č. 2 na zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene lehoty otvárania ponúk 24. September 2018 24. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035907/content/813786/download","filename":"CS SVP PR 4562_2018_17 Oznámenie o zmene lehoty otvárania ponúk_profil.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica a Príloha č. 1 28. Jún 2019 28. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045157/content/960217/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk.docx.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045157/content/960218/download","filename":"Príloha č. 1 k zápisnici z vyhodnotenia ponúk.docx.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Jún 2019 28. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045152/content/960211/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov č. 2 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024676/content/830466/download","filename":"A1 Súťažné podklady_oprava_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024676/content/830467/download","filename":"B2 Obchodné podmienky_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024676/content/830468/download","filename":"Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024676/content/830469/download","filename":"Príloha č. 9 - Čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní záväzného návrhu zmluvy_oprava_finál.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov č. 5 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014549/content/894659/download","filename":"A1 Súťažné podklady_oprava 5.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Jún 2018 26. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696274/download","filename":"A1 Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696275/download","filename":"A2 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696276/download","filename":"A3 Podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696277/download","filename":"B1 Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696278/download","filename":"B2 Obchodné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696279/download","filename":"Príloha č. 1 - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696280/download","filename":"Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696281/download","filename":"Príloha č. 3 - Plnomocenstvo pre člena skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696282/download","filename":"Príloha č. 4 - Zoznam dôverných informácií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696283/download","filename":"Príloha č. 5 - Návrh na plnenia kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696284/download","filename":"Príloha č. 6 - Opis ponúkaného predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696285/download","filename":"Príloha č. 7 - Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696286/download","filename":"Príloha č. 8 - Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000337/content/696287/download","filename":"Príloha č. 9 - Čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní záväzného návrhu zmluvy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie k povinnej elektronickej komunikácii 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1044893/content/815878/download","filename":"CS SVP PR 4562_2018_26 Oznámenie - uchádzačom.pdf"}]
Súťažné podklady OPrava súťažných podkladov č. 3 24. September 2018 24. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035904/content/813785/download","filename":"A1 Súťažné podklady_oprava 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie č. 3 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024667/content/830465/download","filename":"CS SVP PR 4562_2018_ 12 Vysvetlenie č. 3 na zverejnenie_finál.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×