Obstarávanie

Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103, 180108


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
179 625,00
Konečná suma(Bez DPH):
149 681,25
Zaplatené:
83.32%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90520000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Odber nebezpečného odpadu od verejného obstarávateľa – pôvodcu odpadu, sa bude uskutočňovať z vyhradeného priestoru určeného na zhromažďovanie nebezpečného odpadu objednávateľa; Odvoz a likvidácia odpadu uvedeného v technickej špecifikácii predmetu zákazky ; Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nemocničného a biologického odpadu v súlade s zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou č. 365/2015 Z. z. z ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Nariadenie Komisie EÚ č. 1357/2014 z 18 decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/8/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc Text s významom pre EHP

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Odvoz odpadov: 180103, 180108, Hodnota / charakteristika: v intervaloch pravidelne každý týždeň - 1-krát do týždňa, pričom množstvo zhromaždeného nebezpečného odpadu a termín odberu bude vždy dopredu telefonicky nahlásený dodávateľovi. ; Technické vlastnosti: Odvoz odpadov: 18 01 03, 18 01 08, Hodnota / charakteristika: Objednávateľ si vyhradzuje podmienku, že v nevyhnutných prípadoch bude musieť  dodávateľ poskytovať služby predmetu zákazky aj 2-krát do týždňa na základe požiadavky objednávateľa; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvá uvedené v jednotlivých častiach predmetu zákazky  , Hodnota / charakteristika: objednávateľ počas trvania zmluvného vzťahu bude služby predmetu zákazky realizovať podľa jeho aktuálnych a skutočných potrieb a požiadaviek po dobu 12 mesiacov.; Technické vlastnosti: 18 01 03 -od  pôvodcu odpadu sem patrí odpad napr. z infekčných pracovísk, mikrobiológie, dialýzy :, Hodnota / charakteristika: odpad z použitých  nástrojov a predmetov, napr. použité ihly, tampóny, obväzový  materiál, umelý odpad, napr. použité striekačky, infúzne a transfúzne súpravy, hadice,ampulky z liekov; Technické vlastnosti: 18 01 03, Hodnota / charakteristika: materiál  znečistený biologickým odpadom: krv, moč, stolica, zvratky, spútum, punktát; Technické vlastnosti: 18 01 03-odpady z častí a orgánov tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv, Hodnota / charakteristika: od pôvodcu odpadu sem patrí odpad z operačných, zákrokových a pôrodných sál, gynekológie, patológie a pod; Technické vlastnosti: 18 01 08 od  pôvodcu odpadu sem patria  odpady , Hodnota / charakteristika: ktoré vzniknú zo všetkých liekov uvedených v zozname liekov, vrátane omamných a psychotropných látok, ktoré sú vo forme liekov a prekurzorov, ktoré sú vo forme liekov a liekov s cytostatickým účinkom

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Obdobie poskytovanej služby, Jednotka: mesiac, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 180103 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám  z hľadiska prevencie nákazy a odpady z častí a orgánov tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv, Jednotka: kg/rok, Minimum: , Maximum: 231000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 180108 - cytotoxické a cytostatické liečivá, Jednotka: kg/rok, Minimum: , Maximum: 7500, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 2 179 617,50 20% EUR 7. November 2017 149070

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×