Obstarávanie

Migrácia služieb v oblasti informačnej bezpečnosti na nové zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Generálna prokuratúra SR
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
172 132,70
Konečná suma(Bez DPH):
115 441,66
Zaplatené:
67.06%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113300-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

• výmena aktuálne prevádzkovaných bezpečnostných zariadení McAfee webových a e-mailových brán, ktorým končí možnosť podpory od výrobcu• dodávka nových bezpečnostných zariadení,• dodávka maintenance pre nové bezpečnostné technológie,• dodávka subskripcií bezpečnostných služieb nových bezpečnostných zariadení,• technická podpora nových bezpečnostných zariadení,• inicializácia a konfigurácia dodaných bezpečnostných zariadení,

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dodanie harmonogramu a plánu poskytnutia služieb modernizácie existujúceho centrálneho systému webových a mailových brán, vrátane konfigurácie nového systému s povinnosťou koexistencie existujúceho a nového systému do konca podpory existujúceho systému, pri zabezpečení nepretržitej prevádzky produkčného prostredia, spracovanie plánu a harmonogramu činností a harmonogramu fakturácie a jeho predloženie na schválenie obstarávateľovi., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Po schválení plánu obstarávateľom realizovať migráciu služieb v oblasti informačnej bezpečnosti v nasledovnom rozsahu:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požaduje sa dodávka nového (nie repasovaného alebo opravovaného) zariadenia: 4ks hardvéru pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie, z toho 2ks do lokality A a 2ks do lokality B, pričom tento hardvér musí spĺňať nasledovné vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • hardvér pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie musí zabezpečovať antivírusovú ochranu, musí disponovať anti-spam ochranou, ktorá je schopná zachytiť a blokovať 99,9 % spamov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • hardvér pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie musí disponovať ochranou pred zero day zraniteľnosťami a musí disponovať flexibilným licenčným modelom s možnosťou nasadenia neobmedzeného počtu samostatných virtuálnych systémov bez dodatočných nákladov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • hardvér pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie musí ponúkať vo forme rozšírenia možnosť samostatnej DLP ochrany a musí ponúkať anti-malware ochranu vo forme samostatného rozšírenia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Riešenie pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie musí byť vybudované vo forme fyzických zariadení so zabezpečením vysokej dostupnosti pre každé DC t. j. na úrovni každého dátového centra. * Fyzické zariadenia pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie musia disponovať dostatočne veľkým zrkadleným RAID-1 hot-swap diskovým priestorom a nesmú byť väčšie ako 1RU (rack units)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Dodávané riešenie pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie musí byť schopné centrálnej konfigurácie z jedného miesta, a musí byť schopné logovať a vyhľadávať mailovú komunikáciu z jedného centrálneho miesta. • Dodávané riešenie pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie musí byť schopné generovať a zobrazovať reporty z mailovej komunikácie a musí byť schopné nastavovať SPF, DKIM a DMARC ochranu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Riešenie pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie musí byť schopné vo forme rozšírenia viacnásobnej antivírus ochrany min. od dvoch nezávislých antivírusových spoločnosti a musí byť schopné informovať koncového používateľa o zablokovaných mailoch, ako aj umožniť používateľovi vzdialený prístup k týmto mailom bez opätovného prihlasovania. • riešenie pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie musí zabezpečiť mail ochranu min pre 2001 používateľov bez ohľadu na počet vytvorených mailboxov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požaduje sa dodávka nového (nie repasovaného alebo opravovaného) zariadenia: 4ks hardvéru pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie, z toho 2ks do lokality A a 2ks do lokality B, pričom tento hardvér musí spĺňať nasledovné vlastnosti:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Dodávané riešenie pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie musí byť schopné centrálnej konfigurácie z jedného miesta, a musí byť vybudované vo forme fyzických zariadení so zabezpečením vysokej dostupnosti pre každé dátové centrum.