Obstarávanie

Telekomunikačné služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská konsolidačná, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
94 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
78 749,16
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72300000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor položiek zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je poskytnutie telekomunikačných služieb na obdobie 48 mesiacov v nasledovnom rozsahu: 1. internetové služby, 2. dátové služby medzi primárnou a záložnou lokalitou, 3. hlasové služby pevnej dátovej siete.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Objednávateľ požaduje telekomunikačné služby poskytnúť prostredníctvom zálohovaného telekomunikačného pripojenia (2 nezávislé optické linky), ktoré bude zabezpečovať internetové, dátové a hlasové služby. Zálohované telekomunikačné pripojenie bude slúžiť ako pripojenie do siete Internet, časť prenosovej kapacity bude vyhradená pre komunikáciu so záložnou lokalitou a časť bude vyhradená pre prenos hlasu (VoIP). Dátový prenos medzi primárnou a záložnou lokalitou objednávateľ požaduje realizovať zálohovaným ethernetovým okruhom (prenosové médium optika). Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Primárna lokalita je umiestnená v priestoroch budovy Cintorínska 21, Bratislava a záložná lokalita je umiestnená v technologických priestoroch spoločnosti DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava, ku ktorému je potrebné zabezpečiť dátové pripojenie. Súčasťou riešenia je aj zabezpečenie prevádzky a správy bezpečnostného firewallu, počas zmluvnej viazanosti. Objednávateľ požaduje zabezpečiť prenos hlasu prostredníctvom technológie VoIP a zároveň sú požadované služby spojené s prenosom pôvodných telefónnych čísiel k novému poskytovateľovi telekomunikačných služieb., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Detailná technická špecifikácia služieb:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. ŠPECIFIKÁCIA POŽADOVANÝCH SLUŽIEB. Technické požiadavky na internetové pripojenie pozostávajú z dodania služieb pripojenia do siete Internet, prenájmu a správy bezpečnostného zariadenia firewallu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.1. Požiadavky na pripojenie: a) vybudovanie trvalého zálohovaného nezávislého optického pripojenia o prenosovej rýchlosti 100Mbits (dve nezávislé optické ukončenia, realizované dvomi trasami, bez súbehu, bez križovania, pričom za súbeh sa považuje vzájomná vzdialenosť kratšia ako 15 metrov) ako symetrické pripojenie s plne garantovanou šírkou prenosového pásma bez agregácie, s automatickým smerovaním bez rozlíšenia smeru SIX, EU a svet, bod odovzdania sídlo objednávateľa (Staré Mesto- Bratislava), pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: b) podporované protokoly IP, UDP (user datagramprotocol), TCP (transmissioncontrolprotocol), 802.1P QoS (quality of service), c) možnosť vyhradenia šírky pásma prostredníctvom QoS  pre aplikácie a služby podľa požiadaviek objednávateľa, d) pridelenie verejných IP adries v rozsahu minimálne 16 (maska siete /28), e) doménové služby – správa doménových záznamov, správa záložných DNS (domain name systems) a MAIL služieb, smerovanie MX záznamov, f) dodávateľ zabezpečí pripojenie lokálnej dátovej infraštruktúry prostredníctvom 10/100 Base-T rozhrania (ethernet)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.2. Požiadavky na bezpečnostné zariadenie – firewall (hardvér): a) Bezpečnostné zariadenie musí byť prevádzkované v HA (High-Availability) móde, teda požiadavka je dodať minimálne 2 kusy HW pre zabezpečenie vysokej dostupnosti, b) Požadovaný systém musí podporovať 5 ethernetových portov s možnosťou prepínania medzi 10/100Mbps, ktoré budú umožňovať plne duplexnú funkcionalitu a zabezpečia pripojenie lokálnej dátovej infraštruktúry (ethernet), c) Systém musí kombinovať firewall, virtuálne privátne siete (VPN), pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: d Systém musí podporovať  možnosť vytvárania virtuálnych firewallov (kontentov) pre rôzne časti siete., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.3. Požiadavky na  bezpečnostné zariadenie – firewall (softvér): a) L2 služby: podpora 802.1Q VLAN (virtual local area network), podpora až 50 VLAN. b) Firewall služby musia: zabezpečiť používané aplikácie a blokovať nevhodnú komunikáciu, zabezpečiť hĺbkovú inšpekciu desiatok protokolov a to hlavne webových a poštových služieb, služieb pre prenos súborov, protokolov pre prenos hlasu a multimédiá, databázových služieb a služieb operačných systémov, podporovať priepustnosť až 300Mbps, podporovať 50 000 paralelne bežiacich komunikácií, pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: poskytnúť dva (2) kontenty (virtuálne firewally) pre oddelenie dvoch rôznych sietí a ich pravidiel,zabezpečenie vysokej dostupnosti, zabezpečiť ochranu web aplikácií, monitoring a blokovanie botnet útokov, ochranu proti SQL injection útokom, trójskym koňom a exploitom. c) VPN služby musia: podporovať VPN 3DES/AES (3DES-data encryption standard, AES-advanced encryption standard) priepustnosť až 170 Mbps, podporovať až 200 IPsec VPN tunelov typu site-to-site, podporovať 2  SSL VPN tunely s možnosťou rozšírenia na 250, pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: umožniť uloženie a overovania VPN šifrovaných pripojení  viacerými certifikátmi. d) Doplnkové služby (ich dodanie je predmetom obstarávania): nasadenie a integrácia ochrany koncových zariadení, tzn. zabezpečenie a kontrola zariadení, systémov a užívateľských profilov v sieti, vzdialené nasadenie a správa klientskej aplikácie, integrácia s Windows Active Directory, vynucovanie dodržiavania stanovených bezpečnostných politík, jednotné prihlasovanie (SSO) a správu totožnosti užívateľov, autentifikácia pomocou protokolu 802.1X pre overenie užívateľov pripájajúcich sa do LAN siete a WiFi siete., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.4.  Konfigurácia a správa bezpečnostného zariadenia – firewallu musí zahŕňať minimálne nasledovné služby: a) Úvodnú konfiguráciu bezpečnostného zariadenia, podľa požiadaviek objednávateľa, b) Pravidelnú aktualizáciu softvéru bezpečnostného zariadenia, vrátane aktualizácie firmwaru, (minimálne 2x ročne), resp. v závislosti od vydaných nových verzií výrobcom softvéru a výrobcom zariadenia, c) Vykonávanie pravidelnej správy bezpečnostného zariadenia firewallu vrátane pravidelnej zmeny hesla min. 2x ročne, pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: d) Poskytovanie pravidelnej informovanosti o zmenách v konfigurácii zariadenia, min. 1x ročne, e) Zabezpečiť bezpečný prístup pre možnosť čítania nastavenej konfigurácie zariadenia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. ŠPECIFIKÁCIA DÁTOVÝCH SLUŽIEB MEDZI PRIMÁRNOU A ZÁLOŽNOU LOKALITOU. Dodávateľ musí zabezpečiť: a) prepojenie vo vzdialenosti 350 m (podľa mobilnej navigácie) medzi sídlom objednávateľa (Staré Mesto – Bratislava - primárne dátové centrum) a Datacentrum, Cintorínska 5, Bratislava (záložné centrum) zálohovaným ethernetovým okruhom o kapacite 100 Mbps (L1), prenosové médium – optika, realizovaná dvomi trasami, bez súbehu, bez križovania, pričom za súbeh sa považuje vzájomná vzdialenosť kratšia ako 15 metrov, b) plnú podporu 802.1Q (full VLAN support), pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: c) plnú podporu 802.1P (QoS,), d) transparentné dátové služby pre unicast, broadcast a multicast, e) FullDuplex, symetrické okruhy, f) pripojenie lokálnej dátovej infraštruktúry prostredníctvom 10/100 Base-T rozhrania (ethernet)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. ŠPECIFIKÁCIA HLASOVÝCH SLUŽIEB PEVNEJ DÁTOVEJ SIETE. Dodávateľ musí zabezpečiť: a) priame pripojenie na ústredňu protokolom SIP, keďže ústredňa je už VoIP, nie sú potrebné PRA a ani žiadne iné prevodníky, b) prenos existujúcej DDI 1000, c) neobmedzené volania do všetkých slovenských sietí (pevná linka, mobil) a okolité krajiny EU pevná linka (Poľsko, CZ, Rakúsko, Maďarsko)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Informácia k bodu 3. ŠPECIFIKÁCIA HLASOVÝCH SLUŽIEB PEVNEJ DÁTOVEJ SIETE: Pre určenie ceny nad rámec volaní objednávateľ informuje, že volania za rok 2017 na špeciálne čísla (typu 16XXX, 18XXX, 0960 XXX XXX) boli spolu 310 minút (mesačný priemer 25,83) a počet minút volaní na Modrú linku Bluephone (zvýhodnené čísla 0850) za rok 2017 boli spolu 792 minút (mesačný priemer 66 minút)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. POŽIADAVKY NA SERVISNÚ PODPORU. Garancia kvality poskytovaných služieb (Service Level Agreement alebo SLA) – požiadavky dodávateľa: a) Dostupnosť služby komunikačnej infraštruktúry 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365dní v roku, b) Garancia kapacita (priepustnosť) pripojenia, c) Zabezpečenie služby pre monitoring včasnej a korektnej identifikácie poruchy prenosových trás, telekomunikačných zariadení a príslušenstva, d) Požadované je nepretržité monitorovanie, dohladovanie prenosových trás a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku, pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: e) Požadované garantované parametre SLA: dostupnosť služby min 99,5%;  maximálna doba on-site zásahu do 4 hodín od nahlásenia; priepustnosť pripojenia min. 99,5%; max. trip delay: v rámci SR 130 ms (SANET Košice), v rámci Európy 150 ms(RIPE NCC Amsterdam), USA 300 ms (ARIN Virginia); plánovaná údržba max. 15/hodín ročne s oznámením minimálne 5 dní vopred; prevádzka dohľadového centra -  24h/365dní; priama zákaznícka podpora - 24h/365dní., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BENESTRA, s. r. o. 2 94 499,00 20% EUR 19. Júl 2018 161796

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×