• Fyzické zariadenia riešenia pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie nesmú byť väčšie ako 1RU (rack units), a musia disponovať dostatočne veľkým diskovým priestorom pracujúcom v móde RAID-10 zostaveného zo 4 HDD., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Produkt pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie musí disponovať flexibilným licenčným modelom s možnosťou nasadenia neobmedzeného počtu samostatných virtuálnych systémov bez dodatočných nákladov.• Riešenie pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie musí podporovať Web Cache Communicator Protokol, a musí byť schopné integrovať sa do externého DLP riešenie cez ICAP protokol., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Riešenie pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie musí ponúkať možnosť obmedzenia šírky pásma pre webové aplikácie, a musí byt schopné monitorovať a blokovať web 2.0 aplikácie,• Produkt pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie musí ponúkať anti-malware ochranu vo forme samostatného rozšírenia. • Riešenie pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie musí ponúkať možnosť URL filtrovania rozdelenú do logických kategórii, a musí byť schopné publikovať PAC súbor., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Riešenie pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie musí byť schopné samostatne oddeliť sieťovú manažment komunikáciu od produkčnej komunikácie, a musí byť schopné monitorovať sieťovú komunikáciu, ktorá priamo cez zariadenie neprechádza (SPAN port)• Produkt pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie musí podporovať internet protokol SOCKS a zároveň musí riešenie slúžiť ako socks server.• Riešenie pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie riešenie musí zabezpečiť webovú ochranu min pre 2001 používateľov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Obe riešenia, t.j. riešenie pre zaistenie bezpečnosti e-mail komunikácie a riešenie pre zaistenie bezpečnosti webovej komunikácie musia v rámci dodávky obsahovať fyzicky nezávislý centralizovaný reporting pre obe zahrnuté funkcionality (mail, web), pričom sa požaduje dodávka nového (nie repasovaného alebo opravovaného) zariadenia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Súčasťou dodávky musí byť podpora zariadení výrobcu v mieste inštalácie minimálne na 12 mesiacov, ktorá obsahuje support, vrátane výmeny náhradných dielov v režime NBD, prístup k patchom, k bezpečnostným záplatám, k signatúram prípadne k novým verziám softvérových častí všetkých dodávaných komponentov.• Požaduje sa fyzická inštalácia zariadení webovej a e-mailovej ochrany, zarackovanie v dvoch nezávisle dislokovaných datacentrách (v dvoch fyzických lokalitách)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Konfigurácia bezpečnostnej politiky mail a web na dodávaných a existujúcich zariadeniach – migrácia politík zo súčasných McAfee produktov pri zachovaní koexistencie existujúcej webovej ochrany McAfee do konca platnosti podpory výrobcom a následná rekonfigurácia pre samostatnú prevádzku dodávaných produktov.• Spustenie oboch riešení do prevádzky bez narušenia produkčnej prevádzky (plynulé zachovanie produkcie vo vysokej dostupnosti)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Vykonanie skúšky – otestovanie správnosti konfigurácie pre jednotlivé oblasti a spustenie funkcionality v produkčnom prostredí vrátane poskytnutia podpory po nasadení bezpečnostných prvkov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Požaduje sa dodanie zariadenia na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate tzv. HSM modulu. Požaduje sa dodávka nového (nie repasovaného alebo opravovaného) certifikovaného zariadenia na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate vo forme HSM modulu (PC karta nie USB zariadenie) – certifikovaného zariadenia QSCD podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014, ktoré certifikovali subjekty uvedené v článku 30 ods. 1. nariadenia (EÚ) č. 910/2014 a sú uvedené v zozname certifikovaných kvalifikovaných zariadení na vyhotovenie elektronických podpisov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: ktorý zverejňuje a vedie Komisia, ktorého výrobca bude poskytovať na toto zariadenie podporu minimálne 3 roky od zverejnenia predmetu tohto obstarávania., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Požaduje sa zrealizovať aktualizáciu dokumentácie (dodanie aktualizácie administrátorskej príručky – manuálu pre administrátorov), a konfigurácia pripojenia oboch riešení do súčasného monitorovacieho systému v produkčnom prostredí., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TEMPEST a.s. 3 138 530,00 20% EUR 7. Jún 2019 254412

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×